Σειρά αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων σε Ασπροβάλτα και Βρασνά

Ισχυρή “ασπίδα” απέναντι στον κίνδυνο πλημμυρών των παράκτιων οικισμών του Στρυμονικού κόλπου της Θεσσαλονίκης, δίνοντας έμφαση στις περιοχές της Ασπροβάλτας και των Βρασνών στήνει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη περιοχή κατατάσσεται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, καθώς κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί ιστορικές πλημμύρες. Η πιο πρόσφατη ήταν τον Ιούνιο του 2018, οπότε τα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν αρκετά μεγάλες ζημιές στην γύρω περιοχή.

Με αυτά τα δεδομένα η ΠΚΜ προγραμματίζει σειρά αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, με σημαντικότερη τη διευθέτηση συνολικά εννιά ρεμάτων, από τα δεκάδες που υπάρχουν, με απώτερο σκοπό στην προστασία της ευρύτερης περιοχής έναντι των πλημμυρικών φαινομένων.

Το έργο, ένα από τα μεγαλύτερα που προωθεί η περιφέρεια στην περιοχή του δήμου Βόλβης, αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά με την αντιπλημμυρική προστασία παράκτιων οικισμών Στρυμονικού κόλπου (Ασπροβάλτα και Βρασνα του δήμου Βόλβης), η οποία τέθηκε προς έγκριση στη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, την πρώτη της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με την εισήγηση, που αναγνώστηκε κατά τη συνεδρίαση, η Μελέτη αναφέρεται στην εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες είναι πιθανόν να προκύψουν από τις παρεμβάσεις πρόληψης και ανακούφισης των πλημμυρών.

Τα ρέματα που θα διευθετηθούν

Τα υπό μελέτη ρέματα που πρόκειται να διευθετηθούν και οι αντίστοιχες λεκάνες απορροής του είναι τα εξής:

Ρέμα Σταυρού, ρέμα ΞερολάκκιΣχολείου, Κανάλι, ρέμα Κ.Α.Ο.Α, Καλιάδες, Παλαιολόγου, Μοναστήρι και Τ2, όπου το τμήμα των λεκανών είναι μεγάλο και χαρακτηρίζεται από πυκνή δόμηση, ενώ πριν την εκβολή τους στη θάλασσα, οι κατά μήκος κλίσεις των ρεμάτων ουσιαστικά μηδενίζονται.

Το έργο θα αναπτυχθεί κατά μήκος του Στρυμονικού Κόλπου (Κόλπος Ορφανού), ο οποίος αποτελεί εγκόλπωση του Αιγαίου στο ΒΔ του Θρακικού πελάγους κατά διεύθυνση Βορειοδυτική – νοτιοανατολική με συνολικό μήκος άνω των 20km. Κατά μήκος των ακτών του Στρυμονικού υφίστανται οι οικισμοί Σταυρός, Νέα Βρασνά και Ασπροβάλτα.

Επίσης, η μελέτη συνοπτικά αφορά σε σχεδιασμό έργων στις ακόλουθες περιοχές – ρέματα με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά:

  • Ρέμα Σταυρού

Προτείνεται να γίνει ένα ενιαίο έργο που προβλέπει διευθέτηση του ρέματος με τη βοήθεια κλειστών κιβωτίων κατά μήκος της οδού Ελλησπόντου όπου βρίσκεται και το ίχνος της ιστορικής κοίτης. Έτσι παραλαμβάνεται η παροχή των λεκανών ανάντη του οικισμού οδηγείται με ασφάλεια σε υφιστάμενο ανοικτό διευθετημένο τμήμα κατάντη της επαρχιακής οδού Σταυρού-Ολυμπιάδας και στη συνέχεια στη θάλασσα.

  • Ρέμα Ξερολάκκι

Η διευθέτηση του ρέματος Ξερολάκκι έχει αφετηρία εκ των ανάντη την έξοδο του μεγάλου τεχνικού της Εγνατίας και προβλέπονται έργα διαμόρφωσης κοίτης σε μήκος 3.607m μέχρι την έξοδο του σε υφιστάμενο τεχνικό στην παραλιακή ζώνη. Επίσης προβλέπεται η βελτίωση της Οδού Βρασνών-Σταυρού και η κατασκευή νέου τεχνικού (ΞΕΡ-Τ1), στη θέση ιρλανδικής διάβασης, λόγω ανύψωσης της οδού.

  • Ρέμα Σχολείου

Το σχεδιαζόμενο έργο διευθέτησης έχει αφετηρία το εκκλησάκι της Παναγίας Φανερωμένης, όπου το εν λόγω ρέμα συγκεντρώνει νερά. Το συνολικό μήκος της διευθέτησης – οριοθέτησης ανέρχεται σε μήκος 1.266m και καταλήγει στην παραλιακή ζώνη τέμνοντας την ιρλανδική διάβαση του παραλιακού δρόμου.

Το ρέμα διέρχεται κάτω από τον παραλιακό δρόμο, ενώ στο έργο εξόδου προς τη θάλασσα τα νερά διαχέονται στην παραλιακή ζώνη και οριοθετούνται με εκατέρωθεν κατασκευή από συρματοκιβώτια.

  • Ρέμα Κανάλι

Το ρέμα Κανάλι προέρχεται από την ένωση δύο ρεμάτων τα οποία διέρχονται κάτω από την Εγνατία Οδό. Ο ανατολικότερος κλάδος ρέματος ονομάζεται Κανάλι 2 και ο δυτικότερος ονομάζεται Κανάλι 1. Το Κανάλι 2 διευθετείται σε μήκος 344m έως τη συμβολή του με το Κανάλι 1, ενώ για το Κανάλι 1 προβλέπεται έργο διευθέτησης σε μήκος 308 μ. έως τη συμβολή του με το Κανάλι 2.

Κατά μήκος του έργου εξόδου προς τη θάλασσα τα νερά διαχέονται στην παραλιακή ζώνη και οριοθετούνται με εκατέρωθεν κατασκευή από συρματοκιβώτια.

  • Ρέμα ΚΑΟΑ

Το ρέμα ΚAOA προέρχεται από την ένωση δύο ρεμάτων τα οποία διέρχονται κάτω από την Εγνατία Οδό. Το ανατολικότερο από τα δύο ρέματα, σχηματίζεται από την ένωση δύο μισγαγγειών, τα νερά των οποίων διέρχονται κάτω από την Εγνατία Οδό. Από τη θέση συμβολής και κατάντη συνεχίζει κοινό ρέμα με όνομα ΚΑΟΑ-1 διευθετείται μέχρι την οριογραμμή του αιγιαλού μήκους 1.428 μ.

Το κύριο ΚΑΟΑ-1 μετά την συμβολή, παρουσιάζει κατά τμήματα μεγάλες κατά μήκος κλίσεις, ενώ για την αποφυγή εμφάνισης μεγάλων ταχυτήτων ροής προβλέπεται η κατασκευή δώδεκα (12) αναβαθμών πτώσης ύψους 1,5 μ.

  • Ρέμα Καλιάδες, περιοχή Ριβιέρα

Η διευθέτηση του ρέματος Καλιάδες έχει εκ των ανάντη την αφετηρία της στο βόρειο άκρο της οικιστικής ζώνης η οποία εκτείνεται μέχρι την Εγνατία Οδό. Στη θέση αυτή συμβάλλει και μια νέα τάφρος η οποία συλλέγει τα νερά από μικρορέματα που κινούνται παράπλευρα του ρέματος Καλιάδες.

Κατά μήκος του έργου εξόδου τα νερά διαχέονται στην παραλιακή ζώνη σε μήκος 26 μ. έως τη θεσμοθετημένη οριογραμμή αιγιαλού και οριοθετούνται με εκατέρωθεν κατασκευή από συρματοκιβώτια.

  • Ρέμα Παλαιολόγου

Η πορεία του εξεταζόμενου ρέματος διέρχεται κάτω από γέφυρα της Εγνατίας οδού και το έργο έχει αφετηρία χαμηλό σημείο στην συμβολή χωματόδρομων όπου συγκεντρώνεται η επιφανειακή απορροή. Από εκεί τα νερά εισέρχονται σε χωμάτινη τάφρο μήκους 222 μ. διαμορφωμένη με συρματοκιβώτια και εκβάλλουν σε υπόγειο φρεάτιο που βρίσκεται στην ανάντη θέση της οδού Παλαιολόγου.

Κατά μήκος του έργου εξόδου προς τη θάλασσα τα νερά διαχέονται στην παραλιακή ζώνη και οριοθετούνται με εκατέρωθεν κατασκευή από συρματοκιβώτια.

  • Ρέμα Μοναστηρίου

Ο σχεδιασμός αφορά στο ρέμα κινούμενο στο δυτικό όριο της ιδιοκτησίας του Μοναστηρίου το οποίο διέρχεται κάτω από την Εγνατία οδό με κατάληξη μικρής έκταση θαμνώδη κοιλάδα ανάντη από το οδικό δίκτυο. Προβλέπεται η διευθετηση κοίτης μήκους303 μ. σε θαμνώδη περιοχή με συρματοκιβώτια.

Τα νερά διαχέονται στην παραλιακή ζώνη έως τη θεσμοθετημένη γραμμή αιγιαλού και οριοθετούνται με εκατέρωθεν κατασκευή από συρματοκιβώτια.

  • Ρέμα Γέφυρας Τ2 Εγνατίας Οδού

Το σχεδιαζόμενο έργο διευθέτησης έχει αφετηρία ανάντη της Εθνικής Οδού και παραπλεύρως χωματόδρομου. Η διευθέτηση γίνεται με ανοικτή τραπεζοειδή διατομή από συρματοκιβώτια σε μήκος 96 μ.

Σήμερα στη συμβολή του ρέματος με την Ε.Ο. δημιουργείται μια μικρή λεκάνη όπου συγκεντρώνονται νερά και από την παράπλευρη ζώνη της Ε.Ο. και διοχετεύονται μαζί με τα νερά του ρέματος κάτω από την Ε.Οσιαμέσου οχετού μήκους 19 μ.

Ο σχεδιασμός για το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου οχετού σε παράλληλη διάταξη με τον υφιστάμενο ο οποίος θα παραλαμβάνει τα νερά μόνο του ρέματος. Προβλέπεται διευρυμένη κοίτη όπου θα συγκεντρώνονται τα νερά από τις αντίστοιχες εξόδους των δύο οχετών και στη συνέχεια μετά από πορεία 30 μ. η συνολική παροχή βρίσκει έξοδο προς στη θάλασσα. Κατά μήκος του έργου εξόδου προς τη θάλασσα τα νερά διαχέονται ελεύθερα στην παραλιακή βραχώδη ζώνη μέχρι την ακτογραμμή.

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου

Σύμφωνα με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της ΠΚΜ το υπό μελέτη έργο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής ροής των ρεμάτων μεταξύ των οικισμών Ασπροβάλτας και Βρασνών της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης και στην αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Πρόκειται για ένα καθαρά φιλικό προς το περιβάλλον έργο, που θα ωφελήσει πρώτα απ’ όλα τα νερά (διασφάλιση κοίτης ρεμάτων και απρόσκοπτης ροής με έργα διευθέτησης) και το υπόλοιπο φυσικό περιβάλλον (έδαφος με προστασία από διάβρωση, παραρεμάτια βλάστηση κ.α.). Ταυτόχρονα όμως, θα ωφελήσει και το ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς θα διασφαλιστούν από τα πλημμυρικά φαινόμενα τόσο οι γειτνιάζουσες ιδιοκτησίες όσο και τα τεχνικά έργα που διασταυρώνονται με αυτά.

Φανή Σοβιτσλή

makthes.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ten − six =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.