Αντιδήμαρχοι δήμου Βόλβης και οι αρμοδιότητες τους για το χρονικό διάστημα από 02/01/2024 έως 31/12/2024

Με απόφαση του δημάρχου Βόλβης Διαμαντή Λιάμα οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας του δήμου Βόλβης, ορίζονται Αντιδήμαρχοι με θητεία από 02-01-2024 μέχρι 31-12-2024, και με τις ανάλογες αρμοδιότητες:

1) Ιορδανίδης Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας και Ηλεκτροφωτισμού με αντιμισθία και με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Η χορήγηση βεβαιώσεων για τις άδειες ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων.
 4. Η τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
 5. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφων,  θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων.
 6. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων και  διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, που  προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών.
 7. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής  υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
 8. Η χορήγηση της παράτασης στις άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος  τήρησης των σχετικών διατάξεων.
 9. Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, καθώς και τον έλεγχο της ηχορύπανσης. Τον έλεγχο των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
 10. Την υπογραφή αποφάσεων επιβολής κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας ή άλλων λόγων όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 11. Τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών -πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198Α΄).
 12. Τον καθορισμό των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων και για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 13. Την άσκηση αρμοδιότητας του άρθρου 94 παρ. 6 εδάφια 28-42 του Ν. 3852/2010.
 14. Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθρια διαφήμισης. Καθώς και την αρμοδιότητα να επιβάλει πρόστιμα για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/τΑ΄/2001).
 15. Τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών χρήσης πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων.
 16. Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
 17. Την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων, Καθώς και την έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων που αφορούν παραβάσεις του κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
 18. Την συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και την λήψη μέτρων για την ασφάλεια εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 19. Την ευθύνη για τον προγραμματισμό κίνησης οχημάτων της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.
 20. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 21. Την ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων- παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 22. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα όλων των αρμοδιοτήτων του.
 23. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 24. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και ενώπιον κάθε Αρχής.
 25. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
 26. Την παραλαβή δικογράφων.

2) Ουτσικούνης Αστέριος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας με αντιμισθία και με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των δημοτικών δασών και αλσών.
 4. Την ευθύνη για την προστασία των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους και των  εσωτερικών υδάτων από την αλιεία ( λίμνες, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης.
 5. Την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,  ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά όρια του δήμου.
 6. Εποπτεύει και συντονίζει μέτρα και δράσεις που αφορούν τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία, αποχιονισμός, φυσικές καταστροφές κλπ).
 7. Την μέριμνα και την παρακολούθηση του καθαρισμού των ρεμάτων και καναλιών.
 8. Η μέριμνα για την διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 9. Η μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 10. Τον συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την  πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.
 11. Την διαχείριση και εν γένει μέριμνα για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4039/2012 και του Ν4830/21.
 12. Την παρακολούθηση του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες (Γαλάζιες Σημαίες) και την εποπτεία της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου.
 13. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους αντιδημάρχους για την καθημερινότητα της δημοτικής ενότητας Ρεντίνας :

Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.

Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας  των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Γ. Την ευθύνη ευταξίας καθαριότητας και  συντήρησης των κοιμητηρίων και την μέριμνα για την εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων.

Δ. Την συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και την λήψη μέτρων για την ασφάλεια εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Ε. Την εποπτεία συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

 1. Την   ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 2. Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 3. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 5. Να υπογράφει:

α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.

γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

 1. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
 2. Την παραλαβή δικογράφων.

3) Δαγκλή Μαρία Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων, Παιδείας και Δια βίου μάθησης, με αντιμισθία και με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 για όλες τις Δημοτικές Ενότητες και συγκεκριμένα τα κάτωθι :
 4. α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες σε όλες τις δημοτικές ενότητες

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται σε όλες τις  δημοτικές  ενότητες.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται σε όλες τις δημοτικές ενότητες καθώς και την ευθύνη να διατηρείται σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

 1. Να σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων.
 2. Την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
 3. Την ίδρυση κοινωνικού φροντιστηρίου.
 4. Την ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 5. Την ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 6. Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων
  δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών) για τους μαθητές των σχολείων μας σε συνεργασία με την σχολική κοινότητα.
 7. Να σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών καταπολέμησης της Ενδοοικογενειακής και Σχολικής Βίας.
 8. Να μελετά και να εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
 9. Την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με φορείς, όπως Πανεπιστήμια,
  επιστημονικούς φορείς και συλλόγους.
 10. Την υλοποίηση και την λειτουργία προγράμματος ανοικτού πανεπιστημίου.
 11. Την εφαρμογή προγραμμάτων του κέντρου δια βίου μάθησης.
 12. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.
 13. Την παραλαβή δικογράφων.
 14. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 15. την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 16. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

4) Κοροσίδης Ιωάννη Αντιδήμαρχος Συντηρήσεων Υποδομών και Εγκαταστάσεων με αντιμισθία και με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την ευθύνη για τη συντήρηση των δημοτικών κτηρίων.
 4. Την ευθύνη συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων.
 5. Την ευθύνη συντήρησης των πεζοδρομίων και στάσεων λεωφορείων.
 6. Την ευθύνη συντήρησης των παιδικών χαρών.
 7. Τη συντήρηση υποδομών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
 8. Την ευθύνη ευταξίας καθαριότητας και συντήρησης των κοιμητηρίων και την μέριμνα για την εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων.
 9. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους αντιδημάρχους για την καθημερινότητα της δημοτικής ενότητας Αρέθουσας:

Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.

Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας  των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Γ. Την ευθύνη ευταξίας καθαριότητας και  συντήρησης των κοιμητηρίων και την μέριμνα για την εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων.

Δ. Την συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και την λήψη μέτρων για την ασφάλεια εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Ε. Την εποπτεία συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.               

 1. Την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3481/2006 που προβλέπει τον έλεγχο των οδών, τη διαπίστωση προβλημάτων και την αποκατάστασή τους.
 2. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των προβλημάτων στα πεζοδρόμια αν οι παρόδιοι, που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους, αδιαφορήσουν ύστερα από έκκληση των υπηρεσιών του Δήμου.
 3. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 4. Την ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων- παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 5. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 6. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 7. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων
 8. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 9. Την παραλαβή δικογράφων.

5) Πανταζίδης Νικόλαο Αντιδήμαρχος Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, χωρίς αντιμισθία και με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Να εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό και την είσπραξη   των εσόδων: φόρων, εισφορών, τελών, ενοικίων και λοιπών δικαιωμάτων.
 4. Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων
 5. Να υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και τα φύλλα εκκαθάρισης των δαπανών.
 6. Της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
 7. Να υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών έργων και προμηθειών του Δήμου, να εκδίδει τις αποφάσεις απ’ ευθείας αναθέσεων προμηθειών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.
 8. Να εκδίδει αποφάσεις απευθείας ανάθεσης εργασιών και υπηρεσιών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.
 9. Την υπογραφή συμβολαίων προσκυρώσεων με ιδιώτες – ιδιοκτήτες σύμφωνα με τις μελέτες των Πράξεων Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών του Δήμου.
 10. Την υπογραφή όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων που πραγματοποιούνται για την εκμίσθωση δημοτικής ακίνητης περιουσίας ή κοινόχρηστών χώρων.
 11. Την ευθύνη της παραλαβής των εκμισθωμένων δημοτικών ακινήτων μετά την λήξη των συμβάσεων και την διαπίστωση τήρησης των συμφωνηθέντων όρων για την παράδοσή τους.
 12. Την υπογραφή πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για αυθαίρετες καταλήψεις δημοτικών ακινήτων.
 13. Την έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων που αφορούν παραβάσεις των κανονισμών: α) καθαριότητας β) νεκροταφείων γ) υπαίθριας διαφήμισης δ) κοινόχρηστων χώρων του Δήμου καθώς και την επιβολή προστίμων για τέλη φωτισμού, ηλεκτροδοτούμενων χώρων και ΤΑΠ, καθώς και κάθε άλλου προστίμου.
 14. Την   ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 15. Την ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων- παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 16. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 17. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 18. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 19. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
 20. Την παραλαβή δικογράφων.
 21. Να υπογράφει:

α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.

γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

6) Τσουραλάκη Κυριακή Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης χωρίς αντιμισθία και με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την εποπτεία των Κ.Α.Π.Η. του δήμου.
 4. Την εποπτεία των Παιδικών Σταθμών του δήμου.
 5. Την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας του δήμου.
 6. Την εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
 7. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής − παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας.
 1. Την δημιουργία και λειτουργία νέων κοινωνικών δομών στο Δήμο.
 2. Την προώθηση και ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.
 3. Την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 4. Την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής.
 5. Την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:
  βρεφικής − παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας.
 6. Τη μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών και κατοίκων
  που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
 7. Την εφαρμογή προγραμμάτων βοήθειας και υποστήριξης διαφόρων ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου ή και μεμονωμένων κατοίκων.
 8. Την εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις, εθνικές ή συγχρηματοδοτούμενες από την ευρωπαϊκή ένωση και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
 1. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς της να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 2. Την ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων- παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 3. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.
 4. Την παραλαβή δικογράφων.
 5. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 6. την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 7. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

7) Πατρώνης Ελευθέριος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας με αντιμισθία και με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την εποπτεία ανακύκλωσης και αποκομιδής απορριμμάτων.
 4. Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων
 5. Την εποπτεία των εργαζομένων του τομέα του.
 6. Την αξιοποίηση όλου του φάσματος Κυκλικής Οικονομίας που αφορά στην πρόληψη, μείωση, ανασχεδιασμό, επανάχρηση, ανακατασκευή, ανακύκλωση και ανάκτηση.
 7. Την εποπτεία και τον έλεγχο για την παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων ή λυμάτων σε πρώην ΧΑΔΑ ή σε άλλους δημόσιους χώρους.
 8. Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων.
 9. Για την  καθημερινότητα όλων των δημοτικών ενοτήτων  :

Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.

Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας  των παιδικών χαρών, των πάρκων, των χώρων πρασίνου και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 1. Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 2. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των  κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και  εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου.
 3. Η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για  την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε  εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
 4. Την ευθύνη του γραφείου κίνησης και την καλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων, την χρέωσή τους για συντήρηση, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), την ασφάλισή τους, την κάρτα καυσαερίων και τη νόμιμη κυκλοφορία τους.
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ή άλλων σχετικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στον Δήμο, υπογράφοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσληψης, τοποθέτησης και αποχώρησης των απασχολούμενων.
 6. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 7. Την ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων- παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 8. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 9. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 10. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 11. Να υπογράφει:

α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.

γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

 1. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
 2. Την παραλαβή δικογράφων.

8) Επιτρόπου Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού με αντιμισθία και με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την εποπτεία και λειτουργία των : α) Πολιτισμού και β) Αθλητισμού που αναφέρονται στον Ν. 3463/2006 Άρθρο 75 παρ 1 περίπτωση στ΄.
 4. Την λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου.
 5. Την λειτουργία ωδείου, χορωδίας και φιλαρμονικής.
 6. Την λειτουργία μουσείου.
 7. Την ίδρυση και λειτουργία πινακοθήκης.
 8. Την ίδρυση και λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου.
 9. Την ίδρυση και λειτουργία σχολής χορού θεάτρου ζωγραφικής γλυπτικής.
 10. Την δημιουργία και λειτουργία κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών, θεατρικού εργαστηρίου, εργαστήριο ζωγραφικής, γλυπτικής, σχεδίου κλπ και η διοργάνωση σχετικών Εκθέσεων.
 11. Την διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 12. Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό και ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 13. Την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη προστασία του τοπικού πολιτισμού.
 14. Την λειτουργία αθλητικού κέντρου.
 15. Την λειτουργία γυμναστηρίου.
 16. Την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 17. Την συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού.
 18. Συντονίζει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων των εθνικών και θρησκευτικών εορτών.
 19. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.
 20. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 21. Την υπογραφή συμβολαίων προσκυρώσεων με ιδιώτες – ιδιοκτήτες σύμφωνα με τις μελέτες των Πράξεων Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών του Δήμου.
 22. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 23. Να υπογράφει:

α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.

γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

 1. Την παραλαβή δικογράφων.
 2. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

Β)  1) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιορδανίδη Θεοδώρου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοροσίδης Ιωάννης και αντίστροφα.

2)Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ουτσικούνη Αστέριου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πατρώνης Ελευθέριος και αντίστροφα.

3) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πανταζίδη Νικόλαο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Τσουραλάκη Κυριακή και αντίστροφα.

4) Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Δαγκλή Μαρίας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Επιτρόπου Παναγιώτης και αντίστροφα.

Γ) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πανταζίδη Νικόλαο.

1 thoughts on “Αντιδήμαρχοι δήμου Βόλβης και οι αρμοδιότητες τους για το χρονικό διάστημα από 02/01/2024 έως 31/12/2024

 1. Προκοψανε και αυτοί ,από το κακο στο χειρότερο πήγανε το Δήμο. Ένας μόνο έτρεχε γι’αυτό και παραιτήθηκε ….που να αντέξει με τα όρνια;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

4 × 3 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.