Δημοπρασία αγροκτήματος «Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ» για γεωργική χρήση

volvi press 0 Σχόλια

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2β, γ ή δ και 10 του Ν.4061/22-3-2012 (ΦΕΚ 66 Α/22-3-2012) του άρθρου 37 του Ν.4235/14(ΦΕΚ32 Α/11-2-2014) και του άρθρου 44 του Ν.4384/2016 εμβαδού 9887,24 τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 και στο απόσπασμα που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας και βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλβης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Το ακίνητο αυτό είναι το υπ΄ αριθμ. 1537α τεμάχιο του αναδασμού του αγροκτήματος «Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ» έτους 1994 της παραπάνω Περιφερειακής Ενότητας.

2. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα (καλλιέργεια εκτός θερμοκηπίων ) και η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη.
3. Η τιμή εκκίνησης του ετησίου τιμήματος ορίζεται σε εκατόν εξήντα ευρώ (160,00 €) για όλο το ακίνητο. Η αναπροσαρμογή του τιμήματος ,σύμφωνα με την αριθμ.998/46581/7-4-2014 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( ΦΕΚ 953Β/15-4-2014 ) , για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης ορίζεται ως μηδενική.

Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ) του μήνα αναπροσαρμογής σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους(απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Π.Κ.Μ. 1 την Ελληνική Στατιστική Αρχή
4. Το τίμημα της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται ετησίως ,εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ως έσοδο κατά 50% του Δημοσίου και κατά 50% των οικείων Περιφερειών .Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, οφείλεται τόκος ,που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
5. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 11.15 π.μ. και ώρα λήξης την 11.30 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Πολιτικής Γης, 26ης Οκτωβρίου 64 , ΤΚ 54627, Θεσ/νίκη.
6. Οι προσφορές διατυπώνονται προφορικά. Προσφορά για λογαριασμό άλλων επιτρέπεται, αρκεί ο εμφανιζόμενος, κατά την κατάθεση της προσφοράς, να καταθέσει σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, στο οποίο δηλώνεται ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένο πρόσωπο κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας του ακινήτου, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος πλειοδότης.

Στο έγγραφο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόμενου. Η πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, άλλως με ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την αστυνομία. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό νομικών προσώπων, θα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή του εξουσιοδοτημένου για το σκοπό της δημοπρασίας φυσικό πρόσωπο, αντίγραφο του καταστατικού τους με τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις καθώς και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι ,οι στρατιωτικοί, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
7. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, ύψους δεκαέξι ευρώ (16,00 €), η οποία θα απευθύνεται στη Δ/νση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
8. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος συνολικού τιμήματος, ως Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Π.Κ.Μ. 2 εγγύηση για την καταβολή του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4061/2012.
9. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την Δ/νση Πολιτικής Γης της Π.Κ.Μ. (τηλ. 2313330359, 2313330358 , 2313330385, ώρες 8.30-14.30).

Ε.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης
ΚΩΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

Σχόλια
Κατατίθεται σε
Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση