ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού Άνω των Ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Επιλογή Αναδόχου Εκτέλεσης Προμήθειας

Ο Δήμος Βόλβης προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016) με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

Η δαπάνη ανέρχεται σε 2.199.977,22  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 1.774.175,18 , Φ.Π.Α.: 425.802,04 €) και έχει εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. της ΣΑE 0821 με κωδικό ενάριθμου: 2020ΣΕ08210008.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η  διαδικασία  αποσφράγισης  θα  διενεργηθεί  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την τέταρτη εργάσιμη ημέρα  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 29/03/2021.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επωνυμία: Δήμος Βόλβης

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, Κωδ. NUTS: EL522

E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com,  Ιστοσελίδα (URL): www.dimosvolvis.gr

Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη/Αργυρώ Κατραντζή

Τηλ.: +30 23973 30220 / +30 23973 30221

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 105673 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosvolvis.gr.

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της προμήθειας:

Κωδ. NUTS: EL522 (Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης).

 1. Κωδικοί CPV32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης», 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου», 43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης» και 38127000-1 «Μετεωρολογικοί σταθμοί».
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και ελέγχου διαρροών στο σύνολο του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Βόλβης και αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

 • Ένα (1) σύστημα αυτοματισμού και τηλεελέγχου–τηλεχειρισμού δικτύου άρδευσης που περιλαμβάνει:
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία είκοσι δύο (22) Τοπικών Σταθμών Άρδευσης (ΤΣΑ) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου Δήμου Βόλβης
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) στο Δήμο Βόλβης
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) τηλεμετρικών Αγρο-μετεωρολογικών Σταθμών δικτύου

2. Ο ΚΣΕ θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα και εφαρμογές:

α.  Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου SCADA που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, τη διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

β.  Την κατάρτιση και εφαρμογή ενός κατάλληλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο τη βελτίωση της τροφοδοσίας, την υποστήριξη αποφάσεων διαχείρισης και ανάλυσης εναλλακτικών λύσεων για ένα ορθολογικότερο σύστημα άρδευσης.

3. Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Άρδευσης (ΤΣΕΑ) με τον ΚΣΕ αποτελούμενο από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας.

4. Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δικαιούχου.

5. Εκπαίδευση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικαιούχου κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στην λειτουργία, στη συντήρηση, στις επισκευές, στην τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων, κλπ της προμήθειας, καθώς και ο εφοδιασμός με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών, καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ – Τεχνική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης και στο Παράρτημα VII- Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης και στην υπ’ αρ. 2/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (11 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία και την τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος).

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.5 της διακήρυξης.

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

 1. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.
 2. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

10. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη και στην υπ’ αριθμ. 2/2019 σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.

12Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

13Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

15. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

16. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα «ΠΑΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1604/13-03-2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016019249 της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από δημόσια δαπάνη.

18. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 35.483,50 €, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης.

19. Η δαπάνη δημοσίευσης της Προκήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

και με εντολή του (Α.Δ. 341/2020)

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης

Πανταζίδης Νικόλαος

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

four × 5 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.