Δημοπρασία παραχώρησης χρήσης αιγιαλού στην Ασπροβάλτα

dimoprasiaΟ Δήμαρχος Βόλβης Προκηρύσσει: δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος,όπως περιγράφεται κατωτέρω:
1)Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/7.4.2015 (ΦΕΚ 578/Β/9.4.2015), ορίζονται ως εξής:

Τετραγωνικά Μέτρα

Δ.Κ.

Τοποθεσία

500 τ.μ.

Ασπροβάλτας 1η θέση αιγιαλού, στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης», έναντι του Ο.Τ. 198, για την ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλώστρων για το έτος 2016

500 τ.μ.

Ασπροβάλτας 2η θέση αιγιαλού στην περιοχή «Πόρτο Φίνο», έναντι του Ο.Τ. 405, για την ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλώστρων για το έτος 2016

500 τ.μ.

Ασπροβάλτας 3η   θέση αιγιαλού στην περιοχή «Πόρτο Φίνο», έναντι του Ο.Τ. 409Α, για την ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλώστρων για το έτος 2016

500 τ.μ.

Ασπροβάλτας 4η θέση αιγιαλού, στην περιοχή «Χαραυγή», έναντι του Ο.Τ. 805, για την ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλώστρων για το έτος 2016

500 τ.μ.

Ασπροβάλτας 5η θέση αιγιαλού, στην «Χαραυγή», έναντι του Ο.Τ. 807, για την ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλώστρων για το έτος 2016

500 τ.μ.

Ασπροβάλτας 6η θέση αιγιαλού, στην «Χαραυγή», έναντι των Ο.Τ. 793 και 793Α, για την ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλώστρων για το έτος 2016

2)Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δέ κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν, άνευ διακοπής, οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά, κατά σειρά εκφωνήσεως, μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δέ αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

3)Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 3η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

4)Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (7,20 €) ανά τετραγωνικό μέτρο και αφορά στο τρέχον έτος.

5)Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής, μαζί με τα τρία (3) αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

6)Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα, που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί εφάπαξ από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση με συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.π), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται, με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου, σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα μισθωτήρια θα πρέπει να συνυπογράφονται από τους μισθωτές, ώστε να εξασφαλίζεται η γνώση τους αναφορικά με τη θέση της παραχωρούμενης έκτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει, με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμά του σχετικά με το ύψος προς καταβολή από τον μισθωτή υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 30% επί του μισθώματος.

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα, προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

7)Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 30η/04/2017.

8)Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το σύνολο του μισθώματος θα καταβληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 3,60%.

9) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/7.4.2015 (ΦΕΚ 578/Β/9.4.2015): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού».

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή και τα όρια του μισθίου.

Η όλη διαμόρφωση του χώρου θα γίνει με δαπάνες του μισθωτή.

Ο μισθωτής είναι συνυπεύθυνος με το Δήμο να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου και να τηρεί τα όρια των αποστάσεων (διάδρομος, ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής) που του έχουν υποδειχθεί, το ποσοστό της μέγιστης κάλυψης, καθώς και να μην υπερβαίνει τα τετραγωνικά μέτρα τα οποία του έχουν εκμισθωθεί.

10)Λήξη μίσθωσης

Απαγορεύεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν τη σύναψη της μίσθωσης.

Ο μισθωτής υποχρεούται, με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης.

11)Υπεκμίσθωση

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές.

12)Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

13) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.

14)Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας

Το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο Δήμος αποστέλλει εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ), στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, με τη θέση, τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από το απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού.

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κλπ.), εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.

Αν ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η μίσθωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές αξίες της περιοχής.

15)Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, οίκοθεν από το Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δέ όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, μόνον έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δέ σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

16)Άλλες διατάξεις/Δικαιολογητικά

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ. ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/7.4.2015 (ΦΕΚ 578/Β/9.4.2015).

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερους από έναν από τους ανωτέρω οριζόμενους κοινόχρηστους χώρους.

Απαγορεύεται η μεταβολή χρήσης του μισθίου.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών.

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος, σταθερής κατασκευής ή στεγάστρων, οι τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις, πλακοστρώσεις κ.λ.π.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στον αιγιαλό – παραλία που θα αλλοιώσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων μέσα στον κοινόχρηστο χώρο.

Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού – παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σε αυτόν.

Η παράβαση του όρου αυτού καθιστά αυτομάτως το μισθωτή έκπτωτο.

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να παρουσιάσει και εγγυητή, ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διαγωνισμού και μάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία οφείλουν να προσκομίσουν Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία ΔΕΝ έχουν όλοι όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο Βόλβης. Για το λόγο αυτό πρέπει να κατατεθεί από τους συμμετέχοντες Δημοτική Ενημερότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν από τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης, άνευ αποζημιώσεως.

17) Εγγύηση συμμετοχής/ καλής εκτέλεσης

Ουδείς γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση, στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, η οποία θα επιστραφεί, μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου και την παράλληλη εξόφληση του μισθώματος.

18)Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Α. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων & Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Βόλβης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2397330231 και fax 2397065600.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο αντίστοιχο Γραφείο.

Β. Η παρούσα θα δημοσιευτεί από το Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Π.Δ. 270/81 και αναρτάται στη Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

fourteen − 10 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.