Μειοδοτικός διαγωνισμός: Έργα αντιπυρικής προστασίας στο δάσος Στεφανινών

αντιπυρική1. Ο Δήμαρχος Βόλβης προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του Έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», Υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60 Κ.Μ.».

Το υποέργο αποτελεί δασοτεχνικό έργο της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.998/79 και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών(με ΓΕ+ΟΕ και Απρόβλεπτα):

Α. Χωματουργικά 10.893,17 €

Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα  38.323,16 €

Γ. Μονώσεις 9.999,53 €

Δ. Μεταλλικά στοιχεία – δικτύου 2.644,79 €

2. Ο προϋπολογισμός του έργου, με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 78.000,00 ευρώ. Εξ αυτών, ποσό 61.860,65 ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & ΟΕ, των απροβλέπτων δαπανών), ποσό 1.553,98 ευρώ την αναθεώρηση και ποσό 14.585,37 ευρώ το Φ.Π.Α. (23%).

3. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Σταυρού.

5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της δημοπρασίας την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 22/05/2015.

6. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βόλβης.

7. Το Έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) με ποσοστό Κοινοτικής Συμμετοχής 80% και ποσοστό Εθνικής Συμμετοχής 20% (κωδικός ΣΑΕ 2013ΣΕ08280031 και κωδικός ΟΠΣΑΑ 179610).

8. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, εξειδικευμένες επιχειρήσεις, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π. Δ. 146/88.

α2.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜE.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφόσον ανήκουν στη Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ τάξη σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Π.Δ. 437/81.

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 199 παρ. 2γ. περ. ββ του Ν. 4281/2014 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Δ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.268,29 ευρώ ήτοι το 2% του Προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης.

10. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους 10% σύμφωνα με το άρθρο 16 της Διακήρυξης.

11. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Υπόδειγμα Τύπου Β΄.

12. Οι ενδιαφερόμενοι μετά από αίτησή τους, μπορούν να προμηθευτούν, μέχρι και την Πέμπτη 07/05/2015, τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από το Δήμο Βόλβης, αφού καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους (10,00 ευρώ), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, φροντίζοντας να παραλάβουν το σφραγισμένο από την Υπηρεσία έντυπο οικονομικής προσφοράς. Πληροφορίες: κα Τζουβελέκη Ελένη τηλ.: 23973 30200& κ. Θανάση Γεράσιμο τηλ.: 23970 27200.

Η δαπάνη δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

και με εντολή του (Α.Δ. 189A/2014)

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Βασιλάκης Δημήτριος

Πληροφορίες : Καπετανικόλα Ε. – Θανάσης Γ.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6374

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία :

Διαθέσιμα αρχεία
ΑρχείοΜέγεθος αρχείου
Κατεβάστε το αρχείο (TIMΟΛΟΓΙΟ 2015.pdf)TIMΟΛΟΓΙΟ 2015892 Kb
Κατεβάστε το αρχείο (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2015.pdf)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2015241 Kb
Κατεβάστε το αρχείο (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΜΕΤΑ ΟΙΚ.ΕΠ) 08.04.15  (ΥΔΑΤ).pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΜΕΤΑ ΟΙΚ.ΕΠ) 08.04.15 (ΥΔΑΤ)817 Kb
Κατεβάστε το αρχείο (ΕΣΥ 2015.pdf)ΕΣΥ 2015505 Kb
Κατεβάστε το αρχείο (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ143 Kb
Κατεβάστε το αρχείο (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015.pdf)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015186 Kb
Κατεβάστε το αρχείο (ΣΑΥ 2015.pdf)ΣΑΥ 20151067 Kb
Κατεβάστε το αρχείο (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015575 Kb
Κατεβάστε το αρχείο (ΤΣΥ 2015.pdf)ΤΣΥ 2015713 Kb
Κατεβάστε το αρχείο (ΦΑΥ 2015.pdf)ΦΑΥ 2015342 Kb

dimosvolvis.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.