Υπάρχει λύση στην «υπόθεση Βόλβη» ;

aniktipoliΤο θέμα αυτό το είχαμε αναδείξει σε παλαιότερο άρθρο μας με τίτλο «Ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο των 60.000.000 ευρώ, κύριοι;»
Σήμερα επανερχόμαστε με δέκα σχετικά ερωτήματα προς την διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης τα οποία τέθηκαν από τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη».

«Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη» προς δήμο: Δώστε λύση στην «υπόθεση Βόλβη»

Δέκα ερωτήματα σχετικά με την επίβλεψη πολεοδομικών μελετών και την εμπλοκή του δήμου Θεσσαλονίκης με το δήμο Βόλβης, θέτει η παράταξη «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη»

Μια σειρά από δέκα ερωτήματα στη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης όσον αφορά την επίβλεψη πολεοδομικών μελετών και την εμπλοκή του δήμου με τον αντίστοιχο δήμο Βόλβης, θέτει με σημερινή του τοποθέτηση ο συνδυασμος «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη».

Με μια εκτενή ανακοίνωση, η παράταξη διαπιστώνει ότι δόθηκαν αντικρουόμενες οδηγίες από το υπουργείο Εσωτερικών και μάλιστα για θέματα αρμοδιότητας άλλου υπουργείου του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν σε επίβλεψη πολεοδομικών μελετών.

Μάλιστα, η «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη» κάνει λόγο για σύγχυση ως προς την διάκριση της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από τον Δήμο της έδρας του νομού –  δια της  Πολεοδομικής Υπηρεσίας του  – προς στους Δήμους που δεν διαθέτουν πολεοδομική υπηρεσία για την άσκηση των πρόσθετων πολεοδομικών αρμοδιοτήτων.

Το γεγονός αυτό, όπως σημειώνεται, είχε ως αποτέλεσμα το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και ο Δήμος Βόλβης να απευθύνει σειρά εγγράφων στην Yπηρεσία Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με απόφασή του, ανακάλεσε τα σχέδια καθορισμού συμβατικής αμοιβής για τις επίμαχες πολεοδομικές μελέτες, μελέτες κτηματογράφησης και λοιπές μελέτες που είχαν ανατεθεί από τους πρώην Δήμους Αρέθουσας και Εγνατίας τους οποίους διαδέχθηκε από 01.01.2011 ο Δήμος Βόλβης.

Κατόπιν τούτου, ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ακύρωσε την απόφαση του δημάρχου Θεσσαλονίκης και έκανε δεκτές τις προσφυγές του Δήμου Βόλβης  και της μελετητικής Εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ-Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ», ενώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο δήμος Βόλβης κατέθεσε σε εθνικές και ευρωπαϊκές διοικητικές και δικαστικές αρχές προσφυγές και καταγγελίες επιρρίπτοντας στο δήμο Θεσσαλονίκης τις δικές του ευθύνες και τις ευθύνες των δήμων των οποίων είναι διάδοχος, με αποτέλεσμα, όπως υπογραμμίζεται, οι καταγγελίες να ταλαιπωρούν όσους υπαλλήλους διετέλεσαν μέχρι σήμερα αναπληρωτές προϊστάμενοι της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του δήμου Θεσσαλονίκης καταθέτοντας στην Οικονομική Επιθεωρήτρια Θεσσαλονίκης, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ως ύποπτοι για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας στην υπηρεσία που φέρεται να έχουν τελεσθεί.

Ως εκ τούτου, η παράταξη καταθέτει 10 ερωτήματα καλώντας τη διοίκηση του δήμου και το Δ.Σ.Θ. να δώσουν λύση στο «χρονίζον θέμα» και να «σταματήσει η ταλαιπωρία υπαλλήλων που απολογούνται για ευθύνες και παραλείψεις άλλων», ενώ, όπως καταληκτικά συμπληρώνεται, ο συνδυασμός «επανειλημμένα έθεσε θέμα ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ.Θ. για την “υπόθεση της Βόλβης”, αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Θεσσαλονίκης Ανοιχτής Πόλης» και τα δέκα ερωτήματα που θέτει στον δήμο της πόλης:

«Μέχρι τις 31-12-2010, η Δ/νση Πολεοδομίας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ)  διοικούσε ως Δ/νουσα Υπηρεσία τις επίμαχες συμβάσεις μελετών, όχι γιατί είχε εκ του νόμου την αρμοδιότητα για την επίβλεψη, αλλά γιατί έτσι είχε συμφωνηθεί μέσω των προγραμματικών συμβάσεων που είχαν συνάψει οι πρώην Δήμοι Εγνατίας και Αρέθουσας με την  ΝΑΘ.

Στις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν υπήρχε ειδική ρύθμιση για τα θέματα διαδοχής των Δ/νουσών υπηρεσιών σε εκκρεμείς συμβάσεις πολεοδομικών μελετών ΟΤΑ, αλλά υπήρχε η γενική αναφορά στο άρθρο 95 με τίτλο «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους» που προέβλεπε ότι: …..2. Αν σε δήμους του ίδιου νομού, δεν υφίστανται υπη­ρεσίες, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσω­πικού, προς άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που απονέμονται σε αυτούς με το άρθρο 94, περιλαμβανομέ­νων και των τεχνικών υπηρεσιών, για τις σχετικές αρμο­διότητες παρέχεται, υποχρεωτικώς, διοικητική υποστήρι­ξη από το δήμο της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύ­τερο δήμο, όπως αυτός ορίζεται με απόφαση του Γενι­κού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται μέχρι 31.10.2010 …..”

Αμέσως μετά την εφαρμογή του “Καλλικράτη” με τη με αρ.6/14-01-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, δόθηκαν σαφείς οδηγίες για την ομαλή συνέχιση των συμβάσεων ΟΤΑ Ν.3316/2005 και ειδικότερα για την τήρηση της κείμενης ειδικής νομοθεσίας Στην εν λόγω εγκύκλιο γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι  εξακολουθεί να ισχύει η με αρ.40700/27-7-2006 (ΦΕΚ 1196Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την επισήμανση ότι όπου αναφέρεται  Δημαρχιακή Επιτροπή νοείται η Οικονομική Επιτροπή και όπου αναφέρεται η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) νοείται η τεχνική υπηρεσία της έδρας του νομού.

Παρόλα αυτά το ίδιο Υπουργείο εν συνεχεία προχώρησε στην έκδοση της με αρ.26/14-03-2011 Εγκυκλίου με την οποία επήλθε σύγχυση αναφορικά με τη διοίκηση συμβάσεων μελετών ΟΤΑ πολεοδομικού χαρακτήρα του Ν.3316/2005.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΣ ερμηνεύοντας τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Ν.3852/2010, υπεισήλθε σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ  και κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων της ειδικής νομοθεσίας που διέπει την ανάθεση εκπόνηση και επίβλεψη  πολεοδομικών μελετών ΟΤΑ, ισχυρίστηκε με την εγκύκλιο 26/11 ότι «συμβάσεις μελετών στις οποίες αναθέτουσες αρχές ήταν οι Δήμοι και διευθύνουσες υπηρεσίες οι Διευθύνσεις Πολεοδομίας των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εκτελούνται και επιβλέπονται από τις υπηρεσίες πολεοδομίας του Δήμου της έδρας του νομού στο πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχει ο εν λόγω δήμος στους λοιπούς δήμους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν. 3852/10».  Παραβλέποντας έτσι το γεγονός ότι οι πολεοδομικές υπηρεσίες της τέως ΝΑΘ ήταν διευθύνουσες υπηρεσίες όχι διότι εκ του νόμου είχαν αυτή την αρμοδιότητα, αλλά γιατί έτσι είχε συμφωνηθεί μέσω προγραμματικών συμβάσεων που είχαν υπογραφεί μεταξύ των Δήμων και της τέως ΝΑΘ. Η ίδια εγκύκλιος του ΥΠΕΣ  προέβλεπε ότι «Προγραμματικές συμβάσεις που είχαν συναφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) εξακολουθούν να εκτελούνται κανονικά από τους διαδόχους φορείς των αντισυμβαλλομένων». Επομένως η διοίκηση των συμβάσεων έπρεπε να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΚΜ που ήταν και ο καθολικός διάδοχος της τέως ΝΑΘ που είχε υπογράψει τις προγραμματικές συμβάσεις.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι δόθηκαν αντικρουόμενες οδηγίες από το ΥΠΕΣ και μάλιστα για θέματα αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν σε επίβλεψη πολεοδομικών μελετών.

Γενικότερα μετά την έκδοση της προαναφερόμενης με αρ.26/2011 εγκυκλίου υπήρξε σύγχυση ως προς την διάκριση της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από τον Δήμο της έδρας του νομού –  δια της  Πολεοδομικής Υπηρεσίας του  – προς στους Δήμους που δεν διαθέτουν πολεοδομική υπηρεσία για την άσκηση των πρόσθετων πολεοδομικών αρμοδιοτήτων,  από την διοικητική υποστήριξη που υποχρεούται να παρέχει ο Δήμος έδρας νομού  λόγω της κατάργησης με το αρ.280 του Ν.3852/2010 των κρατικών Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) – δια των υπαλλήλων της ΤΥΔΚ που μετατάχθηκαν σε αυτόν –  σε Δήμους που δεν διαθέτουν επαρκώς στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία.

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και ο Δήμος Βόλβης να απευθύνει σειρά εγγράφων στην Yπηρεσία Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης, θεωρώντας ότι η διοίκηση των εν λόγω συμβάσεων εμπίπτει στις πρόσθετες αρμοδιότητες της παρ.1α του άρθρου 95 του Ν.3852/2010 και επομένως έπρεπε να παρασχεθεί δια της πολεοδομικής του υπηρεσίας..

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης με την υπ’ αρ. 1501/28-20-2014 απόφασή του ανακάλεσε τα σχέδια καθορισμού συμβατικής αμοιβής για τις επίμαχες πολεοδομικές μελέτες, μελέτες κτηματογράφησης και λοιπές μελέτες που είχαν ανατεθεί από τους πρώην Δήμους Αρέθουσας και Εγνατίας τους οποίους διαδέχθηκε από 01.01.2011 ο Δήμος Βόλβης.

Ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης  με την υπ’ αρ. 26259+25616/5-5-2014 απόφασή του και με την ορθή της επανάληψη  υπ’ αρ. 26259+25616/20-5-2014 ακύρωσε την ανωτέρω υπ’ αρ. 1501/28-20-2014 Απόφαση Δημάρχου Θεσσαλονίκης και με την υπ’ αρ. 33509/21-5-2014 έκανε δεκτές τις προσφυγές του Δήμου Βόλβης  και της μελετητικής Εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ-Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»

Εν τω μεταξύ όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο Δήμος Βόλβης κατέθεσε σε εθνικές και ευρωπαϊκές διοικητικές και δικαστικές αρχές προσφυγές και καταγγελίες επιρρίπτοντας στο Δήμο  Θεσσαλονίκης και στη χώρα τις δικές του ευθύνες και τις ευθύνες των δήμων των οποίων είναι διάδοχος. Αποτέλεσμα αυτών των καταγγελιών είναι να ταλαιπωρούνται όσοι υπάλληλοι διετέλεσαν μέχρι σήμερα αναπληρωτές προϊστάμενοι της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης καταθέτοντας στην Οικονομική Επιθεωρήτρια Θεσσαλονίκης, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ως ύποπτοι για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.) και της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256 Π.Κ.) που φέρεται να έχουν τελεσθεί, επειδή δεν ανακλήθηκαν οι Πράξεις καθορισμού συμβατικής αμοιβής των επίμαχων μελετών του Δήμου Βόλβης από την Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και επιπλέον να κινδυνεύει να υποστεί η χώρα ποινές και πρόστιμα, επειδή  δεν συμμορφώθηκε προς τις υποχρεώσεις της έναντι της ΕΕ.

Για το λόγο αυτό καταθέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα και ζητούμε τόσο από τη Διοίκηση του Δήμου όσο και από το Δ.Σ.Θ να προχωρήσουν σε όλες εκείνες τις αποφάσεις και ενέργειες ώστε να δοθεί λύση στο χρονίζον αυτό πρόβλημα και να σταματήσει η ταλαιπωρία υπαλλήλων που απολογούνται για ευθύνες και παραλείψεις άλλων. Να θυμίσουμε ότι επανειλημμένα η παράταξή μας έθεσε θέμα ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ.Θ. για την «υπόθεση της Βόλβης», αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

1. Πότε για πρώτη φορά  ο Δήμος Βόλβης ζήτησε από το Δήμο μας την ανάκληση των σχεδίων καθορισμού συμβατικής αμοιβής των επίμαχων συμβάσεων;

2. Πότε ενημερώθηκε η διοίκηση του Δήμου και πότε συζητήθηκε το θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή;

3. Πότε, με πράξη ποιου οργάνου και με ποιο αιτιολογικό διατυπώθηκε για πρώτη φορά η άρνηση του Δήμου μας να παράσχει τις πολεοδομικές υπηρεσίες του;

4. Ενημερώθηκαν τα αρμόδια Υπουργεία για τις θέσεις του Δήμου και αν ναι, γιατί δεν καταφέραμε τίποτε επί δύο και πλέον χρόνια;

5. Πόσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης έχουν εκδοθεί για το θέμα και γιατί δεν ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου μας;

6. Γιατί αφήσαμε τον Δήμο Βόλβης να μας μηνύει και να καταθέτει καταγγελίες προς όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, χωρίς να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του Δήμου μας;

7. Γιατί δεν ενεργήσαμε έγκαιρα, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να κατηγορείται ο ίδιος ο Δήμαρχος και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών για κακουργηματικές πράξεις;

8. Εφόσον ετίθετο θέμα συμμόρφωσης με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ήταν ορατός ο κίνδυνος επιβολής υψηλών προστίμων, γιατί το θέμα δεν συζητήθηκε ποτέ μέχρι τώρα στο δημοτικό συμβούλιο;

9. Εφόσον η Διοίκηση του Δήμου μας θεωρεί ότι δεν εμπλεκόμαστε στην υπόθεση συμμόρφωσης, γιατί ο Δήμαρχος εξέδωσε απόφαση ανάκλησης των σχεδίων καθορισμού συμβατικής αμοιβής των μελετών; Γιατί δεν απαίτησε τόσα χρόνια από το αρμόδιο υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του ο Δήμος Βόλβης;

10. Ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες, έστω και τώρα, στις οποίες θα προχωρήσει η Διοίκηση για να απεμπλακεί ο Δήμος μας από την υπόθεση αυτή και να αναληφθούν επιτέλους οι ευθύνες από αυτούς στους οποίους ανήκουν (Υπουργείο Εσωτερικών, Δήμος Βόλβης);  Από τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η διαδικασία για την επιβολή προστίμου έχει τεθεί σε κίνηση με πρωτοβουλία του Δήμου Βόλβης. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η διοίκηση του δήμου για να το αποτρέψει;»

Πηγή http://www.voria.gr

6 thoughts on “Υπάρχει λύση στην «υπόθεση Βόλβη» ;

 1. Για ποιο λόγο ο Δήμος Βόλβης ζήτησε την ανάκληση των σχεδίων καθορισμού της συμβατικής αμοιβής που προέβλεπαν οι σχετικές συμβάσεις???

 2. Είναι άδικο, να φορτωθεί ο Λιάμας τις αμαρτίες ενός 85χρονου και της άλλη από τον επάνω μαχαλά…
  Από την άλλη έπρεπε να προσέχει ποιους βάζει στο ψηφοδέλτιο…
  Δεν ήξερε , δεν ρώταγε?

 3. Δυσνόητο θέμα για τους απλούς πολίτες. Ίσως όμως να κρύβεται πίσω απ όλα αυτά ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ίσως λέω έτσι? Μην αρχίσετε τα μπινελίκια μερικοί. Πάντως είναι μπλεγμένα άτομα τα οποία θα τα έχουμε και πάλι στο Δημοτικό συμβούλιο όπως τα είχαμε και την περασμένη τετραετία και μπορεί και να είναι και πάλι αντιδήμαρχοι. Βλέπω πως συχνά δίνουν συμβουλές απ εδώ μέσα αρκετοί. Άντε να κάνω και εγώ τον πολύξερο και να δώσω την δική μου? Δήμαρχε μπορεί ο κόσμος να μην έστειλε αυτούς που μπλέκονται σε κρυφές για να μην πω αμαρτωλές υποθέσεις με την ψήφο τους εκεί που τους αξίζει αλλά έχεις υποχρέωση και καθήκον μέχρι να ξεκαθαρίσουν κάποιες υποθέσεις να τους κρατήσεις στο περιθώριο. ε καλά τώρα … μήπως θα το διαβάσει?

 4. naya δεν φαίνεται πουθενά ο δήμος βόλβης να ζήτησε κάτι τέτοιο δηλαδή δεν ζήτησε την ανάκληση των σχεδίων καθορισμού της συμβατικής αμοιβής που προέβλεπαν οι σχετικές συμβάσεις ή κάνω λάθος?
  Αυτό φαίνεται και από εδώ http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9E9%CE%A99%CE%A9-%CE%96%CE%A85

  1. Είναι το πρώτο απο τα ερωτήματα που έθεσε ο συνδυασμός “Θεσσαλονίκη Ανοιχτη πόλη” στο παραπάνω κείμενο που έχετε δημοσιεύσει.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

16 − 5 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.