Υποβολή αιτήσεων στον δήμο Βόλβης για την χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 2020

Με την αρ. 68/2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δ. Βόλβης (με ΑΔΑ: 722ΗΩ9Ω-110), όπως αυτή εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. 27.307/15-05-2018 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ., καθορίστηκαν οι θέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης βραχυχρόνιου υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων (όπως καλαμπόκια, «μαλλί της γριάς» κλπ) κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την ανωτέρω άδεια καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα κάτωθι  αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα τοπικά δημοτικά καταστήματα του Δ. Βόλβης και στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων του δημοτικού καταστήματος Βρασνών έως και την 10ηΙουνίου 2020.

Η μέγιστη χρονική περίοδος διάθεσης των πρόχειρων γευμάτων θα είναι έως και την 13η Σεπτεμβρίου 2020.

Τα μέγιστα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου θα είναι τρία (3) για όλες τις θέσεις.

Διαδικασία

1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.

2) Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση  στην οποία δηλώνεται το είδος του πρόχειρου γεύματος, ο επιθυμητός χώρος άσκησης της υπαίθριας βραχυχρόνιας δραστηριότητας σύμφωνα με τα καθορισμένα σημεία στην απόφαση Δ.Σ. Δ. Βόλβης καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

3) Μαζί με την αίτηση τους υποβάλλουν:

 κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης (υποβάλλεται συνημμένα το αποδεικτικό ανανέωσης αυτής από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.)

– τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα

 φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για έλληνες πολίτες) ή κάρτας διαμονής (για πολίτες αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.) ή κάρτας ευρωπαίου πολίτη (για πολίτες της Ε.Ε.)

 υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι θα  εξασφαλίζουν την ασφαλή παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία,

 πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ,

– δύο πρόσφατες φωτογραφίες τους,

 βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.

4) Εάν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ανέργων φυσικών προσώπων είναι μικρότερος ή ίσος του αριθμού των προς διάθεση θέσεων και εάν οι επιθυμητοί χώροι δραστηριοποίησης δεν συμπίπτουν μεταξύ τους, τότε δίδεται άδεια σε όλους τους ενδιαφερόμενους με βάση τους επιθυμητούς χώρους δραστηριοποίησης. Εάν συμπίπτουν τα σημεία δραστηριοποίησης τότε θα προηγείται ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα καταλαμβάνουν τις εναπομένουσες θέσεις ανάλογα με τα εκκαθαριστικά τους σημειώματα σε αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

5) Εάν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ανέργων φυσικών προσώπων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των προς διάθεση θέσεων τότε, για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών θα χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της Γ.Γ.Δ.Ε. του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Εάν συμπίπτουν τα σημεία δραστηριοποίησης τότε θα προηγείται ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα καταλαμβάνουν τις εναπομένουσες θέσεις ανάλογα με τα εκκαθαριστικά τους σημειώματα σε αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται κλήρωση.

6) Οι τυχόν κληρώσεις που προκύψουν θα διενεργηθούν ενώπιον της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Βόλβης κατόπιν πρόσκλησης και των ενδιαφερομένων.

7) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Βόλβης είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης χορήγησης των παραπάνω αδειών.

8) Κατόπιν της απόφασης της Ε.Π.Ζ. εκδίδεται διαπιστωτική πράξη για την κάθε άδεια από τον εκάστοτε αρμόδιο ορισμένο αντιδήμαρχο, για την έκδοση της οποίας προαπαιτούμενο είναι η καταβολή των αναλογούντων τελών όπως αυτά ισχύουν με τις εκάστοτε ληφθείσες αποφάσεις του Δ.Σ. Δ. Βόλβης.

Οι θέσεις όπως αυτές καθορίστηκαν με την αρ. 68/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δ. Βόλβης έχουν ως εξής :

Α) Δ.Κ. Ασπροβάλτας

Τοποθεσία: πεζόδρομοι Ασπροβάλτας (παλαιός και νέος)

1η θέση: πώληση καλαμποκιών στο Ο.Τ. 25 έναντι αμφιθεάτρου Ασπροβάλτας

2η θέση: πώληση καλαμποκιών στο Ο.Τ. 31 έναντι «Cabana café» πρώην «Rubik Cafe»

3η θέση: πώληση καλαμποκιών στο Ο.Τ. 37 έναντι «Αρχοντικό»

4η θέση: πώληση καλαμποκιών στο Ο.Τ. 42 έναντι «Majestic καφέ»

5η θέση: πώληση καλαμποκιών στο Ο.Τ. 48 έναντι ταβέρνας «Κελαϊδίτη»

6η θέση: πώληση καλαμποκιών στο ΟΤ 34 έναντι κτιρίου Ελληνικής Αστυνομίας

7η θέση: πώληση καλαμποκιών στο Ο.Τ. 23 επί του νέου πεζόδρομου

8η θέση: πώληση καλαμποκιών στο Ο.Τ. 40 επί του νέου πεζόδρομου

9η θέση: πώληση «μαλλί της γριάς» στον παλιό πεζόδρομο, στην προέκταση της οδού «Βογιατζοπούλου»

10ηθέση: πώληση «μαλλί της γριάς» στο Ο.Τ. 45 έναντι ταβέρνας «Βοτσαλάκια»

 

Β) Δ.Κ. Βρασνών 

Β1)Τοποθεσία : Πεζόδρομος Νέων Βρασνών (παλαιός και νέος)

1η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ145 για πώληση καλαμποκιών

2η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ151Α για πώληση «μαλλί της γριάς»

3η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ153Α για πώληση καλαμποκιών

4η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ155Α για πώληση «ποπ κορν»

5η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ197 για πώληση καλαμποκιών

6η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ198 για πώληση λουκουμάδων

7η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ212 για πώληση λουκουμάδων

8η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ213 για πώληση «μαλλί της γριάς»

9η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ275 για πώληση καλαμποκιών

10η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ278 για πώληση «ποπ κορν»

11η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ290 για πώληση καλαμποκιών

Β2) Τοποθεσία : Παραλία Βρασνών

12η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ504Α για πώληση «ποπ κορν»

13η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ505 για πώληση καλαμποκιών

14η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ562 για πώληση «μαλλί τα γριάς»

15η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ509 για πώληση καλαμποκιών

16η θέση μπροστά από το Ο.Τ. Γ518Α για πώληση λουκουμάδων

Γ) Δ.Κ. Σταυρού (πώληση καλαμποκιών και παραγώγων αυτού )

1η θέση στην Ν.Δ. γωνία του Ο.Τ.242 επί της οδού «Γ. Παπανδρέου» πλησίον της στάσης ΚΤΕΛ

2η θέση στο Ο.Τ. 243 επί της οδού «Π. Λεβάντη» έναντι του γηπέδου τένις

3η θέση στο Ο.Τ. 243 επί της οδού «Γ. Παπανδρέου» δίπλα από το τουριστικό περίπτερο

4η θέση στο Ο.Τ. 245 επί της οδού «Γ. Παπανδρέου» έναντι του καταστήματος «Monk»

5η θέση στο Ο.Τ. 60Α επί της διασταύρωσης των οδών «Νίκης» και «Ελλησπόντου»

6η θέση στο Ο.Τ. 60 στην Ν.Α. γωνία επί της οδού «Π. Λεβάντη»

7η θέση στο Ο.Τ. 245 στη Ν.Α γωνία αυτού επί της οδού «Γ. Παπανδρέου»

8η θέση στο Ο.Τ. 245Α στη Ν.Δ. γωνία αυτού (δίπλα από το αμφιθέατρο) επί της οδού «Γ. Παπανδρέου»

9η θέση στο Ο.Τ. 245Α έναντι του καταστήματος «Μουστάκας»

10η θέση στο Ο.Τ. 245Α στη Ν.Α. γωνία αυτού πλησίον στάσης Taxi

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Προγραμματισμού, Τοπικής &

Οικονομικής Ανάπτυξης Δ. Βόλβης

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

3 + thirteen =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.