Διαχείριση αστικών αποβλήτων (ΑΣΑ) στον δήμο Βόλβης

Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Α.Δ.Α) του Δ.Βόλβης συντάχθηκε σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Ε.Σ.Σ.Π.Δ.Α.).

Η εφαρμογή του  (Τ.Σ.Α.Δ.Α) του Δ.Βόλβης είναι υποχρεωτική και βάση αυτού διαμορφώνεται το πρόγραμμα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στην δημοτική επικράτεια.

Συνεπώς αποτελεί εφαρμοστική υποχρέωση και στόχο της κάθε νέας αιρετής διοίκησης του δήμου για την βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται στην δημοτική επικράτεια.

H προστασία και αναβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες επειδή συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των δημοτών, συνιστά πόλο έλξης για τους επισκέπτες και συνιστά παράμετρο της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΣΑ) ΣΤΟΝ Δ.ΒΟΛΒΗΣ

Ειδικότερα όσον αφορά τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Α.Δ.Α) του Δ.Βόλβης προσδιορίσει τις κατευθύνσεις για την πολιτική που θα ακολουθήσει ο Δήμος, στο πλαίσιο των στόχων που καθορίζονται από τον Εθνικό/Περιφερειακό σχεδιασμό, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, ενώ, παράλληλα, θα προδιαγράψει τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των στόχων.

Είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο για τη μεταμόρφωση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο δήμο εντός της επόμενης τετραετίας, προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της «Κοινωνίας Μηδενικών Αποβλήτων», όπως αυτή περιγράφεται στην Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική:

*πρόληψη,

*εκτεταμένη ανακύκλωση πολλών ρευμάτων αποβλήτων

*ελαχιστοποίηση της ποσότητας απορριμμάτων που οδηγείται σε ταφή.

Οι δράσεις που υιοθετούνται είναι:

1.Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή σε επίπεδο πολιτών

*Ανάπτυξη ενός δικτύου κάδων  χωριστής συλλογής και ανάκτησης βιοαποβλήτων (χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών).

*Οργάνωση της χωριστής συλλογής και σε άλλα ρεύματα των ΑΣΑ, με στοχευμένη συλλογή για περαιτέρω προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

*Αναβάθμιση της ποιότητας του εξοπλισμού των πόλεων (κάδοι, οχήματα, αποτμήσεις πεζοδρομίων, δημόσιοι συμβολισμοί καθαριότητας κλπ).

*Δημιουργία «πράσινων σημείων»

2.Δραστηριότητες κομποστοποίησης- διαλογής – διαχωρισμού σε επίπεδο δήμου

*Θεώρηση της κομποστοποίησης, ως ανακύκλωσης και όχι ως πρόληψης.

*Οργάνωση χώρων υποδοχής και μηχανικής διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών.

3.Δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών με στόχο την καλλιέργεια και περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΣΑ) ΣΤΟΝ Δ.ΒΟΛΒΗΣ

Εκτίμηση παραγόμενων ποσοτήτων

Ο Δ.Βόλβης  είναι υπεύθυνος γα τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων.

Το σύνολο των σύμμεικτων απορριμμάτων μεταφέρονται με οχήματα του Δήμου στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ο οποίος βρίσκεται υπό την εποπτεία και παρακολούθηση του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την εκτίμηση των παραγόμενων σύμμεικτων αποβλήτων του Δήμου χρησιμοποιήθηκαν τα ζυγολόγια  του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Στις ποσότητες αυτές συμπεριλαμβάνεται :

1.Ρεύμα των σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινος κάδος) – 11.320 τον/ετος (2018) με αυξητική τάση 12.136 τον/ετος (2025).

2.Ρεύμα αποβλήτων συσκευασίας (μπλε κάδος) – 5.660 τον/ετος (2018) με αυξητική τάση 6.068 τον/ετος (2025).

3.Ρεύμα πράσινων απορριμμάτων (φυτικά υπολέιματα ) – 1.800 τον/ετος

Το λειτουργικό κόστος διαχείρισης των (ΑΣΑ) για την συλλογή & μεταφορά ανέρχεται σε 123 €/ανά τόνο ΑΣΑ.

Υποδομές συλλογής

  1. Στόλος (8) απορριμματοφόρων οχημάτων χωρητικότητος 15 -19 τον. μικτού βάρους.
  2. Στόλος (8) φορτηγών οχημάτων χωρητικότητος 8.8 – 40τον. μικτού βάρους.

3.Κάδοι Συλλογής: 1.100L – 504 τεμ., 750-770L – 785 τεμ., 360L.- 1616 τεμ., 240L.- 195 τεμ., Ανακύκλωσης -184 τεμ., (με αυξητική τάση κατά το 2014-2019).

4.Λογισμικό πρόγραμμα με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου θέσης (GPS) όπου φαίνεται η θέση του κάθε κάδου και οχήματος συλλογής στην επικράτεια του δήμου.

ΕΠΕΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ :

1.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ :

Οι βασικές προτεινόμενες υποδομές για ξεχωριστές ροές αποβλήτων στα όρια του Δ.Βόλβης είναι οι ακόλουθες:

1.Μονάδα Κομποστοποίησης βιοαποβλήτων

Προτείνουμε να  μελετηθεί η δυνατότητα δημιουργίας Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 15-20 τόνων/ημέρα (Α ΦΑΣΗ), με δυνατότητα επέκτασης, έως 20.000 τόνους/έτος (Β ΦΑΣΗ). Εκτιμάται ότι στα όρια του Δ.Βόλβης με τα σημερινά ποσοτικά δεδομένα των σύμμεικτων ΑΣΑ  δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμη η αυτόνομη λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας για αυτό θα απαιτηθεί η συνεργασία με όμορους δήμους.

Έτσι καλύπτεται και ο στόχος του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) που προδιαγράφει ότι το 65% των ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να εκτρέπεται από την ταφή και να συλλέγεται χωριστά.

Η λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης θα συνοδεύεται από παράλληλο πρόγραμμα δικτύου κάδων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένου βιοαποβλήτου είναι:

*Πολύ υψηλή ποιότητα τελικού προϊόντος

*Χαμηλό κόστος λειτουργίας

*Υψηλή Προστασία από διασπορά προσμίξεων πλαστικών στο περιβάλλον

*Εύκολη μετατροπή σε πλήρως κλειστή μονάδα ή υβριδική μονάδα

*Πλήρης έλεγχος υγειονοποίησης και συνθηκών υλικού

*Υψηλό επίπεδο ελέγχου ρύπων.

2.Πράσινα Σημεία/ΚΑΕΔΙΣΠ

Προτείνουμε να δημιουργηθεί δίκτυο Πράσινων Σημείων ή/και Κέντρα ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) με χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια ανα δημοτική ενότητα. Τα Πράσινα Σημεία ή ΚΑΕΔΙΣΠ αποτελούν ένα από τα πλέον σημαντικά μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή.

To Βασικό Πράσινο Σημείο, είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος, με κατάλληλη κτιριακή υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεχθέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Το ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή), είναι χώρος για τον οποίο ισχύουν σε ότι αφορά στις υποδομές τα αναφερόμενα για το πράσινο σημείο, σε συνδυασμό με εκπαίδευση για την Διαλογή στην Πηγή, και στον οποίο μπορούν να ενσωματώνονται πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.

Εκτός από τα προαναφερόμενα ΠΣ, μπορούν να λειτουργήσουν και ΠΣ σε επίπεδο γειτονιάς με χώρο εγκατάστασης 200-300 τ.μ. Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού, εν αναμονή υποβολής τους σε κάποια εργασία ανάκτησης ή επαναχρησιμοποίησης. Στους χώρους αυτούς μπορούν να λάβουν χώρα και κάποιες προκαταρκτικές εργασίες, όπως χειροδιαλογή, διαχωρισμός, συμπαγοποίηση, τεμαχισμός και ανά συσκευασία.

3.Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

Στην περίπτωση που η πρόταση για την δημιουργία «Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων» συναντήσει εμπόδια, προτείνουμε να δημιουργηθεί εναλλακτικά  «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)»  που θα λειτουργεί με συνδυασμό μεθόδων μηχανικής – χειρωνακτικής διαλογής.

Θα  διαχωρίζονται ανάμικτα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα ή ομάδες υλικών, τα οποία προέρχονται από διαλογή στην πηγή και ακολούθως θα πραγματοποιείται δεματοποίηση των διαχωρισθέντων ρευμάτων.

Τα εξερχόμενα υλικά χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη καθαρότητα και συνεπώς δύναται να επιτευχθούν οι προδιαγραφές που θέτει η βιομηχανία ανακύκλωσης υλικών.
Τα υπόλοιπα, δηλαδή όσα έχουν εναπομείνει μετά τη διαδικασία διαχωρισμού (υπόλειμμα), οδηγούνται συνήθως για εναλλακτική διαχείριση ή εάν δεν υπάρχει άλλη λύση προς τελική διάθεση.

4.Αναβάθμιση Σταθμών Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

Λειτουργική αναβάθμιση των δύο προταθέντων ΣΜΑ από την ΠΚΜ δυναμικότητας συνολικά  10.400 τον./έτος.

5.Προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού

*(2) απορριμματοφόρων για συλλογή προδιαλεγμένων οργανικών,

*(2) οχημάτων τεμαχισμού κλαδιών,

*εξοπλισμού για τα σταθερά πράσινα σημεία,

*συμπληρωματικού αριθμού κάδων ανακύκλωσης.

6.Χρηματοδοτικά εργαλεία

Πρέπει να δούμε το επίπεδο ετοιμότητας για να γίνουμε αποτελεσματικοί στην εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων:

1.ΕΣΠΑ ((ΥΜΕΠΕΡΑΑ & ΠΕΠ)

2.Πρόγραμμα LIFE 2014-2020

3.Πράσινο ταμείο

2.ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1.Αξιοποίηση τιμολογιακών εργαλείων & Πρόγραμμα «Πληρώνω όσο Πετάω – ΠοΠ»

Απαραίτητο στοιχείο της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, και ιδιαίτερα των δράσεων βελτιστοποίησης και αναβάθμισης, είναι και η ανάπτυξη Τιμολογιακής Πολιτικής προσαρμοσμένης στα σύγχρονα εργαλεία της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή της Τιμολογιακής Πολιτικής, προϋποθέτει σε πρώτη φάση την πλήρη εφαρμογή του συστήματος Προσωρινής Αποθήκευσης όλων των ρευμάτων αποβλήτων, που θα διαχειρίζεται ο Δήμος στα όριά του, σε συνδυασμό με την κατασκευή των υποστηρικτικών υποδομών και δράσεων για ξεχωριστές ροές αποβλήτων και σε δεύτερη φάση την εκπόνηση μιας μελέτης σχεδιασμού και υλοποίησης ενός προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετάω – ΠοΠ».

Η υλοποίηση του προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετάω- ΠοΠ» μπορεί αρχικά να ενσωματωθεί σε ένα  Πιλοτικό Πρόγραμμα  συλλογής Πόρτα -Πόρτα .

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή της Τιμολογιακής Πολιτικής δεν μπορεί παρά να είναι συνδεδεμένη με τον κανονισμό Καθαριότητας, που θα περιλαμβάνει το σύνολο της στρατηγικής, οικονομικά εργαλεία πριμοδότησης των πολιτών, αλλά και πρόστιμα για τις περιπτώσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η Ολοκληρωμένη τιμολογιακή πολιτική θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εκτροπής ΑΣΑ από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του ειδικού τέλους ταφής του ν. 4257/2014.

Ένα σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω-ΠοΠ» μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα τον τρόπο συλλογής των απορριμμάτων, τη μονάδα και το σύστημα χρέωσης των επιβαρύνσεων για τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων (ΥΔΑ).

Η χρέωση των μεταβλητών επιβαρύνσεων των δημοτών για τις ΥΔΑ, απαιτεί την απόδειξη της έκτασης των υπηρεσιών που χρησιμοποιείται από αυτόν, που πληρώνει τη χρέωση. Σε ένα σχέδιο ΠοΠ, αυτό πραγματοποιείται αυτόματα με τις τεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν στην αναγνώριση του κάδου ή του χρήστη και στη μέτρηση.

Ένα αποδοτικό σύστημα χρέωσης απορριμμάτων που βασίζεται στο ΠοΠ, πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις επιβαρύνσεις των δημοτών για τη Διαχείριση Αποβλήτων που είναι σχετικές με τις υπηρεσίες, σαν ένα δυναμικό κίνητρο για τη μείωση της Προσωρινής Αποθήκευσης.

Το μεταβλητό μέρος της χρέωσης απορριμμάτων, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει επαρκώς τη συνολική πληρωμή, δηλαδή στην περίπτωση της έντονης αποφυγής απορριμμάτων και των έντονων προσπαθειών για διαλογή στην πηγή, να ανταμείβει τα αντίστοιχα νοικοκυριά.

Η χρέωση δύναται να γίνει σύμφωνα με διάφορα σχήματα:

1.1. Ογκομετρικό σχήμα (χρέωση βάσει όγκου παραγόμενων απορριμμάτων ανά νοικοκυριό):

Το σχήμα αυτό περιλαμβάνει τρεις παραλλαγές:

α) Συλλογή απορριμμάτων σε κάδους διαφορετικών χωρητικοτήτων, αντιστοιχούμενους σε κάθε νοικοκυριό (bins system).

Οι κάτοικοι επιλέγουν κάδους απορριμμάτων με όγκο δικής τους επιλογής, ο οποίος καθορίζει και την ετήσια χρέωση των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ (variable bins system).

Μία παραλλαγή του συστήματος είναι η τοποθέτηση κάδου συγκεκριμένου όγκου σε κάθε νοικοκυριό και η προσθήκη δεύτερου ή και τρίτου ανάλογα τις ανάγκες του εκάστοτε νοικοκυριού (large bins system).

β) Συλλογή απορριμμάτων σε τυποποιημένους σάκους απορριμμάτων (prepaid bags system).

Η υπηρεσία αποκομιδής συλλέγει μόνο τους σάκους απορριμμάτων ειδικού χρώματος, σχεδιασμού και χωρητικότητας, τους οποίους οι πολίτες αγοράζουν από συγκεκριμένα κέντρα πώλησης

γ) Συλλογή απορριμμάτων σε κοινούς σάκους με ειδικά προπληρωμένα σήματα (αυτοκόλλητα ή ετικέτες) (prepaid tags or stickers system).

Το σύστημα αυτό λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με τη δεύτερη περίπτωση ογκομετρικού σχήματος. Οι δημότες προμηθεύονται τα ειδικά σήματα από συγκεκριμένα κέντρα πώλησης, πληρώνοντας άμεσα την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής. Πέραν αυτών των τριών βασικών παραλλαγών, είναι δυνατόν να απαντηθούν και ποικίλοι συνδυασμοί των τριών τους.

1.2. Δυναμομετρικό σχήμα (χρέωση βάσει βάρους παραγόμενων απορριμμάτων ανά νοικοκυριό – weight-based schemes).

Επειδή κατά το πλείστον η χρέωση των τελών τελικής διάθεσης των απορριμμάτων γίνεται βάσει του βάρους τους, αναπτύχθηκε το δυναμομετρικό σχήμα χρέωσης, το οποίο κρίνεται και ως πιο δίκαιο για τον πολίτη.

Το δυναμομετρικό σχήμα εφαρμόζεται σπανιότερα. Απαιτεί ιδιαίτερα εξελιγμένη τεχνολογία, η οποία όμως μπορεί να εμφανίσει αναξιοπιστία που προκαλείται από τις εφαρμοζόμενες τεχνικές ζυγίσματος.

1.3. Σχήμα συχνότητας (χρέωση βάσει συχνότητας Αποκομιδής Απορριμμάτων του εκάστοτε νοικοκυριού – frequency-based schemes).

Το χαρακτηριστικό αυτού του σχήματος είναι ότι όλοι οι δημότες ανεξαιρέτως έχουν πανομοιότυπους κάδους (ίδιου όγκου). Το ύψος της χρέωσης των επιβαρύνσεων για τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων εξαρτάται από τη συχνότητα της συλλογής των απορριμμάτων κάθε νοικοκυριού, η οποία επιλέγεται από το εκάστοτε νοικοκυριό, κάτω πάντα από κάποιες προϋποθέσεις Συλλογή με βάση τη συχνότητα, δηλαδή χρέωση με βάση τον αριθμό των αδειασμάτων, για ένα συγκεκριμένο κάδο ή άλλα δοχεία καθορισμένου μεγέθους.

Αυτός ο τύπος επιβάρυνσης των δημοτών για τη ΔΑ των δημοτών, εφαρμόζεται με δοχεία που πρέπει να είναι ειδικά μαρκαρισμένα για τη συλλογή. Το σχήμα συχνότητας, είναι επίσης διαδεδομένο.

1.4. Υβριδικά σχήματα.

Είναι πιθανόν να σχεδιαστούν σχήματα που θα έχουν στοιχεία από δύο ή περισσότερα από τις παραπάνω εναλλακτικές δυνατότητες. Πριν την πλήρη εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Τιμολογιακής Πολιτικής, προκείμενου να ενισχυθεί η λειτουργία των Πράσινων Σημείων, προτείνεται η έναρξη εφαρμογής της Ανταποδοτικής Κάρτας του Πολίτη.

2.Ανταποδοτική Κάρτα Πολιτών

Η δημιουργία κινήτρων στους πολίτες για την χρήση των πράσινων σημείων και τη διαλογή στην πηγή όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων, κρίνεται απαραίτητη.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, που η έννοια του πράσινου σημείου είναι αρκετά πρόσφατη και πιθανώς άγνωστη στην πλειοψηφία των πολιτών, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ενός μηχανισμού παροχής κινήτρων. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι μέσω των ανταποδοτικών τελών δεν είναι δυνατή η παροχή κινήτρων, προτείνεται ο σχεδιασμός και η λειτουργία μίας κάρτας δημοτών, που θα χρησιμοποιείται και για τα πράσινα σημεία.

Με τη λειτουργία των πράσινων σημείων, η κάρτα δημοτών θα μπορούσε να εφαρμοστεί για τη δημιουργία ενός ανταποδοτικού συστήματος ως εξής:

*Ο Δήμος εκδίδει μία ατομική κάρτα για κάθε δημότη,

*Οι δημότες συλλέγουν και μεταφέρουν ανακυκλώσιμα και λοιπά υλικά στο πράσινο σημείο, τα οποία ζυγίζονται και καταχωρούνται σε βασικές κατηγορίες (π.χ. ογκώδη, ανακυκλώσιμα, υλικά επαναχρησιμοποίησης),

*Για κάθε υλικό που ζυγίζεται, συγκεντρώνονται πόντοι στην κάρτα,

*Οι δημότες χρησιμοποιούν την κάρτα για εκπτώσεις είτε στις υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου, Παιδικοί Σταθμοί, parking), είτε σε συνεργαζόμενα εμπορικά καταστήματα της περιοχής.

3.Ενέργειες ευαισθητοποίησης πολιτών

«Η ανακύκλωση θέλει ενημερωμένους πολίτες»!!!

Επιβάλλεται να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία κοινωνική αποδοχή των παρεμβάσεων στο χώρο, σύμφωνα με την νομοθεσία για τη «Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων».

Γενικότερα ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και δράσεων υλοποιείται σε τρείς φάσεις:

*Η φάση ευαισθητοποίησης με πληροφόρηση για τους λόγους και τους στόχους του Τοπικoύ Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) του δήμου.

*Η φάση ενημέρωσης πάνω στον τρόπο διεξαγωγής της διαχείρισης των ΑΣΑ.

*Η φάση υπενθύμισης και ενθάρρυνσης με δημοσίευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος (συλλεγόμενες ποσότητες, συμμετοχή φορέων, ποιότητα ανακυκλωμένων υλικών, κόστος, δυσκολίες).

*Προώθηση της ιδέας της Ανακύκλωσης και διεύρυνση δράσεων καθαρισμού και εξωραϊσμού κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, με τη σύμπραξη εθελοντικών ομάδων του Δήμου μας.

*Συμμετοχή στις δράσεις πανελληνίων εθελοντικών ομάδων (Let΄s  Do It Greece, κ.λπ).

4.Πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης

Οι δημότες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν τα ενημερωτικά εργαστήρια που θα πραγματοποιήθηκαν στο δημαρχείο και στη συνέχεια θα παραλάβουν από έναν κάδο κομποστοποίησης μαζί με χρήσιμες και πρακτικές οδηγίες εφαρμογής της μεθόδου διαχείρισης ενός σημαντικού μέρους των οικιακών τους απορριμμάτων.

Οι πολίτες του δήμου θα πρέπει να υπογράψουν δήλωση αποδοχής με την παραλαβή του κάδου κομποστοποίησης, τον οποίο οφείλουν να διατηρούν σε καλή κατάσταση.

Στις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η ύπαρξη ενός μικρού ελεύθερου χώρου γης στον κήπο ή το προκήπιό τους και η διαμονή τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

3.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ

Η καθαριότητα είναι δείγμα σεβασμού και πολιτισμού κάθε κοινωνίας με άμεσες συνέπειες στην εμπορική, οικονομική και τουριστική ζωή της περιοχής, καθώς και στην ποιότητα της καθημερινότητας των δημοτών.

Ο δήμος για  λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην επιβολή προστίμων στις κατωτέρω ενδεικτικές περιπτώσεις:

1.Απόρριψη  μπάζων από τις ιδιωτικές οικοδομικές εργασίες,

2.Ρύπανση ή/και καταστροφή κάδων (πράσινων, μπλε) ή καλαθιών και γενικά εξοπλισμού καθαριότητας,

3.Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους,

4.Εγκατάλειψη αποβλήτων κηπευτικών εργασιών σε πεζοδρόμια, δρόμους και πάρκα,

5.Απόρριψη αποβλήτων εντός των κοινών κάδων απορριμμάτων ή των μπλε κάδων ανακύκλωσης,

6.Μη τήρηση καθαριότητας ιδιοκτησιών, κατοικημένων και μη, με πρόκληση κινδύνου στην δημόσια υγεία και ασφάλεια.

7.Εγκατάλειψη οχημάτων ή μηχανημάτων σε οδούς ή άλλους κοινόχρηστους χώρους.

Επισήμανση…

Η  πρόταση που δημοσιεύουμε σήμερα  για την Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στον Δ.Βόλβης  είναι μια πρωτοβουλία  στα πλαίσια μιάς  συλλογικής προσπάθειας που  στοχεύει να προωθήσει και να υλοποιήσει “δράσεις  ανταποδοτικού χαρακτήρα”  με θετικά  κοινωνικά  οφέλη για την τοπική κοινωνία..

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΕΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ!!!

Συνδημότη, Συνδημότισα….

Εκμεταλλευτείτε μαζί μας το διάστημα έως τις εκλογές και αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας στα κοινά… διαβάστε τις προτάσεις μας… προτείνετε τις απόψεις σας… και διαδώστε την συλλογική προσπάθεια μας!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

seventeen + nine =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.