Ο κιτρινισμός του Δημόσιου Βίου στον Δήμο Βόλβης.. καλά κρατεί…

Στα έξι (6) χρόνια ύπαρξης του το Volvipress έχει ασκήσει κριτική στην δημοτική αρχή, μερικές φορές σκληρή, πρότεινε δράσεις και προγράμματα προς υλοποίηση αλλά  συνάμα έχει επικροτήσει τα όποια θετικά έχουν γίνει από την Δημοτική Αρχή.

Ποτέ μα ποτέ δεν έχει δημοσιεύσει ένα συκοφαντικό ή ψευδές δημοσίευμα.

Χάσαμε αρκετό πολύτιμο χρόνο στις τελευταίες Δημοτικές εκλογές να διαψεύδουμε δημοσιεύματα της ιστοσελίδας που στήθηκε προεκλογικά (volvipost). Είχαμε αποφασίσει να μην ασχοληθούμε ξανά.

Διαβάζαμε λοιπόν επί μέρες στον διαδικτυακό τύπο (volvipost) της περιοχής, συγκεκριμένες ψευδείς ειδήσεις, εναντίων κατοίκων, μελών του ΔΣ Βόλβης και μελών του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Αποφασίσαμε να αφήσουμε τον χρόνο να κάνει την δουλειά του, χωρίς να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση.

Σήμερα 9/12/2019 ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όπου η παροιμία «Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», είναι ότι πιο κατάλληλο μπορεί να εκστομίσει κανείς.

H ίδια ιστοσελίδα (volvipost), αυτοδιαψεύδεται δημοσιεύοντας άρθρο «κατ’ απαίτηση της εταιρείας και του νομικού εκπροσώπου αυτής προς αποκατάσταση της προσβολής και βλάβης που υπέστη η εταιρία και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής».

Με λίγα λόγια ήρθε η στιγμή το volvipost να αναγκαστεί (!) να διαψεύσει όλα όσα έγραψε, δημοσιεύοντας την απάντηση της εταιρείας που τόσο καιρό κατηγορούσε!!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή…

Η εν λόγω ιστοσελίδα της περιοχής του Δήμου Βόλβης (volvipost) δημοσιεύει την  09/11/2019 άρθρο με τίτλο « Μήπως έχει στηθεί μαγαζάκι από το δήμο Βόλβης…» (δείτε το εδώ).

Στις 19/11/2019 δημοσιεύει δεύτερο άρθρο για το ίδιο θέμα με τίτλο «Ποινικές ευθύνες για απόφαση του δήμου Βόλβης » (δείτε το εδώ) και τέλος

Στις 22/11/2019 δημοσιεύει το άρθρο με τίτλο «Χαμός στην συνεδρίαση του ΕΕΘ, για την απόφαση του δήμου Βόλβης » (δείτε το εδώ).

Σήμερα 09/12/2019 το «volvipost» δημοσιεύσει:

«Τα από 09.11.2019. 15.11.2019 και 22.11.2019 άρθρα  με αντίστοιχους τίτλους  « Μήπως έχει στηθεί μαγαζάκι από το δήμο Βόλβης…» «Ποινικές ευθύνες για απόφαση του δήμου Βόβλης » και «Χαμός στην συνεδρίαση του ΕΕΘ, για την απόφαση του δήμου Βόλβης » περιέχουν αβάσιμους , αυθαίρετους και ψευδείς ισχυρισμούς  για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΝΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » και το δ.τ « COMNCON» και το διαχειριστή αυτής Αθανάσιο Κουλουτμπάνη και το παρόν δημοσιεύεται  κατ’ απαίτηση της εταιρίας και του νομικού εκπροσώπου αυτής προς αποκατάσταση της προσβολής και βλάβης που υπέστη η εταιρία και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής από τα εν λόγω άρθρα.

Η εταιρεία και νόμιμος εκπρόσωπος της διευκρινίζουν ότι:

Σύμφωνα με τη ΑΔΑ 6ΗΞΤ465ΧΙ8-Μ69 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κλήθηκαν φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων  (α) Δήμοι (β) Εμπορικοί Σύλλογοι και (γ) Επιμελητήρια να υποβάλουν προτάσεις έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν Δράσης με τίτλο « Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου».

Η πρόσκληση  προέβλεπε ότι η πρόταση θα έπρεπε να υποβληθεί από τον Δήμο σε συνεργασία  με τον οικείο Εμπορικό Σύλλογο, και ελλείψει αυτού με το οικείο  Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Ενόψει των ως άνω ο Δήμος Βόλβης και ελλείψει οικείου Εμπορικού Συλλόγου, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (φορείς) υπέβαλαν σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης πρόταση σε συνεργασία μεταξύ τους, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος.

Η εν λόγω πρόταση, ωστόσο, αφορούσε την υλοποίηση διαφορετικών ανά φορέα έργων, δηλαδή άλλα έργα ανέλαβε ο Δήμος και άλλα το Επιμελητήριο.

Η εταιρία « COMNCON» ανέλαβε την υποβολή πρότασης για λογαριασμό του δήμου Βόλβης και όχι για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, όπως ψευδώς αναφέρουν τα άνω δημοσιεύματα.

Το κόστος, μάλιστα, της εν λόγω πρότασης, η οποία εγκρίθηκε  ήδη, θα καλυφθεί στο ΣΥΝΟΛΟ  του από το πρόγραμμα, ήτοι από κονδύλια και όχι από τον ίδιο τον Δήμο.

Η εταιρία μας ΔΕΝ έχει παραβιάσει την υφιστάμενη επιμελητηριακή και για τις δημόσιες συμβάσεις νομοθεσία, όπως ψευδώς αναφέρετε στα παραπάνω δημοσιεύματα.

Το άρθρο 24 του ν. 4412/2016 στο οποίο αναφέρεστε και συγκεκριμένα  η παράγραφος 3 ορίζει ότι: «… 3.

Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά ιδίως  τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, υπό την έννοια του παρόντος βιβλίου (άρθρα 3 έως και 221), ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος  της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών  οργάνων ή/και

β) τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/ και γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατευθείαν μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α’ και β’, τα οποία :

αα)εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή/και

ββ) μπορούν να επηρεάσουν της έκβασή της…» ενώ η διάταξη  του άρθρου 78 του επιμελητηριακού ν. 4497/2017 προβλέπει τα εξής:

«Προμήθειες Επιμελητηρίων: Απαγορεύεται η ανάθεση προμηθειών αγαθών , γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών  και εκτέλεσης έργων από τις εταιρίες αυτές προς επιχειρήσεις, στις οποίες ασκούν έλεγχο μέλη οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., του οικείου Επιμελητηρίου ή των  εταιριών  αυτών ή συγγενείς  τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού… ».

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι ΔΕΝ υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, καθώς η εταιρία μας συμβλήθηκε με τον Δήμο, αναλαμβάνοντας  την υλοποίηση των δικών του δράσεων και όχι με το Επιμελητήριο. Εξάλλου, κανένα μέλος της διοίκησης του ΔΗΜΟΥ ή συγγενείς του μέχρι τον 4ο βαθμό δεν είχε ή έχει άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης”.

Διαβάστε την διάψευση των δημοσιευμάτων εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

four + 8 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.