Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Βόλβης

volvi press

liamasΑ. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της
πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου :

1) Τον κ. Βασιλάκη Δημήτριο, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο
α) για θέματα επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, και

β) για διαγωνισμούς & αναθέσεις έργων, εργασιών & προμηθειών με ευθύνη την επίβλεψη, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.
4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
5. Την ευθύνη θεμάτων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
6. Να υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών έργων και προμηθειών του Δήμου, να εκδίδει τις αποφάσεις απ’ ευθείας αναθέσεων προμηθειών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.
7. Να εκδίδει αποφάσεις απευθείας ανάθεσης εργασιών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.
8. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Η γραμματειακή υποστήριξη του ανωτέρω εντεταλμένου συμβούλου θα ασκείται από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ελένη Μόσχου.

2) Τον κ. Καλούδη Ευστράτιο, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, με ευθύνη την επίβλεψη, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.
4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
5. Την διάθεση και τον συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στα όρια του Δήμου.
6. Τη ευθύνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων της αρμοδιότητά του, την χρέωσή τους για συντήρηση, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), την ασφάλισή τους, την κάρτα καυσαερίων και τη νόμιμη κυκλοφορία τους.
7. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
8. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Η γραμματειακή υποστήριξη του ανωτέρω εντεταλμένου συμβούλου θα ασκείται από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Παράσχο Αγιάνογλου.

3) Τον κ. Χατζή Χρήστο, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Παιδείας με ευθύνη την επίβλεψη, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
3. Τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.
4. Την εφαρμογή και υλοποίηση: α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
6. Την εφαρμογή προγραμμάτων τηλεϊατρικής και προληπτικής ιατρικής.
7. Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού.
8.Την προσέλκυση εθελοντών και την οργάνωση σχετικού μητρώου
9.Την ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις του Δήμου.
10.Την ανάπτυξη του αισθήματος της «κοινωνικής συμμετοχής»
11.Την δημιουργία και λειτουργία νέων κοινωνικών δομών στο Δήμο (κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο, τράπεζα αίματος).
12. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
13. Τη λειτουργία ανοικτού πανεπιστημίου και προγραμμάτων του κέντρου δια βίου μάθησης
14. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Η γραμματειακή υποστήριξη του ανωτέρω εντεταλμένου συμβούλου θα ασκείται από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Γεώργιο Λεωτόν.

Β) Εξουσιοδοτούνται οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που τους ανατίθενται, εγγράφων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Γ) Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα χρησιμοποιούν μέχρι νεοτέρας γραφεία από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου και γραμματειακή υποστήριξη από τους υπαλλήλους που ορίστηκαν ανωτέρω για τον καθένα.

Δ) Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Διαμαντής Ι. Λιάμας

Σχόλια

Σχόλια

Κατατίθεται σε
Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση