Αντιδήμαρχοι Δήμου Βόλβης και οι αρμοδιότητες τους

dimosΟ Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης
Έχοντας υπόψη :
1) Την απογραφή πληθυσμού του 2011 σύμφωνα με την οποία (ΦΕΚ
3465/τ.Β΄/28.12.2012) οι έξι (6) πρώην Δήμοι και νύν Δημοτικές
Ενότητες: Αγίου Γεωργίου – Απολλωνίας –Αρέθουσας- Εγνατίας –
Μαδύτου και Ρεντίνας που πλέον αποτελούν τον Δήμο Βόλβης έχουν
αθροιστικά πληθυσμό 23.478 κατοίκους.
2) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012.
3) Την υπ’ αριθμ.15.150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» όπως ισχύει.
4) Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6)
Αντιδήμαρχοι.
5) Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 3 ε΄ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α΄40) αναφορικά με το ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
6) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 (παρ.ΣΤ΄ υποπαρ. ΣΤ1)
7) Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης (ΦΕΚ 2399/τ.Β΄/27-10-2011)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βόλβης, με θητεία από 01-09-2014 μέχρι 28-02-2017, και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής :

1) Τον κ. Αθανασιάδη Γεώργιο Αντιδήμαρχο Δημοτικών Ενοτήτων
και συντήρησης υποδομών δίχως αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε
τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.
4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
5. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
6. Την ευθύνη για τη συντήρηση των δασικών, δημοτικών και αγροτικών οδών του Δήμου.
7. Την ευθύνη συντήρησης των κοιμητηρίων.
8. Την ευθύνη συντήρησης των πεζοδρομίων.
9.Την ευθύνη συντήρησης των παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων.
10.Τη συντήρηση υποδομών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
11. Την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3481/2006 που προβλέπει τον έλεγχο των οδών, τη διαπίστωση προβλημάτων και την αποκατάστασή τους.
12. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των προβλημάτων στα πεζοδρόμια αν οι παρόδιοι, που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους, αδιαφορήσουν ύστερα από έκκληση των υπηρεσιών του Δήμου.
13. Την παρακολούθηση του καθαρισμού των ρεμάτων στα όρια του Δήμου.
14. Την εποπτεία των εργαζομένων του τομέα του.
15. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας
16. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
17. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής για θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων του.
18.Tην υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
19. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
20. Την παραλαβή δικογράφων.

2) Την κ. Βασιλειάδου Άννα Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος με αντιμισθία και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της.
2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδια.
3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα της.
4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
5. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
6.Την ευθύνη ευταξίας, λειτουργικότητας και καθαριότητας των κοιμητηρίων του Δήμου.
7. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας των πάρκων, των παιδικών χαρών και των χώρων πρασίνου του Δήμου.
8. Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των δημοτικών δασών και αλσών.
9.Την περισυλλογή και εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και τη δημιουργία καταφυγίων και ειδικότερα την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4039/2012 για «Τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»
10. Την μέριμνα για την εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων.
11. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά της να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
12. Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.
13. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
14. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
15. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
16. Την παραλαβή δικογράφων.

3) Τον κ. Δεμερτζή Γεώργιο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών
και εποπτείας Νομικών Προσώπων δίχως αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.
4. Την εποπτεία του προσωπικού και των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.
5. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.
6. Την υπογραφή για κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές όλου του προσωπικού του Δήμου.
7. Να ελέγχει και να υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης).
8.Την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Βόλβης (Ο.Κ.Π.Α.Π.) και του Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης (Ο.Π.Α.Π.).
9. Την εποπτεία και την ρύθμιση θεμάτων, σε συνεργασία με το εκάστοτε ορισθέν διοικητικό συμβούλιο, για την εύρυθμη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Σταυρού σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3 υποπαρ. Β13 του Ν. 3852/2010, και τις κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας του κατασκηνωτικού προγράμματος.
10. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
11. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
12. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
13. την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
14. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
15. Την παραλαβή δικογράφων.

4) Τον κ. Ιορδανίδη Θεόδωρο Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδια.
3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.
4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
5. Την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
6. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων.
7. Η τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
8. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων.
9. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, , που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών.
10. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
11. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
12. Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, καθώς
και τον έλεγχο της ηχορύπανσης.
13. Τον έλεγχο των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
14. Την υπογραφή αποφάσεων :
α) Οριστικής ή προσωρινής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας ή άλλων λόγων όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
β) Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
γ) Προσωρινής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας από 10 έως 60 ημέρες.
δ)Αποφάσεις αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ε) Ακυρωτικές αποφάσεις προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
15. Τον καθορισμό των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
16. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και ενώπιον κάθε Αρχής .
17. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα όλων των αρμοδιοτήτων του.
18. Την άσκηση αρμοδιότητας των άρθρων 94 παρ. 6 εδάφια 28-42 του Ν. 3852/2010.
19. Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθρια διαφήμισης.
20. Την αρμοδιότητα να επιβάλει πρόστιμα για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/τΑ΄/2001).
21. Τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών χρήσης πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων.
22. Τον έλεγχο και την εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων.
23.Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
24. την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
25. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
26. Την παραλαβή δικογράφων.

5) Τον κ. Καρακίτσο Απόστολο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
και Οικονομικής Διαχείρισης, με αντιμισθία και της μεταβιβάζουμε τις
παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της.
2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδια.
3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα της.
4.Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
5. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Την εποπτεία της πορείας των πολεοδομικών εφαρμογών.
7. Την εποπτεία της ασφάλειας και εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων.
8.Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζόδρομω, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας.
9. Την ευθύνη για την έκδοση αδειών περιβαλλοντικών όρων όπου χρειάζεται.
10. Να υπογράφει με εντολή μας :
α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.
β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.
γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.
11. Να εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό και την είσπραξη των εσόδων: φόρων, εισφορών, τελών, ενοικίων και λοιπών δικαιωμάτων.
12. Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων
13. Να υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και τα φύλλα εκκαθάρισης των δαπανών.
14. Την παρακολούθηση και εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος.
15. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
16. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.
17. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
18. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
19. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
20. Την παραλαβή δικογράφων.

6) Τον κ. Μπουρλή Γεώργιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω
αρμοδιότητες :
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.
4. Την εποπτεία των εργαζομένων του τομέα του.
5. Την εποπτεία ανακύκλωσης και αποκομιδής απορριμμάτων
6. Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων
7. Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
8. Την εποπτεία και τον έλεγχο για την παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων ή λυμάτων σε πρώην ΧΑΔΑ ή σε άλλους δημόσιους χώρους.
9.Την συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού.
10. Την ευθύνη για τον προγραμματισμό κίνησης οχημάτων της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.
11. Την λήψη μέτρων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων εσωτερικού χώρου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες στα κτίρια αλλά και στις
εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων, κυρίως ηλεκτρολογικών (φωτισμός οδών, πλατειών, ΦΟΠ και των εγκαταστάσεων αυτών).
12. Τη ευθύνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων της αρμοδιότητά του, την χρέωσή τους για συντήρηση, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), την ασφάλισή τους, την κάρτα καυσαερίων και τη νόμιμη κυκλοφορία τους.
13. Την μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας και της επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων.
14. Την παρακολούθηση του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες και την εποπτεία της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου.
15. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
16. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
17. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
18. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
19. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
20. Την παραλαβή δικογράφων.

Β. 1) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιορδανίδη Θεοδώρου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπουρλής Γεώργιος και αντίστροφα.
2)Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανασιάδη Γεωργίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Βασιλειάδου Άννα και αντίστροφα.
3) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δεμερτζή Γεωργίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρακίτσος Απόστολος και αντίστροφα.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δεμερτζή Γεώργιο.

Δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια

Ακόμα, έπειτα από την προβλεπόμενη διαδικασία στο δημοτικό συμβούλιο Βόλβης, ορίστηκαν οι ακόλουθες επιτροπές και συγκροτήθηκαν τα διοικητικά συμβούλια στους οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα του δήμου Βόλβης, ως εξής:

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης: Πρόεδρος: Δημήτρης Βασιλάκης.

Επιτροπή Παιδείας: Πρόεδρος: Χρήστος Χατζής.

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Πρόεδρος: Νικόλαος Τσακίρης.

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Πρόεδρος: Μαρία Χατζή – Τζιβελέκη.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης:

Πρόεδρος: Ανδρέας Γαβριηλίδης, αντιπρόεδρος: Αντώνης Ζάκας.

Επενδυτική Δήμου Βόλβης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία:

Πρόεδρος: Χρήστος Σαββόπουλος, αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παπαγεράς.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας:

Πρόεδρος: Αντώνιος Στοΐτσας, αντιπρόεδρος: Πηνελόπη Σαραφίδου.

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος:

Πρόεδρος: Νάσος Κωνσταντινάκης, αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γούτας.

Τα σχόλια δικά σας

https://volvipress.gr

5 thoughts on “Αντιδήμαρχοι Δήμου Βόλβης και οι αρμοδιότητες τους

 1. Ας βοηθήσουμε λίγο τους Αντιδημάρχους εξηγώντας τους νόμους που υπάρχουν στο κείμενο αλλά και να γνωρίζουν καλύτερα οι κάτοικοι τις αρμοδιότητες του καθένα.
  Αθανασιάδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων και συντήρησης υποδομών
  5. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
  τι λέει το παραπάνω άρθρο
  α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
  β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
  γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
  δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες
  ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά όλες τις δημοτικές ενότητες

  Ο ΥπερΑντιδήμαρχος δηλαδή.

 2. Μια που πλέον Δήμαρχε έχεις επιλέξει τους αποδεδειγμένα καλύτερους και τους εμπειρότερους , πιστοποιημένους με έργα δεκαετιών στις Δημοτικές Ενότητες, άρα είσαι πανέτοιμος για έργο, διότι η περίοδος χάριτος τελείωσε, μαζί με την υπομονή μας.
  Μπορεί προς το παρόν η Περιφέρεια να μην τα βρίσκει με τους μεταφορείς, οι οποίοι κάνουν παιχνίδι εις βάρος της μόρφωσης των παιδιών, πλην ο Καλλικράτης – Νομοθέτης δίνει – λύνει τα χέρια στους Δημάρχους – Αντιδημάρχους να δώσουν λύση.
  Για του λόγου το αληθές σου υποβάλλω και το άρθρο.

  ΑΡΘΡΟ 83
  Δημοτική Συγκοινωνία

  1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να ασκούν συγκοινωνιακό έργο για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιφέρειάς τους, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, όπως τούτο διαπιστώνεται από τον οικείο Νομάρχη. Για την εκτέλεση του έργου αυτού επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η επιβολή κομίστρου, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και καλύπτει αποκλειστικώς λειτουργικές ανάγκες.
  2. Μπορούν, επίσης, να διενεργούν μεταφορές για τη μετακίνηση:
  α) κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες, όπως ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παιδιών, στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες,
  β) των εργαζομένων στους οικείους Δήμους και Κοινότητες και στα νομικά πρόσωπα αυτών και
  γ) μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο, εφόσον η μετακίνησή τους δεν είναι δυνατή με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης.
  Για θέματα που προκύπτουν όταν η μεταφορά αναφέρεται σε μαθητές διαφορετικών Δήμων ή Κοινοτήτων, αποφασίζει η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
  3. Η εκτέλεση του έργου του άρθρου αυτού μπορεί να γίνεται και εκτός των διοικητικών τους ορίων, πραγματοποιείται δε είτε με ιδιόκτητα μέσα είτε με τη χρήση των συνήθων αστικών ή υπεραστικών μέσων είτε με μίσθωση τουριστικών Δ.Χ. λεωφορείων. Η πραγματοποίηση μεταφοράς παιδιών σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν για τα αντίστοιχης κατηγορίας μεταφορικά μέσα.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 7, 10, 19 και 20 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄)και των σχετικών διατάξεων του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).

  Συνεπώς, δώστε λύση, μέχρι να δοθεί πραγματική λύση…
  Γιαυτό σας ψήφισε ο κόσμος να λύνετε προβλήματα, και να πιέζετε, για να λυθούν τα προβλήματα…

 3. Αθανασιάδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων και συντήρησης υποδομών
  11. Την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3481/2006 που προβλέπει τον έλεγχο των οδών, τη διαπίστωση προβλημάτων και την αποκατάστασή τους.
  3481/2006 Άρθρο 7
  Συντήρηση οδών
  4. «συντήρηση» νοείται η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού (στηθαία, νησίδες ασφαλείας, σήμανση κ.ο.κ.), επιφυλασσομένων των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την αρμοδιότητα και τις ευθύνες των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Την υπηρεσία που έχει κατά τα ανωτέρω την αρμοδιότητα συντήρησης των οδών βαρύνει η υποχρέωση και η δαπάνη ηλεκτροφωτισμού τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι αρμοδιότητες που αφορούν την καθαριότητα της επιφάνειας των οδών.

  5. Οι αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο, τις οδούς της αρμοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού και να καταγράφουν τα ευρήματα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται με ευθύνη του Προϊσταμένου τους. Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να προβαίνει επίσης σε γραπτή ειδοποίηση των αρμόδιων για τη συντήρηση υπηρεσιών, με οποιοδήποτε μέσο (όπως ιδίως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική επιστολή), η οποία καταχωρίζεται από τις ως άνω υπηρεσίες στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο.

  6. Η αρμόδια προς συντήρηση της οδού υπηρεσία υποχρεούται να πραγματοποιήσει με όργανά της αυτοψία της βλάβης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες αφότου λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση αυτής και να συντάξει συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και του είδους της και της ύπαρξης ή μη ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης. Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί επικινδυνότητα της βλάβης για την οδική ασφάλεια, λαμβάνονται άμεσα από τους διενεργούντες την αυτοψία τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή της αποκατάσταση, εφόσον αυτή είναι δυνατή, άλλως για την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανσή της, προς αποφυγή ατυχημάτων. Η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας. Οι ενέργειες της παραγράφου αυτές καταγράφονται σε ειδικό Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης Βλάβης, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που ορίσθηκαν υπεύθυνοι κατά τα ανωτέρω και θεωρείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτής και της προηγούμενης παραγράφου με υπαιτιότητα των αρμόδιων οργάνων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

  7. Οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, όπως ιδίως η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η Δ.Ε.Η. Α.Ε., ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τα νομικά ή φυσικά εν γένει πρόσωπα που εκτελούν έργα επί των οδών, υποχρεούνται να αποκαθιστούν πλήρως τις τομές και παντοειδείς φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας των οδών, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην άδεια που εκδίδει η αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία κατά την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – ΦΕΚ 57 Α΄) και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από του πέρατος των εργασιών, επί των τμημάτων των οδών τα οποία παραδίδονται στην κυκλοφορία. Αν δεν αποκατασταθούν οι βλάβες και τομές του οδοστρώματος ή δεν αποκατασταθούν εντέχνως και επαρκώς, κατά την κρίση του οικείου φορέα συντήρησης της οδού, ο φορέας αυτός υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη εις βάρος και για λογαριασμό του προσώπου για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο και περαιτέρω να βεβαιώσει και εισπράξει τη σχετική δαπάνη κατά τις διατάξεις είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

  8. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν την κατάταξη και χαρακτηρισμό των οδών και τις συνέπειες που απορρέουν από την κατάταξη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 4. Ο υπερήλικας 125χρονος που κόβει τα χόρτα μόνο στο χωριό και για τον οποίο δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός απο το χωριό του, και τους εκλεκτούς του είναι υπεύθυνος για όλα αυτά? Τελικά ο Λιάμας όχι μόνο δεν θέλει την ενότητα του δήμου, αλλά προφανώς μάλλον θέλει να καταστρέψει τα πάντα.Δεν εξηγείται αλλιώς. Την στιγμή που διάλεξε κάποιον που είναι υπεύθυνος για ένα μέγα σκάνδαλο, είναι άνθρωπος χωρίς μυαλό. Δυστυχώς για τον Δήμο και τους Δημότες, ότι δυνατότητα υπήρξε για να γίνει κάτι, πέθανε στις 15.9.2014.
  Συγχαρητήρια στον Διαμαντή Λιάμα, θα τον θυμούνται όλες οι επόμενες γενιές του Δήμου Βόλβης, γιατί θα γραφτεί στην Ιστορία, ως ο άνθρωπος που κατέστρεψε τον Δήμο.

 5. Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης,ο
  Αντιδήμαρχος σε θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Διαχείρισης κ.Καρακίτσος Απόστολος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

five × 3 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.