Εργασια

Ανακοίνωση προς όλους τους μόνιμους κατοίκους Δ. Βόλβης οι οποίοι είναι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου

Με το Ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/13-11-2017, τ.Α’) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες…