Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων

mathitesΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στην ομαλή έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016, και συγκεκριμένα:
α) της μεταφοράς των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους,
β) της εξασφάλισης των πιστώσεων για την απασχόληση του απαιτουμένου αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.
γ) της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με σχολικές καθαρίστριες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθαριότητα, η υγιεινή και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

3. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της 31636/9−9−2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1931), με τις οποίες τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της 24001/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1449), εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες και τις λοιπές διαδικασίες ανάθεσης μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, για το σχολικό έτος 2015−2016.

Άρθρο 2
1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016, διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, για το σχολικό έτος 2015−2016, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών, β) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2015, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, αν αυτό απαιτείται, και όπου αυτό είναι αδύνατον, να αναθέσει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, και κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.

3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της σύμβασης μεταφοράς μαθητών του ιδίου σχολικού έτους.

4. Με την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών και των λοιπών διαδικασιών ανάθεσης, οι οποίες συνεχίζονται κανονικά, οι συμβάσεις των προηγούμενων εδαφίων, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί την 29.2.2016, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως.

5. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της 24001/2013 κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου δέκατου έβδομου του Ν. 4286/2014 (Α΄ 194) εφαρμόζονται και για τη μεταφορά μαθητών το σχολικό έτος 2015−2016.

Άρθρο 3
Η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου των διατάξεων του Τίτλου ΙΙ του Μέρους Β΄ του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και της επιστροφής αυτών, οι οποίοι διενεργούνται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές μετατίθεται στις 31.12.2015.

Άρθρο 4
Το άρθρο 19 του Ν. 4283/2014 (Α΄ 189) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 19 Επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού συνολικού προϋπολογισμού εκατόν δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 115.000.000,00), εκ των οποίων τα δεκαοκτώ εκατομμύρια ευρώ (€ 18.000.000,00) βαρύνουν το έτος 2014, τα πενήντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (€ 54.000.000,00) το έτος 2015 και τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (€ 43.000.000,00) το έτος 2016. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014».

Άρθρο 5
Στο άρθρο 36 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για το σχολικό έτος 2015−2016».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 108

10 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠ. ΘΑΝΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΑΤΤΙΚΙΟΥΖΕΛ (ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ)
ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ − ΠΛΑΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

four × four =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.