Ερωτήματα στον κ. Δ. Λιάμα για την οικονομική βιωσιμότητα του Δ. Βόλβης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΧΟΛΙΑ    

Με αφορμή την πρωτοφανή περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων ΚΑΠ που φθάνει έως 60%, και τον «θόρυβο» που έχει ξεσπάσει στα ζητήματα  που αφορούν την “οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια των Δήμων”, με την μεταβίβαση των πόρων του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους και την παράλληλη κατάργηση των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), απευθύνουμε στον κ.Δήμαρχο μια σειρά από ερωτήματα και προβληματισμούς που αφορούν την οικονομική επιβίωση του Δ.Βόλβης!!! Η οικονομική βιωσιμότητα και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοδυναμίας του Δ.Βόλβης, αποτελεί την επιτομή όλων των θεμάτων που έπρεπε να απασχολεί όλους τους υποψήφιους συνδυασμούς. Για την καλύτερη κατανόηση των ερωτημάτων που θέτουμε στην σημερινή διοίκηση παραθέτουμε κάποια στοιχεία για τον ρόλο του κράτους στην διαμόρφωση των οικονομικών του δήμου μέσω των δημοσίων δαπανών, της δημοτικής φορολογίας κλπ.

ΤΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ Ο ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η επιβολή πρωτοφανούς έκτασης και έντασης περιορισμών ως προς τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και ως προς τις ευχέρειες δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης προκαλεί εύλογο προβληματισμό ως προς τις μελλοντικές προοπτικές του θεσμού στη χώρα μας.
Η κατανομή των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού γίνεται βάσει των νόμων και διαταγμάτων που ισχύουν, αλλά και ανάλογα με τις προθέσεις της κάθε κυβέρνησης, των πολιτικών που ακολουθεί, και των προτεραιοτήτων που θέτει.
Γι αυτό υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις και διαφορές ανάμεσα στα έτη.

ΤΟ ΔΙΠΟΛΟ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.:

1.Οι κρατικές επιχορηγήσεις στους Δήμους

Με το Ν. 1828/89 το σύστημα των κρατικών επιχορηγήσεων προς την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση συνδέθηκε για πρώτη φορά με την απόδοση συγκεκριμένων φόρων

Με το σύστημα αυτό οι κρατικοί πόροι που κατανέμονται στους Ο.Τ.Α. παραμένουν στην ευθύνη της κεντρικής διοίκησης, ενώ το ύψος τους εξαρτάται από τη δυναμικότητα των συγκεκριμένων φόρων και τελών (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι – ΚΑΠ).

Οι ΚΑΠ προέρχονται  από τις παρακάτω πηγές φορολογικών εσόδων:

1) Το 21,3% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.).

2) Το 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φ.Π.Α.

3) Το 50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ).

Σήμερα οι Δήμοι έχουν να αντιμετωπίσουν δύο σημαντικά προβλήματα:

*Μια πρωτοφανή περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, που φθάνει το 60%.

Με την μείωση των ΚΑΠ, πολλοί δήμοι αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές λειτουργικές τους δαπάνες (μισθοδοσία και γενικά λειτουργικά έξοδα).  Ουσιαστικά το σύστημα  κατανομής των ΚΑΠ έχει εξουδετερωθεί και καλύπτεται πλέον μόνο το κριτήριο του ελαχίστου κόστους λειτουργίας (τμήμα της μισθοδοσίας και των λειτουργικών εξόδων).

*Τον περιορισμό και τη στασιμότητα αρχικά, αλλά τώρα πια την πτώση, πολλών ιδίων εσόδων της (δημοτικοί φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές) λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί προς τους οικονομικά αδύναμους δημότες και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Συμπέρασμα:        

Αυτή η απελπιστική οικονομική κατάσταση, σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού (συνταξιοδοτήσεις, απολύσεις, διαθεσιμότητες, απαγόρευση των προσλήψεων) δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για:

*Να παραχωρήσουν περιουσιακά τους στοιχεία, τα οποία αδυνατούν να αξιοποιήσουν π.χ. ακίνητα, φυσικοί πόροι.

*Να αποσυρθούν από δραστηριότητες που δεν μπορούν πλέον να χρηματοδοτήσουν, η να περάσουν σε κατάσταση δανεισμού για να πραγματοποιήσουν επενδυτικά έργα και να λειτουργήσουν τις κοινωνικές δομές.

 Έσοδα – Έξοδα = Οικονομικό Αποτέλεσμα.

Οικονομικό Αποτέλεσμα +Επενδύσεις + Χρεολύσια = Σύνολο αναγκών .

Σύνολο Αναγκών – Επιχορηγήσεις (Τακτικού Προϋπολ., Π.Δ.Ε. & Ε.Ε.) – Αποθεματικά κεφάλαια – Άλλοι Πόροι = Δανεισμός.

Η μεγάλη μείωση των εσόδων των δήμων δυσχεραίνει αφάνταστα τη συνέχιση της  λειτουργίας πολλών δομών, ενώ η εξάρτηση τους από τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ  δημιουργεί πολλές αμφιβολίες για το μέλλον τους.

2.Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α

Ένας μηχανισμός «υποταγής» και πλήρους ελέγχου από τα  ξένα κέντρα αποφάσεων

Με το Ν.4093/12 εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 και τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής του, η σύνταξη του οποίου είχε προβλεφθεί με το Ν.3871/10, με στόχο την απεικόνιση της δημοσιονομικής στρατηγικής της Γενικής Κυβέρνησης, στους φορείς της οποίας εντάσσονται και οι Ο.Τ.Α.

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.», ως μηχανισμός παροχής οδηγιών και παρακολούθησης της κατάρτισης, υποβολής και εκτέλεσης ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και απολογισμών των Ο.Τ.Α.

Ειδικότερα οι Αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου είναι:

*Το Παρατηρητήριο κατά το στάδιο κατάρτισης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. παρέχει γνώμη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών επί των σχεδίων τους και διατυπώνει προτάσεις για την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.  Οι προτάσεις του Παρατηρητηρίου λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού της Τ.Α. που αποτυπώνεται στο ΜΠΔΣ.

*Κατά το στάδιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού το Παρατηρητήριο αξιολογεί και ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και την εν γένει πορεία των οικονομικών των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, παρακολουθώντας, μέσω του ΟΠΔ, την απόδοση των μηνιαίων και  τριμηνιαίων στόχων, που έχουν τεθεί από τους ίδιους τους Ο.Τ.Α. στη βάση του κανόνα της  ισοσκέλισης του προϋπολογισμού.

Συμπέρασμα :

Από την πρώτη ημέρα ψήφισης και στη συνέχεια εφαρμογής του Ν.3852/10 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και την ένταξή του στο πρόγραμμα σταθερότητας με την αφαίρεση πόρων που σήμερα ξεπερνούν το 60% των τακτικών εσόδων, εκφράζουμε την πεποίθηση ότι η Τ.Α. οδηγείται μαθηματικά σε οικονομική, λειτουργική και θεσμική κατάρρευση.

Ήδη με το απίστευτης ευρηματικότητας και κατ’ ευφημισμό «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.» καταλύεται κάθε ίχνος αυτοτέλειάς τους!!!

Η χρηματοδότηση θα περιοριστεί στη μισθοδοσία του εναπομείναντος προσωπικού, ενώ τις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες οι Δήμοι θα πρέπει να τις εξασφαλίσουν με υποχρεωτικές αυξήσεις δημοτικών φόρων και τελών, απολύσεις προσωπικού.

Στόχος είναι «η μηδενική χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. από τον προϋπολογισμό»!!!  

ΔΟΜΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ

Σε μια προσεκτική μελέτη των προϋπολογισμών του Δ.Βόλβης αποτυπώνεται η θλιβερή και μίζερη κατάσταση με τον συνεχή οικονομικό στραγγαλισμό  που του έχει επιβληθεί μέσω του μηχανισμού ελέγχου των δανειστών της χώρας, το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ».

Ενός μηχανισμού που ελέγχεται από την Γερμανική κατοχική ομάδα δράσης για την Ελλάδα (Task Force).

Η Κυβέρνηση επιβάλλει ακόμη μεγαλύτερα  πλεονάσματα στους Δήμους με περιορισμό των κρατικών επιχορηγήσεων προς την Τ.Α.  με την τάση να προσαρμοστούν στις θεσμικές Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οι οποίες ορίζουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.

Προϋπολογισμοί  ισοσκελισμένοι λοιπόν, κάποιες  χρονιές  πλεονασματικοί , με τις μεγαλύτερες περικοπές δαπανών που δεν προσθέτουν τίποτα στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνία.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

(2014) – 16.303.290 Ευρώ
*Επενδύσεις σε έργα 2.043.462 Ευρώ
*Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0.00                        

(2015) – 15.941.230 Ευρώ
*Επενδύσεις σε έργα 1.611.291 Ευρώ
*Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0.00                        

(2016) – 18.797.030 Ευρώ
*Επενδύσεις σε έργα 2.346.952 Ευρώ
*Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0.00                        

(2017) – 16.769.463 Ευρώ
*Επενδύσεις σε έργα 1.389.382 Ευρώ
*Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0.00    

(2018) – 16.592.227 Ευρώ
*Επενδύσεις σε έργα 1.225.780 Ευρώ
*Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0.00    

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΡΑΣ» ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΑΙ!!!

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!!!

ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΕΝΑ «ΠΤΩΜΑ ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ»…

ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΙΑ «ΒΟΛΕΜΕΝΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ…

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ «ΒΡΑΖΕΙ» ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ.

Προϋπολογισμοί που δεν προσθέτουν τίποτα στην προοπτική δημιουργίας επιπρόσθετων εσόδων στο δήμο, δεν προσθέτουν  τίποτα στην θωράκιση του δήμου από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τον  μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας σε ανταγωνιστική.

1) Αντανακλούν το ξεπερασμένο πρότυπο οργάνωσης του κράτους, τις παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος, τον στρεβλό τρόπο ανάπτυξης, καθώς και τις  επιδιώξεις  των κυβερνήσεων να εξυπηρετήσουν συμφέροντα  ασυμβίβαστα με την  τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

2) Συνεχής αποδιοργάνωση, με χαμηλή λειτουργική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

3) Συνεχής αφαίρεση πόρων που σήμερα ξεπερνούν το 60% των τακτικών εσόδων!!!

Η χρηματοδότηση θα περιοριστεί στη μισθοδοσία του εναπομείναντος  προσωπικού, ενώ τις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες  ο  Δήμος θα πρέπει να τις εξασφαλίσει με υποχρεωτικές αυξήσεις δημοτικών φόρων και τελών (φορομπηχτική πολιτική), απολύσεις προσωπικού κλπ.

Η Κυβέρνηση επιβάλλει στον Δ.Βόλβης  να επιτευχθούν τα υψηλά πλεονάσματα που είναι υποχρεωμένοι να πετύχουν οι Δήμοι, όταν ταυτόχρονα μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση.

Σε αυτό υπάρχει μόνον ένας τρόπος.

Η αύξηση των εσόδων του δήμου που θα προέρχονται από την Δημοτική Φορολογία (Τέλη- Δικαιώματα και Φόρους – Εισφορές) σε βάρος των πολιτών… δηλ. μετατροπή του δήμου σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό.

ΥΠΑΡΧΕΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ «PLAN – B» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.ΒΟΛΒΗΣ;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ…(εάν ΝΑΙ να μας το παρουσιάσει η σημερινή διοίκηση)!!!

Οι εκπρόσωποι της ΕΕ δηλώνουν με κυνισμό ότι πρέπει οι ΟΤΑ να “απεξαρτηθούν” από τη κρατική επιχορήγηση των ΚΑΠ, αντλώντας τα απαραίτητα έσοδα που χρειάζονται για τη λειτουργία τους μόνον από τον ΕΝΦΙΑ μειωμένου κατά 30% (υποστηρίζοντας ότι το ποσό που θα μεταφέρεται στους Δήμους υπερκαλύπτει τους ΚΑΠ), και να βρουν ίδιους πόρους επιβάλλοντας πρόσθετη φορολογία στην πλάτη των δημοτών τους.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2019-2023.

Πιθανόν να μην τους ενδιαφέρει γιατί μπορεί να μην ξαναβρίσκονται στην ίδια θέση… και το πρόβλημα το επωμίζεται ο επόμενος!!!

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κ.Δήμαρχε πώς θα αντιμετωπίσετε την υστέρηση των τακτικών εσόδων…

Την περίπτωση κατάργησης των ΚΑΠ με εισαγωγή του ΕΝΦΙΑ  στην μέση της νέας τετραετίας :

1) Υπάρχει (PLAN –B) για την ομαλή οικονομική λειτουργία του δήμου; Έχετε μελετήσει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο για την περίπτωση αυτή;

2) Το υφιστάμενο οικονομικό μοντέλο τακτικών εσόδων του δήμου είναι «ΚΑΠ + ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ + ΣΑΤΑ». Με ποια μέτρα θα αντιμετωπίσετε τον νέο συνδυασμό τακτικών εσόδων «ΕΝΦΙΑ + ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ + ΣΑΤΑ» στην περίπτωση που εφαρμοσθεί στην νέα αυτοδιοικητική περίοδο  2019-2023;

 Τις μειώσεις των ΚΑΠ – στην περίοδο 2019-2023:

Η βελτίωση της διαχείρισης των υπαρχόντων δημοτικών πόρων δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το ότι οι δήμοι θα πρέπει να βελτιώσουν τους φόρο-εισπρακτικούς μηχανισμούς τους για τους υπάρχοντες φόρους.

Για να καλυφθούν οι βασικές λειτουργικές δαπάνες του δήμου (μισθοδοσία και γενικά λειτουργικά έξοδα) με τις μειωμένες ΚΑΠ κατά (60%), τι ακριβώς έχετε προγραμματίσει να κάνετε :

1) Θα  καταφύγετε σε δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων; Εάν «ναι» ποιό θα είναι το είδος του δανείου; Με βάση τις προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητος των δήμων το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Κάθε έτος όμως θα συσσωρεύονται χρέη με τον ορατό κίνδυνο δημιουργίας στην περίπτωση αυτή «πιστωτικού γεγονότος». Θα μπορέσει να σας καλύψει η επιλογή αυτή;

2) Θα αυξήσετε τα τακτικά έσοδα μέσα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, με τις υπάρχουσες  Δημοτικές Επιχειρήσεις (ΑΕ ΛΟΥΤΡΩΝ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ κλπ), η έχετε προγραμματίσει να δημιουργήσετε και νέες, και με ποιό αντικείμενο;

3) Tα τέλη και οι φόροι σαφώς αποτελούν την πιο σημαντική πηγή εσόδων για τους ΟΤΑ, αλλά η επιβολή και η είσπραξη των τακτικών δημοτικών προσόδων συχνά αποτελεί ένα μεγάλο σημείο τριβής στις σχέσεις μεταξύ των δήμων και των δημοτών.

Εάν εφαρμόσετε πολιτικές επιλεκτικής σταδιακής μείωσης έως κατάργησης συγκεκριμένων κωδικών για την ελάφρυνση των ευπαθών ομάδων πληθυσμού θα δημιουργηθεί «κενό εσόδων». Οπότε μιλάμε πάλι για διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Με ποιόν τρόπο θα αναπληρωθεί το κενό αυτό.

3.1. Θα αυξήσετε την δημοτική φορολογία  στο σύνολό της η σε κάποιους συγκεκριμένους κωδικούς;

3.2. Στην προσπάθεια δημιουργίας πλεονάσματος… είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε δραστικά εισπρακτικά μέσα, με την επιβολή προστίμων, διαταγών αναγκαστικής είσπραξης έως και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, να στείλετε στοιχεία στην εφορία για οφειλέτες όπου θα  δεσμευτεί  το ΑΦΜ τους (φορολογικές ενημερότητες);

3.3.Θα κάνετε μετακύληση του κόστους σε μη μόνιμους κάτοικους του δήμου… είναι μια επιλογή η οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ δημοφιλής για τους ψηφοφόρους!!! θα μπορούσατε να χρεώσετε τους μη μόνιμους κατοίκους για τις επιπλέον υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, υπηρεσιών στάθμευσης κλπ.;

3.4.Πως θα εξασφαλίσετε την «ανταποδοτικότητα» των υπηρεσιών προς τους δημότες;

3.5.Στην προσπάθεια δημιουργίας ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, δεδομένου ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού είναι ανελαστικές είστε διατεθειμένοι να προχωρήσετε σε σταδιακές απολύσεις μέρους του προσωπικού εάν αυτό απαιτηθεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α; 

Τις μειώσεις των ΣΑΤΑ – στην περίοδο 2019-2023:

Με δεδομένη την μείωση έως και 60% των κρατικών επιχορηγήσεων στον οικονομικό προϋπολογισμό μέσω του οποίου πρόκειται να χρηματοδοτηθούν όλα τα αναγκαία έργα και υποδομές που θα γίνουν στο επόμενο έτος, μια είναι η μοναδική επιλογή μας :  «να κατευθύνουμε  την ροή διαθέσιμων κεφαλαίων προς τα έργα που αποτελούν ασπίδα προστασίας του Δήμου Βόλβης  με στόχο την σταθεροποίηση της λειτουργικότητας του»!!!

Εργαλείο προς την κατεύθυνση αποτελεί  η «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Σ.Α.Τ.Α.».

Ο Συμμετοχικός Κοινωνικός Προϋπολογισμός (Σ.Κ.Π.) αποτελεί σημαντική διαδικασία διαβούλευσης των κατοίκων μιας περιοχής με την συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τους στόχους και την κατανομή των δημοσίων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο.

Μιας και το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού ενός δήμου πάει σε μισθούς και άλλα πάγια έξοδα που χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι πολίτες διαβουλεύονται με «δέσμευση εντολής» προς την δημοτική ηγεσία, το μέρος του προϋπολογισμού που αφορά αποκλειστικά τις δημοτικές επενδύσεις και χρηματοδοτείται από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.).  Αν και μικρό το κομμάτι αυτό σε σχέση με το σύνολο του προϋπολογισμού, ωστόσο έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην ποιότητα ζωής των πολιτών και την ποιότητα των υπηρεσιών!!!

Ερώτημα :

Πόσο έτοιμοι είστε να εγκαταλείψετε τα «στεγανά διαχείρισης» των κονδυλίων της ΣΑΤΑ και να τα  επενδύσετε με βάση τις υποδείξεις  των δημοτών και όχι των κολλητών;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΟΝΑΝΕ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝΤΑΙ!!!

Συμπερασματικά…   

Η μη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων των Δήμων κάθε χρονιά, η παρακράτηση δόσεων τακτικής επιχορήγησης για τον Λογαριασμό Εξυγίανσης  και η ουσιαστική εξαφάνιση της ΣΑΤΑ, και ο εφιάλτης μελλοντικής κατάργησης των ΚΑΠ με εισαγωγή του ΕΝΦΙΑ, δημιουργούν ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις στους Δήμους.

Το Οικονομικό Παρατηρητήριο όχι μόνο δεν καταργείται, όπως είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση, αλλά «αναμορφώνεται», ως εργαλείο ομηρείας των δήμων και μετατροπής τους σε υποχείρια της κεντρικής εξουσίας (επόμενης κυβέρνησης) που θα επιβάλλουν οι περιβόητοι θεσμοί.

Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2023 που ψήφισε πρόσφατα η κυβερνητική πλειοψηφία, προβλέπονται νέες μειώσεις των ΚΑΠ, αφαίρεση κοινωνικών υπηρεσιών από τους δήμους, περιορισμός των ανθρώπινων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτήσεις για δημιουργία εξωπραγματικών πλεονασμάτων.

Με τα σημερινά δεδομένα και με αυτά που θα προκύψουν στο μέλλον, ο Δ.Βόλβης όπως και το σύνολο των δήμων δε θα μπορέσουν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να οδηγηθούν στο Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης.

Η επιβολή της πρωτοφανούς έκτασης και έντασης περιορισμών ως προς τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και ως προς τις ευχέρειες δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης προκαλεί εύλογο προβληματισμό ως προς τις μελλοντικές προοπτικές επιβίωσης του Δ.Βόλβης.

Ο Δ.Βόλβης εγκλωβισμένος και δέσμιος στις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης έχει πλέον απολέσει  την θεσμική του ταυτότητα και αυτοδυναμία, είναι ανίσχυρος να αντιδράσει, με αποτέλεσμα το σημερινό χάος που επικρατεί σε όλη την δημοτική επικράτεια (όσο και εάν απελπισμένα προσπαθούν να διαψεύσουν Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι και διάφοροι κολλητοί και παρατρεχάμενοι)!!!

Το διακύβευμα των επομένων δημοτικών εκλογών δεν είναι ποιόν υποψήφιο και συνδυασμό να ψηφίσουμε και σε ποιό κόμμα ανήκει… αλλά να απαιτήσουν οι δημότες ως συλλογική οντότητα την «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ» το οποίο θα αποφασιστεί με κοινή συναίνεση όλων των μελών του νέου Δ.Σ., ικανού να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις και να διασφαλίσει την λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο του Δήμου ως οργανισμού.

Υπάρχουν προοπτικές;

Μπορούν να βρεθούν λύσεις βιωσιμότητας και ανάπτυξης του Δ.Βόλβης σε περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας και πίεσης από τις μνημονιακές δεσμεύσεις;

κ.ΔΗΜΑΡΧΕ ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…

ΟΧΙ ΑΛΛΑ «ΣΤΕΓΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ… ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ!!!

  1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΕΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ ώστε να εντοπισθούν οι βασικές αδυναμίες, οι ελλείψεις και τα προβλήματα, που εμποδίζουν την περαιτέρω τοπική ανάπτυξη και βιωσιμότητα, για να μπορέσουν έτσι να προταθούν πολιτικές ενίσχυσης της, μετατρέποντας τον δήμο σε μοχλό ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής.
  1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Σ.Α.Τ.Α. ώστε μέσα από τις δημοτικές επενδύσεις να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και την ποιότητα των υπηρεσιών.
  1. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ώστε να «ευνουχιστεί» η κάθε πιθανή προσπάθεια διασπάθισης δημοσίου χρήματος και απιστίας προς το δημόσιο συμφέρον.
  1. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ώστε να αποκλεισθούν πιθανές προσπάθειες «σκοτεινών κύκλων εντός του δήμου» προώθησης συγγενικών η φιλικών επιχειρήσεων.
  1. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ με ποινικές διώξεις από την νομική υπηρεσία του δήμου για το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία, διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και διασπάθισης δημοσίου χρήματος, όχι μόνον στους δράστες, αλλά και σε όσους “βάζουν πλάτη” είτε με τη μορφή της υπόθαλψης, είτε με τη μορφή της αποδοχής.
  1. ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ «ΑΕ ΛΟΥΤΡΩΝ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ»
  1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ για την δημιουργία ενός εναλλακτικού δικτύου χρηματοδότησης του δήμου καιδιαφοροποίησης των πηγών εσόδων.

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Συνδημότη, Συνδημότισα….

Εκμεταλλευτείτε μαζί μας το διάστημα έως τις εκλογές και αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας στα κοινά… διαβάστε τις προτάσεις μας… προτείνετε τις απόψεις σας… και διαδώστε την συλλογική προσπάθεια μας!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

four × two =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.