Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Βόλβης

paidiki665Ο Δήμος Βόλβης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Βόλβης», η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» με το ποσό των 100.000,00 € και από ιδίους πόρους του Δήμου Βόλβης με το ποσό των 103.918,87 €. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 165.787,70 € συν Φ.Π.Α. (23%), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 203.918,87 €.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν:

α) Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο (Οικονομικός Φορέας) που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α), και δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον σχετικό τομέα με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

β) Ενώσεις Προμηθευτών ή Κοινοπραξίες Προμηθευτών (Ενώσεις Οικονομικών Φορέων), οι οποίοι υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) Συνεταιρισμοί

Εγγύηση Συμμετοχής: Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος προς το Δήμο Βόλβης, η οποία ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 2% της συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας εκτός Φ.Π.Α. των προς προμήθεια ειδών, δηλαδή ποσό 3.315,75 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής να είναι τουλάχιστον επτά (7) μήνες προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η προσφορά των ενδιαφερόμενων δεσμεύει αυτούς για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών προσμετρούμενο από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών με ενδεχόμενη παράταση αυτής για έξι μήνες μετά από πιθανή αίτηση του φορέα. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 27/05/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 21/06/2016 και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς (Προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α’/29-05-13), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-13 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-13) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. καθώς και εν γένει στο κανονιστικό πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλαδή στις 27-06-2016 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων της αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικές με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς (Προμηθευτές),εμπροθέσμως, μέχρι και έξι (6) κατ’ ελάχιστο ημέρες πριν από την εκπνοή της ορισθείσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, δηλαδή, έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αναρτώνται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών (εδάφιο δ΄, παρ. 2 του άρθρου 10 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια: Αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Καπετανικόλα Ευαγγελία (τηλ. επικ. 23970 26600) και κ. Καραγιάννη Μαρία (τηλ. επικ. 23973 30220) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης www.dimosvolvis.gr

Τηλέφωνο: 2397330220

Fax: 2397065600

Email: dimos@dimosvolvis.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

16 + twelve =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.