Αίτηση για δωρεάν πρόσβαση των κατοίκων του δήμου Βόλβης στα Εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ:
– στη Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ: ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΛΒΗΣ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ
στη Δ.Ε. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ: ΑΡΕΘΟΥΣΑ, ΚΑΤΩ ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ, ΛΕΥΚΟΥΔΑ, ΛΙΜΝΗ, ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ στη Δ.Ε. ΜΑΔΥΤΟΥ: ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΚΟΚΚΑΛΟΥ, ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ στη Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ: ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΜΒΑΚΙΑ, ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ, ΡΕΝΤΙΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΠΕΤΚ) ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ’

Σας ενημερώσουμε ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 17690/16.11.2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) ξεκίνησε η πρώτη (Α) φάση της υλοποίησης του έργου: “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας” (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α’ 169), το οποίο στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής κάλυψης (ΠΕΤΚ) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Ο Δήμος Βόλβης ήδη:

1. Υπέβαλε Αίτηση Ένταξης στο Έργο των οικισμών που κατά το παρελθόν κρίθηκε από τον έλεγχο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων ότι δεν διέθεταν καθόλου ή διέθεταν μη ικανοποιητική κάλυψη και

2. Υπέβαλε και νέα Αίτηση Ένταξης στο Έργο επιπλέον οικισμών, οι οποίοι προκύπτει ακόμη και σήμερα ότι δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν μη Ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών από τις εταιρίες (παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών), που επιθυμούν να συμμετέχουν στο έργο (π.χ. DIGEA Α.Ε., ΟΤΕ Α.Ε., FORTHNET Α.Ε., VODAFONE Α.Ε., WIND Α.Ε.), προς τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών, θα ξεκινήσει η δεύτερη (Β’) φάση της υλοποίησης του έργου, η οποία αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων σε αυτό, με εκτιμώμενο χρόνο εκκίνησης το 1° δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Δικαιούχοι του Έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018, δηλ. οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών: 1. στη Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ: ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΛΒΗΣ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ, 2. στη Δ.Ε. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ: ΑΡΕΘΟΥΣΑ, ΚΑΤΩ ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ,

ΛΕΥΚΟΥΔΑ, ΛΙΜΝΗ, ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, 3. στη Δ.Ε. ΜΑΔΥΤΟΥ: ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΚΟΚΚΑΛΟΥ, ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ και 4. στη Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ: ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΜΒΑΚΙΑ, ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ, ΡΕΝΤΙΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ.

Μόνιμος κάτοικος ΠΕΤΚ είναι το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του σε μία από αυτές τις περιοχές.

Οι υπηρεσίες του Έργου αναφέρονται επακριβώς στο άρθρ. 3 του ως άνω Νόμου, στο οποίο και παραπέμπουμε για πλήρη ενημέρωση. Επιγραμματικά, θα χορηγούνται, μέσω της πάγιας κρατικής επιδότησης στους δικαιούχους, από τους παρόχους της επιλογής τους, τα εξής: ψηφιακοί αναμεταδότες, δορυφορική κεραία ή modem, καλωδίωση, λοιπά συνοδευτικά εξαρτήματα, εγκατάσταση, εγγύηση και συντήρηση αυτών, 8ετής πρόσβαση στα τηλεοπτικά Προγράμματα.

Οι μόνιμοι κάτοικοι των ΠΕΤΚ δύνανται να υπαχθούν στο Έργο μόνον εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτού.

Η πιστοποίηση των δικαιούχων του Έργου θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Αρχές: Δήμος και Κ.Ε.Π..

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του Έργου οφείλουν να αποδείξουν ότι διατηρούν την κύρια, μόνιμη και πραγματική τους εγκατάσταση σε μία από τις ΠΕΤΚ. Για τη διαπίστωση του στοιχείου αυτού απαιτείται η προσκόμιση στις αρμόδιες Αρχές των κατά περίπτωση δικαιολογητικών εγγράφων.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτείται να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στο Δήμο της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ή στο αρμόδιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), προκειμένου να πιστοποιηθεί ως δικαιούχος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: 1. Πρώτη (1η) περίπτωση: ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας Του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία του:

• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας,

• Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.) του ενδιαφερόμενου,

• Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους,

• Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ του ενδιαφερόμενου ή αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.), από το οποίο να προκύπτει επαρκώς η μόνιμη και πραγματική εγκατάσταση του σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δύναται να αποδειχτεί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (π.χ. διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα κ.α.) πέραν του παραπάνω εγγράφου,

• Αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου, ο οποίος να έχει εκδοθεί μέχρι και έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου του άρθρου 7 της παρούσας. 2. Δεύτερη (2η) περίπτωση: ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου:

• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και

• Την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός. ηλεκτροδότησης και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. 3. Τρίτη (3η) περίπτωση: ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία προσώπου που έχει αποβιώσει:

• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και

• Αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου. 4. Τέταρτη (4η) περίπτωση: μη ταύτιση των στοιχείων (όνομα ή/και επώνυμο) του ενδιαφερομένου με εκείνα του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύρια και μόνιμης κατοικίας του, λόγω μεταβολής τους:

• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και

• Την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος IV της παρούσας. Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. 5. Πέμπτη (5η) περίπτωση: αδυναμία του αιτούντος ενδιαφερομένου να υποβάλει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης τα δικαιολογητικά έγγραφα για την πιστοποίησή του (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.ά.):

• Τα ως άνω δικαιολογητικά έγγραφα, ανάλογα την εκάστοτε περίπτωση (βλ. παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος) και

• Την εξουσιοδότηση του Παραρτήματος V της παρούσας ή σχετική έγγραφη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο πρόσωπο να διενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό του πρώτου (αιτούντος ενδιαφερομένου) τις απαραίτητες ενέργειες πιστοποίησής του ως δικαιούχου του έργου. Η σχετική εξουσιοδότηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

Η διαδικασία της πιστοποίησης εκκινείται με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου πολίτη και αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: α) Υποβολή, με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομική αποστολή, τηλεομοιοτυπική αποστολή/fax, ηλεκτρονική αποστολή/e-mail), των κατά περίπτωση δικαιολογητικών εγγράφων του Παραρτήματος Ι της παρούσας στις αρμόδιες Αρχές Πιστοποίησης των Δικαιούχων του έργου (Δήμος, ΚΕΠ), β) Έλεγχος και αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών εγγράφων από τις αρμόδιες Αρχές Πιστοποίησης των Δικαιούχων του έργου. Η ακριβής διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών εγγράφων προσδιορίζεται στο Παράρτημα VI της παρούσας, γ) Διαπίστωση της ιδιότητας του ενδιαφερόμενου πολίτη ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης ΠΕΤΚ του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α’169), δ) Έλεγχος του Μητρώου Δικαιούχων του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο ενδιαφερόμενος και το νοικοκυριό στο οποίο ανήκει έχουν ήδη υπαχθεί στο έργο. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τις αρμόδιες Αρχές Πιστοποίησης των Δικαιούχων του έργου, βάσει του ΑΦΜ του και του μοναδικού αριθμού της παροχής ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του, ε) Καταχώριση των ακόλουθων στοιχείων του δικαιούχου και της αίτησής του στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου από την αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης των Δικαιούχων του έργου:

• Όνομα,

• Επώνυμο

• Πατρώνυμο

• Αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

• Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

• Περιφερειακή ενότητα, δήμο, δημοτική ή/και τοπική κοινότητα και οικισμό της κύριας και μόνιμης κατοικίας του

• Διεύθυνση (οδός και αριθμός) της κύριας και μόνιμης κατοικίας του (εφόσον υφίσταται οδοαρίθμηση)

• Αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του

• Αριθμό της αίτησής του στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου

• Αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του στην αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης

• Πάροχο της επιλογής του

• Εμπορική ονομασία του πακέτου υπηρεσιών της προτίμησή του, σε περίπτωση που ο πάροχος της επιλογής του έχει διαμορφώσει περισσότερα πακέτα υπηρεσιών.

• Εναλλακτικό πάροχο (πάροχο δεύτερης επιλογής) και εμπορική ονομασία του πακέτου υπηρεσιών της προτίμησή του, σε περίπτωση που ο πάροχος της πρώτης επιλογής του δικαιούχου είναι αδειοδοτημένος πάροχος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και ο εναλλακτικός πάροχος έχει διαμορφώσει περισσότερα πακέτα υπηρεσιών. στ) Υποβολή της αίτησης του δικαιούχου στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου από την αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης. 5. Η διαδικασία της πιστοποίησης του δικαιούχου ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησής του στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου. 6. Μετά την υποβολή της στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου, η αίτηση του δικαιούχου παραμένει υπό επεξεργασία για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. Κατά τη διάρκεια του ως άνω χρονικού διαστήματος δύναται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: α) ακύρωση της αίτησης από την αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης που την υπέβαλε στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου, εφόσον διαπιστωθεί από αυτήν ότι ο δικαιούχος δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις υπαγωγής του στο έργο, β) διόρθωση των καταχωρημένων στοιχείων της αίτησης από την αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης που την υπέβαλε στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου, εφόσον διαπιστωθεί σχετικό σφάλμα.

γ) αλλαγή του/των Παρόχου/ων ή/και του/των πακέτου/ων υπηρεσιών της προτίμησης του δικαιούχου κατόπιν σχετικού αιτήματός του προς την αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης που υπέβαλε την αίτησή του στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου, δ) υπαγωγή της αίτησης σε έλεγχο από το Γραφείο Υποστήριξης της Υλοποίησης του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. 7. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, η αίτηση του δικαιούχου οριστικοποιείται αυτόματα και δύναται να διεκπεραιωθεί από τον πάροχο της επιλογής του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 – 11 της παρούσας. Οι αιτήσεις που κατά το ως άνω χρονικό διάστημα υπήχθησαν στον έλεγχο του Γραφείο Υποστήριξης της Υλοποίησης του Έργου οριστικοποιούνται και δύναται να διεκπεραιωθούν μετά την έγκριση τους από αυτό. 8. Το Μητρώο Δικαιούχων του έργου οριστικοποιείται όταν περατωθεί η διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων, μετά την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 8, παρ. 1 του ν. 4563/2018 (Α’169).

Μετά την έκδοση νέας Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), θα ορίζεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας Πιστοποίησης των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών).

Σύμφωνα με τον Νόμο, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της παραπάνω Απόφασης του ΓΓΤΤ οι μόνιμοι κάτοικοι των ανωτέρω οικισμών-ΠΕΤΚ μπορούν να Πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του Έργου και να επιλέξουν τον πάροχο της αρεσκείας Τους.

Σας επισυνάπτουμε σχετικά Έντυπα που θα απαιτηθούν.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την ομαλή διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι. ΛΙΑΜΑΣ

Σχετικά:

  • Αρ. πρωτ. 17690/16.11.2018 (ΑΔΑ: Ψ836465ΧΘ0-ΦΕΨ) Απόφαση του Γενικού
  • Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΠ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ)
  • ΚΥΑ υπ’ αρ. 3269/01.11.2018 (ΦΕΚ Β’5022) – Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α’169)

 

Διαθέσιμα αρχεία
Αρχείο Μέγεθος αρχείου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf 519 Kb

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.