Περί λειτουργίας, βιωσιμότητας και ανάπτυξης της Α.Ε. Ιαματικών Λουτρών Νέας Απολλωνίας

Στην έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ δήμου Βόλβης που πραγματοποιήθηκε στον Σταυρό την 27η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, εκτός των άλλων θεμάτων συζητήθηκε και το “Περί λειτουργίας, βιωσιμότητας και ανάπτυξης της Α.Ε. Ιαματικών Λουτρών Νέας Απολλωνίας και των εγκαταστάσεων της νέας λουτρόπολης” , με εισηγητή τον Δήμαρχο Βόλβης κ. Λιάμα Διαμαντή

Ομάδα μελετητών παρουσίασε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της Α.Ε.ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ και των εγκαταστάσεων της νέας λουτρόπολης

Στο  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ φαίνεται ότι η Επιχείρηση μπορεί να γίνει κερδοφόρα υπό κάποιες προϋποθέσεις Ενδεικτικά αναφέρουμε μόνο ένα πίνακα  (Κύκλος εργασιών) του σχεδίου και τα Συμπεράσματα – Προοπτικές:

Ποσοστό μικτού κέρδους 35%

20192020202120222023
Κύκλος εργασιών1.446.9631.495.6871.546.1581.598.4831.652.720
Κόστος πωληθέντων940.526972.1971.005.0031.039.0141.074.268
Μικτό κέρδος506.437523.490541.155559.469578.452
Έξοδα διοίκησης260.453269.223278.308287.726297.489
Έξοδα διάθεσης173.635179.482185.538191.817198.326
EBITDA72.34974.78577.30979.92682.637

Συμπεράσματα – Προοπτικές

 • Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμβούλων, η επένδυση εφόσον λειτουργήσει οργανωμένα και σύμφωνα με ιδιωτικοοικονομικά δεδομένα και κριτήρια φαίνεται ότι είναι κερδοφόρα, ιδίως αν λειτουργήσει στο σύνολο των εγκαταστάσεων της.
 • Οι παραπάνω υπολογισμοί ως προς τον κύκλο εργασιών και με την προϋπόθεση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων, θεωρούνται συντηρητικοί. ( η τιμολόγηση των υπηρεσιών της επιχείρησης Θέρμαι Σύλλα είναι τριπλάσια σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα )
 • Η επένδυση θα αποτελέσει πόλο έλξης ελλήνων και κυρίως ξένων τουριστών και η περιοχή θα γίνει τόπος τουριστικού προορισμού με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία και όχι μόνο.
 • Η μέχρι σήμερα λειτουργία της επιχείρησης, παρά τις προσπάθειες των εκάστοτε διοικήσεων, φαίνεται εκ των αποτελεσμάτων ανεπιτυχής ως προς την προσέλκυση επισκεπτών (κύκλος εργασιών) και ως προς την κερδοφορία της.
 • Στην περίπτωση λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων, η επένδυση θα είναι σημαντικού ύψους ( ίσως και άνω των € 8.000.000 ). Στην υπάρχουσα εν λειτουργία μονάδα η επένδυση υπολογίζεται σε 1.000.000 ευρώ έως 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
 • Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού της μονάδας από ιδιώτη επενδυτή και σε αλλαγή κατηγορίας σε 4 η 5 αστέρων ξενοδοχειακή μονάδα, το κόστος εκσυγχρονισμού ανά κλίνη μπορεί να ανέλθει και έως € 25.000 βάσει του Αναπτυξιακού Νόμου και με επιδότηση της όλης επένδυσης σε ποσοστό 55%   ( εφόσον εντάσσεται στις μικρές επιχειρήσεις και υπό προϋποθέσεις ).
 • Ο κλάδος του τουρισμού θεωρείται ο πλέον δυναμικός και αναπτυσσόμενος στην Ελλάδα. Τα εκάστοτε αναπτυξιακά προγράμματα ( Αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ, LEADER κλπ ) επιδοτούν τουριστικές επενδύσεις σε ποσοστό έως και 60%. Στην επενδυτική προσπάθεια συμβάλλουν και τα Τραπεζικά ιδρύματα επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου.
 • Τα πλεονεκτήματα της μονάδας είναι α) το εξαιρετικής ποιότητας ιαματικό νερό, β) η κοντινή απόσταση από την πόλη της Θεσσαλονίκης και γ) η δυνατότητα συνδυασμού καλοκαιρινών διακοπών ( θάλασσα ) και ιαματικής θεραπείας.
 • Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η όλη προσπάθεια να γνωστοποιηθεί στο σύνολο της χώρας και το εξωτερικό με σκοπό την προσέλκυση πελατείας. Ιδίως στους ασφαλιστικούς φορείς των Ευρωπαϊκών χωρών.
 • Το προσωπικό της επιχείρησης θα είναι σε μεγάλο ποσοστό απόφοιτοι σχολών τουριστικών επαγγελμάτων, ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν την όλη προσπάθεια.
 • Η φυσική ομορφιά του τοπίου, η αποφασιστικότητα της ηγεσίας της Τοπικής αυτοδιοίκησης να δοθεί λύση στο χρονίζον θέμα και οι δυνατότητες ανάπτυξης του Ελληνικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια, δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος των Ιαματικών Λουτρών Νέας Απολλωνίας.

Κατάσταση αποτελεσμάτων 2016 – 2015 – 2014

201620152014
Κύκλος εργασιών ( καθαρός )628.211,84753.379,37680.851,50
Κόστος πωλήσεων547.434,02693.633,41563.948,05
Μικτό αποτέλεσμα80.777,8259.745,96116.903,45
Λοιπά συνήθη έσοδα1.430,4412.770,9018.228,62
Έξοδα διοίκησης73.002,62158.662,7178.966,76
Έξοδα διάθεσης13.453,1933.760,7642.936,30
Λοιπά έξοδα και ζημίες243.477,3311.185,44
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων00
Κέρδη ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων00
Κέρδη ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων00
Κέρδος από αγορά οντότητας η τμήματος00
Λοιπά έσοδα και κέρδη2.764,544.423,269.468,83
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων244.960,34126.668,79
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα1,013,8715,42
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα16.651,7320.731,3521.199,53
Αποτελέσματα προ φόρων261.611,06147.396,271.513,73
Φόροι εισοδήματος00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 261.611,06147.396,271.513,73

Σχόλια – παρατηρήσεις

 • η καθαρή θέση της επιχείρησης μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

31,5% το 2016 προς το 2015, και 41,8% το 2015 προς το 2014.

Θεωρείται πιθανό ότι εφόσον συνεχισθεί αυτή η εξέλιξη ( εμφάνιση κατ έτος υψηλών ζημιών ), να απαιτηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

 • Το σύνολο των υποχρεώσεων αυξάνεται σημαντικά.

70,6% το 2016 προς το 2015, και 12,1% το 2015 προς το 2014.

Οι συνολικές υποχρεώσεις το 2016 σε σχέση με το 2014 σχεδόν διπλασιάσθηκαν.

 • Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις τα τρία τελευταία χρόνια 2016 : 12.85%, 2015 : 7,93%, 2014 : 17,17% και υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου του κλάδου ( 40% )
 • Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης εμφανίζονται μειωμένα το 2016 σε σχέση με το 2015 σε ποσοστό 122,56% ( προσπάθεια ελέγχου των εξόδων ) ενώ το 2015 τα έξοδα σε σχέση με το 2014 εμφανίζονται αυξημένα σε ποσοστό 57,8%.
 • Οι ζημίες χρήσης το 2016 σε σχέση με το 2015 αυξήθηκαν κατά 77,5%, ενώ το 2014 η εταιρεία εμφάνισε ελάχιστη κερδοφορία. ( οι ζημίες οφείλονται εκτός των άλλων στα υψηλά πρόστιμα λόγω φορολογικών θεμάτων )

Δείτε ολόκληρο το ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.