Πρόσληψη προσωπικού από τον ΟΠΑΠ δήμου Βόλβης

volvi press 0 Σχόλια

φακος εργασιαΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ΔήμουΒόλβης Ανακοινώνει

Την πρόσληψη εκπαιδευτικού- διδακτικού προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης, που εδρεύει στον Σταυρό Θεσσαλονίκης , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

102

ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης

Σταυρός

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ειδικότητας Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής – Δραστηριότητας

Πλήρης απασχόληση

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασηςσε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος»

1

103

ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης

Σταυρός

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ειδικότητας Παραδοσιακών χορών

Πλήρης απασχόληση

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασηςσε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

 

Σχόλια
Κατατίθεται σε
Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση