Διαγραφή του χρέους από την κατανάλωση νερού σε κατοίκους του δήμου Βόλβης. Όλα τα ονόματα

idrometraΠερίληψη απόφασης «Περί διαγραφής φορολογουμένων αχρεωστήτως και συμψηφισμόςκαι τακτοποίηση χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων μευπόχρεους τελών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους».

Με την εφαρμογή του Καλλικράτη και τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης, ο Δήμος μας αποφάσισε την ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών ύδρευσης που υπήρχαν στους πρώην Δήμους σε μια Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).

Τη βάση της επιχείρησης αυτής, αποτέλεσε η Δ.Ε.Υ.Α.Κ., η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης,

Αποχέτευσης & Καθαριότητας, που έως τότε λειτουργούσε στον Δήμο Αγίου Γεωργίου και της οποίας η δράση επεκτάθηκε σε όλη την επικράτεια του νέου Δήμου Βόλβης.

Όπως ήταν φυσικό, στο λογισμικό της νέας επιχείρησης που δημιουργήθηκε, της Δ.Ε.Υ.Α.Β.,

μεταφέρθηκαν όλοι οι κατάλογοι ύδρευσης από τους πρώην Δήμους και έκτοτε η Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι υπεύθυνη για την καταγραφή των ενδείξεων των υδρομέτρων και την είσπραξη των χρημάτων από τους λογαριασμούς του νερού.

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β, το 2011 και ελλείψει προσωπικού στην επιχείρηση, η καταγραφή των υδρομέτρων ανατέθηκε σε εποχιακούς υπαλλήλους οι οποίοι προσελήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ με 8μηνη σύμβαση, ενώ τον 2ο χρόνο (2012) και προκειμένου να πραγματοποιηθούν γρηγορότερα οι καταμετρήσεις σε σχέση με την πρώτη χρονιά, προτιμήθηκε η λύση των 2μηνων συμβάσεων με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανά Δημοτική Ενότητα.

Και στις δυο περιπτώσεις, οι υπάλληλοι που προσελήφθηκαν για τις καταμετρήσεις των υδρομέτρων, είτε επειδή δεν γνώριζαν καλά τις περιοχές από όπου περνούσαν και τις ιδιαιτερότητες των υδρόμετρων τα οποία κατέγραφαν, είτε επειδή δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία από καταμετρήσεις, υπέπεσαν σε πάρα πολλά λάθη.

Κάποιοι από τους λογούς που οδηγηθήκαν σε λάθη οι υπάλληλοι μας ήταν:

Α) Πολλά υδρόμετρα ήταν θολά από την υγρασία και δεν διαβάζονταν εύκολα

Β) Κάποια υδρόμετρα ήταν παλιά με δείκτες και επίσης μπέρδευαν τους καταμετρητές.

Γ) Κάποιοι καταναλωτές είχαν δυο ή και περισσότερα υδρόμετρα στο όνομα τους και δεν έγινε σωστή αντιστοίχηση.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με τις ελλιπείς σε πολλές περιπτώσεις καταγραφές των

προηγούμενων ετών από τις υπηρεσίες ύδρευσης των Δήμων, είχε σαν αποτέλεσμα κάποιοι δημότες μας να χρεωθούν με υπερβολικές καταναλώσεις νερού, που είτε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν αντιστοιχούσαν στις ετήσιες καταναλώσεις, που φυσιολογικά θα έπρεπε να έχουν οι καταναλωτές αυτοί. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα κυβικά του νερού που χρεώθηκαν αφορούσαν παλαιότερες καταναλώσεις, που όμως τιμολογήθηκαν με νέες αυξημένες τιμές.

Όπως ήταν φυσικό οι καταναλωτές αυτοί προχώρησαν σε ενστάσεις προκειμένου να διορθωθούν οι λογαριασμοί τους.

Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενδείξεις που υπάρχουν στις καρτέλες των καταναλωτών δεν είναι ενημερωμένες σε βάθος χρόνου και λόγω των λαθών που έγιναν δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την πραγματική τους κατανάλωση, οι καταναλωτές αυτοί θα χρεωθούν για το 2012 είτε με τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών είτε όπου δεν βγαίνει συμπέρασμα με μια ενδεικτική κατανάλωση. Οι περιπτώσεις των καταναλωτών που υπέβαλλαν ενστάσεις και οι αντίστοιχες διορθώσεις φαίνονται παρακάτω:

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη τη εισήγηση του Προέδρου και αφού μελέτησε τις αιτήσεις των καταναλωτών, την αριθμ. 68/2013 προγενέστερη απόφασή του, το άρθρο 5 το Ν. 1069/80.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ακυρώνει τους παρακάτω λογαριασμούς των συναλλασσόμενων ή συμψηφίζει και ταχτοποιεί χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα με υπόχρεους τελών για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ

Δ.Κ. ΒΡΑΣΝΩΝ

1. Ξοβέρη Γερακίνα(8179) διαγραφή λογαριασμού Βρασνα 2011 ποσού 2853,85 ευρω και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/1881-1931). Λόγω λάθους καταγραφής

2. Κυπαρίσσης Κων/νος (κωδ 7587) διαγραφή λογαριασμών Βρασνών 2011 ποσού 217,45€ Βρασνών 2012 Έναντι ποσού 102,25€ και Βρασνών 2012 Εξόφληση ποσού -42,90€ και δημιουργία νέων με μετρήσεις (παλιές-νέες 79-119, αφαίρεση τέλους επανελέγχου, και 119 -119) αντίστοιχα. Λόγω λάθους καταγραφής

Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

1. Καρανίκα Ειρήνη (κωδ 1997, 1998, 1999, 21906) διαγραφή των λογαριασμών 2012 Εξώφληση ποσού 56,65, 56,00, 56,00 και 0,90 ευρώ αντίστοιχα και δημιουργία νέων με μετρήσεις (παλιές-νέες 0-105, 0-105, 0-105 και 0-106 αντίστοιχα). Λόγω λάθους καταγραφής

2. Ψευτέλης Παναγιώτης (κωδ 6011) διαγραφή λογαριασμού 2012 Εξόφληση ποσού -4,35€ και δημιουργία νέου με αφαίρεση ποσού -143,70€ λόγω ότι τα πλήρωσε με διακανονισμό και δεν έπρεπε να υπολογιστούν τόκοι 143,70€

Δ.Ε. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Δ. Κ. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

1. Βέντας Θεοφάνης (κωδ.31958) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2010Β ποσού 177,00€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 260-310).

2. Τσιγγελίδης Χρήστος (κωδ.32269) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2010Β και 2013 Έναντι ποσού 248,80€ και 40,00€ αντίστοιχα και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 440-540).

3. Χριστοφορίδης Δημήτριος (κωδ.33433) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2012 με ποσό 346,60€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 300-448).

4. Μαλλιαμάνης Γεωργιος (κωδ.31719) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 129,65 € και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 250-376).΄

5. Τοσουνίδου Ελπινίκη (32173) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 122,20 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα /577-627).

6. Καλαντζίδης Γεώργιος (33437) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 2.755,30 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές/νέες / 6830-7130).

7. Αλεξανδρίδης Νικόλαος (31927) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 130,35 ευρω και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές/νέες / 350-250)

8. Τσιγγελίδου Αναστασία (33427) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 134,00 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές/ νέες – 0-20)

9. Φούντας Στέργιος (33428) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2010β ποσού 163,75 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες -365/515)

10. Ντόμπρου Δήμητρα (31563) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2010 131,20 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες /4002-4122)

11. Αναγνώστου Αθανάσιος (31940 και 31941) διαγραφή λογαριασμών Αρεθουσα 2012 65,05 ευρώ και Αρέθουσα 2012 128,30 ευρώ αντίστοιχα και δημιουργία νέων με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 0-89) και (παλιες-νεές/ 431-531) αντίστοιχα.

Δ.Κ. ΛΙΜΝΗΣ

1. Γιόργογλου Μιχαήλ (κωδ.33329) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 485,50€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά –νέα/ 600-786).

2. Παναγιωτίδης Ιωάννης (32813) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 350,40 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/3752-4002).

3. Σπυροπούλου Αικατερίνη(33299) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 165,20 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/863-913).

Δ.Κ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

1. Λιθοξόπουλος Αναστάσιος (33096) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 133,05 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/649-749).

2. Ανδρεάδης Μωυσής (32263) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 216,80 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (νέες/παλιές – 8400-8549)

3. Κόσμαρος Γεώργιος (33321) διαγραφή λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 185,35 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (νέες/παλιές – 700-824)

4. Χαιρόπουλος Γεώργιος (32567) διαγραφή λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 296,50 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (νέες-παλιές – 1450-1602).

Δ.Κ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΟΥ

1. Λιβαδιώτου Σοφία(33356) διαγραφή λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 186,15 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/640-740).

2. Τριανταφυλλίδης Δημήτριος (33211) διαγραφή λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 552,10 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (νέες-παλιές -3800-4073).

Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

1. Κουρκούτας Στέργιος (32348) διαγραφή λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 284,05 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις ( παλιές-νέες/ 7100-7380).

2. Τεκίδης Ηλίας (32490) διαγραφή λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 339,95 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλίες-νέες /500-658)

3. Ταμαλαρίδης Χρήστος(32483) διαγραφή λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 525,45 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες / 6800-7058).

Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΙΑΣ

1. Καρυπίδης Κυριάκος (31305) διαγραφή λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 163,75 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα /2691-2841).

Δ.Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ

1. Χριστοδούλου Ελένη (36325) διαγραφή λογαριασμού Αρέθουσα 2012 ποσού 163,75 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα / 5500-5700).

Δ.Κ. ΛΕΥΚΟΥΔΑΣ

1. Σπυροπούλου Αικατερίνη(33299) διαγραφή λογαριασμού Αρέθουδα 2012165,20 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (νέες-παλιές / 793-913).

Δ.Ε. ΜΑΔΥΤΟΥ

Δ.Κ. ΜΑΔΥΤΟΥ

1. Τσαπας Αθανάσιος (κωδ. 28029) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Mάδυτος 2012 ποσού 312,80€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 5720-5820).

2. Δουβαρτζής Κων/νος (κωδ.29289) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 435,05€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 3300-3300).

3. Δουρβατζής Άγγελος (κωδ.28610) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μαδυτος 2012 ποσών 516,30€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιές –νέες /3000-3172)

4. Ραμπότα Σοφία (κωδ.28669) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 205,85€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιές –νέες /6866-6730).

5. Ραμπότας Αθανάσιος (κωδ.28995) διαγραφή του λογαριασμού νέου με μετρήσεις (παλιές – νέες /1266-1130).

6. Καμπούρης Απόστολος (κωδ.29208) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 268,45€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές –νέες/ 600-700).

7. Χαβός Διαλεχτός (κωδ.28040) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 244,45€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 3740-3840).

8. Χατζηγαλήνη Δήμητρα (κωδ.27944) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 230,50€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (νέες-παλιές /843-953).

9. Μπαλάσης Ανέστης (κωδ.28914) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 119,15€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (νέες-παλιές /686-710).

10. Βούλγαρης Αστέριος (κωδ.36374) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 (κατάστημα) ποσού 1627,70€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (νέες-παλιές 1217-1367). Επίσης (κωδ.27968) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 (σπίτι) ποσού 173,90€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες 1217-1367).

11. Τιντόνη Κρυσταλλία (κωδ.27912) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 1756,05€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες 2254-2454).

12. Xάβος Βασίλειος (κωδ.28042) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 131,95 € και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές- νέες / 1199-1210.

13. Χάβος Βασίλειος (κωδ.28041) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 525,25 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/3000-3120).

14. Κριθιώτης Νικόλαος διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 340,75 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις ( παλιές-νέες/ 3600-3721).

15. Παναγιωτίδης Ανέστης του Κων/νος διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 308,45 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 1909-2052).

16. Μιρμίγκος Γρηγόριος του Νικ διαγραφή του λογαριασμού Νεα Μάυτος 2012 ποσού 329,35 ευρω και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές/νέες/ 4849-5001).

17. Παναγιωτίδης Δημήτριος διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 244,50 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές/νέες-3458-3570).

18. Χάνος Γεώργιος του Χαρ διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 295,40 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/4450-4587)

19. Αντωνιάδης Βασίλειος του Δημ διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 264,45 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 1506-1628).

20. Δούκας Κων/νος του Ιωαν διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 1363,55 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 1790-1840).

21. Παπαιωάννου Σπυρίδων του Αλ διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 263,65 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 2491-2611).

22. Μυρωνίδου Σοφία του Δημ διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 191,25 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες /110-210).

23. Κιρτικίδης Ιωάννης διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 316,05 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/2672-2818).

24. Τσουκαλά Φανή του Γεωρ.(28852) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 335,15 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/4655-4810).

25. Τέμπουρας Χρήστος του Θρας(28827) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 219,55 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/2907-3007).

26. Παναγιωτίδης Κων/νος( 28707) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 434,60 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/1976-2173).

27. Παναγιωτίδης Ηλίας (28705) διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 220,55 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/3933-4033).

28. Μούρκος Χρήστος(28096)διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 195,80 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/2492-2630).

29. Μούρκου Μαρία(28569)διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδτυος 2012 ποσού 194,85 ευρω και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/2766-2876).

30. Μούρκος Χρήστου(29169)διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 206,75 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/875/985).

31. Ορφανού Αικατερίνη(28711)διαγραφή του λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 241,45 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 1861-1976).

32. Τζουβελέκη Πολυξένη(28882) διαγραφή του λογαριασμού Νεα Μάδυτος 2012 ποσού 176,65 ευρω και δημιουργία νέου με μετρήσεις(παλιές-νέες/2090-2180).

33. Τζίτζικας Γιώργος(29490-29448) διαγραφή των λογαριασμών Νεα Μάδυτος 2012 ποσών 17,30 και 172,15 ευρώ αντίστοιχα, και δημιουργία νέων με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 2248-2395 και 2248-2395) αντίστοιχα.

34. Ιακωβίδου Χρυσή(27910) διαγραφή του λογαριασμού Νεα Μάδυτος 2012 ποσού 834,55 ευρω και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/219-309).

35. Αλγιαννάκης Ευστράτιος(29437) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 215,90 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/1850-1948).

36. Βούλγαρης Αστέριος(27968-36374) διαγραφή λογαριασμών Νέα Μάδυτος 2012 ποσών 173,90 και 1627,70 αντίστοιχα και δημιουργία νέων με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 1509-1619 και 1257-1367) αντίστοιχα.

37. Γκιρτζάλης Εμμανουήλ(29382) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 408,20 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 2280-2466).

38. Αγγελάκαρου Σωτηρία (28962) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 184,85 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές/νέες-107-207).

39. Φούσκος Κων/νος (28941) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 331,60 ποσού και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/5903-6057).

40. Αδάμπασης Στυλιανός(28842) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 468,80 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/4154-4365).

41. Χάβος Βασίλειος(27970) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 293,85 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/428-624).

42. Χάβος Βασίλειος(28041) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 525,25 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/2754-2987).

43. Χάβος Φώτιος(28826)διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 549,25 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/660-960).

44. Τιντόνη Κρυσταλλία (27912)διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 1.756,05 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις ( παλιές-νέες/2154-2454).

45. Στουγιαννίδης Δημήτριος(28105)διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 282,30 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/3409-3598).

46. Λαυρίτσιος Γεώργιος(29297) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 364,70 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/3256-3424).

47. Βούλγαρης Ιωάννης(28156) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 399,85 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/3453-3636).

48. Πασχάλης Κων/νος(28966) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 165,30 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/865-975).

49. Τσαούση Ευστρατία(28624)διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 2.008,85 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/310-410).

50. Κασδαγλής Ευάγγελος(28581) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 1.418,50 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/772-872).

51. Τσουκαλάς Στυλιανός(28633) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 229,50 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/724-824).

52. Μαυριδόγλου Χαράλαμπος(29417) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μαδυτος 2012 ποσού370,40 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 230-400).

53. Ταστούλας Αναστάσιος(29185-28615-27996) διαγραφή λογαριασμών Νεα Μάδυτος 2012 ποσών 187,55 ευρώ , 325,50 ευρώ και 350,95 ευρώ αντίστοιχα και δημιουργία νέων με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 576-676 /3503-3611/ 1691-1853).

54. Γιάππος Αχιλλέας (29205) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 251,45 ευρώ και δημιουργία νέων με μετρήσεις (παλιές-νέες/769-885).

55. Λιόγγαρης Κυριάκος(28903) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 185,75 ευρω και δημιουργία νέων με μετρήσεις (παλιές-νέες/881-1001).

56. Βούλγαρη Μάρθα(28612) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 2.227,05 ευρω και δημιουργία νέων με μετρήσεις (παλιές-νέες/3567-3667).

57. Μπεμπέκας Αριστείδης(27907) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 307,35 και δημιουργία νέου με μετρήσεις(παλιές-νέες/2203-2439).

58. Γιαγλής Δημήτριος(29329) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 247,45 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/2776-2890).

59. Μυρωνίδου Σοφία(29433) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 191,25 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/116-216).

60. Καμπούρης Απόστολος(29208) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 268,45 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/616-740).

61. Μπεμπέκας Δημήτριος(28757) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 360,10 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/5155-5321).

62. Κόνιαρη Μαρία(36269) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 390,25 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές/νέες/347-526).

63. Σπανούδης Κων/νος(36269) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 246,45 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/577-727).

64. Βούλγαρη Αφροδίτη(28541) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 236,45 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/2220-2328).

65. Τάκα Αικατερίνη (28811) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 205,85 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/2790-2882).

66. Κριθαριώτου Μαρία(28765) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 111,15 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/3529-3619).

67. Τσατσούλας Χρήστος (28602)διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 290,00 ευρω και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/169-269).

68. Πατεράκης Ευάγγελος(28803) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 160,20 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/1469-1569).

69. Δαγδιλενη Μαρία (28696) διαγραφή λογαριασμών Νέα Μαδυτος 2011 ποσού 108,35 και Νεα Μάδυτος 2012 ποσού 106,36 και δημιουργία νέων με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 3821-3911) και (3911-4001).

70. Λαυρίτσιος Γεώργιος (29297) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 364,70 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (νέες-παλιές/ 3450-3592)

71. Δαγδινέλης Στυλιανός (28942) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 136,20 και δημιουργία νέου με μετρήσεις ( παλιές-νέες/ 3940-4030).

72. Καραφωτάκης Χαράλαμπος (29486) διαγραφή λογαριασμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 309,55 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 187-287).

73. Τσουκαλάς Φίλιππος (27949) διαγραφή λογαρισμού Νέα Μάδυτος 2012 ποσού 295,45 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις ( παλιές-νέες/ 4036-4136)

74. Γκαγκανιάρης Στέφανος ((28843 και 28647) διαγραφή λογαριασμών Νέα Μάδυτος Έναντι 2013 122,35 ευρώ και 124,50 ευρώ αντίστοιχα και δημιουργία νέων με μετρήσεις (νέες/παλιές – 1810/1691 και 3028-2903) αντίστοιχα

Δ.Κ ΜΟΔΙΟΥ

1. Βούλγαρης Κων/νος (28530) διαγραφή λογαριασμού Μόδι 2012 ποσού 431,25 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 4500-4777).

2. Θωμάς Ιωάννης (28461) διαγραφή λογαριασμού Μόδι 2012 ποσού 174,80 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/5921-5971).

3. Παζαρλής Γεώργιος (29138) διαγραφή λογαριασμού Μόδι 2012 ποσού 180,30 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές νέες/1257-2439).

4. Παζαρλή Γεώργιος (28511) διαγραφή λογαριασμού Μόδι 2012 ποσού 180,30 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές νέες/1257-2439).

5. Θεωδόρου Κύριλλος του Αντ. (28546) διαγραφή λογαριασμού Μόδι 2012 ποσού 296,50 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιες-νέες/3991-4128)

6. Τασούδης Αθανάσιος του Γρηγ.(28440) διαγραφή λογαριασμού Μόδι 2012 ποσού 173,85 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 4655-4805).

7. Μουδιώτης Θεόδωρος του Κων.(29376) διαγραφή λογαριασμού Μόδι 2012 ποσού 268,45 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιές-νέες/251-375).

8. Βούλγαρης Σωτήριος (28528) διαγραφή λογαριασμού Μόδι 2012 ποσού 246,40 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/1336-1505).

9. Σίμος Κων/νος του Γερ (28406) διαγραφή λογαριασμού Μόδι 2012 ποσού 159,35 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 730-863).

10. Κωστούδης Ιωάννης (29248) διαγραφή λογαριασμού Μόδι 2012 ποσού 266,45 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/702-825).

11. Κρυστάλλης Ζαχαρίας (28491) διαγραφή λογαριασμού Μόδι 2012 ποσού 389,05 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/ 5331-5509).

12. Τριανταφύλλου Αστέριος (28435) διαγραφή λογαριασμού Μόδι 2012 ποσού 183,00 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/735-853).

13. Κόνιαρης Δημήτρης (28473) διαγραφή λογαριασμού Μόδι 2012 ποσού 227,50 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/1178-1282).

14. Κόνιαρης Αθανάισος (28455) διαγραφή ____λογαριασμού Μόδι

6. Σπύρου Μαρία (35666) διαγραφή του λογαριασμού Απολλωνία 2012 ποσού 299,20 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις ( παλιά-νέα/200-2395).

7. Νεοχωρίτης Νικόλαος του Μιχ.(29202) διαγραφή λογαριασμού Απολλωνία 2012 ποσού 1164,75 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/1799-1945).

8. Μυλωνάς Βασίλειος του Ευαγγ.(35210) διαγραφή λογαριασμού Απολλωνία 2012 ποσού 322,80 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις ( παλιά-νέα/ 1262-1473).

9. Παπαδοπούλου Ελένη(34556) διαγραφή λογαριασμού Απολλωνία 2012 ποσού 283,20 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/427-577).

10. Κουτσαμπιούκ Ευστράτιος(34777) διαγραφή λογαριασμού Απολλωνία 2012 ποσού 167,45 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/1241-1341).

11. Νέστωρας Κων/νος (34962) διαγραφή λογαριασμού Απολλωνία 2012 ποσού 939,30 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα /1488-1638).

12. Λιάπης Παναγιώτης (34688) διαγραφή λογαριασμού Απολλωνία 2012 ποσού 578,75 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα /2400-2622)

13. Πιπιντάκου Ελένη (35090) διαγραφή λογαριασμού Απολλωνία 2012 ποσού 284,95 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα / 5700-5882)

14. Γιουρέλης Νικόλαος(35667) διαγραφή λογαριασμού Απολλωνία 2012 ποσού 231,20 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα / 1700-1920)

15. Μπαλατσός Κων/νος (34649) διαγραφή λογαριασμού Απολλωνία 2012 ποσού 204,60 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα / 2200-2388)

16. Κουτσούρη Μαρία (34778) διαγραφή λογαριασμού Απολλωνία 2012 ποσού 130,05 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλια-νέα / 3000-3272)

Δ.Κ. ΣΤΙΒΟΥ

1. Σιδηροπούλου Δέσποινα (κωδ.35021) διαγραφή του λογαριασμού Στίβος 2010 ποσού 289,70€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα /1590-1740).

2. Αλεξοπούλου Μαρία( 35394) διαγραφή του λογαριασμού Στίβος 2012 ποσού 272,85 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα /2879-3079).

3. Παπαδόπουλος Βασίλειος (35283) διαγραφή του λογαριασμού Στίβος 2012 ποσού 155,60 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα / 900-1039)

Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ

1. Κουτζαμπιουκ Άννα (κωδ.35579) διαγραφή του λογαριασμού Μελισσουργός 2012 ποσού 124,95€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα /300-375).

2. Γιάνναρος Γεώργιος (κωδ.35566) διαγραφή του λογαριασμού Μελισσουργός 2012 ποσού 494,05 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/ 2500-2689).

3. Γραμμενούδης Γεώργιος (35465) διαγραφή του λογαριασμού Μελισσουργός 2012 ποσού 1963,75 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/125-325)

4. Γραμμενούδης Γεώργιος (35465) διαγραφή του λογαριασμού Μελισσουργός 2012 ποσού 1963,75 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες / 3238-3000)

5. Κουτσουκώστας Δημήτριος (35553) διαγραφή του λογαριασμού Μελισσουργός 2012 ποσού 307,60 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες / 300-444)

Δ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ

1. Κυριακίδης Μενέλαος (35791) διαγραφή του λογαριασμού Περιστερώνας 2012 ποσού 172,75 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/ 451-551).

2. Ιακωβίδου Σοφία (34121) διαγραφή του λογαριασμού Περιστερώνας 2012 ποσού 101,40 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/ 1300-1497)

3. Ναλμπαντίδης Θεόδωρος (36085) διαγραφή του λογαριασμού Περιστερώνας 2012 ποσού 174,10 και δημιουργία νέου με μετρήσεις ( παλι- νέα/ 6150-6200)

4. Ναλμπαντίδης Αλέκος (34278) διαγραφή του λογαριασμού Περιστερώνας 2012 ποσού 207,85 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/ 2511- 2611)

5. Αμανατίδου Μαρία (33733) διαγραφή του λογαριασμού Περιστερώνας 2010 255,70 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα / 800-990)

Δ.Κ. ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ

1. Αβραμίδης Αθανάσιος (35631) διαγραφή του λογαριασμού Νικομηδινό 2012 ποσού 219,25 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/5680-5780).

2. Κολικόπουλος Χαράλαμπος (35912 )διαγραφή λογαριασμού Νικομηδινό 2012 ποσού 165,95 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (νέες-παλιές/900-1035)

Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Δ.Κ ΑΝ ΣΤΑΡΟΥ

1. Μπακ Αναστασία (24112) διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός 2012 ποσού 916,05 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/2100-2171).

2. Θέμελη Δέσποινα (κωδ.27262) διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός 2012 ποσού 319,60€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις(παλιά–νέα/0-150).Να γίνει αλλαγή υδρομέτρου.

3. Γαζέτας Οδυσσέας (κωδ.24037) διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός 2012 ποσού 278,45€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / (1055-1255).

4. Βουλγαράκης Φώτιος(κωδ.24032) διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός 2011 ποσού 276,20€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / (411-511).

Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

1. Κουκουφίκης Ιωάννης(24541) διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός 2012 ποσού 586,90 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/3984-4134).

2. Λιάμας Διαμαντής (23752) διαγραφή λογαριασμού Σταυρός 2012 ποσού 1796,90 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/ 2825-2925).

3. Χαραλαμπάκη Περσεφόνη( 24657 και 27804) διαγραφή λογαριασμών ποσών 194,45 ευρω και 72,85 ευρώ αντίστοιχα και δημιουργία νέων με μετρήσεις (νέες-παλιές / 1425-1475 και 9094-9144).

4. Δημόπουλος Παναγιώτης( 24733) διαγραφή λογαριασμού Σταυρός 2012 ποσού 24733 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (νέα- παλιά/ 99494-99594).

5. Ντούλια Ελένη (25253) διαγραφή λογαριασμού Σταυρό 2012 ποσού 762,90 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά-νέα /3575- 2933).

6. Τσίτσιλας Ζαχαρίας (26232) διαγραφή λογαριασμού Σταυρός 2012 ποσού 215,80 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/ 1978-2128).

7. Γκλεζάκης Ευστράτιος (24928) διαγραφή λογαριασμού Σταυρός 2012 ποσού 566,95 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα /4900-5196)

8. Χατζηγιάννης Νικόλαος (25838) διαγραφή λογαριασμού Σταυρός 2011 ποσού 200,55 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλια-νέα / 3500-3634)

9. Κιντσάκης Δημήτριος (κωδ.23589) διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός 2012 ποσού 274,05€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 3000-3154).

10. Καρονίδης Αθανάσιος (κωδ.24840) διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός 2012 ποσού 168,20€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 2470-2654).

11. Καλαϊτζής Δημήτριος (κωδ.26830) διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός 2012 ποσού 202,10€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 3380-3480).

12. Κυριαζίδης Δημήτριος(κωδ.26070) διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός 2012 ποσού 239,45€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 600-774).

13. Χατζής Γεώργιος(κωδ.23923) διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός 2011 ποσού 169,75€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 3970-4135).

14. Λιτσάκης Αργύρης(κωδ.24860) διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός 2011 ποσού 1.511,85€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 7000-7484).

15. Λιτσάκης Αργύρης(κωδ.27176) διαγραφή του λογαριασμούΣταυρός 2012 ποσού 284,70€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 2150-2332).

16. Καρακεχαγιάς Νικόλαος(κωδ.24832) διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός 2012 ποσού 198,10€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 1050-1181).

17. Γκαϊδατζής Νικόλαος (κωδ.26474) διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός 2012 ποσού 226,75€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 2600-2804).

18. Λιτσάκης Χρήστος(κωδ.24951) διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός 2013 ΕΝΑΝΤΙ ποσού 118,35€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 964-1014).

Δ.Κ. ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ

1. Τσώλης Γεώργιος (25918) διαγραφή λογαριασμού Βαμβακιά 2012 ποσού 832,75 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις ( παλιά-νέα /2200-2421).

Δ. Κ. ΜΙΚΡΗΣ ΒΟΛΒΗΣ

1. Αρετάς Δημήτριος(κωδ.36291) διαγραφή του λογαριασμού Μικρή Βόλβη 2012 ποσού 236,25€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα /130-171).

2. Καρατζιώτου Ελένη (κωδ.23988) διαγραφή του λογαριασμού Μικρή Βόλβη 2012 ποσού 304,30€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα /0-150).

3. Σεμερτζίδης Απόστολος (κωδ.26269) διαγραφή του λογαριασμού Μικρή Βόλβη 2012 ποσού 1.412,05€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 1900-2147).

4. Αγγελίδης Ευστράτιος(κωδ.26974) διαγραφή του λογαριασμού Μικρή Βόλβη 2012 ποσού 925,00€ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλιά –νέα / 3400-3776).

Δ.Ε ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Δ.Κ. ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ

1. Αποστολακίδης Παναγιώτης του Νικ.(30727) διαγραφή του λογαριασμού Εγνατία 2012 ποσού 1260,85 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιά-νέα/3211-3411).

2. Συμεωνίδης Χρήστος (30558) διαγραφή λογαριασμού Εγνατία 2012 ποσού 400,85 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (νέα-παλιά / 3797-4097).

3. Γιαννακόπουλος Γεώργιος (30263) διαγραφή του λογαριασμού Εγνατία 2012 583,50 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις (νέες-παλιές / 3346-3496).

4. Τοπαλίδης Νικόλαος (29617) διαγραφή του λογαριασμού Εγνατία 177,10 ευρώ και δημιουργία νέου με μετρήσεις( παλια- νέα /1417-1717)

Δ.Κ ΠΡΟΦΗΤΗ

1. Μόσχου Ευγενία (31107) διαγραφή λογαριασμού Εγνατία 2012 ποσού 71,55 και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/190-240).

 

2. Απορρίπτει τις ενστάσεις των :

Δ.Ε ΜΑΔΥΤΟΥ

Δ.Κ. ΜΑΔΥΤΟΥ

1. Αντζίπ Ιμάντ (29400).

2. Τσίφτης Στυλιανός (27925)

3. Αρβανιτίδης Ευάγγελος (28049)

4. Καραθανάσης Παναγιώτης (36499)

5. Χαλκιά Ελένη (28046)

6. Αλμπάνης Γαληνός (28120)

7. Αλμπάνης Γαληνός (28118)

8. Αλμπάνης Γαληνός (28119)

9. Χαλκιά Σουλτάνα (28753)

10. Χατζηζήσης Νικόλαος(28614)

11. Χατζηζήσης Νικόλαος(28613)

12. Δούκας Κων/νος(29483)

13. Κόνιαρη Ελένη(28655)

14. Κιρτικίδης Ιορδάης (28646)

15. Τσουκαλά Χρυσή(27910)

16. Μαυρίδου Μαρία(28816)

17. Διανευτάκης Αγγελος(28809)

18. Χάνος Σπυρίδων (29475)

19. Τζουβελέκη Πολυξένη (29388)

20. Βούλγαρης Ιωάννης (27945)

21. Αγγελάκαρος Στέφανος(28987)

22. Βούλγαρη Χαρίκλεια(28609)

23. Χαβός Νικόλαος(28039)

24. Χαβός Νικόλαος(28037)

25. Χαβός Νικόλαος(28042)

26. Φυντανή Ευαγγελία(28708)

27. Αδάμπασης Στυλιανός(28841)

28. Κατραντζής Πέτρος(29384)

29. Κατραντζής Πέτρος(28887)

30. Παπαθανασίου Ελένη(28661)

31. Πασάς Νικόλαος(28689)

32. Γκαγκανιάρης Στέφανος (28843 και 28647)

33. Μαυριδόγλου Χαράλαμπος (28732)

Δ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ

1. Πολυμέρη Βασιλική(28414)

2. Γιάππου Αναστασία(28518)

3. Παζαρλής Γεωργιος του Αγγ.(29092)

4. Θεοδώρου Τριαντάφυλλος (28547)

5. Θεοδώρου Τριαντάφυλλος (29090)

6. Σίμος Κων/νος του Γεωρ.(28448)

7. Σίμος Κων/ος του Γεωρ. (28407)

8. Σταυράκης Μιχαήλ του Στ.(29097)

9. Σταυράκη Αννα του Γερ.(29316)

10. Μουδιώτης Κων/νος (28450)

11. Σίμος Αριστοτέλης (28410)

12. Τριανταφύλλου Κων/ναι του Αστ.(29012)

13. Θωμάς Χρήστος(28460)

14. Ζυγούρης Βάιος(28548)

15. Κλειτσος Χρήστος (29156)

Δ.Ε. ΑΡΕΘΟΥΣΑ

Δ.Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ

1. Μπάρμπας Νικόλαος (32850)

Δ.Κ. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

1. Κοροσίδου Σοφία(32715)

2. Σαρακατσιάνος Ευδόξιος(32099)

3. Τσαπάδας Θεόδωρος(32175)

4. Τσαπάδας Θεόδωρος(32174)

5. Ιωαννίδης Λάζαρος (32038)

6. Κατσουλίδης Αθανάσιος(32692)

7. Κουκουφίκη Βασιλικη (32664)

8. Tζιμικας Θωμάς (32165)

9. Φούντας Κων/νος (33426)

Δ.Κ. ΛΙΜΝΗΣ

1. Παναγιωτιδης Ιωάννης(32813) λογαριασμός 2011

Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

1. Φωτιαδης Ιωάννης (32813)

Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ

Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

1. Ζαφειρίου Δημήτριος (6832)

2. Ιακώβου Πέτρος (1588)

Δ.Κ. ΒΡΑΣΝ Ν

1. Tsikandelo Mitko (22273)

2. Αποστολίδου Θεοδώρα(6355)

Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

1. Ζήσης Αθανάσιος (26475)

2. Ζησάκης Σάββας (24232)

3. Σαββάκης Ευάγγελος (25563)

4. Καλαϊτζής Δημήτριος(κωδ. 23594).

5. Γάτσικας Δημοσθένης(κωδ. 24700).

6. Κυριαζάκη Καλλιόπη (κωδ. 24767).

7. Λιάμας Ιωάννης (κωδ. 25092).

8. Κουζουνιδου Αικατερινη (κωδ. 24613)

Δ.Κ. ΑΝ ΣΤΑΥΡΟΥ

1. Νικολακούδης Γεώργιος (κωδ. 24371).

2. Πλούμης Χρήστος (κωδ. 24428).

3. Κιντσάκης Βασίλειος(κωδ. 24757)και (κωδ. 23587).

 

Δ.Κ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ

1. Κορίτσης Δημήτριος(κωδ. 24026).

 

Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ

1. Τουρλούμη Χρυσάνθη (κωδ. 26827).

 

Δ.Ε. ΑΠΟΛΛ ΝΙΑΣ

Δ.Κ. ΑΠΟΛΛ ΝΙΑΣ

1. Τριφωνίδης Γέώργιος(35381)

2. Καραγιάννης Βασλίλειος (35194)

3. Κεχαγιάς Νικόλαος (34447)

4. Καραβαπόρη Άννα (34557)

5. Αλεξανδράκης Γεώργιος (35386)

 

Δ.Κ. ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ

1. Κολικόπουλος Χαράλαμπος (35913)

 

Δ.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Δ.Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

1. Τσουτσουλη Αργυρω (30832)

Δ.Κ. ΠΡΟΦΗΤΗ

1. Θεοχαρούδη-Χειμούδη Σοφία (30896)

2. Ελευθεριάδου Κυριακή (31238)

3. Διαγραφή λογαριασμών και διακοπή έκδοσης των :

 

Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

1. Παπαγιαννέλης Κων/νος διαγραφή του λογαριασμού Ν. Μαδυτος 2013 ποσού 89,20 ευρώ και διακοπή έκδοσής του. Έκανε αίτηση και διακοπής με ΑΡ. ΠΡ7Τ. 45-11/01/2012

2. Παναγιωτίδης Ανέστης διακοπή του λογαριασμού διότι έγινε αίτηση στο δήμο Μαδύτου και δεν είχε γίνει .Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ.1636-29/5/2014

3. Νικολαίδης Αντώνιος (28502) διαγραφή των λογαριασμών 2010/2011/2012/2013 συνολικού ποσού 379,65 και διακοπή έκδοσής του διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο. Αίτηση διακοπής ΑΡ.ΠΡ7Τ.1681-30/5/2014.

4. Καρακασίδης Θεόδωρος (28847) διαγραφή των λογαριασμών παλαιών οφειλών 119,60 ευρώ, Μάδυτος 2011 69,00 ευρώ, Μάδυτος 2012 318,20 ευρώ και Μάδυτος 2013 134,15 και διακοπή έκδοσής του διότι έκανε διακοπή εργασιών στην εφορία το 2006. Αίτηση διακοπής ΑΡ.ΠΡ7Τ. 1338-7/5/2014.

5. Ορφανός Εμμανουήλ(28857) διαγραφή των λογαριασμών Ν.Μάδυτος 2012 25,50 ευρώ και 2013 89,20 ευρώ και διακοπή έκδοσής τους διότι ενώ έχω ένα υδρόμετρο βγαίνουν 2 λογαριασμοί. Αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ.1694/30-5-2014.

6. Ηλιάσκου Γεώργιος (29458) διαγραφή των λογαριασμών Ν. Μάδυτος παλαιών οφειλών 61,40 ευρώ – 2011 19,85 ευρώ – 2012 99,95 ευρώ και 2013 90,90 ευρώ και διακοπή έκδοσής του διότι είχε γίνει αίτηση το 2011 και δεν είχε γίνει η διακοπή. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ 688/ 19-3-2014

7. Ρέντα Μαρία (36699) διαγραφή των λογαριασμών 2013 έναντι Ν.Μάδυτος και διακοπή έκδοσής του διότι το ρολόι τοποθετήθηκε το 2014. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 1601/27-5-2014.

8. Μολοχίδου Βασιλική (36540) διαγραφή λογαριασμών 2012 91,20 και 2013 39,95 ευρώ και διακοπή έκδοσής τους διότι το υδρόμετρο λειτούργησε το 2014. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 1626/ 27-5-2014

9. Καραφωτάκης Φώτιος( 29486) διαγραφή λογαριασμών 2012 309,55 ευρώ και 2013 132,45 και διακοπή έκδοσής τους διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 1827/18-6-2014.

 

Δ.Ε. ΑΠΟΛΛ ΝΙΑΣ

1. Ψαρράς Κων/νος (27875) διαγραφή των λογαριασμών 2012 83,00 ευρώ και 2013 50,95 ευρώ και διακοπή έκδοσή του διότι είχε αίτηση διακοπής αρ.πρωτ 507/15-3-2012 στο Δ.Κ Απολλωνιας και δεν είχε γίνει. Αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 977/8-4-2014.

2. Πολύμερος Κων/νος(34558) διαγραφή λογαριασμών 2012 42,00 ευρώ και 2013 40,00 ευρώ και διακοπή έκδοσής του διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο. Αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ.1395-13/5/2014.

3. Βουκουρεσλής Γεώργιος (35116) διαγραφή λογαριασμών 2010 202,20 ευρώ και 2012 41,25 ευρώ και διακοπή έκδοσής του. Αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 1396-13/5/2014.

4. Φραγκιαδάκης Δημήτριος (33760) διαγραφή λογαριασμών Νικομηδινο παλαιών οφειλων 310,00 ευρω – 2010 498,80 – 2012 346,50 – 2013 121,35 ευρω και διακοπή έκδοσής του διότι δεν υπάρχει το υδρόμετρο . Έγινε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 1394/ 13-5-2014.

5. Χατζημιχαήλ Ευάγγελος (35894) διαγραφή λογαριασμών παλαιών οφειλών 19,00 – 2010 20,75 ευρώ – 2012 41,95 ευρώ και 2013 έναντι 40,00 ευρώ και διακοπή έκδοσής του λόγω λύσης της ομόρρυθμής εταιρείας Χατημιχαήλ Ε. – Πεχλιβανης Ε. Ο.Ε. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ 759/ 26-3-2014

6. Σαμαρά Αθανασία (35561) διαγραφή λογαριασμών 2011 19,50 και 2013 40,00 και διακοπή έκδοσή του διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 746/26-3-2014

7. Ανδριανός Θεόδωρος (27865) διαγραφή λογαρισμών παλαιών οφειλών 192,15 ευρώ – 2011 49,25 ευρώ – 2012 202,25 ευρώ και 2013 έναντι 82,80 ευρώ και διακοπή έκδοσής των διότι υπάρχει ένα υδρόμετρο στο οποίο εκδίδονται δύο λογαριασμοί. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7ΤΟ. 1407/ 15-5-2014.

 

Δ.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑΣ

1. Κυρίτσης Ευστράτιος(31188) διαγραφή λογαριασμών 2011/2012/2013 συνολικού ποσού 282,45 ευρώ και διακοπή έκδοσής του διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 1698-30/5/2014

2. Μαυρίδης Απόστολος (36184) διαγραφή λογαριασμών /2011/2012/2013 συνολικού ποσού 529,90 ευρώ και διακοπή έκδοσής του. Δεν υπάρχει υδρόμετρο. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ. ΠΡ7Τ.1566/16-5-2014

3. Θεοχαρούδης-Χειμουδη Σοφία (30895) διαγραφή λογαριασμών Εγνατία 2013 Έναντι 39,95 και Εγνατία 2013 Εξόφληση και διακοπή έκδοσής του διότι ενώ είχε κάνει αίτηση διακοπής το 2012 δηλώθηκε άλλος κωδικός με αποτέλεσμα να μην γίνει. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 4181/12-12-2013.

4. Bekirova Nazli (30542) διαγραφή λογαριασμών 2011 266,70 ευρώ – 2012 116,85 ευρώ – 2013 59,95 και 2013 έναντι -18,15 ευρώ και διακοπή έκδοσής του διότι το υδρόμετρο ανήκει εδώ και χρόνια σε άλλο όνομα στο οποιο βγαίνουν λογαριασμοί. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 180/ 27-1-2014

 

Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

1. Γούμενος Μιχαήλ(24826) διαγραφή λογαριασμών Σταυρός 2012 39,98 ευρώ και διακοπή έκδοσής του διότι είχε γίνει αίτηση διαγραφής στο Δ.Σταυρού πριν 5 χρόνια. Αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 1056/ 11-4-2014

2. Παπαθανασίου Γεώργιος (25740) διαγραφή λογαριασμών 2011 19,90 ευρώ – 2012 43,45 ευρώ – 2013 40,00 ευρώ και διακοπή έκδοσής του διότι είχε γίνει διακοπή στο Δ. Σταυρού πριν 5 χρόνια. Αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ 804/ 27-3-2014

3. Σκανδάλης Αθανάσιος (27147) διαγραφή λογαριασμών 2011 32,65 ευρώ και 2012 42,00 ευρώ και διακοπής έκδοσής τους διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο. Αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 1078/12-4-2012.

4. Κωνσταντινίδης Βασίλειος (κωδ. 25820) διαγραφή των λογαριασμών 2011-2012- και ΕΝΑΝΤΙ 2013 ποσών20,45€ και 43,50€ και 39,95€ αντίστοιχα και διακοπή έκδοσης των. Έκανε αίτηση διαγραφής και διακοπής με ΑΡ. ΠΡ7Τ.179-27/01/2014.

5. Κιντσάκη Μαριάνθη (κωδ. 27542) διαγραφή του λογαριασμού ΣΤΑΥΡΟΣ 2013 ΕΝΑΝΤΙ ποσού 39,95€ και διακοπή έκδοσης του. Έκανε αίτηση διαγραφής και διακοπής με ΑΡ. ΠΡ7Τ.223-07/02/2014.

6. Κοκοβίδης Ιωακείμ (κωδ. 27565) διαγραφή του λογαριασμού ΣΤΑΥΡΟΣ 2013 ΕΝΑΝΤΙ ποσού 39,98€ και διακοπή έκδοσης του. Έκανε αίτηση διαγραφής και διακοπής με ΑΡ. ΠΡ7Τ.128-20/01/2014

7. Αγγελακάκης Άγγελος (27547) διαγραφή λογαριασμών παλαιά οφειλή 15,40 ευρώ – 2012 43,50 ευρώ και 2013 έναντι 39,95 ευρώ και διακοπή έκδοσής των διότι το σπίτι είναι κλειστό και ακατοίκητο. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡΙΘ.ΠΡ7Τ. 2617/ 6-8-2012.

 

Δ.Κ. ΑΝ ΣΤΑΥΡΟΥ

1. Μανωλεσάκης Ιωάννης(26465) διαγραφή λογαριασμών Α. Σταυρός 2011 29,90 ευρώ- 2012 43,45 ευρώ –2013 40,00 ευρώ και διακοπήέκδοσής του διότι είχε γίνει αίτηση στον πρώην Δήμο Ρεντίνας πριν 4 χρόνια και δεν είχε γίνει. Αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 975/8-4-2014.

2. Βαχαρακίδης Ιωάννης(κωδ. 23798) διαγραφή των λογαριασμών ΑΝ7 ΣΤΑΥΡΟΣ2012- και ΑΝ7 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ 2013 ποσών78,15€ και 49,25€ αντίστοιχα και διακοπή έκδοσης των. Έκανε αίτηση διαγραφής και διακοπής με ΑΡ. ΠΡ7Τ.297-18/02/2014.

 

Δ.Κ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ

1. Παπαευσταθίου Ιωάννης (κωδ.25975) διαγραφή των λογαριασμών 2011-2012- και ΕΝΑΝΤΙ 2013 ποσών32,65€ και 42,00€ και 39,95€ αντίστοιχα και διακοπή έκδοσης των. Έκανε αίτηση διαγραφής και διακοπής με ΑΡ. ΠΡ7Τ.175-27/01/2014.Η συγκεκριμένη παροχή δεν χρησιμοποιείται.

 

Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ

1. Χανς Γιοαχειμ (9289). Να γίνει διαγραφή των λογαριασμών Βρασνά 2011 43,50 ευρώ – 2012 43,50 και 3,55 ευρώ και διακοπή έκδοσής του διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο. Αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ.1051/11-4-2014.

2. Κεφαλάς Αντώνης (36232). Να γίνει διαγραφή των λογαριασμών Βρασνά Εναντι 2012 43,45 και Εναντι 2012 3,60 και διακοπή έκδοσής του διότι κατά την αλλαγή ονόματος δημιουργήθηκαν δυο καρτέλες στο όνομά μου. Εκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 11/ 8-1-14.

3. Παππάς Γεώργιος (23125). Να γίνει διαγραφή λογαριασμών Βρασνά 2011 93,40 ευρώ – ‘Εναντι 2012 56,80 και Εξόφληση 2012 -9,75 και διακοπή έκδοσής του διότι υπάρχει ένα υδρόμετρο. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 3997/ 3-12-13.

4. Καρασαβίδου Αναστασία (7206). Να γίνει διαγραφή λογαριασμών Βρασνά 2010β 34,90 ευρώ και Έναντι 2012 43,50 ευρώ και διακοπή έκδοσής του διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ.3923/ 20-11-13.

5. Λαφαζάνης Γεώργιος (7702). Να γίνει διαγραφή λογαριασμών Βρασνά 2010 79,55 – 2011 104,15 – Έναντι 2012 59,70 – Εξόφληση 2012 9,30 και διακοπή έκδοσής του διότι μετά από έλεγχο του υδρομετρητή πρέπει να βγαίνουν δυο λογαριασμοί στο όνομα του και όχι ο τρίτος (7702). ΄Εκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 108/ 28-1-2013.

6. Μπάρτζας Χρήστος (7993) Να γίνει διαγραφή λογαριασμών Βρασνά 2010 83,95 – 2011 211,75 – 2012 Έναντι 88,45 – 2012 Εξόφληση -33,70 και διακοπή έκδοσής του διότι μετά από έλεγχο του υδρομετρητη πρέπει να βγαίνουν δυο λογαριασμοί στο όνομα του και όχι ο τρίτος (7993). Έγινε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 329/ 11-3-2013.

7. Τσελίκης Ευάγγελος (κωδ. 9108) διαγραφή όλων των λογαριασμών Δ.Κ.ΒΡΑΣΝ7Ν ποσού 767,46€ και διακοπή έκδοσης των. Έκανε αίτηση διαγραφής και διακοπής με ΑΡ. ΠΡ7Τ.2389-02/07/2012καιΑΡ. ΠΡ7Τ. 1131-16/04/2014.Υπάρχειβεβαίωση υδρομετρητή.

8. Αναστασιάδης Στέφανος (206) διαγραφή λογαριασμών Ασπροβαλτα έναντι 2012 82,00 ευρώ και εξόφληση 2012 -34,95 και διακοπή έκδοσής τους. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 4368/ 30-12-13.

9. Αναστασιαδης Στέφανος (205) διαγραφή λογαριασμών Ασπροβαλτα έναντι 2012 82,00 ευρώ και εξόφληση 2012 -34,95 και διακοπή έκδοσής τους. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 4368/30-12-13.

10. Αναστασιάδης Στέφανος (21951) διαγραφή λογαριασμών Ασπροβαλτα έναντι 2012 43,45 ευρώ και εξόφληση -12,65 και διακοπή έκδοσής τους. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 4368/ 30-12-13.

 

Δ.Ε. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

1. Κετσετζής Σάββας (31318). Να γίνει διαγραφή των λογαριασμών Αρέθουσα 2010 232,70 ευρώ – 2012 73,50 ευρώ και 2013 48,40 ευρώ διότι υπάρχει ένα υδρομετρο και από λάθος έβγαιναν 2 λογαριασμοί. Αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ.1363/8-5-2014.

2. Γαβριηλίδης Θεόδωρος (33516). Να γίνει διαγραφή των λογαριασμών Αρέθουσα 2010β 72,60 ευρώ και 42,00 και διακοπή έκδοσής τους. Είναι βοσκή. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ 2500/ 22-8-2013.

3. Τεκίδης Ευριπίδης (32534) διαγραφή των λογαριασμών Αρέθουσα 2010β 22,35 και 2012 96,95 ευρω και διακοπή έκδοσής τους. Δεν υπάρχει υδρόμετρο. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 3998/ 3-12-13.

4. Τεκίδου Αντωνία (32506) διαγραφή των λογαριασμών Αρέθουσα 2012 82,35 και διακοπή έκδοσής τους. Έκανε αίτηση διαγραφής με ΑΡ.ΠΡ7Τ.2506/ 22-8-2013.

5. Γκουζούρης Νικόλαος (33345) διαγραφή των λογαριασμών Αρέθουσα 2010β 22,35 – 2012 41,95 ευρώ και 2013 έναντι 40,00 ευρώ και διακοπή έκδοσής τους διότι είναι βοσκή. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 776/ 26-3-2014.

6. Ζήνας Δημήτριος(33347) διαγραφή των λογαριασμών Αρέθουσα 2010β 22,35 ευρώ – 2012 41,95 ευρώ και 2013 έναντι 40,00 ευρώ και διακοπή έκδοσής τους διότι είναι βοσκή. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 777/ 26-3-2014.

7. Χατζηδέλη Θεοδώρα (33268) διαγραφή των λογαριασμών Αρέθουσα 2010β 40,05 ευρώ – 2012 42,00 ευρώ και 2013 έναντι 39,95 ευρώ και διακοπή έκδοσής τους διότι είναι βοσκή. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 781/ 26-3-2014.

8. Γιούφη Ελενη (31422) διαγραφή λογαριασμών Αρέθουσα 2010β 22,35 ευρώ – 2012 41,95 ευρώ και 2013 έναντι 40,00 ευρώ και διακοπή έκδοσής τους διότι είναι βοσκή. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 779/ 26-3-2014.

9. Χατζηδέλης Κων/νος (33275 διαγραφή λογαριασμών Αρέθουσα 2010β 120,85 – 2012 332,35 και 2013 έναντι 117,60 ευρώ και διακοπή έκδοσής τους διότι είναι βοσκή. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 780/26-3-2014

10. Τσιλιγκαρίδου Χριστίνα (33391) διαγραφή λογαριασμών Αρέθουσα 2010β 22,35 – 2012 41,95 και 2013 έναντι 40,00 ευρώ και διακοπή έκδοσής τους διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 769/ 26-3-2017.

11. Αλεξανδρίδης Στέργιος (33611) διαγραφή λογαριασμών Αρέθουσα 2010 β 22,35 – 2012 41,95 – 2013 έναντι 40,00 διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 788/26-3-2014.

12. Μαγλάρα Ευδοκία (33661) διαγραφή λογαριασμών Αρέθουσα 2010β 22,35 – 2012 41,95 – 2013 έναντι 40,00 ευρώ και διακοπή έκδοσής τους διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο και είναι βοσκή. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 674/ 18-3-2014.

13. Σγούρος Κων/νος (31610) διαγραφή λογαριασμών Αρέθουσα 2010β 22,235 – 2012 41,95 και 2013 έναντι 40,00 ευρώ και διακοπή έκδοσής τους διότι είναι βοσκή. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 761/ 26-3- 2014.

14. Παυλίδης Παναγιώτης (32215) διαγραφή λογαριασμών Αρέθουσα 2013 έναντι 40,00 ευρώ και διακοπή έκδοσής τους διότι είναι βοσκή. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 773/ 26-3-2014.

15. Αμανετίδης Ευστάθιος (31863) διαγραφή λογαριασμών 2013 έναντι 75,25 ευρώ και διακοπή έκδοσής τους διότι είναι βοσκή. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 767/ 26-3-2014

16. Κρεμμύδα Αικατερίνη (33322) διακοπή έκδοσης λογαριασμών διότι είναι βοσκή. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 771/ 26-3-2014

17. Ελευθεριάδης Θεοχάρης (33023) διαγραφή λογαριασμού 2012 41,95 ευρώ διότι είναι βοσκή και διακοπή έκδοσής του. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ.770/ 26-3-2014

18. Τσιαβδαρίδης Γεώργιος (32828) διακοπή έκδοσης λογαριασμών διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 765/ 26-3-2014

19. Τσιαβδαρίδης Σάββας(32829) διακοπή λογαριασμού διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 766/ 26-3-2014.

20. Μπουκουβάλα Αικατερίνη (34703) διαγραφή λογαριασμών παλαιών οφειλών 166,50 – 2011 46,60 και 2013 έναντι 39,95 ευρώ και διακοπή έκδοσής του διότι έχει γίνει διακοπή εδώ και 10 χρόνια. Έκανε αίτηση διακοπή με ΑΡ.ΠΡ7Τ.783/ 26-3-2014

21. Μαλλιώρας Νικόλαος (36305) διακοπή έκδοσης λογαριασμών διότι είναι βοσκή. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 778/ 26-3-2014.

22. Σερσεμης Κων/νος (32129) διαγραφή λογαρισμών Αρέθουσα 2010 22,35 ευρώ – 2012 41,95 ευρώ και 2013 έναντι 40,00 ευρώ και διακοπή έκδοσής των διότι δεν υπάρχει παροχή ούτε υδρόμετρο. Έκανε αίτηση διακοπής με ΑΡ.ΠΡ7Τ. 1389/ 13-5-2014.

4. Αναδρομική αφαίρεση ποσού στον επόμενο λογαριασμό 2013 Εξόφληση λόγω μη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο:

 

Δ.Κ Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ

1. Σαλέπης Πετρος (κωδ.28628) αφαίρεση ποσού -49,20€

2. Παναγούλια Ελένη (κωδ. 29239) αφαίρεση ποσού -49,20€

3. Περνιτζής Αθανάσιος (κωδ 29061) αφαίρεση ποσού -49,20€

5. Ακυρώνει τους παρακάτω λογαριασμούς των συναλλασσόμενων ή συμψηφίζει και ταχτοποιεί χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα με υπόχρεους τελών λόγο μη σύνδεσής τους με το δίκτυο αποχέτευσης:

 

Δ.Κ Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ

1. Τζουβελέκης Αθανάσιος (κωδ. 29218) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 37,90€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

2. Τουβλατζής Νικόλαος (κωδ. 28884) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 37,90€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

3. Σεμερτζίδης Χαράλαμπος (κωδ 29212) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 29,20€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

4. Μιρμίγκα Ευαγγελία (κωδ 29240) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 40,00€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

5. Μολοχίδου Βασιλική (κωδ 36540) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 39,95€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

6. Νίτης Κυριάκος (κωδ 36542) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 39,95€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

7. Χατζηζήσης Θεοφάνης (κωδ 29119) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 39,95€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

8. Παλαντζά Ελένη (κωδ 29277) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 40,00€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

9. Γκαμαράζης Αθανάσιος (κωδ 29333 ) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 32,75€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

10. Αδάμπασης Στυλιανός (κωδ 29362 ) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 38,40€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

11. Τασιώνα Καλιόπη (36555) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 89,18 ευρώ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσης του με το αποχετευτικό δίκτυο.

12. Περνιτζής Αθανάσιος (κωδ 29061) διαγραφή του λογαριασμού 2012 ποσού 91,20 ευρώ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσης του με το αποχετευτικό δίκτυο.

13. Βαφείδης Ευστρατιος ( κωδ 29161) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 38,40€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

14. Μιρμιγκος Αντωνιος (κωδ 28592) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 38,40€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

15. Κόνιαρος Χρήστος (κωδ 29050) διαγραφή λογαριασμού 2012 και 2013Έναντι ποσού 97,55€ και 90,45€ αντίστοιχα και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσης του με το αποχετευτικό δίκτυο.

 

Δ.Κ ΜΟΔΙΟΥ

1. Πολυμέρη Βασιλική (κωδ 28414 ) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 40,00€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

2. Σιώμος Σάββας (κωδ 28449 ) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 33,50€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

3. Παζαρλή Δήμητρα (κωδ 29261 ) διαγραφή του λογαριασμού 2013 Έναντι ποσού 39,95€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

4. Κριτσιάνης Παναγιώτης (κωδ 28492 ) διαγραφή του λογαριασμού 2013

Έναντι ποσού 33,25€ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.__

5. Σεραμπιμπίνης Ιωάννης του Δημ.(29213) διαγραφή λογαριασμού 2013

Έναντι ποσού 89,20 ευρώ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσης του με το αποχετευτικό δίκτυο.

6. Παπαθανασίου Αθανάσιος (29346) διαγραφή λογαριασμών 2012 256,45 και 2013 121,95 ευρώ και δημιουργία νέου, χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο.

7. Δικολακής Χαράλαμπος (28623) διαγραφή λογαριασμών 2012 95,20 και 2013 89,95 ευρώ και δημιουργία νέου χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο.

8. Παζαρλή Δήμητρα(29261) διαγραφή λογαριασμών 2012 91,20 και 2013 39,95 ευρώ και δημιουργία νέου χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο.

9. Παλαντζά Ελένη (29277) διαγραφή λογαριασμού 2012 91,15 ευρώ και δημιουργία νέου χωρίς το πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου λόγο μη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο.

6. Αναδρομική αφαίρεση ποσού στον επόμενο λογαριασμό λόγω λάθους καταγραφής

 

Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

1. Τομπέογλου Σταύρος (κωδ.25404) αναδρομική αφαίρεση ποσού -82,30€

2. Τσίτσου Μαρία (κωδ.27546) αναδρομική αφαίρεση ποσού -60,00€

3. Λεμπίδας Νικόλαος (κωδ.26168) αναδρομική αφαίρεση ποσού -104,25€

4. Λιόλιος Σωτήριος (κωδ.26380) αναδρομική αφαίρεση ποσού -30,35€

7. Αναδρομική χρέωση στον επόμενο λογαριασμό λόγω λάθους καταγραφής

 

Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

1. Παντελίδου Παρασκευή (κωδ.27504) αναδρομική χρέωση 61,25€ που αντιστοιχούν σε 80m3 λόγω μη

μέτρησης στο λογαριασμό του 2012

2. Βαϊος Ευάγγελος (κωδ 24967) αναδρομική χρέωση 47,90€ που αντιστοιχούν σε 60m3 λόγω μη μέτρησης στο

λογαριασμό του 2012

Δ.Κ. ΑΝ ΣΤΑΥΡΟΥ

1. Καραγεωργίου Μαρίνα-Αναστασια (κωδ 36300) αναδρομική χρέωση 92,10€ που αντιστοιχούν σε 130m3 λόγω μη μέτρησης στο λογαριασμό του 2012

2. Καρακαση Παρασκευή (κωδ 27484) αναδρομική χρέωση 71,30€ που αντιστοιχούν σε 100m3 λόγω μη μέτρησης στο λογαριασμό του 2012

Δ.Κ. ΜΙΚΡΗΣ ΒΟΛΒΗΣ

1. Παπαγιάννη Φωτεινή (κωδ 25870) αναδρομική χρέωση 126,95€ που αντιστοιχούν σε 185m3 λόγω μημέτρησης στο λογαριασμό του 2012

Δ.Ε .ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

1. Χατζησάββας Ηλίας(547589).Να δημιουργηθεί καινούρια καρτέλα σε αυτό το όνομα διότι έγινε σύνδεση στο Σταυρό το 2007.

2. Ευγενίδης Ιωάννης ( αρ.υδρ.6-417218).Να δημιουργηθεί καινούρια καρτέλα σε αυτό το όνομα διότι δεν έγινε μεταφορά από το Δ. Σταυρού στους καταλόγους ύδρευσης.

3. Ευγενίδης Χρήστος (αρ. υδρο.6-417216).Να δημιουργηθεί καινούρια καρτέλα σε αυτό το όνομα διότι δεν έγινε μεταφορά από το Δ. Σταυρού στους καταλόγους ύδρευσης.

 

Δ.Κ. ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ

1. Σωφρονίδου Μερσίνη του Σωτηρίου. Να δημιουργηθεί καινούρια καρτέλα σε αυτό το όνομα, διότι πληρώθηκε η παροχή στον Σταυρό και δεν συνδέθηκε.

2. Τσεκλίδης Γεώργιος του Γρηγορίου. Να δημιουργηθεί καινούρια καρτέλα σε αυτό το όνομα διότι είχε κάνει αίτηση στις 10/4/12 με αριθ.πρ.910 στην Βαμβακιά και δεν είχε γίνει.

9. Αναδρομική χρέωση παγίου ύδρευσης

 

Δ.Κ. ΑΝ ΣΤΑΥΡΟΥ

1. Βουλγαράκης Φώτιος (κωδ 24032)

2. Βρασνού Ιφιγένεια (κωδ 24036)

3. Καραγεωργίου Μαρίνα-Αναστασια (κωδ 36300)

4. Καρακάση Παρασκευή (κωδ 27484)

5. Κιντσάκης Ιωάννης (κωδ 24169)

6. Κιντσάκης Ιωάννης (κωδ 24168)

7. Κιντσάκης Ιωάννης (κωδ 24167)

8. Κότογλου Σεραφείμ (κωδ 23832)

9. Λιόλιος Σωτήριος (κωδ 26380)

10. Νικολακούδης Γεώργιος (κωδ 23673)

11. Παπαδημητρίου Βασίλειος (κωδ 24398)

12. Τσούμπρας Κων/νος (κωδ 24473)

 

Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

1. Ανεστάκης Χρήστος (κωδ 24296)

2. Δημόπουλος Παναγιώτης (κωδ 24733)

3. Καρακώστας Αθανάσιος (κωδ 26531)

4. Καρακώστας Αθανάσιος (κωδ 23616)

5. Κουζουνίδου Αικατερίνη (κωδ 24613)

6. Κουτσούπα Τριανταφυλλιά (κωδ 24597)

7. Κόχρας Νικόλαος (κωδ 24530)

8. Λεμπίδας Νικόλαος (κωδ 26168)

9. Νανάκος Γεώργιος (κωδ 25250)

10. Ντούλια Ελένη (κωδ 25253)

11. Παντελίδου Παρασκευή (κωδ 27504)

12. Παντελόγλου Δημήτριος (κωδ 36357)

13. Παπαδημητρίου Γεώργιος (κωδ 27761)

14. Παπαδημητρίου Γεώργιος (κωδ 27760)

15. Σαραγιώτης Χρυσόστομος (κωδ 36325)

16. Χαραλαμπάκη Περσεφόνη (κωδ 24656)

17. Τσίτσιλας Ζαχαρίας (κωδ 26232)

18. Τομπέογλου Σταύρος (κωδ 25404)

19. Τζορμπατζόγλου Σωτηριος (κωδ 23910)

20. Βλαχοπούλου Ελένη (κωδ 27777)

 

Δ.Κ. ΜΙΚΡΗΣ ΒΟΛΒΗΣ

1. Πέγιος Χρήστος (κωδ 27090)

Η Απόφαση πήρε τον αύξοντα αριθμό 85/2014

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Καρακίτσος Χ. Απόστολος

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A92%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9B0-%CE%A3%CE%95%CE%93

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

fourteen + 6 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.