Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση έργων ιδιωτικού χαρακτήρα

Αρχίζει αύριο η διαδικασία υποβολής προτάσεων για δύο έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων CLLD Leader στο νομό Θεσσαλονίκης. Το πρώτο αφορά την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης και τμήματα των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα, ενώ το δεύτερο την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα.

α) Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER  για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκου, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα (CLLD1).

H αρχική εγκριθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 10.450.000 € από πόρους που προέρχονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) (8.100.000€) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑλΘ 2014-2020) (2.350.000€)

β) Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER  για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα (CLLD2).

Η αρχική εγκριθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 7.250.000 € από πόρους που προέρχονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) (5.750.000€) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑλΘ 2014-2020) (1.500.000€)

Επιπλέον έχουν εγκριθεί για τις 2 ανωτέρω περιοχές και πόροι ύψους 1 εκ. Ευρώ περίπου για δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (Δράσεις Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

Παρουσίαση των ενισχυόμενων επενδύσεων, των δικαιούχων και του ποσοστού ενίσχυσης:

Ενισχύονται οι παρακάτω 4 κατηγορίες δράσεων που αναλύονται σε αντίστοιχες υποδράσεις:

α) Δράση: Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης

 • στο γεωργικό και δασικό τομέα
 • σε ΜΜΕ των περιοχών παρέμβασης

Μέγιστος προϋπολογισμός: 20.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

β) Δράση: Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους.

Υποδράσεις: Ενίσχυση επενδύσεων στους παρακάτω τομείς

 • Μεταποίηση, εμπορία με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
 • Τουρισμό
 • Βιοτεχνία, χειροτεχία, παραγωγή μετά την πρώτη μεταποίηση και εμπόριο
 • Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
 • Οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα

Δικαιούχοι: γυναίκες, νέοι≤35 ετών, ΚΟΙΝΣΕΠ/Συνεταιρισμοί

Ποσοστό/ποσό ενίσχυσης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του   προϋπολογισμού για τη μεταποίηση, εμπορία γεωργικών προϊόντων και σε 65% στους λοιπούς τομείς. Η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις 200.000€. Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνιστά πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση.

γ) Υποδράση: Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων. (όχι στο CLLD2)

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού  δικαίου, διαχειριστές δασικής γης

Ποσοστό ενίσχυσης: 65%

Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: 200.000€

δ) Δράση:  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

Υποδράσεις: Ενίσχυση επενδύσεων στους παρακάτω τομείς

 • Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
 • Τουρισμό
 • Βιοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και εμπόριο
 • Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού

Δικαιούχοι, μέγιστος προϋπολογισμός, ποσοστά ενίσχυσης:

 • ΜΜΕ στο πλαίσιο της υποδράσης που αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με μέγιστο προϋπολογισμό 600.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 50%
 • Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στους λοιπούς τομείς με μέγιστο προϋπολογισμό 600.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 55%

ή ποσοστό ενίσχυσης 65% για μη εισηγμένες επιχειρήσεις που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών

ε) Δράση: Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

Υποδράσεις:

 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας
 • Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό (η υποδράση αυτή περιλαμβάνεται μόνο στο πρώτο Τοπικό Πρόγραμμα)
 • Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών
 • Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων.

Δικαιούχοι: Συνεργατικά σχήματα που περιλαμβάνουν κατά περίπτωση γεωργούς, ερευνητές/ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ή ΜΚΟ με νομική υπόσταση ή με βάση συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας

Ποσοστό ενίσχυσης: 65%

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ): 27/3/2019, ώρα 13:00.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ): 25/6/2019, ώρα 15:00.

Αρχική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη ανά Πρόγραμμα στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης:

 • Τοπικό Πρόγραμμα για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα: 3.732.500€
 • Τοπικό Πρόγραμμα για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα: 2.745.000€

Ανάρτηση Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ (www.aneth.gr).

Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ τα εξής:

 • Περίληψη της Πρόσκλησης (η οποία θα δημοσιευθεί και τον τοπικό τύπο από 27/3/2019)
 • Αναλυτική πρόσκληση με όλα τα Παραρτήματά της
 • Πληροφοριακό υλικό που περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των  Τοπικών Προγραμμάτων
 • Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής προτάσεων
 • Διευκρινίσεις που θα εμπλουτίζονται συνεχώς με βάση υποβαλλόμενα ερωτήματα από ενδιαφερόμενους

Εκδήλωση Ενημέρωσης Ενδιαφερόμενων Συμβούλων / Μελετητών

Πραγματοποιήθηκε στις 22/3/2019 στα γραφεία της ΑΝΕΘ με τη συμμετοχή 30 ενδιαφερόμενων μετά από ανοικτή Πρόσκληση της ΑΝΕΘ (Πίνακας των συμμετεχόντων μετά στοιχεία τους έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ).

Πρόγραμμα κεντρικών και τοπικών εκδηλώσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.

Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες πρόγραμμα εκδηλώσεων ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και ο τόπος και χρόνος πραγματοποίησης των εκδηλώσεων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ.

typosthes.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

2 + 14 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.