Τι ισχύει για την κυνηγητική περίοδο 2018-2019 σε Λαγκαδά και Βόλβη

volvi press 0 Σχόλια

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 201 8 – 201 9

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019 από 20 Αυγούστου 2018 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2019.

2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε την θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10η Μαρτίου 2019.

3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγιού τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «Πίνακα Θηρευσίμων Ειδών». Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «Πίνακα Θηρευσίμων Ειδών».

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

2. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγιού από 15/9/2018 μέχρι και 20/1/2019 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δέκα (10) ατόμων κατά ομάδα και ημερησία έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του Αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι του νεαρού Αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15/9/2018 μέχρι και 20/1/2019 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21/1/2019 μέχρι και 28/2/2019 χωρίς σκύλο δίωξης. Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20/8/2018 μέχρι και 14/9/2018.

Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου (2) κεφαλαίου (Β) της παρούσης.

5. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα, απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι :

1.1 Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

1.2 Στα εκτροφεία θηραμάτων.

1.3 Στις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.85) Κ.Υ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012) και ισχύει.

1.4Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

1.5 Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

1.6 Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/1969. Για την ισχύ της σχετικής απαγόρευσης, θα εκδοθεί ειδικότερη για το θέμα αυτό Δ.Α.Δ. αναφορικά με τα όρια και τον χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.

2. Απαγορεύουμε το κυνήγι του είδους ασπρομέτωπη χήνα (Anser albifrons) στη ΖΕΠ GR 1220009 Λίμνες Κορώνειας-Βόλβης, στην περιοχή ευθύνης της Υπηρεσίας μας.

3. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία μας, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγιού Αγριογούρουνου, Λαγού, Μπεκάτσας και Ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά.

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου και τελειώνει με την λήξης της, δηλαδή από 20/8/2018 έως και 28/2/2019.

Η τήρησή της ανατίθεται στα Δασικά όργανα, στην Ελληνική Αστυνομία, στην Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή και σε κάθε φιλόνομο πολίτη και οι παραβάτες της τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των λοιπών περί θήρας διατάξεων που ισχύουν.

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985.
*Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
**Οι εξαιρέσεις του κυνηγιού του λαγού καθορίστηκαν για τις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.
***Ειδικές ρυθμίσεις στο κυνήγι της πετροπέρδικας στις ΖΕΠ GR 2450009 (περιοχή Γαλαξειδίου), GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και GR 2530006 (Όρος Ζήρεια).
****Ειδικές ρυθμίσεις στο κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας καθορίστηκαν για τους Νομούς Λέσβου, Σάμου & Χίου.
*****Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23.2.2012)) στη λίμνη Κορώνεια – Βόλβη.

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
Συνοδεύει την υπ’ αριθμ. 9/2018 Δ. Α. Δ. Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Λαγκαδά

1) Λίμνης Κορώνειας (έκταση 59.100 στρ.) (Υπ΄ αρ. 6430/10-07-2006 Απόφαση Γ.Γ.Π.Κ.Μ.)
Το καταφύγιο άγριας ζωής Λίμνης Κορώνειας περιλαμβάνει την επιφάνεια της Λίμνης
Κορώνειας καθώς και τη χερσαία έκταση που ορίζεται από πινακίδες που φέρουν συνεχή αρίθμηση
από 1-511 και οριοθετούν την Α΄ Ζώνη Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων (49.080στρ.),
καθώς και την Περιμετρική Ζώνη 300 μέτρων από την παραπάνω οριοθετημένη έκταση (10.020
στρ.).

2) Εξαλόφου-Πολυδενδρίου-Χρυσαυγής (έκταση 18.000 στρ. ) (Υπ΄ αρ. 164443/10-08-1982 Απόφαση Υπ. Γεωργίας.) Η έκταση του καταφυγίου άγριας ζωής Εξαλόφου-Πολυδενδρίου-Χρυσαυγής ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από διασταύρωση δρόμων πλησίον του υδραγωγείου του χωριού Χρυσαυγής, ακολουθεί το
δρόμο στο χωριό Πολυδένδρι, από εκεί το δρόμο προς Εξάλοφο μέχρι συναντήσεως επαρχιακού
δρόμου Σοχού-Λαγκαδά. Ακολουθεί το δρόμο Σοχού-Λαγκαδά μέχρι τη διασταύρωση προς το χωριό
Χρυσαυγή. Ακολουθεί το δρόμο αυτό ως το αρχικό σημείο.

3) Προφήτου-Νυμφόπετρας (έκταση 10.500 στρ. ) (Υπ΄ αρ. 159598/12-07-1983 Απόφαση Υπ. Γεωργίας)
Το καταφύγιο άγριας ζωής Προφήτου-Νυμφόπετρας αρχίζει από δημόσιο δρόμο Προφήτου Νυμφόπετρας, θέση Τρεις Πέτρες, ακολουθεί το δρόμο προς Μικροκώμη διερχόμενος από τα
χαρακτηριστικά σημεία Ψηλό Βουνό-Ζαρόκα-Δύο Τούμπες μέχρι το υψομετρικό 303. Ακολουθεί το
δρόμο με ανατολική κατεύθυνση μέχρι τη θέση Λίλα Μαντρί. Κάμπτεται προς τα κατάντη, ακολουθεί
το δρόμο προς Νυμφόπετρα, διέρχεται από το υψομετρικό 395 και ακολουθεί το δρόμο μέχρι το
δημόσιο δρόμο Προφήτου-Νυμφόπετρας. Από εκεί ακολουθεί το δημόσιο δρόμο μέχρι να συναντήσεως του αρχικού σημείου όπου και κλείνει.

4) Θέση Κλαδερή Σοχού-Ασκού ( έκταση 18.500 στρ. )
(Υπ΄ αρ. 166210/23-09-1983 Απόφαση Υπ. Γεωργίας.)

Το καταφύγιο άγριας ζωής Θέση Κλαδερή Σοχού-Ασκού αρχίζει από το δημόσιο δρόμο ΣοχούΝιγρίτας
και από τη θέση Γέφυρα Δεκατεσσάρα ακολουθεί το δρόμο με ανατολική κατεύθυνση μέχρι
το κτήμα Αδελφών Παππά όπου και αγροτικός δρόμος Οβάν-Καρακούτα Μανδριά. Τον ακολουθεί και
τον αφήνει αριστερά στο κτήμα του Μήττα και συνεχίζει δεξιά με δυτική κατεύθυνση προς κτήμα Γ.
Παπαγγέλου και συνεχίζει μετά με νότια κατεύθυνση μέχρι δημόσιο δρόμο (άσφαλτος) ΑνοιξιάςΑσκού.
Ακολουθεί το δρόμο προς Ασκό και μέχρι τον αγρό του Γκιόλντα –Παγκίδη, 300μ. από το
υδραγωγείο Ασκού. Από εκεί και με κατεύθυνση Β.Δ. (νοητή ευθεία) φθάνει 300μ. έξω από το
συνοικισμό του Πολυδενδρίου στο δρόμο Πολυδενδρίου-Σοχού, όπου βρίσκεται και το εξωκλήσι
Ύψωμα Τιμίου Σταυρού. Ακολουθεί το δημόσιο δρόμο προς Σοχό μέχρι το ρέμα Τούρνικ όπου και τα
κτήματα Αγγελίδη και Μπουφίδη και ακολουθεί το ρέμα Τρούρνικ μέχρι που συναντά το αρχικό σημείο

Φλαμουρίου Σοχού (έκταση 51.000 στρ. )
(Υπ΄ αρ. 39618/2175/18-05-1976 Απόφαση Υπ. Γεωργίας & ΔΔ 976/25-04-1996 Απόφαση
Περ. Δ/ντή Θεσ/νίκης)
Το καταφύγιο άγριας ζωής Φλαμουρίου Σοχού αρχίζει από τη διασταύρωση δασικού δρόμου
Κρυονερίου-Ν. Σεβάστειας με δασικό δρόμο Πέταλο-Ακτάς, ακολουθεί το δασικό δρόμο ΚρυονερίουΝ.
Σεβάστειας , περνά από τη θέση Επτά Αδέρφια όπου και το υψομετρικό 887, συνεχίζει τη
διαχωριστική οδό των νομών Θεσ/νίκης και Σερρών έως υψομετρικό 744. Από εκεί ακολουθεί
κορυφογραμμή διερχόμενη από υψόμετρο 427, θέση Αλιόμπασι και κατέρχεται έως χείμαρρο
Κοπάτσι. Ακολουθεί προς τα ανάντη το χείμαρρο Κοπάτσι έως να συναντηθεί με το ρέμα Φλαμουρίου
και Στάματα. Ακολουθεί το ρέμα Κουρ. Λάκκος και Καζάν έως συναντήσεως κορυφογραμμής
καταλήγουσας σε τριγωνομετρικό 782 θέση Ακτάς και μάλιστα 300μ. ανατολικά του υψομετρικού
σημείου 782, όπου και όριο κοινοτικού και δημοσίου δάσους Κρυονερίου. Συναντά το δασικό δρόμο
Ακτάς-Πέταλο και τον ακολουθεί μέχρι τη διασταύρωση δασικού δρόμου Κρυονερίου-Ν. Σεβάστειας,
όπου και κλείνει.

6) Ζαγκλιβερίου-Αδάμ-Πετροκεράσων-Λειβαδίου ( έκταση 20.000 στρ. )
(Υπ΄ αρ. 184030/3557/14-10-1985 Απόφαση Υπ. Γεωργίας)
Το καταφύγιο άγριας ζωής Ζαγκλιβερίου-Αδάμ-Πετροκεράσων-Λειβαδίου αρχίζει από τη θέση
Αγία Παρασκευή ακολουθεί δυτικά τους πρόποδες του δάσους Ζαγκλιβερίου προς Άγιο Χαράλαμπο
μέχρι συναντήσεως του ρέματος Γκλογκνά Λάκκος, ακολουθεί τούτο και ανέρχεται από ανώνυμο
ύψωμα στο δρόμο Άγιος Χαράλαμπος-Λειβαδίου, το οποίο ακολουθεί μέχρι τη διασταύρωση
Τσιγγενέ Χωράφι, από εκεί με ανατολική κατεύθυνση διέρχεται από τις θέσεις Ταμπουρούνι ,
Καλαμαρινού Χωράφι μέχρι συναντήσεως αγροτικού δρόμου τον οποίο και ακολουθεί μέχρι τη θέση
Κουλουντερά Καλύβες. Κατέρχεται στη θέση Πάλλα Μήλος, από εκεί με κατεύθυνση ΝΔ διέρχεται
νότια των θέσεων Απουλιανάρα, Ίσωμα και φθάνει στο ρέμα Γκαστρωμένη Οξιά, αφήνοντας νότια
τις καλλιεργημένες εκτάσεις. Έπειτα κατέρχεται το ρέμα μέχρι συμβολής με το ρέμα Γκλουγκνάς,
ακολουθεί ανατολικά το ρέμα και μέσω των θέσεων Μανδρί Γεωργίου Φράγκου και Χατζίδαινας
Ραχωνάκια , φθάνει στον αγροτικό δρόμο επί της κορυφογραμμής προς Πετροκέρασα. Ακολουθεί
τούτον μέχρι τον Άγιο Χριστόφορο .Έπειτα ακολουθεί δημόσιο δρόμο (άσφαλτο) μέχρι Λαμπούδι
Μαντρί, ακολουθεί προς ανατολάς νέο αγροτικό δρόμο αναδασμού μέσω της θέσης Χατζές Ραχώνια
μέχρι θέση Ντανά, όπου ακολουθώντας μονοπάτι φθάνει στο ρέμα, ακολουθεί αυτό βόρεια μέχρι τη
θέση Καμπούδη και στη συνέχεια ακολουθεί αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση προς το χωριό Αδάμ
μέχρι συνάντησης ρέματος κοντά στο παρεκλήσι Αγία Παρασκευή. Ακολουθεί το ρέμα προς τα δυτικά
μέχρι τη θέση Στεφάνια. Από εκεί ακολουθεί το δημόσιο δρόμο προς Ζαγκλιβέρι μέχρι τη θέση Αγία
Παρασκευή όπου το αρχικό σημείο.

7) Λίμνης Λαγκαδά ( έκταση 21.000 στρ.  (Υπ΄ αρ. 161275/02-07-1982, 165697/10-08-1982 & 157662/30-06-1983 Απόφαση Υπ. Γεωργίας)
Αρχίζει από γέφυρα καναλιού δημοτικών σφαγείων Λαγκαδά . Ακολουθεί το κανάλι μέχρι
συναντήσεως της λίμνης. Ακολουθεί την παρόχθια οριογραμμή μέχρι συναντήσεως χειμάρρου
Δρακοντίου. Ακολουθεί το χείμαρρο μέχρι συναντήσεως επαρχιακού δρόμου Δρακοντίου-Λαγκαδά,
συνέχεια ακολουθεί το δρόμο, διέρχεται από το χωριό Κολχικό και στη συνέχεια ακολουθώντας πάλι
το δρόμο μέχρι συναντήσεως Γέφυρας από όπου και άρχισε.

Ζ Ω Ν Ε Σ Δ Ι Α Β Α Σ Η Σ Τ Ω Ν Α Π Ο Δ Η Μ Η Τ Ι Κ Ω Ν Π Ο Υ Λ Ι Ω Ν
όπως έχουν χαρακτηριστεί μέχρι 18-12-1985 με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας
Συνοδεύει την υπ’ αριθμ. 9/2018 Δ. Α. Δ.
Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Λαγκαδά
ΖΩΝΗ Α’
(περιφέρεια Λαγκαδά-Σοχού)
Αρχίζει από Λαγκαδά ακολουθεί το δημόσιο δρόμο μέχρι το Κάτω Δερβένι. Ακολουθεί το δημόσιο
δρόμο Θεσ/νίκης-Σερρών ως την Άσσηρο. Ακολουθεί το δρόμο ως την Κριθιά και συνεχίζει το
δρόμο και διέρχεται από τα χωριά Εξαμίλι-Καρτεραί- Δορκάδα. Από εκεί ακολουθεί το δημόσιο
δρόμο Θεσ/νίκης-Σερρών ως το χωριό Ευαγγελίστρια. Ακολουθεί αγροτικό δρόμο ως τις
Κυδωνιές και από εκεί ως το Βερτίσκο-Όσσα. Από Όσσα ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι το
χωριό Κρυονέρι. Κατέρχεται από το Κρυονέρι στο δημόσιο δρόμο και από εκεί στο Σοχό. Από το
Σοχό ακολουθεί το δρόμο προς Ασκό-Βαγιοχώρι ως το δημόσιο δρόμο Νυμφόπετρας-Ρεντίνας,
ακολουθεί χωματόδρομο ως τη λίμνη Βόλβη. Ακολουθεί τις όχθες της λίμνης μέχρι να συναντήσει
κανάλι διαχωριστικό των ορίων Προφήτη-Περιστερώνα, ακολουθεί το κανάλι ως τη θέση Μύλος.
Ακολουθεί το δρόμο προς Στίβο μέχρι συνάντησης εθνικού δρόμου Θεσ/νίκης-Καβάλας.
Ακολουθεί εθνικό δρόμο ως το χωριό Καβαλάρι και από εκεί στο Λαγκαδά, αρχικό σημείο.
ΖΩΝΗ Β’
(περιφέρεια Ζαγκλιβερίου)
Αρχίζει από διασταύρωση Γερακαρούς εθνικού δρόμου Θεσ/νίκης-Καβάλας, ακολουθεί
επαρχιακό δρόμο Γερακαρούς-Ζαγκλιβερίου ως το χωριό Σαρακήνα. Από εκεί ακολουθεί τις
παρυφές του όρους μέχρι να συναντήσει το χωριό Αδάμ. Από εκεί ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο
ως το Καλαμωτό. Από εκεί στο Μεσόκωμο από όπου ακολουθεί τις παρυφές των υψωμάτων έως
συναντήσεως Μαλή Ράχη και από εκεί ακολουθεί το χείμαρρο Λαγκαδικίων ως το χωριό
Λαγκαδίκια και διά του εθνικού δρόμου έως τη Γερακαρού, αρχικό σημείο.
ΖΩΝΗ Γ’
(περιφέρεια Πετροκέρασων)
Αρχίζει από το χωριό Πετροκέρασα ακολουθεί το ρέμα Προσήλια μέχρι τα διοικητικά όρια
Δουμπιών, ακολουθεί το ρέμα Μάνα και τη νοητή γραμμή πρόποδες κοινοτικού δάσους
Πετροκεράσων, συνεχίζει τον αγροτικό δρόμο Αράπη και καταλήγει στο χωριό Πετροκέρασα αρχικό σημείο

ΧΩΡΟΙ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Συνοδεύει την Δ.Α.Δ. 9/2018 Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Λαγκαδά
Όπως έχουν καθορισθεί και ισχύουν με την Δ.Α.Δ. 3/19071/24-3-2017 του Δασαρχείου Λαγκαδά
Α) Επιτρέπουμε καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων
(δεικτών – ερευνητών), που θα συνοδεύονται απαραίτητα από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς
να φέρουν κυνηγετικό όπλο.
Β) Οι θέσεις καθορισμού του χώρου και τόπου εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων
ορίζονται ως εξής:
Ζώνη Α (Ευαγγελισμού – Προφήτη – Αρετής – Σοχού – Ασκού): Αρχικό σημείο η Τ/Κ Ευαγγελισμού
(1). Βόρεια προς «Ισώματα» (2) συνεχίζει έπειτα προς «Δρυμιά» (3) και μέσω της δασικής οδού προ
οικισμό Τ/Κ Αρετής (4). Διερχόμενη ύστερα από «εκκλησάκι Μακκαβαίων» (5) προς Τ/Κ Κρυονερίου
(6) διασχίζει τα όρια του οικισμού (7) συνεχίζει Βόρεια προς κορυφή «Κωνσταντή Τεπέ» (8),με
κατεύθυνση έπειτα Ανατολική περνά από «Δάσκαλου βρύση»(9) και Βόρεια στην κορυφή
«Χαρβάτα»(10) μετά δε στα «Βλάχικα Καλύβια» (11). Με κατεύθυνση Ανατολική ακολουθεί την
κορυφογραμμή προς Σοχό και την «Κορυφή Προφήτη Ηλία» (12) συνεχίζει προς «Άγιο Χριστόφορο»
(13) έπειτα προς «Γέρμαν» (14) και Βόρεια προς «Μπέλα Βόντα» και «Κανδύλα χωράφια» καταλήγει
στα «Όρια Νιγρίτας» (15). Από εκεί με Νοτιοανατολική κατεύθυνση προς «Αρκουδόλακκο» (16),
συνεχίζει Νότια προς «Κούτλα Βρύση» (17) προς τα όρια «οικισμού Μαυρούδας»(18) και την
«Γέφυρα Δεκατεσσάρα» (19) διέρχεται από «Σαρακήνα Χωράφια» (20) και αφήνοντας ανατολικά το
καταφύγιο της «Κλαδερής» (21) συνεχίζει στις παρυφές των «Τ/Κ Πολυδενδρίου» (22) και «Τ/Κ
Ασκού» (23). Έπειτα Νοτιοδυτικά προς «Βρύση Μαμαλού» (24) και με όριο την κορυφογραμμή
αφήνει Νότια το Πεδίο Βολής Ασκού προς το εκκλησάκι «Αγ. Γεώργιος» (25) συνεχίζει στα όρια του
«οικισμού Μικροκώμης» (26) διέρχεται από όρια «Τ/Κ Προφήτη» (27) συνεχίζει προς Ευαγγελισμό
από την διασταύρωση Σχολαρίου (28) καταλήγοντας στο αρχικό σημείο (1) του Τ/Κ Ευαγγελισμού.
Ζώνη Β (Δορκάδας – Νικόπολης – Βερτίσκου): Αρχικό σημείο από οδό προς Άσσηρο όπου το
«Πτηνοτροφείο Καρακόλη» (1) με Βόρεια κατεύθυνση που διέρχεται από θέση «Σταυρός» και
συναντά την «άσφαλτο προς ΧΥΤΑ»(2) συνέχεια προς «Πύλη ΧΥΤΑ Μαυροράχης» (3) και από εκεί
Βόρεια προς «Τέρμα Αναδασώσεων Πεύκων» (4) έπειτα Ανατολικά προς Τ/Κ Μαυροράχης (5) και
Βόρεια προς Τ/Κ Δορκάδας (6)και μετά ακολουθεί την ασφάλτινη οδό-διασταύρωση οδού προς
Μαυροράχη (7) κατόπιν προς διασταύρωση με την Τ/Κ Νικόπολης (8) συνεχίζοντας δε
Βορειοανατολικά συναντά την διασταύρωση της «Παλαιάς οδού Θεσ/νίκης –Σερρών» (9) διέρχεται
από Τ/Κ Ξυλούπολης (10) και με κατεύθυνση προς Λαχανά στρίβει Νοτιοανατολικά από «Δασικό
δρόμο Λαχανά-Βερτίσκου» (11) προς Τ/Κ Βερτίσκου (12). Στην συνέχεια ακολουθεί την επαρχιακή
οδού προς Τ/Κ Όσσας (13) και Τ/Κ Γαλήνης (14) έπειτα προς Τ/Κ Πολυδενδρίου (15) καταλήγοντας
διερχόμενη από θέση «Ταμπέλα» στο Αρχικό σημείο (1).

Ζώνη Γ (Λαγκαδά – Κολχικού – Χρυσαυγής): Αρχικό σημείο ο οικισμός Χρυσαυγής (1) με
κατεύθυνση Βορειοανατολική διέρχεται από «Κιόσκι Κυνηγών» (2) συνεχίζει προς Τ/Κ Πέντε Βρυσών
(3) μετά προς «Κληματόρεμα» (4) και στην συνέχεια στην θέση «Κεράνη Μύλος» (5) από όπου με
Νότια κατεύθυνση στο «εκκλησάκι της διασταύρωσης προς Λοφίσκο» (6) μετά στην Τ/Κ Λοφίσκου
(7) έπειτα δε ακολουθεί την δασική οδό (8) μέχρι να συναντήσει την Τ/Κ Κολχικού (9) και να
καταλήξει στο αρχικό σημείο(1).
Ζώνη Δ (Καβαλαρίου – Αγ. Βασιλείου): Αρχικό σημείο η διασταύρωση του Εθνικού δρόμου
Θεσ/νίκης-Καβάλας με τον αντιπυρικό δρόμο Λαγυνών –Αγ. Βασιλείου περίπου 500 μέτρα από τον
οικισμό (1) με κατεύθυνση Ανατολικά διέρχεται από «Τούμπα Καβαλαρίου» (2) και συνεχίζει
περνώντας από «Παλαιό Κωπηλατοδρόμιο» (3) προς Τ/Κ Αγίου Βασιλείου (4) από όπου στην στροφή
«Μάρμαρα» (5) με κατεύθυνση Νότια φτάνει στην θέση «Ξεπατώματα» (6) συνεχίζει Δυτικά προς την  θέση «Ξερόλακκος» (7) φτάνοντας στην επαρχιακή οδό Αγίου Βασιλείου-Πανοράματος (8) την οποία
ακολουθεί Νοτιοδυτικά προς Χορτιάτη (9) συναντά την θέση «Εκκλησάκι» (10) συνεχίζει έπειτα
Δυτικά μέχρι την θέση «Μελάς» (11) όπου και συναντά την διασταύρωση με τον αντιπυρικό δρόμο
Λαγυνών-Αγίου Βασιλείου (12) και καταλήγει στο αρχικό σημείο (1).
Ζώνη Ε (Ζαγκλιβερίου): Αρχικό σημείο η διασταύρωση παραλλαγής νέας οδού προς Ζαγκλιβέρι (1)
με κατεύθυνση Βόρεια προς Πυροφυλάκειο Δασικής Υπηρεσίας (2) συνεχίζει προς Τ/Κ Γερακαρούς
(3) και έπειτα Ανατολικά στον αγροτικό δρόμο Νικομηδινού-Πλατείας (4). Ακολουθεί τον δρόμο
ανατολικά (5) και συναντά τον οικισμό «Πλατεία» (6) από όπου με κατεύθυνση Νοτιοανατολική
προς το «Υδραγωγείο» (7) συνεχίζει μετά προς «Ερείπια Παρθενίου» (8) έπειτα Ανατολικά προς
«Κεραίες» (9) και Νότια στη θέση «Σουφλάρι» (10) και συναντά την αγροτική οδό που οδηγεί στο
«Αγγελοχώρι» (11) μέχρι την θέση «Εκκλησιά» (12) στην άσφαλτο για Τ/Κ Καλαμωτούς (13) που
συνεχίζει έως την Τ/Κ Ζαγκλιβερίου (14) και την θέση «προς Γερακαρού» (15) καταλήγοντας στο
αρχικό σημείο (1).
Πίνακες συντεταγμένων χαρακτηριστικών σημείων σε ΕΓΣΑ’ 87:

Σχόλια
Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση