Τεχνικό πρόγραμμα Βασικών Δημόσιων Υποδομών σε κάθε Τοπική Κοινότητα του Δ. Βόλβης

Δημοσιεύουμε το τεχνικό πρόγραμμα  «Βασικών Δημόσιων Υποδομών Τοπικών Κοινοτήτων» στον Δ.Βόλβης, που περιγράφει την αποκατάσταση και βελτίωση της λειτουργικότητος  μιάς σειράς βασικών δημόσιων υποδομών που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε τοπική κοινότητα ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Επιλέξαμε την τυποποίηση των τεχνικών παρεμβάσεων για λόγους μείωσης κόστους και εξασφάλισης της σταθερής ποιότητος του παραδοτέου έργου.

Άμεσα συνδεδεμένο είναι το τεχνικό πρόγραμμα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ Δ.ΒΟΛΒΗΣ» που δημοσιεύσαμε επίσης στο Volvipress.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συντήρηση – Αποκατάσταση – Βελτίωση λειτουργικότητας των βασικών δημοτικών υποδομών σε κάθε τοπική κοινότητα ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Κατευθύνσεις επιχορηγούμενων δαπανών ( ΣΑΤΑ/ΠΔΕ) :

Με τη σφραγίδα της σημερινής Κυβέρνησης  έρχονται ακόμη χειρότερες μέρες για τους ΟΤΑ,  με τα νέα μνημονιακά μέτρα να τιμωρούν την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες.

Είναι φανερό ότι η κεντρική εξουσία με το νέο πολυνομοσχέδιο  έχει αποφασίσει να εξοντώσει την αυτοδιοίκηση, το μόνο θεσμό του κράτους  που βρίσκεται κοντά στους πολίτες.

Με δεδομένη την μείωση έως και 60% των κρατικών επιχορηγήσεων στον οικονομικό προυπολογισμό μέσω του οποίου πρόκειται να χρηματοδοτηθούν όλα τα αναγκαία έργα και υποδομές που θα γίνουν στο επόμενο έτος, μια είναι η μοναδική επιλογή μας :

«να κατευθύνουμε  την ροή διαθέσιμων κεφαλαίων προς τα έργα που αποτελούν ασπίδα προστασίας του Δήμου Βόλβης  με στόχο την σταθεροποίηση της λειτουργικότητας του»!!!

Τα έργα προτεραιότητας & οι  παρεμβάσεις του προγράμματος μας  είναι :

Στον Δ.Βόλβης οι βασικές δημόσιες υποδομές είναι πολύ κατώτερες απ’ αυτές που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες.

Είναι μια κατάσταση που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια και δεν μπορεί ν’ αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη.

Για να αλλάξει, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επιλεγούν ξεκάθαροι στόχοι και να δρομολογηθούν μακροπρόθεσμα προγράμματα.

Με τα σημερινά δεδομένα χρηματοδότησης του δήμου η  λύση είναι η ορθολογική εναρμόνιση πάγιων επενδυτικών δραστηριοτήτων (σταθεροποίηση επενδυτικών δαπανών) στους κάτωθι τομείς:

1.ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ :

*Εντοπισμός βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης,

*Προμήθεια και αντικατάσταση των φθαρμένων υδρομετρητών συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων υλικών σύνδεσης,

*Αντικατάσταση των φθαρμένων αγωγών του δικτύου ύδρευσης,   κατασκευή νέων παροχών όπου απαιτείται,

*Τοποθέτηση συσκευών ασφαλείας του δικτύου στις σωληνώσεις  με επαρκή αριθμό μεγάλων και μικρότερων βρόγχων για την καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία του δικτύου σε περιπτώσεις βλάβης ή απομόνωσης τμημάτων για συντήρηση.

2.ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ :

*Αντικατάσταση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και όλα τα φρεάτια επίσκεψης.

*Την επισκευή, ανακατασκευή και επέκταση τμημάτων του δικτύου ομβρίων υδάτων (μικρά έργα ομβρίων), όπου απαιτείται.

*Την άμεση αποκατάσταση μικροζημιών σε κάθε είδους τεχνικά έργα εξαιτίας πλημμύρας,

*Την ετοιμότητα της ΔΕΥΑΒ να διαθέτει σε περίπτωση ενδεχόμενης καταιγίδας με την εκδήλωση του φαινομένου, κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό για την πιθανότητα ανάγκης πρόσθετου καθαρισμού κρισίμων σημείων του συστήματος αποχέτευσης (υφιστάμενα χαμηλά σημεία, φρεάτια υδροσυλλογής κλπ).

3.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ :

*Τοποθέτηση στα δημοτικά κτίρια των κοινοτήτων, «Compact Βιολογικών Σταθμών Αστικών Λυμάτων» τύπου Containers. Με την λύση των προκατασκευασμένων σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων αποφεύγεται όλη η χρονοβόρα διαδικασία της κλασσικής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα.

4.ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ :

*Συνεχής καθαρισμός του οδικού δικτύου των Τοπικών  Κοινοτήτων, κοινόχρηστων χώρων, αναρτημένων σε στύλους καθώς και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων,

*Χωροθέτηση κάδων καθαριότητας σε ειδικές διαμορφώσεις,

*Περισυλλογή και απόρριψη άχρηστων αντικειμένων με ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα,

*Υλοποίηση του προγράμματος  αποκομιδής των παραγομένων απορριμμάτων και της μεταφοράς τους στους προβλεπόμενους χώρους τελικής διάθεσης,

*Καθαρισμός του οδικού δικτύου των Τοπικών  Κοινοτήτων, κοινόχρηστων χώρων και τον συνεχή καθαρισμό των αναρτημένων σε στύλους καθώς και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων, υλοποιώντας τα προγράμματα οδοκαθαρισμού,

*Καθαρισμός και απομάκρυνση από τους χώρους πρασίνου, άλση, πλατείες, νησίδες, αυλαίων χώρων εκκλησιών, πλακόστρωτων, κάθε ξένου αντικειμένου (σκουπίδια), *Διαχείριση ειδικών ροών μείωσης της παραγωγής των βιοαποβλήτων επιλέγοντας την πιο βιώσιμη μέθοδο, με παράλληλη αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης.

5.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ :

Επισκευή και αποκατάσταση κατασκευαστικών αστοχιών των οδοστρωμάτων οδών του εσωτερικού αστικού δικτύου με σκυρόδεμα οδοποιίας, σε άξονες με μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο και των συνδετικών οδών των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής.

Επισκευή & Βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

*Η κατακόρυφη σήμανση περιλαμβάνει:

-Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου,

-Ρυθμιστικές Πινακίδες Κυκλοφορίας,

-Πληροφοριακές Πινακίδες.

*Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει:

-Γραμμές οριζόντιας σήμανσης,

-Ανάγλυφες διαγραμμίσεις,

-Ανακλαστήρες οδοστρώματος σε επικίνδυνα σημεία.

Στόχος η ποιοτική αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ροής των οχημάτων και η μείωση των προβλημάτων εντός των τοπικών κοινοτήτων ιδιαίτερα σε περιόδους με έντονα καιρικά φαινόμενα.

6.ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ :

Επέκταση του τοπικού αγροτικού οδικού δικτύου, επισκευή και αποκατάσταση κατασκευαστικών αστοχιών των οδοστρωμάτων οδών με σκυρόδεμα οδοποιίας.

Στόχος οι τεχνικές παρεμβάσεις σε άξονες με μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο βαρέων αγροτικών οχημάτων και των συνδετικών αγροτικών δρόμων.

Το αγροτικό οδικό δίκτυο αποτελεί το εργαλείο-κλειδί για την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και λειτουργεί ως κύρια προστιθέμενη αξία στην τοπική αγροτική παραγωγή.

7.ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ :

*Αποκατάσταση φθορών και βλαβών στο υφιστάμενο δίκτυο δημοτικού φωτισμού,

*Εκσυγχρονισμός του δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους βασικούς οδικούς άξονες (αντικατάσταση παραδοσιακών φωτιστικών με φωτιστικά τεχνολογίας LED).

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι οι κάτωθι:
α)Σταδιακή  αντικατάσταση φωτιστικών δημοτικού οδικού φωτισμού (12.500 λαμπτήρων Hg), με νέας τεχνολογίας – κυκλωμάτων led (light emitting diodes -δίοδοι εκπομπής φωτός) για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας  έως και 80% σε σύγκριση με τον βασικό φωτισμό.
β) Εγκατάσταση αστρονομικών διακοπτών στα Pillars φωτισμού. Η χρήση απλών χρονοδιακοπτών για το άναμμα-σβήσιμο του δημοτικού φωτισμού είναι μια λύση ξεπερασμένη. Με την αντικατάσταση των συμβατικών χρονοδιακοπτών με αστρονομικούς, προβλέπεται εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 10%, από την βελτιστοποίηση του χρόνου ανάμματος του δημοτικού φωτισμού.

8.ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ :

*Ανάπλαση-Αναβάθμιση πεζοδρόμων, κατασκευή δενδροδόχων κλπ,

*Ανάπλαση των χώρων πρασίνου, εργασίες κηποτεχνίας,

*Διαμόρφωση προσβάσεων σε ΑμεΑ,

*Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε παιδικές χαρές.

9.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ:
*Σχολικών μονάδων

*Δημοτικών κτιρίων

*Βοηθητικών δημόσιων εγκαταστάσεων

10.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ:

Στόχος η εξομάλυνση  της πλημμυρικής  αιχμής σε έντονες καταιγίδες που εισέρχονται στην χωρική περιοχή των τοπικών κοινοτήτων και να αποτρέψει τη μεταφορά φερτών υλικών (λάσπη κλπ).

Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις εστιάζονται :

*πρωτίστως στην περιμετρική οικιστική προστασία της τοπικής κοινότητος με έναν συνδυασμό έργων διευθέτησης και καθοδήγησης του κύριου ρεύματος (μέσα σε μια προκαθορισμένη ζώνη απορροής) όπως φραγμάτια ανάσχεσης (συγκράτησης) της πλημμύρας, αντιπλημμυρικών διαχωριστικών, και ενίσχυση των αποστραγγιστικών αντλιοστασίων στις ζώνες επικινδυνότητος.

*και στην προστασία της ευρύτερης περιοχής αγροτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας κλπ).

Εργαλείο υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος «ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» είναι η υπό ίδρυση  «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» η οποία αποτελεί τον κορμό της κατασκευαστικής αυτοδυναμίας του Δ.Βόλβης, συμβάλλοντας στην αποδοτικότερη διαχείριση του ήδη μειωμένου δημοτικού προϋπολογισμού!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

*Μελέτη-Σχεδίαση προγράμματος:

1.Νικόλαος Σάγος –Κανέλης/ Αρχιτέκτων-Μηχανικός
2.Νικόλαος Σαρόπουλος /Αρχιτέκτων-Μηχανικός
3.Παναγιώτης Τζιβελέκης /Πολιτικός Μηχανικός
4.Κωνσταντίνος Στεφάνου- Κυπαρίσσης /Μηχανολόγος Μηχανικός

5.Τολούδης Βασίλειος /Μηχανολόγος Μηχανικός
6.Δημήτριος Σαμαράς /Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

eighteen − five =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.