O Εορτασμός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον ομώνυμο Ιερό Ναό Άνω Σταυρού

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἄνω Σταυρό τοῦ Δήμου Βόλβης ἀποτελεῖ ἕνα κόσμημα γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου καί εἶναι ἐπίσης τό ἐπίκεντρο τῶν ὅλων ἑορτασμῶν πρός τιμήν τοῦ ζωομύριστου Ξύλου στίς 14 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται γιά ἕναν ἔξοχο Ναό, βυζαντινό σταυροειδή μετά τρούλλου πού ἀνήγειρε ἡ Ἐνορία αὐτή μέ μπροστάρη τόν ἐξαίρετο Ἐφημέριό της Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀθανάσιο Βουρνίτη, ἕναν τίμιο λευΐτη πού περιποιεῖ τιμή γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱερισσοῦ καί εἶναι καύχημα γιά τόν Ἐπίσκοπό της. Ἔτσι σήμερα, κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου  κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Νικόλαο Τσεπίση, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία αὐτή καί προέστη τόσον τοῦ Ὄρθρου, ὅσο καί τῆς ἐπακολουθησάσης λαμπρᾶς Θείας Λειτουργίας. Τόν ὑπεδέχθησαν ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ καί ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τσόλης, πού ἕλκει τήν καταγωγή του ἀπό τόν Κάτω Σταυρό καί μέ εὐλογία τοῦ Ποιμενάρχου του εἶναι ἀπεσπασμένος στήν Ἱερά Μητρόπολη Γαλλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί διακονεῖ στή Μασσαλία, σπουδάζοντας συγχρόνως σέ ἀνώτερα ἐπίπεδα τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστήμης.

Ὁ Λαός τοῦ Σταυροῦ ὑπερεπλήρωσε τόν πανέμορφο αὐτό Ναό, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Βόλβης κ. Διαμαντῆ Λιάμα, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Ἀπόστολο Καρακίτσο, τήν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κα Θεοφανώ Μαργαρίτου, τόν Πρόεδρο τῆς ΔΕΥΑ κ. Χρῆστο Γκολιδάκη, τόν Πρόεδρο τοῦ ΟΠΑΠ κ. Παναγιώτη Ἐπιτρόπου, τήν κα Κυριακή Τσουραλάκη, Πρόεδρο τοῦ ΟΚΠΑΠ, τό Μέλος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἄγγελο Χαϊδευτό κ.ἄ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του, κατ’ ἀρχάς, ἀνέλυσε τό ἱστορικό τῆς ἡμέρας· ὅτι, δηλαδή, τό 326 μ.Χ. ἡ μητέρα τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Ἁγία Ἑλένη βρῆκε μέ θαυμαστό τρόπο τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου μας στά Ἱεροσόλυμα καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων Μακάριος τόν ἀνύψωσε στόν Ἄμβωνα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ γιά νά ἱκανοποιήση τήν ἐπιθυμία τῶν χριστιανών νά δοῦν καί νά προσκυνήσουν τό Τρισμακάριστο Ξύλο. Ἐπίσης ἀνέφερε ὅτι γιά δεύτερη φορά ὁ Τίμιος Σταυρός ὑψώθηκε τό 628 μ. Χ. στήν Κωνσταντινούπολη, ὅταν ὁ αὐτοκράτορας Ἡράκλειος ἐπέστρεψε θριαμβευτής ἀπό τόν πόλεμο ἐναντίον τῶν Περσῶν, πού τό 614 μ.Χ. εἶχαν λεηλατήσει τήν Παλαιστίνη καί εἶχαν μεταφέρει στή χώρα τους τόν Τίμιο Σταυρό.

Ὁ ὁμιλητής διευκρίνησε ὅτι ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι τό ὄργανο ἐκεῖνο μέσῳ τοῦ ὁποίου δωρήθηκε ἡ σωτηρία στό ἀνθρώπινο Γένος ἀπό τόν Κύριό μας καί ὁ τόπος ὅπου ὑπεγράφη μέ τό αἷμα τοῦ Κυρίου ἡ ἀπόφαση τοῦ Οὐρανοῦ γιά καταλλαγή μέ τό ἀνθρώπινο Γένος. Ἐπέλεξε δέ, τρία χωρία ἀπό τίς Ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου γιά νά καταστήση σαφῆ αὐτή τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας·

α) Τό πρώτο χωρίο ἐπελέγη ἀπό τήν πρός Γαλάτας Ἐπιστολή τοῦ Άποστόλου τῶν Ἐθνῶν· «Χριστός ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπέρ ἡμῶν κατάρα…», δηλαδή, «ἀπό τήν κατάρα τοῦ νόμου μᾶς ἐξαγόρασε ὁ Χριστός καί ὡς λύτρα γιά τήν ἐξαγορά μας αὐτή κατέβαλε τό τίμιο αἷμα Του καί ἔγινε γιά χάρη μας καταραμένος, γιατί κρεμάστηκε στόν Σταυρό» (Γαλ. γ΄ 13)! Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μέ λύτρο τό πανάσπιλο αἷμα Του γκρεμίζει τά κάστρα τῆς ἁμαρτίας καί γεφυρώνει τό χάσμα Θεοῦ καί πεσμένου ἀνθρώπινου Γένους.

β) Τό δεύτερο χωρίο ἐπέλεξε ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό τήν πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν: «Ὁ Θεός πλούσιος ὤν ἐν ἐλέει, διά τήν πολλήν ἀγάπην αὐτοῦ ἥν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καί ὄντας ἡμᾶς νεκρούς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ… καί συνήγειρε καί συνεκάθησεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις», δηλαδή, «Ὁ Θεός ὅμως πού εἶναι πλούσιος σέ ἔλεος, ἕνεκα τῆς πολλῆς ἀγάπης Του μέ τήν ὁποία μᾶς ἀγάπησε καί ὅταν ἀκόμη ἤμαστε ἠθικά νεκροί ἕνεκα τῶν ἁμαρτιῶν μας, μᾶς ἐζωντάνεψε πνευματικά μαζί μέ τόν Χριστό… καί μᾶς ἀνέστησε μαζί μέ τόν Χριστό καί μᾶς ἔβαλε νά καθήσουμε μαζί Του στά ἐπουράνια…»   (Ἐφεσ. β΄ 3-7)! Τό κήρυγμα αὐτό τοῦ Παύλου σημαίνει τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι μέ τόν Σταυρό Του ἤ καλύτερα μέ τήν Σταύρωσή Του ὁ Κύριος μᾶς ξαναζωντάνεψε, μᾶς ξαναγέννησε, μᾶς ἔβαλε νά καθήσουμε μαζί Του στά ἐπουράνια, φυτεύοντάς μας καί πάλι στήν πραγματική μας πατρίδα πού χάσαμε μέ τήν πτώση, βγάζοντάς μας ἀπό τή νέκρα τοῦ τάφου καί γεμίζοντάς μας ἀθανασία καί ζωή!

γ) Τό τρίτο χωρίο διάλεξε ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό τήν πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή τοῦ Μεγάλου Ταρσέα: «Συνίστησι τήν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστός ὑπέρ ἡμῶν ἀπέθανε», δηλαδή, «Ὁ Θεός δείχνει περίτρανα τήν, ἀπό τά βάθη τοῦ εἶναι Του, ἀγάπη πρός ἡμᾶς, γιατί, ὅταν ἀκόμη ἤμαστε γεμᾶτοι ἁμαρτίες, ὁ Χριστός πέθανε γιά χάρη μας» (Ρωμ. ε΄8)!

Ἐπέρανε δέ τόν λόγο του ὁ ὁμιλητής λέγοντας: «Στόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω ὑπεγράφη μέ τό αἷμα τοῦ Ἄσπιλου καί Ἄμωμου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ ἡ λύτρωση καί ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου! Γι’αὐτό στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου χαρακτηρίζεται “ζωομύριστον Ξύλον”, δηλαδή δένδρο Ζωῆς, δένδρο Ἀθανασίας, δένδρο Μακάριο! Αὐτό τό φυτό καί τό δένδρο τῆς ζωῆς ὑψώνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία κάτω ἀπό τους τρούλλους τῶν Ἱερῶν της Ναῶν, γυρεύοντας ἀπό Αὐτό τήν εὐλογία καί τη χάρη Του!»

Μεταφορά κειμένου και φωτογραφιών από news.tv4e

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

7 + 8 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.