Μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στον δήμο Βόλβης

xrimata665x360Ανακοινώνεται ότι από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης ελήφθη προκαταρκτική απόφαση περί μείωσης των ανταποδοτικών δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η μείωση θα αφορά στην πρώτη και κύρια κατοικία των δικαιούχων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλβης.

Προκειμένου να καταστεί κάποιος δικαιούχος της μελλοντικής μείωσης θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: άπορος, πολύτεκνος, τρίτεκνος, άτομο με αναπηρία, μονογονεϊκή οικογένεια, μακροχρόνια άνεργος και δικαιούχους του πρώτου κεφαλαίου του Ν. 4320/2015 (δικαιούχοι μέτρων αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης, δηλ. δικαιούχοι δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος, επιδόματος ενοικίου και σίτισης).

Ενημερώνουμε επίσης ότι, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, θα εφαρμοστούν κριτήρια (εισοδηματικά και άλλα).

Προκειμένου δε να καθοριστούν τα σχετικά ποσοστά και η ανάλογη επεξεργασία του προϋπολογισμού για μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους στις ως άνω ειδικές κατηγορίες πολιτών, ο Δήμος Βόλβης ΚΑΛΕΙ τους ανωτέρω να προσέλθουν στο Δημαρχιακό Κατάστημα και στο ΚΕΠ, καθώς και στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα και ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων/Τοπικών Κοινοτήτων και να υποβάλουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, μαζί με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 1.8.2016, ημέρα Δευτέρα, έως και 31.8.2016, ημέρα Τετάρτη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κοινωνική ομάδα είναι τα εξής:

Α. ΑΠΟΡΟΙ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομά του

3. Βεβαίωση οικονομικής αδυναμίας από το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας και θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο ανασφαλίστου του τμήματος κοινωνικής πρόνοιας

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους

5. Φορολογική Δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους

6. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης

7. Την τελευταία Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

Β. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομά του

3. Βεβαίωση πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους

5. Φορολογική Δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους

6. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης

7. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα τέκνα είναι όσα σπουδάζουν, έως τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή εκτίουν τη στρατιωτική τους θητεία και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους)

8. Την τελευταία Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

Γ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομά του

3. Βεβαίωση τριτεκνίας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους

5. Φορολογική Δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους

6. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης

7. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα τέκνα είναι όσα σπουδάζουν, έως τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή εκτίουν τη στρατιωτική τους θητεία και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους)

8. Την τελευταία Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

Δ. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%)

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομά του

3. Γνωστοποίηση αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή Αποφάσεις και Γνωματεύσεις αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους

5. Φορολογική Δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους

6. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης

7. Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται, θα προσκομίζεται και το Ε1 του φιλοξενούντος ατόμου

8. Την τελευταία Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

Ε. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (με προστατευόμενα τέκνα – περιπτώσεις απόκτησης τέκνου/-ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων)

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομά του

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους

4. Φορολογική Δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους

5. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι άγαμη/-ος και δεν έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης

7. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η άσκηση της γονικής μέριμνας

8. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα τέκνα είναι όσα σπουδάζουν, έως τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή εκτίουν τη στρατιωτική τους θητεία και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους)

9. Την τελευταία Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

ΣΤ. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ [(πάνω από 1 έτος) – εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ]

Σημείωση: Η μείωση θα αφορά μόνο σε περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υποχρέου στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομά του

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους

4. Φορολογική Δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους

5. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης

6. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ

7. Την τελευταία Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

Ζ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (δηλ. δικαιούχοι δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος, επιδόματος ενοικίου και σίτισης)

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομά του

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους

4. Φορολογική Δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους

5. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης

6. Δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει κατά τρόπο βέβαιο ότι έχουν καταστεί δικαιούχοι για το τρέχον έτος

7. Την τελευταία Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

Σε περίπτωση που προκύψουν ανάγκες για περαιτέρω διευκρινήσεις, ο Δήμος δύναται να ζητήσει την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

Μετά το πέρας συλλογής των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών θα γίνει καταγραφή και έλεγχος των αιτημάτων, ούτως ώστε να προκύψει κατά προσέγγιση ο αριθμός των δυνητικά ωφελουμένων, καθώς και η σχετική Α.Δ.Σ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

four × two =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.