Αξιολόγηση τεχνικών προγραμμάτων Βασικών Δημόσιων Υποδομών (2014-2108) του Δ. Βόλβης

Σε συνέχεια της ενημέρωσης  για το τεχνικό πρόγραμμα «Βασικών Δημόσιων Υποδομών» στον Δ.Βόλβης, δημοσιεύουμε στοιχεία των τεχνικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από την σημερινή διοίκηση, και την σύνδεση τους  με τους ετήσιους  προϋπολογισμούς (2014 -2018),  ώστε να δοθεί στους δημότες η ευκαιρία αξιολόγησης με καθαρά τεχνο-οικονομικά κριτήρια!!!

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 1/2018 απόφαση του Δ.Σ. (Α.Δ.Α. ΩΞΩΦΩ9Ω-ΩΒΠ) επικυρωμένη με την υπ΄ αρ. πρωτ. 3743/05-02-2018 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ  2018 :

Σύμφωνα τις διατάξεις και τα άρθρα  της σχετικής νομοθεσίας πρέπει να εφαρμόζεται η «αρχή της ισοσκέλισης», δηλ. ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος υπό την έννοια ότι το σύνολο των εσόδων ισούται με το σύνολο των δαπανών συν το αποθεματικό, και  ότι το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρούμενων των εσόδων από δάνεια.

Συνοπτικά έχουμε :

1.ΕΣΟΔΑ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

(Τακτικά Έσοδα /ΚΑΠ + Έκτακτα έσοδα + ΠΟΕ + ΣΑΤΑ/ΠΔΕ)

Σύνολο Πόρων : 16.592.227 €

2.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαθέσιμες επιχορηγήσεις για επενδύσεις (ΣΑΤΑ/ΠΔΕ) :1.358.807 €

Περιγραφή κατεύθυνσης εξόδων :

 • 2.1.Αγορές (λειτουργικές δαπάνες χρήσης) : 415.600 €
 • 2.2.Έργα : 1.225.780 €
 • 2.3.Μελέτες : 295.793 €
 • 2.4.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις : 0,00 €
 • 2.5.Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων (πληρωμές Π.Ο.Ε + λοιπές αποδόσεις) : 267.900 €
 • 2.6.Αποθεματικό : 91.668 €

Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας (Ίδια Τακτικά Έσοδα / Σύνολο Τακτικών Εσόδων):

Είναι η σχέση που δείχνει το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων τακτικών εσόδων στο σύνολο των τακτικών εσόδων.

Όσο αυξάνεται η τιμή του δείκτη τόσο αυξάνεται η ανεξαρτησία του Δήμου από τις χρηματοδοτήσεις της Κεντρικής Διοίκησης και έτσι μπορεί να προγραμματίζει τις οικονομικές του υποχρεώσεις με βάση τοπικές πηγές εσόδων.

Ποσοστιαία Κλίμακα :

 • 0-25% – ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ
 • 25-50%  – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
 • 50-100% – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Ο Δ.Βόλβης βρίσκεται στο 0,23%…

ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ!!!

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2018:

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το τρέχον έτος.

Ειδικότερα, πριν την κατάρτιση του προϋπολογισμού απαιτείται απόφαση του τεχνικού προγράμματος, ώστε να συμπεριληφθούν ενταχθούν στο σχέδιο του προϋπολογισμού και με ιδιαίτερο κωδικό αριθμό τα προς εκτέλεση έργα (νέα ή συνεχιζόμενα) με τις αντίστοιχες πιστώσεις τους.

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός έχουν άμεση συνάφεια και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 (και οι τροποποιήσεις αυτού) αναφέρει ότι «Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων οφείλουν, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού.

Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.

Από τη σχετική απόφαση του Τεχνικού Προγράμματος θα πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια εάν ένα έργο είναι συνεχιζόμενο ή νέο, το ποσό της δαπάνης του που θα συντελεστεί εντός του έτους, τον ΚΑ εξόδων που θα βαρύνει και την πηγή χρηματοδότησής του με αντίστοιχη αποτύπωση του ΚΑ εσόδων.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι κανένα έργο δεν μπορεί να εκτελεστεί και να θεωρηθεί νόμιμη η δαπάνη εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και εφόσον η δαπάνη δεν έχει εγγραφεί στον αντίστοιχο κωδικό του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (2014-2018)

Με βάση τους προϋπολογισμούς που αναρτήθηκαν στην διαύγεια (2014 -2018) και τα σχέδια των τεχνικών προγραμμάτων προκύπτουν οι κατωτέρω εκτιμήσεις :

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ  ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  = 120.000 – 150.000 €
 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ  = 40.000 – 90.000 €
 3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ  = 30.000 – 80.000 €
 4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ  = 10.000 – 30.000 €
 5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ  = 30.000 – 100.000 €
 6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ  = 130.000 -240.000 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  = 120.000 – 300.000 €
 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ  = 30.000 – 60.000 €
 3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ  = 20.000 – 50.000 €
 4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ  = 10.000 – 40.000 €
 5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ  = 20.000 – 60.000 €
 6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ  = 150.000 – 320.000 €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (συντήρηση) = 60.000 -80.000 €
 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (πλακόστρωση, κράσπεδα κλπ.) = 150.000 – 250.000 €
 3. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συντήρηση) = 80.000 – 130.000 €
 4. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συντήρηση) = 60.000 – 100.000 €
 5. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ (πράσινο, παιδικές χαρές, αθλητικών χώρων, κοιμητηρίων, ηλεκτροφωτισμός κλπ) = 180.000 – 280.000 €
 6. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ (καθαρισμός ρεμάτων) = 60.000 – 80.000 €
 7. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ (γενικού χαρακτήρα) = 30.000 – 50.000 €
 8. ΜΕΛΕΤΕΣ (νέες + συνεχιζόμενες) = 350.000 – 500.000 €

Συμπερασματικά….

Μια ασφαλής εκτίμηση για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της σημερινής διοίκησης με βάση όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι:

1)Σε μια προσεκτική μελέτη των προϋπολογισμών του Δ.Βόλβης αποτυπώνεται η θλιβερή και μίζερη κατάσταση με τον συνεχή οικονομικό στραγγαλισμό  που του έχει επιβληθεί μέσω του μηχανισμού ελέγχου των δανειστών της χώρας, το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ».  Ενός μηχανισμού που ελέγχεται από την Γερμανική κατοχική ομάδα δράσης για την Ελλάδα (Task Force).

Προϋπολογισμοί  ισοσκελισμένοι λοιπόν, κάποιες  χρονιές  πλεονασματικοί , με τις μεγαλύτερες περικοπές δαπανών που δεν προσθέτουν τίποτα στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνία.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

(2014) – 16.303.290 Ευρώ

 • Επενδύσεις σε έργα 2.043.462 Ευρώ
 • Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0.00                        

(2015) – 15.941.230 Ευρώ

 • Επενδύσεις σε έργα 1.611.291 Ευρώ
 • Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0.00                        

(2016) – 18.797.030 Ευρώ

 • Επενδύσεις σε έργα 2.346.952 Ευρώ
 • Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0.00                        

(2017) – 16.769.463 Ευρώ

 • Επενδύσεις σε έργα 1.389.382 Ευρώ
 • Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0.00    

(2018) – 16.592.227 Ευρώ

 • Επενδύσεις σε έργα 1.225.780 Ευρώ
 • Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0.00

2) Προϋπολογισμοί που δεν προσθέτουν τίποτα στην προοπτική δημιουργίας επιπρόσθετων εσόδων στο δήμο, δεν προσθέτουν  τίποτα στην θωράκιση του δήμου από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τον  μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας σε ανταγωνιστική.

3) Αντανακλούν το ξεπερασμένο πρότυπο οργάνωσης του κράτους, τις παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος, τον στρεβλό τρόπο ανάπτυξης, καθώς και τις  επιδιώξεις  των κυβερνήσεων να εξυπηρετήσουν συμφέροντα  ασυμβίβαστα με την  τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

4) Συνεχής αποδιοργάνωση, με χαμηλή λειτουργική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, που φαίνεται μέσα από τις δαπάνες των τεχνικών προγραμμάτων που αναπαράγονται  σε κάθε έτος  με διαφορετικές παραλλαγές!!!

5)Συνεχής αφαίρεση πόρων που σήμερα ξεπερνούν το 60% των τακτικών εσόδων  του με δραματική μείωση των δαπανών που αφορούν τα τεχνικά έργα των βασικών υποδομών του δήμου!!!

ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΡΑΣ» ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΑΙ!!!

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!!!

ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΕΝΑ «ΠΤΩΜΑ ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ»…

ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΙΑ «ΒΟΛΕΜΕΝΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ…

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ «ΒΡΑΖΕΙ» ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ.

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ : Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2019-2023 ;

Πιθανόν να μην τους ενδιαφέρει γιατί μπορεί να μην ξαναβρίσκονται στην ίδια θέση…και το πρόβλημα το επωμίζεται ο επόμενος!!!

Ο Δ.Βόλβης εγκλωβισμένος και δέσμιος στις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης έχει πλέον χάσει  την θεσμική του ταυτότητα και αυτοδυναμία, είναι ανίσχυρος να αντιδράσει, με αποτέλεσμα το σημερινό χάος που επικρατεί σε όλη την δημοτική επικράτεια (όσο και εάν απελπισμένα προσπαθούν να διαψεύσουν Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι και διάφοροι κολλητοί και παρατρεχάμενοι)!!!

Υπάρχουν προοπτικές;

Μπορούν να βρεθούν λύσεις βιωσιμότητας και ανάπτυξης του Δ.Βόλβης σε περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας και πίεσης από τις μνημονιακές δεσμεύσεις;

κ.ΔΗΜΑΡΧΕ ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…

ΟΧΙ ΑΛΛΑ «ΣΤΕΓΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ… ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ!!!

 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ ώστε να εντοπισθούν οι βασικές αδυναμίες, οι ελλείψεις και τα προβλήματα, που εμποδίζουν την περαιτέρω τοπική ανάπτυξη και βιωσιμότητα, για να μπορέσουν έτσι να προταθούν πολιτικές ενίσχυσης της, μετατρέποντας τον δήμο σε μοχλό ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής.
 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ώστε μέσα από τις δημοτικές επενδύσεις να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των δημοτών με την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά.

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

Συνδημότη, Συνδημότισα….

Εκμεταλλευτείτε μαζί μας το διάστημα έως τις εκλογές και αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας στα κοινά… διαβάστε τις προτάσεις μας… προτείνετε τις απόψεις σας… και διαδώστε την συλλογική προσπάθεια μας!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

5 × one =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.