Ορισμός ιδιώτη γεωλόγου για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Προφήτη, Δ.Ε. Εγνατίας, Δήμου Βόλβης»

volvi press 0 Σχόλια

Ορισμός ιδιώτη γεωλόγου για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Προφήτη, Δ.Ε. Εγνατίας, Δήμου Βόλβης» για την ύδρευση της Τ.Κ. Νυμφόπετρας, Δ.Ε. Εγνατίας, Δήμου Βόλβης, λόγω εκτάκτου συμβάντος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 9, της Κ.Υ.Α. 146896/Φ.Ε.Κ. 2878/27-10-2014
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 146896 / ΦΕΚ2878 / 27-10- 2014 και συγκεκριμένα το άρθρο 9 – (Έκτακτες ανάγκες) και την ενημέρωση της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής Δ/Υδάτων Π.Κ.Μ. (αρ. πρωτ. 2910/18-1-19) καθώς και του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών (αρ. πρωτ. 48/16-1-19), ότι η ΔΕΥΑ Βόλβης πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης λόγω εκτάκτου συμβάντος σε γεώτρηση που υδροδοτεί τον οικισμό της Νυμφόπετρας, η ΔΕΥΑ Βόλβης και ελλείψει επιστήμονα ανάλογης ειδικότητας στην υπηρεσία της, αναθέτει στον Γεωλόγο –Μελετητή Αναστάσιο Ελ. Βογιαρίδη (Α.Μ. 11350) να παρίσταται κατά την εκτέλεση των εργασιών ανόρυξης, ο οποίος θα συντάξει την Τεχνική Έκθεση για την υποβολή της στην αρμόδια Δ Υδάτων.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
Γαβριηλίδης Ανδρέας

Ασπροβάλτα, 18-01-2019
Αριθμ. Αποφ. 01/2019
Αριθμ. Πρωτ. 67

Σχόλια
Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση