Υπόθεση Βόλβης: Οδεύει προς πτώχευση ο Δήμος;

secretΣτο άρθρο μας με τίτλο “Ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο των 60.000.000 ευρώ, κύριοι;” ο “Αγγελιοφόρος” (φύλλο 7ης Μαρτίου 2013) έγραφε σχετικά: « Ένα πρόστιμο που ενδεχομένως μετά θα καταλογιστεί στους δήμους οι οποίοι ήταν υπαίτιοι για την «παράβαση», δηλαδή ή στο δήμο Θεσσαλονίκης ή στο δήμο Βόλβης ή και στους δύο…»

Δεν υπάρχει ενδεχομένως θα καταλογιστεί στους δήμους. Είναι γεγονός με νόμο πλέον ότι θα το πληρώσουν οι δήμοι. Χάνονται οι αυτοτελείς πόροι του δήμου Βόλβης; Με λίγα λόγια ο δήμος Βόλβης πάει για πτώχευση αν τελικά αποφασιστεί να πληρώσει το πρόστιμο των 70+ εκ. ευρώ; Ερώτηση κάνουμε. Πρόταση: Ενημερώστε τους δημότες πριν είναι αργά.

Δήμοι και περιφέρειες θα πληρώνουν τα πρόστιμα του Ευρωδικαστηρίου

Τροπολογία για παραβιάσεις νομοθεσίας της ΕΕ εφόσον οφείλεται σε ΟΤΑ

Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα πληρώνουν από δω και πέρα τα πρόστιμα που επιβάλλει το Ευρωδικαστήριο, εφόσον ο «πέλεκυς» της ΕΕ πέφτει πάνω στη χώρα εξαιτίας παράνομης πράξης ή παράλειψης που οφείλεται σε ενέργειες οργάνου των ΟΤΑ. Έτσι, σε περίπτωση τέτοιας καταδίκης της Ελλάδας, λόγω παραβίασης του κοινοτικού δικαίου, θα παρακρατείται το ισόποσο του προστίμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ. Το ποσό του προστίμου θα παρακρατείται από τους ΟΤΑ με υπουργική απόφαση.

Η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, το απόγευμα της Παρασκευής, από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο και τον υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Ελεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Ουσιαστικά θεσπίζεται η υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού σε αποφάσεις της ΕΕ. Καθορίζεται μάλιστα η διαδικασία, δια του ελεγκτή νομιμότητας ή του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη συμμόρφωση του υπόχρεου ΟΤΑ, εντός οριζομένων προθεσμιών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η κυβέρνηση προχωρά αυτή τη ρύθμιση για να «αντιμετωπιστούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των ΟΤΑ προς αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) ή πράξεις των οργάνων της, όπως π.χ. προειδοποιητικές επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη χώρα» με αποτέλεσμα να επαπειλούνται ή και να επιβάλλονται υψηλότατα πρόστιμα σε βάρος της Ελλάδας.

Όπως σημειώνεται έχουν εντοπισθεί παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας από ΟΤΑ, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, μετά την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών, με συνέπεια την καταστρατήγησή τους και την επαπειλή για τον λόγο αυτό προστίμων πολλών εκατομμυρίων. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι τέτοιου είδους παραβιάσεις αφορούν κυρίως στον χώρο της ανάθεσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ ή μελετών.

Πάντως, η ρύθμιση αυτή «κουμπώνει» και με τις προβλέψεις του νόμου 4042/12, όπως εξειδικεύθηκε με πρόσφατη κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2113 Β/1.8.2014), για ευρωπρόστιμα σχετικά τα απορρίμματα. Εκείνη είχε καθορίσει τη διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού στους υπαίτιους φορείς, των χρηματικών κυρώσεων που επιδικάζονται στην Ελλάδα από το ευρωδικαστήριο, λόγω παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων και των αστικών λυμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τροπολογία αναφέρεται ότι σε περίπτωση έκδοσης πράξης ή απόφασης οργάνου της Ευρωπαίκής Ενωσης σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, λόγω παράνομης πράξης ή παράλειψης οφειλόμενης ενάργειας οργάνου δήμου ή περιφέρειας, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει, αμελλητί, να συμμορφωθεί πλήρως με το περιεχόμενο και το διατακτικό της απόφασης. Αν ο ΟΤΑ για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμορφώνεται, «ο Ελεγκτής Νομιμότητας τον καλεί, εγγράφως, να συμμορφωθεί, εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες, αφότου ο ΟΤΑ έλαβε γνώση της σχετικής κλήσης. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο ελεγκτής Νομιμότητας προβαίνει ο ίδιος, καθ΄υποκατάσταση, σε κάθε πράξη που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση».

Για αποφάσεις της ΕΕ σε βάρος της Ελλάδας που έχουν ήδη εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης, ο ελεγκτής νομιμότητας ή ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για συμόρφωση, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας πρόσκλησης, εφόσον έχει παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από την έκδοση της απόφασης της ΕΕ και δεν έχει επέλθει ακόμη η πλήρης συμμόρφωση.

Επίσης, στην τροπολογία αναφέρεται ότι:

«Σε περίπτωση καταδίκης της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου, εξαιτίας παράνομης πράξης ή παράλειψης οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, παρακρατείται το ισόποσο του προστίμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών παρακρατείται το ανωτέρω ποσό από τον οικείο ΟΤΑ».

Αντιδράσεις από στελέχη της αυτοδιοίκησης

Ήδη σε έναν πρώτο σχολιασμό, στελέχη της αυτοδιοίκησης που αντιστρατεύονται τις κυβερνητικές επιλογές επισημαίνουν ότι ούτε ο χρόνος κατάθεσης της τροπολογίας είναι τυχαίος ούτε η στόχευση «αθώα». Θεωρούν ότι με τη ρύθμιση η κυβέρνηση «σπρώχνει» προς την τοπική αυτοδιοίκηση τις ευθύνες της κεντρικής διοίκησης, που σε πολλές περιπτώσεις της αναλογούν καίρια για παραλείψεις ή μη σύννομες διαδικασίες.

Όπως σημειώνουν, επιδιώκεται ακόμα μεγαλύτερη αποδυναμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία έχει ήδη πληγεί λόγω έλλειψης πόρων και με δεδομένο ότι η κρατική χρηματοδότηση (ΚΑΠ) έχει περικοπεί κατά 66%. Επίσης, εκτιμούν ότι θα επιχειρηθεί, υπό τη δαμόκλειο σπάθη των προστίμων, να πιέσουν δήμους και περιφέρειες για να μην αντιδρούν σε κυβερνητικές αποφάσεις και να αποδεχτούν το «μνημονιακό» μοντέλο διαχείρισης που προωθείται σε όλους τους τομείς.

Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία

http://www.tovima.gr

7 thoughts on “Υπόθεση Βόλβης: Οδεύει προς πτώχευση ο Δήμος;

 1. Δήμαρχε να χαίρεσαι τους Αντιδημάρχους σου που οδήγησαν τον Δήμο μας σ αυτήν την περιπέτεια. Οι Αντιδήμαρχοι έχουν πολιτική προστασία? Δηλαδή δεν μπορούν να δικαστούν ποινικά για παλαιότερες παρανομίες? 

 2. Η υπόθεση αφορά τη διαφορά μεταξύ των δήμων Θεσσαλονίκης και Βόλβης που άρχισε, όταν εργολάβος «πατώντας» στις δυσλειτουργίες που προέκυψαν από τον «Καλλικράτη», ζήτησε να αποζημιωθεί για μελέτες του και προσέφυγε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια κατά του Δήμου Βόλβης, κερδίζοντας την υπόθεση.

  Ο δήμος Βόλβης με τη σειρά του στράφηκε εναντίον του δήμου Θεσσαλονίκης λέγοντας ότι η Βόλβη δεν διέθετε πολεοδομικές υπηρεσίες και όφειλαν οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκη να επιβλέπουν τις συγκεκριμένες μελέτες.

  Δηλαδή ο Δήμος Βόλβης εκτός από το πρόστιμο των 70 εκατομμυρίων το οποίο τρέχει με συν 50 χιλιάδες την ημέρα θα πρέπει να πληρώσει και τον εργολάβο? Για μελέτες που δεν έκανε? Θα απαντήσει κανένας? Δεν είναι προεκλογική περίοδος μην φοβάστε να ενημερώσετε τον κόσμο

 3. Η στάση που τηρείται από το Δ.Σ και από τους εκλεγμένους που το απαρτίζουν, ή φανερώνει αδυναμία συνειδητοποίησης της σοβαρότητας του θέματος, ή φανερώνει την έλλειψη θάρρους να ασχοληθούν με ένα πολύ σοβαρό θέμα ως οφείλουν, και για το οποίο υποτίθεται εκλέχτηκαν από τους δημότες Βόλβης.

  Ο φωτογραφικός αυτός νόμος, λαμβάνει σάρκα και οστά λόγο της υπόθεσης του προστίμου των 60 000000 μόνο και μόνο για τον Δήμο Βόλβης, ποσό το οποίο στην τελική, θα πέσει στις πλάτες των Δημοτών, που θα κληθούν να πληρώσουν με την επιβολή βαριάς φορολογίας τις αμαρτίες 2 πρώην Δημάρχων, που είναι και πάλι αντιδήμαρχοι.

  Και διερωτάται κανείς ,ως πότε και για ποιο λόγο θα πρέπει οι δημότες να πληρώνουν τα σπασμένα για κάποιους που είτε λόγο της ανικανότητας τους, ή λόγο κάποιων προσωπικών συμφερόντων πήραν κάποιες αποφάσεις , πράττοντας και ζημιώνοντας τους ΔΗΜΟΤΕΣ?

  Γελιούνται  όσοι ονειρεύονται ότι το πρόστιμο θα μετακυλήσει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει 1.000.000 ψηφοφόρους , και έναν δήμαρχο που στηρίζεται για ευνόητους λόγους από τους πολιτικούς πρωταγωνιστές της κεντρικής πολιτικής σκηνής.

  Γελιούνται όσοι πιστεύουν ότι ένας Δημαρχίσκος των 27 000 ψηφοφόρων με δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία , που παρείχε πολιτική κάλυψη στους εμπλεκόμενους , εντάσσοντας τους εκ νέου στα ψηφοδέλτια του, θα μπορέσει να σταθεί επάξια στην πολιτική και δικαστική αρένα, απέναντι στα λιοντάρια που πρωταγωνιστούν στον Πολιτικό και Νομικό στίβο της Μνημονιακής Ελλάδας.

  Γιατί πάνω απ όλα, απέναντι στους εταίρους και τους πιστωτές, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, θα θελήσει να αποδείξει ότι ο το κράτος λειτουργεί , και λειτουργεί προς όλες τις κατευθύνσεις.

  Εύλογα θα αναρωτιέται όποιος διαβάζει το σχόλιο μου, τι θέλει να πει ο ποιητής, εδώ προσπαθούμε να τσιμπήσουμε κάνα τετράμηνο, γι’ αυτό λουφάζουμε και δεν μιλάμε  μπας και βολευτούμε, και δεν μας νοιάζει τίποτε άλλο, δεν μας νοιάζει τι κάνουν αυτοί πέρα.

  Μην ταράζεστε, εγώ απλά τα αναφέρω, δεν θέλω να σας ξυπνήσω, ούτε να σας ταράξω τον ύπνο.

  Εξ άλλου, αν υπολογίσουμε τα 60 000 000 που θα πρέπει να πληρώσει ο Δήμος δια 27000 περίπου δημοτών, αναλογεί περίπου 2 200 στον καθένα μας.

 4. «Βόμβα» Ψινάκη: Κηρύσσει πτώχευση στον Δήμο Μαραθώνα -«Το πάρτι τελείωσε και ήρθε σε εμένα ο λογαριασμός» Πηγή:iefimerida.gr

 5. Ας μας εξηγησουνε λιγο το θεμα, διοτι με γενικολογες αναφορες δεν μπορει να καταλαβουν οι δημοτες το τι ακριβως εχει γινει! Γιατι καταδικαστικε ο δημος βολβης; Ποιοι ηταν οι πρωην δημαρχοι; Ποιος ειναι ο εργολαβος και ποιες μελετες για ποια εργα εκανε;;;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.