Αιτήσεις για την χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου 2014

laikiΣύμφωνα με το αρ. πρωτ. 29.131/12-05-2014 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, επικυρώθηκε η αρ. 3/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Βόλβης όπως αυτή συμπληρώθηκε από την αρ. 48/2014 αντίστοιχη απόφαση και η οποία αφορά τον καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2014.

Κατόπιν αυτών οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους συνοδευμένες από τα κάτωθι δικαιολογητικά στο δημοτικό κατάστημα Ασπροβάλτας έως και την 06/06/2014.

Δικαιούχοι

Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση. (παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 – ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους (υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση).

β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος. Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων

γ) Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς (υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση) .

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας στασίμου εμπορίου είναι τα εξής :

1. Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της.

Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:

Α) υποβάλλει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (θα υποβληθεί το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2013 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2012). Σε περίπτωση που δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης τότε υποβάλλεται βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη υποβολής δήλωσης.

Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:

(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί

(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),

(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο

(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

Πλέον αυτών οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν :

1) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας τους ή βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργοι

2) ένα λογαριασμό όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας τους.

3) βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας (περί μη οφειλής στο δήμο)

4) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους κατά την έκδοση της άδειας

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία:

1) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α),

2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,

3) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών,

4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του

5) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,

6) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων & ποτών.

Ειδικά για την λειτουργία καντινών εκτός των ανωτέρω απαιτείται :

7) και η χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία

8) και η έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

Περιορισμοί αδειών

-Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. (αρ. 1 παρ. 5 Ν. 2323/1995 όπως είχε τροποποιηθεί με το Ν.3190/03, αντικαταστάθηκε με το αρ. 1 του Ν. 3377/05.)

– Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται μόνο μία άδεια υπαιθρίου εμπορίου. (άρθρο 7 παρ.2 ΠΔ 254/05)

– Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. (άρθρο 7 παρ.3 ΠΔ 254/05)

www.dikaiologitika.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

16 + 10 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.