Ονόματα και αρμοδιότητες των νέων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων δήμου Βόλβης

Απόφαση δημάρχου Βόλβης

A) Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό  των παρακάτω  δράσεων του Δήμου :

1) Τον κ. Καρακίτσο Απόστολο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τεχνικών και Νομικών θεμάτων και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος
 3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.
 4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 5. Την εποπτεία της πορείας των πολεοδομικών εφαρμογών.
 6. Την σχεδιασμό και ρύθμιση κυκλοφοριακών ζητημάτων. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας
 7. Τη μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των  κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και  εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για  την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε  εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για  τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
 8. Το σχεδιασμό για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των οικισμών.
 9. Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
 10. Την εποπτεία καταγραφής της δημοτικής περιουσίας.
 11. Την εποπτεία θεμάτων κτηματολογίου.
 12. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 13. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 14. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων
 15. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

2) Τον κ. Θωμά Νικόλαο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Υγείας και Πρόνοιας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Την εφαρμογή και υλοποίηση:α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 3. Την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 4. Την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής.
 5. Την δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών δομών στο Δήμο (κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο).
 6. Την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας.
 7. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 8. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 9. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 10. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 11. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων
 12. την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

3) Τον κ. Κυριάκου Αθανάσιο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο  για  Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
 3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.
 4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 5. Την ευθύνη θεμάτων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
 6. Σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για την καθημερινότητα των δημοτικών ενοτήτων Απολλωνίας και Μαδύτου :

Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.

Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Γ. Την ευθύνη ευταξίας καθαριότητας και  συντήρησης των κοιμητηρίων και την μέριμνα για την εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων.

Δ. Την εποπτεία συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

 1. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 3. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
 4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

 4) Τον κ. Γαβριηλίδη Ανδρέα ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την διάθεση και τον συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στα όρια του Δήμου.
 4. Την παρακολούθηση του καθαρισμού των ρεμάτων και καναλιών στα όρια του Δήμου.
 5. Την   ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 6. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 7. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων
 8. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

5) Την κ. Δαγκλή Μαρία ως  Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού.
 4. Την προσέλκυση εθελοντών και την οργάνωση σχετικού μητρώου.
 5. Την ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις του Δήμου.
 6. Την ανάπτυξη του αισθήματος της «κοινωνικής συμμετοχής»
 7. Τη λειτουργία ανοικτού πανεπιστημίου
 8. Την εφαρμογή προγραμμάτων του κέντρου δια βίου μάθησης
 9. Σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για την καθημερινότητα της Δημοτική Ενότητας Εγνατίας:

Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.

Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Γ. Την ευθύνη ευταξίας καθαριότητας και συντήρησης των κοιμητηρίων και την μέριμνα για την εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων.

Δ. Την εποπτεία συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

 1. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 3. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
 4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

6) Τον κ. Κοροσίδη Ιωάννη ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Διαχείρισης  Καθημερινότητας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για την καθημερινότητα της δημοτικής ενότητας Αρέθουσας:

Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.

Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας  των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Γ. Την ευθύνη ευταξίας καθαριότητας και  συντήρησης των κοιμητηρίων και την μέριμνα για την εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων.

Δ. Την εποπτεία συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

 1. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 3. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων
 4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

7) Τον κ. Παπαγερά Παναγιώτη ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Συντήρησης και Επισκευής Υποδομών και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 4. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 5. Την ευθύνη για τη συντήρηση των δημοτικών κτηρίων.
 6. Την ευθύνη συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων.
 7. Την ευθύνη συντήρησης των πεζοδρομίων και στάσεων λεωφορείων.
 8. Την ευθύνη συντήρησης των παιδικών χαρών, των πάρκων και χώρων πρασίνου.
 9. Τη συντήρηση υποδομών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
 10. Την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3481/2006 που προβλέπει τον έλεγχο των οδών, τη διαπίστωση προβλημάτων και την αποκατάστασή τους.
 11. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των προβλημάτων στα πεζοδρόμια αν οι παρόδιοι, που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους, αδιαφορήσουν ύστερα από έκκληση των υπηρεσιών του Δήμου.
 12. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων
 13. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 14. Την παραλαβή δικογράφων.

Β) Εξουσιοδοτούνται οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την υπογραφή  με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που τους ανατίθενται, εγγράφων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Γ)  Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα χρησιμοποιούν γραφεία  από τις υφιστάμενες δομές  υποστήριξης  των πολιτικών οργάνων  του Δήμου  και γραμματειακή υποστήριξη από τους υπαλλήλους του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

15 + seventeen =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.