Περί λειτουργίας, βιωσιμότητας και ανάπτυξης της Α.Ε. Ιαματικών Λουτρών Νέας Απολλωνίας

Στην έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ δήμου Βόλβης που πραγματοποιήθηκε στον Σταυρό την 27η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, εκτός των άλλων θεμάτων συζητήθηκε και το “Περί λειτουργίας, βιωσιμότητας και ανάπτυξης της Α.Ε. Ιαματικών Λουτρών Νέας Απολλωνίας και των εγκαταστάσεων της νέας λουτρόπολης” , με εισηγητή τον Δήμαρχο Βόλβης κ. Λιάμα Διαμαντή

Ομάδα μελετητών παρουσίασε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της Α.Ε.ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ και των εγκαταστάσεων της νέας λουτρόπολης

Στο  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ φαίνεται ότι η Επιχείρηση μπορεί να γίνει κερδοφόρα υπό κάποιες προϋποθέσεις Ενδεικτικά αναφέρουμε μόνο ένα πίνακα  (Κύκλος εργασιών) του σχεδίου και τα Συμπεράσματα – Προοπτικές:

Ποσοστό μικτού κέρδους 35%

2019 2020 2021 2022 2023
Κύκλος εργασιών 1.446.963 1.495.687 1.546.158 1.598.483 1.652.720
Κόστος πωληθέντων 940.526 972.197 1.005.003 1.039.014 1.074.268
Μικτό κέρδος 506.437 523.490 541.155 559.469 578.452
Έξοδα διοίκησης 260.453 269.223 278.308 287.726 297.489
Έξοδα διάθεσης 173.635 179.482 185.538 191.817 198.326
EBITDA 72.349 74.785 77.309 79.926 82.637

Συμπεράσματα – Προοπτικές

 • Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμβούλων, η επένδυση εφόσον λειτουργήσει οργανωμένα και σύμφωνα με ιδιωτικοοικονομικά δεδομένα και κριτήρια φαίνεται ότι είναι κερδοφόρα, ιδίως αν λειτουργήσει στο σύνολο των εγκαταστάσεων της.
 • Οι παραπάνω υπολογισμοί ως προς τον κύκλο εργασιών και με την προϋπόθεση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων, θεωρούνται συντηρητικοί. ( η τιμολόγηση των υπηρεσιών της επιχείρησης Θέρμαι Σύλλα είναι τριπλάσια σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα )
 • Η επένδυση θα αποτελέσει πόλο έλξης ελλήνων και κυρίως ξένων τουριστών και η περιοχή θα γίνει τόπος τουριστικού προορισμού με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία και όχι μόνο.
 • Η μέχρι σήμερα λειτουργία της επιχείρησης, παρά τις προσπάθειες των εκάστοτε διοικήσεων, φαίνεται εκ των αποτελεσμάτων ανεπιτυχής ως προς την προσέλκυση επισκεπτών (κύκλος εργασιών) και ως προς την κερδοφορία της.
 • Στην περίπτωση λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων, η επένδυση θα είναι σημαντικού ύψους ( ίσως και άνω των € 8.000.000 ). Στην υπάρχουσα εν λειτουργία μονάδα η επένδυση υπολογίζεται σε 1.000.000 ευρώ έως 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
 • Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού της μονάδας από ιδιώτη επενδυτή και σε αλλαγή κατηγορίας σε 4 η 5 αστέρων ξενοδοχειακή μονάδα, το κόστος εκσυγχρονισμού ανά κλίνη μπορεί να ανέλθει και έως € 25.000 βάσει του Αναπτυξιακού Νόμου και με επιδότηση της όλης επένδυσης σε ποσοστό 55%   ( εφόσον εντάσσεται στις μικρές επιχειρήσεις και υπό προϋποθέσεις ).
 • Ο κλάδος του τουρισμού θεωρείται ο πλέον δυναμικός και αναπτυσσόμενος στην Ελλάδα. Τα εκάστοτε αναπτυξιακά προγράμματα ( Αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ, LEADER κλπ ) επιδοτούν τουριστικές επενδύσεις σε ποσοστό έως και 60%. Στην επενδυτική προσπάθεια συμβάλλουν και τα Τραπεζικά ιδρύματα επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου.
 • Τα πλεονεκτήματα της μονάδας είναι α) το εξαιρετικής ποιότητας ιαματικό νερό, β) η κοντινή απόσταση από την πόλη της Θεσσαλονίκης και γ) η δυνατότητα συνδυασμού καλοκαιρινών διακοπών ( θάλασσα ) και ιαματικής θεραπείας.
 • Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η όλη προσπάθεια να γνωστοποιηθεί στο σύνολο της χώρας και το εξωτερικό με σκοπό την προσέλκυση πελατείας. Ιδίως στους ασφαλιστικούς φορείς των Ευρωπαϊκών χωρών.
 • Το προσωπικό της επιχείρησης θα είναι σε μεγάλο ποσοστό απόφοιτοι σχολών τουριστικών επαγγελμάτων, ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν την όλη προσπάθεια.
 • Η φυσική ομορφιά του τοπίου, η αποφασιστικότητα της ηγεσίας της Τοπικής αυτοδιοίκησης να δοθεί λύση στο χρονίζον θέμα και οι δυνατότητες ανάπτυξης του Ελληνικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια, δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος των Ιαματικών Λουτρών Νέας Απολλωνίας.

Κατάσταση αποτελεσμάτων 2016 – 2015 – 2014

2016 2015 2014
Κύκλος εργασιών ( καθαρός ) 628.211,84 753.379,37 680.851,50
Κόστος πωλήσεων 547.434,02 693.633,41 563.948,05
Μικτό αποτέλεσμα 80.777,82 59.745,96 116.903,45
Λοιπά συνήθη έσοδα 1.430,44 12.770,90 18.228,62
Έξοδα διοίκησης 73.002,62 158.662,71 78.966,76
Έξοδα διάθεσης 13.453,19 33.760,76 42.936,30
Λοιπά έξοδα και ζημίες 243.477,33 11.185,44
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0 0
Κέρδη ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0 0
Κέρδη ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0 0
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0 0
Κέρδος από αγορά οντότητας η τμήματος 0 0
Λοιπά έσοδα και κέρδη 2.764,54 4.423,26 9.468,83
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 244.960,34 126.668,79
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1,01 3,87 15,42
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16.651,73 20.731,35 21.199,53
Αποτελέσματα προ φόρων 261.611,06 147.396,27 1.513,73
Φόροι εισοδήματος 0 0
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 261.611,06 147.396,27 1.513,73

Σχόλια – παρατηρήσεις

 • η καθαρή θέση της επιχείρησης μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

31,5% το 2016 προς το 2015, και 41,8% το 2015 προς το 2014.

Θεωρείται πιθανό ότι εφόσον συνεχισθεί αυτή η εξέλιξη ( εμφάνιση κατ έτος υψηλών ζημιών ), να απαιτηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

 • Το σύνολο των υποχρεώσεων αυξάνεται σημαντικά.

70,6% το 2016 προς το 2015, και 12,1% το 2015 προς το 2014.

Οι συνολικές υποχρεώσεις το 2016 σε σχέση με το 2014 σχεδόν διπλασιάσθηκαν.

 • Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις τα τρία τελευταία χρόνια 2016 : 12.85%, 2015 : 7,93%, 2014 : 17,17% και υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου του κλάδου ( 40% )
 • Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης εμφανίζονται μειωμένα το 2016 σε σχέση με το 2015 σε ποσοστό 122,56% ( προσπάθεια ελέγχου των εξόδων ) ενώ το 2015 τα έξοδα σε σχέση με το 2014 εμφανίζονται αυξημένα σε ποσοστό 57,8%.
 • Οι ζημίες χρήσης το 2016 σε σχέση με το 2015 αυξήθηκαν κατά 77,5%, ενώ το 2014 η εταιρεία εμφάνισε ελάχιστη κερδοφορία. ( οι ζημίες οφείλονται εκτός των άλλων στα υψηλά πρόστιμα λόγω φορολογικών θεμάτων )

Δείτε ολόκληρο το  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

1 × 4 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.