Επιδότηση από 13.500 έως 270.000 ευρώ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Τα προγράμματα «ανοίγουν» τον Ιανουάριο και οι αιτήσεις θα μπορούν να καταθέτουν εντός διμήνου

Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και εστίασης μπορούν για πρώτη φορά να διεκδικήσουν επιδότηση 45%, για να αναπτυχθούν. Οι δύο δράσεις του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν περιλαμβάνουν μόνο αυτές τις κατηγορίες επιχειρήσεων, αλλά όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς Εμπορίου – Υπηρεσιών και Μεταποίησης – Τουρισμού.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει στην περίπτωση επιχειρήσεων των κλάδων εμπορίου και υπηρεσιών από 13.500 έως 45.000 ευρώ, ενώ στις μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις από 45.000 ευρώ έως και 270.000 ευρώ, ανάλογα με τον προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων που θα κατατεθούν. Η διαδικασία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα αρχίσει στα μέσα Ιανουαρίου και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες.

«Στη συγκεκριμένη πρόσκληση -κι αυτό είναι πολύ σημαντικό- ικανοποιούμε και ένα πάγιο αίτημα της αγοράς και δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις εστίασης, αλλά και λιανικού εμπορίου που διατηρούν τουλάχιστον δύο θέσεις εργασίας» τόνισε ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας κατά την παρουσίαση των προγραμμάτων. Σημειωτέον ότι μέχρι σήμερα αυτές οι κατηγορίες επιχειρήσεων ήταν αποκλεισμένες από προγράμματα ΕΣΠΑ.

Συνολικά μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος θα διατεθούν 130 εκατ. ευρώ και στους τρεις άξονες (1, 2, 3) του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, εκ των οποίων τα 65 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στις δύο δράσεις, που θα προκηρυχθούν στα μέσα Ιανουαρίου, ενώ τα υπόλοιπα θα κατανεμηθούν σε προγράμματα που θα προκηρυχθούν κατά τη διάρκεια του 2019 και θα αφορούν την έρευνα και την τεχνολογία (startups, κουπόνια καινοτομίας, δράσεις συνεργασίας επιχειρηματικών και ερευνητικών φορέων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, ενίσχυση επιχειρήσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, εισαγωγή ΤΠΕ σε εταιρείες κτλ.).

1.  ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Τα διαθέσιμα χρήματα της δημόσιας δαπάνης, που εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 12 εκατ. ευρώ, επαρκούν για την ενίσχυση από 266 έως 888 επιχειρήσεων (ανάλογα με τον προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων που θα κατατεθούν). Ο προϋπολογισμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί λόγω υπερδέσμευσης κονδυλίων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί και ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν.

Ποιους αφορά

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταθούν στη δράση και να λάβουν ενίσχυση θα πρέπει:

•  Να είναι αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές.

• Να έχουν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους κατά το τελευταίο έτος (2018).

•  Να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Ετερόρρυθμη, ΙΚΕ, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.

•  Η επένδυση να αφορά έναν επιλέξιμο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Οι επιλέξιμες προς επιδότηση κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα αναφέρονται αναλυτικά τον οδηγό εφαρμογής της πρόσκλησης που θα εκδοθεί τον Ιανουάριο. Ενδεικτικά χρηματοδότηση από το πρόγραμμα μπορούν να διεκδικήσουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε: α) Χονδρικό Εμπόριο, β) Λιανικό Εμπόριο, γ) Εστίαση, δ) Παροχή Υπηρεσιών. Από τη δράση αποκλείονται αυτές που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: α) Φυτική και Ζωική παραγωγή, Θήρα και συναφείς δραστηριότητες, β) Δασοκομία και Υλοτομία, γ) Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τη συγκεκριμένη δράση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ στο τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.

Τι επιδοτείται

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να καταθέσουν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 30.000 έως 100.000 ευρώ. Το 45% του προϋπολογισμού θα καλυφθεί από δημόσια επιχορήγηση, ενώ το υπόλοιπο 55% θα πρέπει να καλυφθεί από ίδια συμμετοχή. Αυτά τα χρήματα μπορούν να διατεθούν για:

•           Σύνταξη και Παρακολούθηση Υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

•           Κτίρια, Λοιπές Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

•           Μηχανήματα – Εξοπλισμός

•           Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

•           Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις

•           Μεταφορικά Μέσα

Για παράδειγμα μια επιχείρηση λιανικού εμπορίου μπορεί να εκσυγχρονίσει το κτίριο του καταστήματός της, να ανανεώσει τον εξοπλισμό της, να προβληθεί για να προσελκύσει πελάτες και μέσω του προγράμματος να καλύψει όλα τα παραπάνω, ακόμα και την αμοιβή των μελετητών για τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και να λάβει επιδότηση από 13.500 ευρώ κατ’ ελάχιστον έως 45.000 ευρώ. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

2.         ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Η δράση «Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού» καλύπτει όχι μόνο υφιστάμενες αλλά και υπό ίδρυση επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης για το σύνολο των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 52 εκατ. ευρώ, επομένως επαρκεί για εκατοντάδες επιχειρήσεις (192 αν όλες οι επιχειρήσεις καταθέσουν επιχειρηματικό σχέδιο με τον μέγιστο προϋπολογισμό και 1.155 αν όλες καταθέσουν σχέδιο με τον ελάχιστο προϋπολογισμό). Από το συνολικό ποσό της δημόσια δαπάνης 22 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις και 20 εκατ. ευρώ για υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ αντίστοιχα για νέες και υπό σύσταση τα ποσά ανά κλάδο είναι 5,5 εκατ. και 4,5 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί λόγω υπερδέσμευσης κονδυλίων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί και ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταθούν στη δράση και να λάβουν ενίσχυση μπορεί να είναι υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες.

– Υφιστάμενες θεωρούνται επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

– Νέες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά τη 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

-Υπό ίδρυση θεωρούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, δηλαδή μετά τον Ιανουάριο του 2019 και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή:

•           Αγροδιατροφή

•           Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

•           Δομικά Υλικά

•           Τεχνολογίες Ενέργειας

•           Κλωστοϋφαντουργία

•           Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

•           Τουρισμός Τεχνολογίες

•           Μεταφορών και

•           Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα για τη δραστηριότητα (ΚΑΔ) που αφορά η επένδυση (για υφιστάμενες και νέες) και να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Επίσης, θα πρέπει:

•           Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη, ΙΚΕ, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.

•           Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.

•           Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

•           Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: α) Φυτική και Ζωική παραγωγή, Θήρα και συναφείς δραστηριότητες, β) Δασοκομία και Υλοτομία και γ) Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια.

Τι επιδοτείται

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να καταθέσουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού, που μπορεί να κυμαίνεται από 100.000 έως 600.000 ευρώ, εκ των οποίων επιδοτείται το 45% με δημόσια δαπάνη. Με αυτά τα χρήματα μπορούν να καλυφθούν δαπάνες για:

•           Κτίρια, Λοιπές Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

•           Μηχανήματα – Εξοπλισμός

•           Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

•           Μεταφορικά Μέσα

Το υπόλοιπο 55% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να καλυφθεί από ιδιωτική συμμετοχή. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Για παράδειγμα μια τουριστική επιχείρηση ή μια μεταποιητική μονάδα μπορεί να καταθέσει ένα επενδυτικό σχέδιο για να εκσυγχρονίσει τις κτιριακές της εγκαταστάσεις, να πάρει πιστοποίηση ISO να αγοράσει εξοπλισμό, αυτοκίνητα κτλ. και να λάβει επιδότηση από 45.000 έως 270.000 ευρώ, ανάλογα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

Το ΕΣΠΑ της περιφέρειας για τις επιχειρήσεις

45% η επιδότηση για τις δύο δράσεις που θα προκηρυχθούν εντός του Ιανουαρίου

45.000 έως 270.000 ευρώ η επιδότηση σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις Τουρισμού – Μεταποίησης

45.000 έως 270.000 ευρώ η ενίσχυση μόνο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών που απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους

64 εκατ. ευρώ η δημόσια δαπάνη για τις δύο δράσεις

130 εκατ. ευρώ η δημόσια δαπάνη για το σύνολο των προγραμμάτων που θα προκηρυχθούν εντός του 2019 για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Σοφία Χριστοφορίδου

Δημοσιεύθηκε στη “ΜτΚ” στις 16 Δεκεμβρίου 2018

makthes.gr

1 thoughts on “Επιδότηση από 13.500 έως 270.000 ευρώ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

  1. Πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες για όσους ψάχνουν μια έξτρα πηγή χρηματοδότησης, σίγουρα τα προγράμματα ΕΣΠΑ αποτελούν μια λύση για πόλλες επιχειρήσεις, αν και δεν γνωρζίσω πόσο εύκολα μποούν να την έχουν. Ψάχνοντας και για άλλες πηγες χρηματοδότησης, βρήκα ότι και οι μεγάλες τράπεζες προσφέρουν κάποιες λύσεις. Κοιτώντας συγκεκριμένα <a href=”https://www.eurobank.gr/el/business/proionta-kai-upiresies/proionta-upiresies/xrimatodotiseis “> προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων που βρήκα εδώ.</a>, είδα οτι υπάρχουν κάποιες ελκυστικές επιλογές. Τι πιστευετέ ότι είναι πιο εφικτό σαν λύση;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

four × one =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.