Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Βόλβης

dimosΤην τελευταία εργάσιμη ημέρα της λήξης της θητείας του νυν δημοτικού συμβουλίου του δήμου Βόλβης, ο πρόεδρος καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του. Αυτό και μόνο αλλά και λόγω της εξαιρετικής σπουδαιότητας του θέματος και των επαπειλούμενων σοβαρότατων Εθνικών συνεπειών δείχνει την σπουδαιότητα της συνεδρίασης αυτής.

Μοναδικό θέμα τη έκτακτης αυτής συνεδρίασης η παράνομη επέκταση σχεδίων των πρώην δήμων Αρέθουσας και Εγνατίας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε, πως θα υπάρξει απαρτία ώστε να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση και να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 28/8/2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22.205

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η έκτακτη αυτή συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω της εξαιρετικής σπουδαιότητας του θέματος και των επαπειλούμενων σοβαρότατων Εθνικών συνεπειών.

Λήψη αποφάσεων επί του πρακτέου σε σχέση :

1) με το υπ’ αριθμό πρωτ. 28913/21.07.2014 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Θέμα : «Σύναψη δημοσίων συμβάσεων πολεοδομικού σχεδιασμού και κτηματογράφησης από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού των Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Διαδικασία παραβάσεως 2008/4765. Συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-601/10. Προειδοποιητική επιστολή του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.)»), που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Βόλβης, στον οποίο εισήχθη με αριθμό πρωτ. 18946/21.07.2014,

2) με το συνημμένο στο άνω έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, υπ’ αριθμό πρωτ. 3082.15/262/Α/4650/11.07.2014 έγγραφο του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου, της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Νομικό Τμήμα) προς τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών [Θέμα : «Παράβαση 2008/4765. Ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων Μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Κτηματογράφησης στην Ελλάδα. Προειδοποιητική Επιστολή 260 ΣΛΕΕ (διαδικασία επιβολής προστίμων), λόγω μη συμμόρφωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την απόφαση ΔΕΕ της 27.10.2001, στην υπόθεση C-601/11»],

3) με την συνημμένη στο άνω έγγραφο υπ’ αριθμό 2, υπό στοιχεία 2008/4765 C(2014)3221final/10.07.2014 Προειδοποιητική Επιστολή, κατ’ άρθρο 260 ΣΛΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάσθηκε στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπό στοιχεία SG-Greffe (2014) D/9873/11.07.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Θέμα :«Προειδοποιητική Επιστολή – παράβαση αριθ. 2008/4765»).

4) Το δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ» του Σαββάτου, της 5ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΗ. Στο δημοτικό συμβούλιο οι ευθύνες για την επίβλεψη μελετών του Δήμου Βόλβης» [Σχετικά : α) το υπ’ αριθμό πρωτ. 17.509/07.07.2014 έγγραφο του Δημάρχου Βόλβης προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Θέμα : «Συνεχιζόμενη άρνηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης να συμμορφωθεί με την από 27.10.2011 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση C-601/10, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας») και β) το υπ’ αριθμό πρωτ. 17.860/09-07-2014 έγγραφο του Δημάρχου Βόλβης προς τον Διευθυντή της Εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ» (Θέμα : «Το συνημμένο δημοσίευμα, στην εφημερίδα σας «Η ΑΥΓΗ» του Σαββάτου, 05 Ιουλίου 2014 με τίτλο «ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο οι ευθύνες για την επίβλεψη μελετών του Δήμου Βόλβης»).

5) το υπ’ αριθμό πρωτ. 4665/55288/18.07.2014 έγγραφο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης προς τον Δήμαρχο Βόλβης (Θέμα : «Μελέτες Δήμου Βόλβης – Ευθύνες για μη συμμόρφωση της χώρας προς υποχρεώσεις της απέναντι στην ΕΕ»), το οποίο εισήχθη στο Δήμο Βόλβης με αριθμό πρωτ. 18878/21.07.2014,

6) Το υπ’ αριθμό πρωτ. 491/17.07.2014 έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τον Δήμαρχο Βόλβης (Θέμα : «Ζητήματα σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 17509/07.07.2014 επιστολή σας»), το οποίο εισήχθη στο Δήμο Βόλβης με αριθμό πρωτ. 18963/21.07.2014.

7) Το υπ’ αριθμό πρωτ. 19260/23.07.2014 έγγραφο του Δημάρχου Βόλβης προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Θέμα : «Κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 260 ΣΛΕΕ κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης (α) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (ήδη Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών) του Δήμου Θεσσαλονίκης, (β) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης και (γ) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Πολυγύρου να συμμορφωθούν με την από 27.10.2011 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση C – 601/10. Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας»), το οποίο έλαβε αριθμό πρωτ. 2399/24.07.2014.

8) Το υπ’ αριθμό πρωτ. 19827/29.07.2014 έγγραφο του Δημάρχου Βόλβης προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης [Θέμα : «Κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 260 ΣΛΕΕ κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης (α) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (ήδη Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών) του Δήμου Θεσσαλονίκης, (β) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης και (γ) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Πολυγύρου να συμμορφωθούν με την από 27.10.2011 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση C – 601/10). Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας»], με τις συνημμένες σ’ αυτό υπ’ αριθμούς 2551/16.07.2014 και 2552/16.07.2014 αποφάσεις της Επταμελούς Σύνθεσης, του ΣΤ’ Τμήματος, του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έλαβε αριθμό πρωτ. 2486/30.07.2014.

9) Το υπ’ αριθμό πρωτ. οικ.38431/19.05.2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Θέμα : «Αποστολή στοιχείων όσον αφορά την στελέχωση Υπηρεσιών Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων»), απευθυνόμενο, μεταξύ άλλων, και προς το Δήμο Βόλβης, στον οποίο εισήχθη με αριθμό πρωτ. 12.942/20.05.2014

10) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 66395 + …… + 25645/31.07.2014 έγγραφό του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Θέμα : «Συμμόρφωση της χώρας μας στην απόφαση C-601/10 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. ΑΠ 28913/21-7-2014 και 11106/21-6-2014 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών») απευθυνόμενο μεταξύ άλλων και στον Δήμο Βόλβης στον οποίο εισήχθη με αριθμό πρωτ. 20335/05.08.2014.

11) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 11106/21.06.2014 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών (Θέμα : «Σύναψη δημοσίων συμβάσεων πολεοδομικού σχεδιασμού και κτηματογράφησης από ΟΤΑ Α’ βαθμού των Νομών Θεσσαλονίκης., Διαδικασία παραβάσεως 2008/4765. Συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C – 601/10») προς τον Γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο Βόλβης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 66395 + …… + 25645/31.07.2014 έγγραφό του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

12) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΝΥ/ΕΕ 26866/16.06.2014 έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (Θέμα : «Παράβαση 2008/4765 – Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού και κτηματογράφησης δήμων κατά παράβαση κοινοτικών οδηγιών. Συμμόρφωση με την καταδικαστική απόφαση της 27ης /10/2011») απευθυνόμενο, μεταξύ άλλων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο Βόλβης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 66395 + …… + 25645/31.07.2014 έγγραφό του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

13) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 20446/06.08.2014 έγγραφο του Δημάρχου Βόλβης προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Θέμα : «Το απευθυνόμενο και προς το Δήμο Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, υπ’ αριθ. πρωτ. 66395 + …25645/31.07.2014 …. Έγγραφό σας»), το οποίο έλαβε αριθμό πρωτ. 2619/06.08.2014.

14) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 68161/11.08.2014 έγγραφό του Γενικού Γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Θέμα : «Το με ΑΠ 20446/6-8-2014 έγγραφό σας») απευθυνόμενο προς το Δήμο Βόλβης στον οποίο εισήχθη με αριθ. πρωτ. 20953/12.08.2014.

15) Την υπ’ αριθ. 150/12.08.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: 7ΛΟΤΩ9Ω-ΔΦΦ).

16) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 21395/19-8-2014 έγγραφο του Δημάρχου Βόλβης προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης [Θέμα : «Κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 260 ΣΛΕΕ κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης (α) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (ήδη Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών) του Δήμου Θεσσαλονίκης, (β) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης και (γ) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Πολυγύρου να συμμορφωθούν με την από 27.10.2011 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση C – 601/10). Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας»], το οποίο έλαβε αριθμό πρωτ. 2746/19-8-2014.

17) Το με αριθ. πρωτ. 1365/6-8-2014 έγγραφο του ΣΕΕΔΔ Π.Γ. Θεσσαλονίκης προς το Δήμο Βόλβης [Θέμα: «Απάντηση σε έγγραφό σας»] το οποίο εισήλθε στο Δήμο Βόλβης στις 19-8-2014 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 21433/19-8-2014.

18) Το με αριθ. πρωτ. 21934/25-8-2014 έγγραφο του Δημάρχου Βόλβης προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης [Θέμα : «Κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 260 ΣΛΕΕ κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης (α) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (ήδη Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών) του Δήμου Θεσσαλονίκης, (β) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης και (γ) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Πολυγύρου να συμμορφωθούν με την από 27.10.2011 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση C – 601/10). Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας»]

19) Το με αριθ. πρωτ. 71635+70566/19-8-2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Θέμα : «Απάντηση στον Δήμο Βόλβης που αφορά την συμμόρφωση της χώρας μας στην απόφαση C-601-10 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. ΑΠ 28913/21-7-2014 και 11106/21-6-2014 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών»] το οποίο εισήλθε στο Δήμο Βόλβης στις 27-8-2014 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 22114/27-8-2014.

20) Το από 25-8-2014 Ψήφισμα της Τ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Δήμου Βόλβης, το οποίο κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλβης και έλαβε αριθμό πρωτ. 22018/26-8-2014.

ΕΝ ΟΨΕΙ : αφ’ ενός της αναμενόμενης γνωστοποίησης, προς το Δήμο Βόλβης, των οδηγιών που απέστειλε ή θα αποστείλει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας (ήδη Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών) του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση των, κατά το άρθρο 260 ΣΛΕΕ, υποχρεώσεών του και των διαλαμβανομένων : ι) στο υπ’ αριθμό πρωτ. 28913/21.07.2013 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών προς αυτόν και ιι) την από 10.07.2014 Προειδοποιητική Επιστολή, κατ’ άρθρο 260 ΣΛΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελληνική Δημοκρατία και αφ’ ετέρου της ενδεχόμενης συνέχισης της άρνησης συμμόρφωσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (ήδη Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών) του Δήμου Θεσσαλονίκης προς : ι) την από 27.10.2011 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση C – 601/10) Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας» και ιι) την από 10.07.2014 Προειδοποιητική Επιστολή, κατ’ άρθρο 260 ΣΛΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελληνική Δημοκρατία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πηγή: dimosvolvis.gr

1 thoughts on “Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Βόλβης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

20 − 5 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.