Ξεκινούν οι αιτήσεις στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2015-2016

οαεδ 5μηναΜε απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ εγκρίνεται η εισαγωγή 6.180 μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι αιτήσεις ξεκινούν από τις 24/6/2015 και θα διαρκέσουν έως την 31η Αυγούστου 2015.

Δικαιούχοι για εισαγωγή στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ για το 2015 – 2016 είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ( ΕΑΕΚ). Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας.

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α” και Β”, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Οι πιο πάνω Σχολές ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση που λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας, η φοίτηση σ” αυτές διαρκεί 4 εξάμηνα και παρέχεται εντελώς δωρεάν.

Στις 51 ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται:
1.    Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
2.    Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα
3.    Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
4.    Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών
5.    Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
6.    Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
7.    Αναβολή Στράτευσης.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:
Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επιπέδου III. Β. Εγγραφής στην Β” Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου

Δικαίωμα εγγραφής στην Α’  τάξη έχουν, νέοι και οι νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ( ΕΑΕΚ) και

α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α” Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 24/6/2015 έως 31/8/2015.

1)    Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπομένου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Σ” αυτή την περίπτωση, όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες.

2)    Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν επιτευχθεί συμπλήρωση προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί έως τη συμπλήρωση του τμήματος όχι όμως πέραν της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2015. (παραμονή έναρξης των μαθημάτων).

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α) Αίτηση
Ο υποψήφιος μαθητής, μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά και το έντυπο «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη σε προτεινόμενες δράσεις».
Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Β) Τίτλο Σπουδών (Πρωτότυπο ή Φωτοτυπία) ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή οποιονδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο , που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθμός προαγωγής.

Τίτλος, στον οποίο δεν αναγράφεται βαθμός, κατά τη διαδικασία μοριοδότησης δεν λαμβάνει μόρια.

Γ) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
Σημειώνουμε, ότι για την τελική εγγραφή, θα πρέπει να κατατίθεται πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Δ) Επίσημα έγγραφα, (όπως καθορίζονται παρακάτω στην παράγραφο «ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ»), ή φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.
Από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποχρεωτικά είναι τα: Α , Β και Γ.

Αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα αίτηση.

Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων ως προς τα φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα προσκομίσουν για τα εξής:

1)    Όλα τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από Δημόσιο φορέα γίνονται δεκτά εφόσον είναι ευανάγνωστα.

2)    Αντίστοιχα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

3)    Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1985.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. (ν.1599/1985 ή άλλες ποινικές κυρώσεις).
Επισημαίνουμε, ότι ειδικά οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ΕΠΑ.Σ Σαλαμίνας θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, λόγω της απασχόλησής τους για την πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

Σημειώνουμε ότι:
1)    Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Υπ. Παιδείας.

2)    Οι πολίτες τρίτων χωρών υποψήφιοι άνω των 14 ετών, που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, θα γίνονται δεκτοί για εγγραφή, εφόσον προσκομίσουν ατομική άδεια διαμονής ή βεβαίωση τύπου Α, η οποία θα λήγει με τη λήξη της άδειας διαμονής εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/14 (ΦΕΚ 80 Α”) «Κώδικας Μετανάστευσης, Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη σχετική Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (τύπου Α” χρώματος γαλάζιου), η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια, θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει.

Επισημαίνεται ότι ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής απολαύει των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ:
α) Με το βαθμό Τίτλου Σπουδών
β) Με κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Με απόφαση Διοικητή θα συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή, ανά ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, αποτελούμενη από:
α) Το Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
β) Το νόμιμο αναπληρωτή του Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
γ) Έναν υπάλληλο, εκπαιδευτικό, ο οποίος θα προταθεί από το Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
Έργο της ως άνω επιτροπής θα είναι: α) Η αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών β) Η μοριοδότησή τους γ) Η έκδοση των αποτελεσμάτων

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1.    Βαθμός τίτλου σπουδών – Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα και ο βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.
2.    Κοινωνικά κριτήρια – Θα υπολογίζονται αθροιστικά:

•    Πολύτεκνοι – 2 μόρια
(Ζητείται: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ή β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες. Σ” αυτή την περίπτωση θα ζητείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
•    Χαμηλό Εισόδημα – 1 μόριο
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 9.163€.
Ζητείται φωτοαντίγραφο του τρέχοντος κατά την υποβολή της αίτησης οικονομικού έτους εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
•    Ορφανοί από ένα γονέα – 1 μόριο
•    Ορφανοί και από τους δύο γονείς – 3 μόρια
(Ζητείται Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει).
•    Παραπεμπόμενοι από ιδρύματα – 1 μόριο
(Θα πρέπει η παραπομπή να συνοδεύεται από έκθεση κοινωνικής έρευνας)
•    Η ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου – 2 μόρια
(Ζητείται βεβαίωση, ή Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο, ή Επιθεώρηση Εργασίας, ή Ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ κλπ), ότι υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 θα δημοσιοποιηθούν οι πίνακες εισαγομένων και επιλαχόντων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα μόρια των υποψηφίων.
Σημείωση: 1) Στην περίπτωση, κατά την οποία έχει υποβληθεί αριθμός αιτήσεων υποψηφίων ίσος, ή μικρότερος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων, δεν θα γίνει μοριοδότηση.
2)    Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων (στη βάση), θα προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα μόρια στα κοινωνικά κριτήρια και σε δεύτερη επιλογή τον μεγαλύτερο βαθμό Τίτλου Σπουδών. Στην ιδιαίτερη περίπτωση, που οι ισοβαθμήσαντες έχουν τα ίδια ακριβώς μόρια, (βαθμός και κοινωνικά κριτήρια), θα επιλέγονται όλοι.
3)    Στην περίπτωση, κατά την οποία υπάρχουν υποψήφιοι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, οι τελικοί πίνακες κατάταξης θα διαχωρίζονται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος θα περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες υποψηφίων, πλην των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα κατατάσσονται στο δεύτερο μέρος του πίνακα και θα εισάγονται στις ΕΠΑ.Σ, αφού εξαντληθούν οι περιλαμβανόμενοι εισακτέοι στο πρώτο μέρος, κατά απόλυτη σειρά μορίων.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, αλλά και στην περίπτωση, κατά την οποία έχουν υποβληθεί μέχρι 22 αιτήσεις, θα πραγματοποιηθούν – εντός 5 εργασίμων ημερών – οι επίσημες εγγραφές των επιτυχόντων μαθητών και θα ολοκληρωθούν με την υπογραφή του Ατομικού τους Δελτίου.

Μετά τη λήξη των εγγραφών και εφόσον έχουν προκύψει κενές θέσεις, όλοι οι επιλαχόντες έχουν δικαίωμα – εντός τριών (3) εργασίμων ημερών – να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη των κενών.

Η επιλογή των εισακτέων, (από τους επιλαχόντες, που υπέβαλαν αίτηση), θα γίνει με πιστή τήρηση της σειράς μορίων του καθενός.
Τα δικαιολογητικά εγγραφής των υποψηφίων μαθητών θα αποτελέσουν και τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να εγγραφούν και επίσημα ως μαθητές, μετά την επιτυχή εισαγωγή τους.
Οι υποψήφιοι, που δεν επελέγησαν, έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους, υπογράφοντας προς τούτο την αίτησή τους.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι υποψήφιοι μαθητές. Η Ένσταση υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.
Οι υποψήφιοι, των οποίων οι ενστάσεις θα δικαιωθούν, θα εισαχθούν καθ” υπέρβαση.

Σημειώνουμε, ότι με Απόφαση Δ.Σ του ΟΑΕΔ θα συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή, για εκδίκαση των ενστάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι μαθητές – τριες εισαχθούν στις ειδικότητες:
1)    Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
2)    Μαγειρικής Τέχνης
3)    Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του
4)    Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
5)    Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων
οφείλουν να υποβληθούν σε εξετάσεις, που πρέπει να γίνουν (αν είναι δυνατόν) σε κρατικό νοσοκομείο και είναι οι εξής:

Α. 1) Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
2)    Μαγειρικής Τέχνης
3)    Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

α) Ακτινογραφία θώρακος
β) Παρασιτολογική κοπράνων
γ) Αυστραλιανό Αντιγόνο

Με τις ως άνω εξετάσεις, (και μια φωτογραφία), οι μαθητές θα απευθύνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο θα προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, μέχρι και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων, ή όποια άλλη ημέρα ορίσει, κατά την κρίση του, ο Δ/ντής της ΕΠΑ.Σ.
Στο ως άνω Πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται, ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό, ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του

1) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του
2)    Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
3)    Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων

Οφθαλμολογικές εξετάσεις, που θα αποκλείουν τις περιπτώσεις αχρωματοψίας και δυσχρωματοψίας.

Τις ως άνω εξετάσεις οι μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της επιλογής τους, μέχρι και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων, ή όποια άλλη ημέρα ορίσει, κατά την κρίση του, ο Δ/ντής της ΕΠΑ.Σ.
Σε όσες από τις παραπάνω (Α-Β) αναφερόμενες περιπτώσεις μαθητών διαπιστώνεται πρόβλημα, η Επιτροπή αξιολόγησης θα προβαίνει σε αλλαγή ειδικότητας, με σύμφωνη γνώμη μαθητών και κηδεμόνων.

Μέρος της αμοιβής της πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (που αντιστοιχεί σε 11 € την ημέρα ανά ασκούμενο μαθητή) αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ Τομέας Δια Βίου Μάθησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-20.

www.neolaia.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

4 × 1 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.