Πρόταση για τη διαχείριση απορριμμάτων

σκουπιδιάρα

Σωστή διαχείριση των απορριμμάτων με ανάπτυξη της ανακύκλωσης, υπογειοποίηση κάδων, κομποστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση υλικών (ρούχα-παπούτσια κλπ) και ελαφρύνσεις τιμολογίων σε όσους έχουν «πράσινη συμπεριφορά», περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου Θεσσαλονίκης για τη διαχείριση των απορριμάτων.

Οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί ο δήμος Θεσσαλονίκης βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου 2014-2019 είναι οι εξής:

 • Εκσυγχρονισμός της συλλογής και αποκομιδής με βελτίωση της εικόνας της πόλης και της λειτουργικότητας
 • Διαλογή στην πηγή και αποκομιδή ειδικών ρευμάτων δημοτικών απορριμμάτων
 • Ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ρεύματος συλλογής και αξιοποίησης βιολογικών αποβλήτων
 • Χωριστή συλλογή και αξιοποίηση βιολογικών αποβλήτων
 • Προώθηση υποστηρικτικών υποδομών και δράσεων για ξεχωριστές ροές αποβλήτων
 • Μείωση κόστους διαχείρισης και αξιοποίηση τιμολογιακών εργαλείων άσκησης πολιτικής αποβλήτων
 • Θεσμική υποστήριξη της στρατηγικής και επιχειρησιακή αναβάθμιση των Υπηρεσιών
 • Δημοσιότητα-Ευαισθητοποίηση
 • Διατύπωση και προώθηση τοπικού συμφώνου για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο πρότυπο της Local Agenda 21

Αναλυτικά οι άξονες του επιχειρησιακού σχεδιασμού του δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Θανάσης Παππάς:

Άξονας 1: Εκσυχρονισμός συλλογής και αποκομιδής

 • Αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και της λειτουργικότητας των υπηρεσιών
 • Τοποθέτηση συστοιχιών κάδων στις γειτονιές με σταθερή χωροθέτηση σε αποτμήσεις πεζοδρομίων.
 • Αναβάθμιση στόλου οχημάτων και αύξηση δυναμικότητας με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
 • Προμήθεια βοηθητικών δορυφορικών οχημάτων
 • Υπογειοποίηση κάδων στο ιστορικό-εμπορικό κέντρο με αύξηση χωρητικότητας και αποθηκευτικής ικανότητας των κάδων.
 • Πιλοτικό σχέδιο συλλογής, στην Άνω Πόλη, με τη μέθοδο υπόγειας- πνευματικής μεταφοράς απορριμμάτων.
 • Αναβάθμιση-Επέκταση του ΣΜΑ και εξυπηρέτηση γειτονικών ΟΤΑ.
 • Υπογειοποίηση press container στην πόλη για την ικανοποίηση μεγάλων παραγωγών και περιοχών μεγάλης πυκνότητας παραγωγής αποβλήτων.

Άξονας 2: Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση

 • Ανάπτυξη χωριστού ρεύματος γυαλιού σε όλες τις περιοχές της πόλης.
 • Καμπάνια σε καταστήματα και περιοχές κατοικίας για το γυαλί.
 • Ειδική κανονιστική διάταξη στις άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χωριστή συλλογή γυαλιού.
 • Χωριστή συλλογή χαρτιού/χαρτονιού στο εμπορικό κέντρο και σε μεγάλους παραγωγούς.
 • Δημοτικό δίκτυο συλλογής χαρτιού με δορυφορικά οχήματα και press-container.
 • Ενημέρωση παραγωγών με ωρολόγιο πρόγραμμα συλλογής χαρτιού/χαρτονιού.
 • Μεγέθυνση του οφέλους του δήμου από τα υπόλοιπα ΣΣΕΔ-διμερείς συμφωνίες.
 • Βελτίωση ειδικών ρευμάτων (ΑΗΗΕ, λαμπτήρες, μαγειρέλαια, φάρμακα, μπαταρίες, ελαστικά).
 • Οργάνωση αποκομιδής και διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων.
 • Οργάνωση αποκομιδής και διαχείρισης επικινδύνων και μολυσματικών- νοσοκομειακών αποβλήτων.

Άξονας 3: Ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης

 • Επαναχρησιμοποίηση/αξιοποίηση για ρούχα-παπούτσια-τσάντες-υφάσματα.
 • Συνεργασία με ΚΟΙΝΣΕΠ σε θέματα επαναχρησιμοποίησης-προώθησης στην αγορά δευτερογενών υλικών και αγαθών.
 • Ρεύμα συλλογής και επεξεργασίας/επαναχρησιμοποίησης ογκωδών, επίπλων, αποβλήτων ξύλου.
 • Μονάδα επεξεργασίας ογκωδών.

Άξονας 4: Χωριστή συλλογή και αξιοποίηση βιολογικών αποβλήτων

 • Σχέδιο συλλογής και αξιοποίησης οργανικών απορριμμάτων (bio waste).
 • Ενίσχυση εξοπλισμού συλλογής πράσινων αποβλήτων.
 • Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων.
 • Επεξεργασία/αξιοποίηση πράσινων αποβλήτων-Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού.
 • Επέκταση κομποστοποίησης φυτικών με συνεπεξεργασία οργανικών αποβλήτων.

Άξονας 5: Υποστηρικτικές υποδομές και δράσεις

 • Σχέδιο οργάνωσης των ροών δευτερογενών υλικών και αποβλήτων.
 • Σύνδεση των «πράσινων σημείων» γειτονιάς, των διαμετακομιστικών κέντρων και της μεταφόρτωσης με τη μονάδα επεξεργασίας ογκωδών και άλλων υλικών.
 • Κατασκευή μονάδας προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και διαμετακομιστικού κέντρου αποβλήτων και δευτερογενών υλικών (πράσινο σημείο β΄ επιπέδου).
 • Κατασκευή πράσινων σημείων α΄ επιπέδου ανά διαμέρισμα (8-10 σημεία αρχικά).

Άξονας 6: Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση

 • Επανασχεδιασμός δράσεων δημοσιότητας με ποικιλία/εναλλαγή προτάσεων και μορφών.
 • Καμπάνια σε καταστήματα, σχολεία, Πανεπιστήμια.
 • Καμπάνια door to door με ειδικό έντυπο.
 • Αξιοποίηση στρατηγικών συμφωνιών με τοπικά ΜΜΕ.
 • Εγχειρίδιο καλών πρακτικών κατοίκου και επαγγελματία.
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
 • Δικτύωση δράσεων εκπαίδευσης γύρω από την ανακύκλωση.

Άξονας 7: Θεσμική υποστήριξη και επιχειρησιακή αναβάθμιση υπηρεσιών

 • Εκσυγχρονισμός δομών, σχεδίων, υποδομών και διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
 • Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών και on line πληροφόρηση πολίτη και επαγγελματία για σημεία συλλογής και δρομολόγια / συχνότητα συλλογής.
 • Λειτουργία βάσης δεδομένων με τεχνικά και οικονομικά δεδομένα .
 • Αναθεώρη κανονισμού καθαριότητας με ενσωμάτωση του Ν. 4042/12 και της Οδηγίας 98/2008.
 • Αδειοδότηση συλλογής αποκομιδής δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Προγραμματική σύμβαση με ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για άσκηση κοινών
 • αρμοδιοτήτων (επεξεργασία, μεταφόρτωση, πράσινα σημεία, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση).

Άξονας 8: Τιμολογιακή πολιτική

 • Μείωση του κόστους διαχείρισης και ανταποδοτική μείωση των δημοτικών τελών.
 • Εισαγωγή συστημάτων «Πληρώνω όσο πετάω»-“Pay As You Throw”. Κάδοι ζυγιζόμενοι, εισαγωγή απορριμμάτων με μαγνητική κάρτα, κλπ.
 • Ελαφρύνσεις τιμολογίων σε παραγωγούς και κοινωνικές ομάδες με «πράσινη συμπεριφορά».

Άξονας 9: Τοπική συμφωνία για τη διαχείριση των απορριμμάτων Local Agenda 21

 • Υιοθέτηση στρατηγικής καθαρής πόλης/πόλης της ανακύκλωσης από το Δημοτικό
 • Συμβούλιο Θεσσαλονίκης και τους θεσμούς της περιοχής.
 • Κοινή περιβαλλοντική δέσμευση των πολιτικών, αυτοδιοικητικών, κοινωνικών, οικολογικών, παραγωγικών, επιστημονικών, ακαδημαϊκών φορέων της πόλης.
 • Εισαγωγή της ολοκληρωμένης διαχείρισης και του «zero waste economy» στους παραγωγικούς κλάδους.
 • Θεσμοθέτηση του «πράσινου» καταστήματος.
 • Μείωση της άτυπης ανακύκλωσης και της κλοπής υλικών από τους κάδους.

Άξονας 10: Συνεργασία Δήμου με ΕΕΑΑ ΑΕ

Α) Αναβάθμιση της μέχρι σήμερα αποδοτικής συνεργασίας στους τομείς:

 • Ρεύμα μπλε κάδου-απόβλητα συσκευασιών
 • Καθολικό ρεύμα γυαλιού στην πόλη
 • Στοχευμένο ρεύμα χαρτιού/χαρτονιού στο κέντρο
 • Καινοτομία στο σχεδιασμό και στην πληροφόρηση του δημότη
 • Καμπάνια ταυτότητας πόλης και ευαισθητοποίησης
 • Αναβάθμιση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού/κάδων ανακύκλωσης (3.000 συστοιχίες κάδων στην πόλη)
 • Υποστήριξη της υπογειοποίησης κάδων στο κέντρο της πόλης για τα απόβλητα συσκευασίας
 • Καθολικό ρεύμα γυαλιού στην πόλη με καμπάνες 1.200 λίτρων
 • Στοχευμένο ρεύμα συλλογής χαρτιού/χαρτονιού στο κέντρο
 • Πιλοτικά έργα συλλογής door to door στην Άνω Πόλη
 • Αξιοποίηση GIS στο σχεδιασμό και στην πληροφόρηση του δημότη
 • Νέα καμπάνια και εργαλεία επικοινωνίας
 • Αναβάθμιση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης-Δίκτυο ανακύκλωσης εκπαιδευτικών

Β) Άμεσες ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της νέα στρατηγικής

 • Ρεύμα βιολογικών αποβλήτων:
 • Εξοπλισμός πράσινου ρεύματος (φυτικά υπολείμματα),
 • εξοπλισμός συλλογής οργανικών (biowaste),
 • μονάδα επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων προς compost & εδαφοβελτιωτικό
 • Ρεύμα ογκωδών και ειδικών αποβλήτων:
 • Εξοπλισμός πράσινων σημείων α’ επιπέδου.
 • Εξοπλισμός διαμετακομιστικού κέντρου, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση
 • Εξοπλισμός μεταφοράς και αποκομιδής

Γ) Δίκτυο προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση δευτερογενών υλικών:

 • Επαναχρησιμοποίηση ρούχων, υφασμάτων, τσαντών και υποδημάτων
 • Επαναχρησιμοποίηση επίπλων
 • Υποστήριξη Κοινωνικής οικονομίας
 • Υποστηρικτικός εξοπλισμός αποβλήτων:
 • Press-Container σε επιλεγμένα σημεία της πόλης
 • Δορυφορικά οχήματα
 • Διαχείριση ΑΕΚΚ (που είναι εκτός της ευθύνης του παραγωγού)
 • Διαχείριση επικινδύνων και μολυσματικών αποβλήτων

Άξονας 11: Αναβάθμιση υποδομών και μέσων συλλογής απορριμμάτων

Η προμήθεια οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, λοιπών οχημάτων, σαρώθρων, κάδων για αντικατάσταση υπαρχόντων και η δημιουργία «οικολογικών νησίδων»’ σε όλες τις γειτονιές (κάδος σύμμεικτων, ανακύκλωσης, γυαλιού) σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια, είναι το σχέδιο για τη μεταβολή των όρων συλλογής και ενίσχυσης της ανακύκλωσης.

Ταυτόχρονα οι παρεμβάσεις στο ιστορικό κέντρο, που αποτελεί «ιστορικό τόπο» πρέπει να περιέχουν στοιχεία αστικής επίπλωσης που να αναβαθμίζουν τις λειτουργίες και τις συνθήκες αστικής διαβίωσης.

Επομένως, η προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων βοηθά αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε για τις ανάγκες της περιοχής πλατείας χρηματιστηρίου, πεζοδρόμου Αγίας Σοφίας και άξονα Αριστοτέλους είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία 800.000 ευρώ περίπου. Σημειώνεται ότι πέραν των άλλων ωφελημάτων η υπογειοποίηση των κάδων αποτρέπει την κλοπή ανακυκλώσιμου υλικού και της άσχημης εικόνας που δημιουργείται.

Άξονας 12: ΦΟΔΣΑ και διαχείριση αστικών αποβλήτων, από το Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος με τις δομές και τις αντίστοιχες υποδομές εξυπηρετεί τις ανάγκες της καθαριότητας και ανακύκλωσης. Τις εξυπηρετεί μέσω του ΣΜΑ, του Μηχανολογικού εξοπλισμού και του Ε/Τ προσωπικού.

Σύμφωνα με τον κ. Παππά, «προγραμματίσαμε και υλοποιείται ένας μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός με επενδύσεις παγίου κεφαλαίου τόσο για την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού (τράκτορες-containers-απορριμματοφόρα-σάρωθρα κ.ά.) όσο και για τη βελτίωση λειτουργιών του ΣΜΑ, με αποτέλεσμα την αύξηση της επάρκειας ώστε η φέρουσα ικανότητα απορρόφησης αποβλήτων να προσφέρει υπηρεσίες και σε άλλους Δήμους». «Να καταστεί δηλαδή ο ΣΜΑ του Δήμου μια δομή σε πλήρη λειτουργία (περιβαλλοντική αδειοδότηση-εκσυγχρονισμός κ.ά.)» εξήγησε. Υπενθυμίζεται πως μέσω του ΦΟΔΣΑ (όπου ο Δήμος είναι μέλος) γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων, δηλαδή η ταφή στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Ό κ. Παππάς σημείωσε ότι «βάσει δε του ισχύοντος περιφερειακού σχεδιασμού υπάρχουν προβλέψεις για εναλλακτική διαχείριση που όμως καθυστερούν συστηματικά. Καθυστερούν τόσο που ήδη ο υφιστάμενος Περιφερειακός σχεδιασμός πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά με τρόπο τεχνοκρατικά αδιαμφισβήτητο. Ο Δήμος και η Διοίκηση του επιθυμεί την άρση όλων αυτών των περιορισμών και την εύρεση επιλύσεων λειτουργικών και αποδεκτών βάσει της διεθνούς εμπειρίας».

Εν τω μετξύ, χθες εγκρίθηκε στο δημοτικό συμβούλιο η λήψη δανείου ύψους 5.240.000, με στόχο τη συμμετοχή στο πρόγραμμα JESSICA για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων». Η Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων προγραμματίζει την ανάπτυξη δικτύου υπόγειων κάδων –αρχικά– στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Το σύστημα αυτό καλείται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο των υπέργειων 1.100lt.

Κάτια Γερακαρίτου

Επιμέλεια: Νίκος Δ. Αλβανός

Πηγή: voria.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

eighteen − four =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.