Προτάσεις Επενδυτικών Σχεδίων στον Δήμο Βόλβης

Οι Συνδυασμοί «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ» & «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» προτείνουν δημιουργία Διαμετακομιστικού Κέντρου Αγροτικών προϊόντων και Δημοπρατηρίου Εμπορευμάτων στην Δ.Ε. Απολλωνίας (με επενδυτικό σχήμα Σ.Δ.Ι.Τ : 51% Δ. Βόλβης και 49% Ιδιώτες.

Τα αγροτικά προϊόντα  αποτελούν  ένα “όπλο” στην Ελλάδα της κρίσης, με τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες,  και ο κλάδος είναι από τους πλέον εξαγωγικούς και εξωστρεφείς με σημαντικό ειδικό βάρος στην εθνική οικονομία. Μπορεί οι ρυθμοί ανόδου να έχουν επιβραδυνθεί αλλά η ζήτηση παραμένει πολύ ισχυρή.

H πρόταση ανάπτυξης ενός οικονομικού  κέντρου στην Δ.Ε. Απολλωνίας του Δ.Βόλβης με περιφερειακό ρόλο, για  την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής του Ν.Θεσσαλονίκης & Ν.Σερρών, στην πρωτογενή παραγωγή  αγροδιατροφικών προιόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, και την παράλληλη διαχείριση των τοπικών εμπορευματικών ροών, είναι εφικτή και βιώσιμη αφού η ύπαρξη και λειτουργία ενός τερματικού σταθμού τέτοιου είδους που θα εξυπηρετεί ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επί του παρόντος δεν υφίσταται.

1.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αποτελεί ένα πρωτοποριακό αναπτυξιακό έργο για τα αυτοδιοικητικά δεδομένα της περιοχής!

Η στρατηγική του χωροθέτηση με το συγκριτικό πλεονέκτημα να βρίσκεται κοντά στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Β.Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) που αποτελεί εμπορευματική πύλη (gateway), και η σύνδεση του με :

 • *οδικό δίκτυο στους κυρίως άξονες (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ),
 • *σιδηροδρομικό δίκτυο (Σταθμού Θεσσαλονίκης- ΤΡΑΙΝΟΣΕ),
 • *εμπορευματικό αερολιμένα (Θεσσαλονίκη-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
 • *κεντρικό λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ),
 • *τοπικό λιμένα Σταυρού,

αποτελούν την εγγύηση της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου Βόλβης!!!

Η μοναδική του θέση στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Θεσσαλονίκης και η εγγύτητα του με τον Λαγκαδά & Ν.Σερρών (κατ’εξοχήν αγροτικές περιοχές), το καθιστούν «κόμβο» υπερτοπικής σημασίας με εμπορευματικές ροές προς τις κύριες εξόδους/εισόδους Κεντρικής Ευρώπης ,των Βαλκανίων και της Β.Ανατολικής Ευρώπης.

Αποτελεί ένα συγκεντρωτικό «πόλο» αγροτικών τυποποιημένων προιόντων, που θα συγκεντρώνει όλα τα αγροτικά προιόντα της ευρύτερης περιοχής τα οποία θα φθάνουν με μειωμένο κόστος αλλά και γρήγορα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

2.ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για εμάς η κατασκευή και λειτουργία του Διαμετακομιστικού Κεντρου (trans-shipment) συνδυασμένων μεταφορών (multimodal transport) στην περιοχή Δ.Ε.Απολλωνίας ανοίγει νέες δυνατότητες δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στη τοπική οικονομία, και αποτελεί τον «πόλο έλξης επενδύσεων» δρώντας ως μοχλός ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, και καινοτομίας.

Η δημιουργία του διαμετακομιστικού κέντρου «σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, που αφορούν τους ανέργους όλης της δημοτικής επικράτειας.

Ως καταλληλότερη θέση προβλέπεται το χωρικό τρίγωνο των οικισμών Ν.Απολλωνία – Κοκκαλού – Απολλωνία, με έκταση 2.650 στρεμ.

Σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα 756 στρεμ. με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σε άλλα 878 στρεμ. σε όμορα οικόπεδα.

3.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η διαδικασία παραγωγής παράγει και διαθέτει προϊόντα στην αγορά και για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς πρέπει να στηριχθεί στην αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα, προκειμένου να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά και την δικτυωμένη οικονομία.

Βασικό στοιχείο λοιπόν της επιτυχίας του «BRAND NAME» είναι η οργάνωση ενός συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας που θα διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις διαδικασίες παραγωγής-μεταποίησης και όλες τις δραστηριότητες της διανομής.

Θα οργανώσει την εισροή, την εσωτερική διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών.

Ο αντικειμενικός λοιπόν σκοπός της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η αύξηση της συνολικής κερδοφορίας όλων των κοινωνικών εταίρων της.

 ΝΟΜΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

1.Νόμος 3333/ΦΕΚ 91/12/4/2005, « Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων».

2.Νόμος 3982/2011, «Έκδοση αδειών εγκατάστασης Εμπορευματικών Κέντρων»

3.Νόμος 4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11-10-2013), «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές»

4.Νόμος 3894/2010, «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

5.Νόμος 3887/2010 (ΦΕΚ Α’ 174/30-09-2010), «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές»

ΥΠΟΔΟΜΕΣ :

To ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ του Δήμου Βόλβης που περιλαμβάνει τις κάτωθι υποδομές :

(1) Μονάδος Agro-Logistics

*Διαμετακομιστικά κτίρια (αποθήκευσης-ταξινόμησης-φορτοεκφόρτωσης)

*Τερματικό σταθμό διαχείρισης εξερχόμενων φορτίων

(1) Κεντρικό κτίριο διοικητικών υπηρεσιών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ

*Γραφεία γενικών υπηρεσιών διοίκησης

(1) Κτίριο ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

*Αίθουσα δημοπρασιών αγροτικών προιόντων

*Αιθουσα χρηματιστηριακών συναλλαγών

(1) Αποθήκη αγροτικών εφοδίων

(4) Κτίρια μεταποίησης & τυποποίησης αγροτικών προιόντων

*Γραμμή Επεξεργασίας Λαχανικών & Νωπής πατάτας

*Γραμμή Επεξεργασίας Φρούτων

*Γραμμή Επεξεργασίας Κρέατος

*Γραμμή Επεξεργασίας Αλιευμάτων

(1)Σταθμό παραγωγής ενέργειας (ΑΠΕ)

(1)Σταθμό επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων

4.ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ

Η πρωτοβουλία ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας του εμπορευματικού κέντρου θα πρέπει να αναληφθεί από ανεξάρτητη εταιρία πολυμετοχικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ισχύοντα εμπορικό νόμο ή με τον αστικό κώδικα.

Ως καταλληλότερη θεωρείται η μορφή Ανώνυμης Εταιρίας με βασικούς μετόχους, την Τοπική ∆ημοτική Αρχή, Τοπικούς φορείς της οικονομικής ζωής (εμπορικός σύλλογος, ενώσεις μεταφορέων, βιοτεχνών, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.λπ.) και επιχειρήσεις.

Εφαρμόζεται το επενδυτικό σχήμα Σύμπραξης Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα «Σ.Δ.Ι.Τ.», προκειμένου να υλοποιηθούν σειρά από κρίσιμα έργα υποδομής, που χωρίς ιδιωτικά κεφάλαια δεν έχουν δυνατότητα χρηματοδότησης!!!

Το  επενδυτικό σχήμα σύμπραξης ονομάζεται «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ» με μετοχική σύνθεση : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ (51%) + ΙΔΙΩΤΕΣ (49%).

Στο σχήμα αυτό οι ιδιώτες αναλαμβάνουν μέρος του κόστους της επένδυσης, ενώ ο δήμος συμμετέχει αξιοποιώντας κοινοτικά χρήματα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

1.ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ

2.ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ)

3.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

5.ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

5.1.URBAN INNOVATIVE ACTIONS -(UIA)

5.2.JEREMIE -(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)
5.3.JESSICA -(Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)

5.4.JASPERS –(Joint Assistance to Support Projects in European Regions)

5.5.ELENA -(European Local ENergy Assistance)

5.6.6.EaSI -(Employment and Social Innovation)

5.6.1.PROGRESS -(Programme for Employment and Solidarity)

5.7.CLLD –(Community Lead Local Development)

6.ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (33) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ FUNDS

5.ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ

5.1.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η συμβολαιακή αγροτική παραγωγή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τάσεις της σύγχρονης αγροτοδιατροφικής αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γνωστή στην διεθνή ορολογία και ως contract farming ή contract agriculture.

Γιατι ιδρύεται Δημοτική πλατφόρμα προώθησης συμβολαιακής αγροτικής παραγωγής;

Γιατί είναι βασικό στοιχείο που επιτρέπει την δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης των αποθετήριων τίτλων depositary receipts (DR’s) αγροτικών προιόντων.

Είναι το όχημα που μετατρέπει το αγροτικό προιόν σε διεθνή αναγνωρίσιμη χρηματιστηριακή μονάδα με προστιθέμενη αξία και διασυνοριακό εργαλείο άντλησης κεφαλαίων (σκληρού νομίσματος).

Στην “πλατφόρμα” αυτή εγγράφονται όλοι οι μεμονωμένοι αγρότες & οργανωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη επικράτεια του Δήμου Βόλβης στον πρωτογενή & δευτερογενή τομέα.

Ουσιαστικά δημιουργούμε έναν κατάλογο όπου καταγράφονται τα ατομικά & εταιρικά παραγωγικά στοιχεία (εκμεταλλέυσιμη έκταση αγροτικής γής, είδος καλλιέργειας, αποδόσεις, ποιότητα παραγόμενων προιόντων κλπ) με στόχο την δημιουργία «ΠΑΚΕΤΩΝ» συμβολαιακής αγροτικής παραγωγής με επενδυτικό ενδιαφέρον.

Είναι  το όχημα που μετατρέπει τον όγκο του αγροτικού τοπικού προιόντος σε διεθνή αναγνωρίσιμη χρηματιστηριακή μονάδα με προστιθέμενη αξία, και διασυνοριακό εργαλείο άντλησης κεφαλαίων (σκληρού νομίσματος).

Οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά, που επεκτείνεται εκτός των ελληνικών συνόρων,  όπου θα μπορούν να προωθούν τα προϊόντα τους και να απολαμβάνουν καλύτερες τιμές πώλησης από τους μέχρι σήμερα παραδοσιακούς τρόπους διάθεσης.

5.2.ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ;
Γιατί…

 • *δημιουργεί αίσθημα αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες.
 • *καλλιεργεί μία νέα σχέση πολίτη-δήμου πού κάνουν «ορατά» τα ανταποδοτικά οφέλη της τοπικής κοινωνίας!!!
 • *καθιστά εφικτή τη συγκρότηση ενός εναλλακτικού παραγωγικού τομέα που εκμεταλλεύεται τις ρωγμές και τα κενά του μαζικού μοντέλου, ιδανικός για μικρές ποιοτικές, ευέλικτες και πολυπρόσωπες παραγωγικές μονάδες.

Ο θεσμός της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας με «ισότιμους όρους» μπορεί να επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον παραγωγό γιατί διασφαλίζεται:

 • *Η απορρόφηση των παραγόμενων προϊόντων
 • *Η τιμή πώλησης τους
 • *Ο χρόνος πληρωμής.
 • *Επιπρόσθετα, εξασφαλίζει πιστώσεις για την αγορά των απαραίτητων εφοδίων και καυσίμων.
  Ο αγρότης, λοιπόν, έχοντας εξασφαλίσει αυτές τις βασικές προϋποθέσεις, μπορεί να προχωρήσει σε ένα σχετικά μακροχρόνιο σχεδιασμό. Μια έννοια που ήταν άγνωστη μέχρι πρότινος σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά με τον αγροτικό τομέα.

5.3.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ;
Η διαφοροποίηση της προτεινόμενης Δημοτικής πλατφόρμας έναντι του Τραπεζικού μοντέλου περιγράφεται κατωτέρω:

1) Η Δημοτική πλατφόρμα ειναι “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ” της τοπικής αγροτικής παραγωγής και “ΟΧΙ ΜΕΣΑΖΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ”!!!
2) Η Δημοτική πλατφόρμα λειτουργεί με όρους χρηματιστηριακούς και όχι χρηματοπιστωτικούς.
Στην Δημοτική πλατφόρμα προώθησης συμβολαιακής αγροτικής παραγωγής η οποία αποτελεί δομικό στοιχείο του ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ θα λειτουργούν δύο αγορές:
*Οργανωμένη αγορά παραγώγων:
Οπου γίνονται αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών προϊόντων (αποθετήριοι τίτλοι αγροτικών προιόντων- depositary receipts /DR’s) μέσω της κεντρικής επίσημης πλατφόρμας τουΔιεθνούς Χρηματιστηρίου Αγροτικών Προιόντων (ΔΧΑΠ).
*Εξωχρηματιστηριακή αγορά:
Οπου γίνονται εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές ή Over-the-counter (OTC), μέσω ενός δικτύου αντιπροσώπων και όχι μέσω της κεντρικής επίσημης πλατφόρμας του ΔΧΑΠ.
3) Προωθεί την αποκλειστική αγροτική παραγωγή της επικράτειας του Δ.Βόλβης με συγκεκριμένο τοπικό «Brand Name», και με κριτήριο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.
4) Προωθεί τα συμφέροντα της τοπικής αγροτικής κοινωνίας και όχι των μονοπωλίων του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος (καρτέλ).

5.4.ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ;
1) ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:
Τί είναι ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός;
Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός είναι ένας μηχανισμός που αντιπροσωπέυει το ατομικό «προθεσμιακό συμβόλαιο αγροτικής παραγωγής» του κάθε αγρότη η ομάδας παραγωγών και πιστώνεται με το (50%) της συνολικής αξίας του συμβολαίου ως προκαταβολή.
Με αυτόν τον τρόπο ο παραγωγοί του Δήμου Βόλβης (στο σύνολο του αγροτικού δυναμικού της περιοχής) αποκτούν πρόσβαση στα αγροτικά εφόδια χωρίς να είναι δέσμιοι του «συστημικού τραπεζικού μοντέλου»!!!
2) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Η κάρτα συνδέεται άμεσα με τον ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ του κάθε παραγωγού.
Η «Δημοτική πιστωτική κάρτα παραγωγού» είναι το εργαλείο της άμεσης χρηματοδότησης των παραγωγικών δαπανών τους κατά το χρονικό διάστημα της παραγωγικής διαδικασίας.
Οι δαπάνες αυτές συνδέονται αποκλειστικά μόνο με τις καλλιεργητικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φάρμακα, τα οποία προμηθεύεται από την «Δημοτική μονάδα υποστήριξης αγροτικής παραγωγής».
Η κάρτα χορηγείται σε κάθε αγρότη η ομάδας παραγωγών που είναι εγγεγραμμένοι στην «Δημοτική πλατφόρμα προώθησης συμβολαιακής αγροτικής παραγωγής», χωρίς έξοδα έκδοσης, χωρίς ετήσια συνδρομή και χωρίς πρόσθετες διασφαλίσεις όπως υποθήκες, προσημειώσεις κτλ.
3) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ;
Η Δημοτική πλατφόρμα δεσμέυει ως προμήθεια το (2%) της συνολικής αξίας του συμβολαίου, το οποίο χρησιμοποιείται στα ταμεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ ως αποθεματικό για την επενεπένδυση του στα αναπτυξιακά project του «Δημοτικού Master Plan» με μετρήσιμα θετικά και κοινωνικά και οικονομικά οφέλη!

Επισήμανση…

Η παραπάνω επενδυτική πρόταση που είναι μέρος της μελέτης Σκοπιμότητος – Βιωσιμότητος στην θεματική ενότητα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» στον Δ.Βόλβης,  που εκπονήθηκε το 2015 από την τεχνική ομάδα “SIP techteam” του συνδυασμού «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ», και βελτιώθηκε με πρόσθετα στοιχεία και υποδείξεις από την ομάδα εργασίας του συνδυασμού «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», στα πλαίσια μιάς συλλογικής προσπάθειας.

Για την ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης έχει κατασκευαστεί αρχιτεκτονική μακέτα του «ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές προγραμματισμένες παρουσιάσεις.

Επιδίωξη  μας δεν είναι η «υποβάθμιση & ακύρωση» άλλων αντίστοιχων προσπαθειών από όπου και εάν προέρχονται.

Στοχεύοντας σε μια ισορροπημένη αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή “ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ & ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ” με κύριο προσανατολισμό το δημόσιο & κοινωνικό συμφέρον!!!

 Συνδημότη, Συνδημότισα….

Εκμεταλλευτείτε μαζί μας το διάστημα έως τις εκλογές και αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας στα κοινά… διαβάστε τις προτάσεις μας… προτείνετε τις απόψεις σας… και διαδώστε την συλλογική προσπάθεια μας!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

Συνδυασμοί «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ» και «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

2 × three =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.