Ο δήμος Βόλβης ως θύλακας κοινωνικής οικονομίας

ΠΟΣΟ ΕΦΙΚΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΟΝ Δ.ΒΟΛΒΗΣ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ  ΣΤΟ  ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ!!!!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : Μια άλλη επιλογή ανάπτυξης

Η δημιουργία  ενός νέου οικονομικού τομέα με κοινωνικό αντίβαρο, αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την μετάβαση στο νέο μοντέλο τοπικής ανάπτυξης, όχι μόνο λόγω της σημασίας που έχει όσον αφορά στην  αναπτυξιακή πολιτική  του δήμου, αλλά και λόγω του ότι η εγκαθίδρυση αυτοδιαχειριζόμενων επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων συνιστά το θεμέλιο ανασυγκρότησης  της τοπικής κοινωνίας.

Η κοινωνική οικονομία  λειτουργεί ως ταμιευτήρας της αλληλεγγύης και των πόρων που προέρχονται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για να γίνουν επενδύσεις σε τομείς που είναι κοινωνικά αναγκαίοι, αλλά δεν προσφέρουν ισχυρό κίνητρο κέρδους για να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις. 

Στόχος της κοινωνικής οικονομίας δεν είναι η κατανάλωση ως αυτοσκοπός, αλλά η κάλυψη βασικών αναγκών μέσω ισοδίκαιης κατανομής των πόρων και σχέσεων αλληλεγγύης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων δημιουργώντας διαρκή απασχόληση και εισοδήματα για τους εργαζομένους ή τους συνεταιριζόμενους.

Σε ένα περιβάλλον οικονομικής και θεσμικής κρίσης αλλά και κρίσης αξιών, σε μία εποχή προσωρινότητας και αβεβαιότητας σε κάθε στιγμή της ζωής, σε μία περίοδο που κυριαρχεί η επισφάλεια στην εργασία και στις κοινωνικές μας σχέσεις, είναι αναγκαίο να υιοθετήσουμε κοινωνικές αξίες, όπως η κοινωνική προσφορά και η κοινωνική ευθύνη.

ΘΕΣΜΙΚΟ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η κοινωνική οικονομία έχει κωδικοποιηθεί με τον Ν.4430/2016 – ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016.

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελούν τις κατεξοχήν δομές εργασιακής ένταξης στη χώρα μας, και  κατηγοριοποιούνται:

1.Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ):

1.1. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος».

1.2. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού.

2.Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  13238/1997 &  Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) «Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών».

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΟΝ Δ.ΒΟΛΒΗΣ

Ο ρόλος της Τ.Α. στην τοπική ανάπτυξη και ιδιαίτερα στην τοπική επιχειρηματικότητα εκτός από ουσιαστικός είναι και διαρκώς διευρυνόμενος.

Ο λόγος στον οποίο οφείλεται αυτό είναι επειδή η Τ.Α. βρίσκεται κοντά στον πολίτη και τον επιχειρηματία, γνωρίζει πολύ καλύτερα τα προβλήματα και τις τοπικές ανάγκες και προοπτικές, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη μέσα από μία σειρά δράσεων.

Ο δήμος μας μπορεί και πρέπει να είναι πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.

Η πρόταση μας για την μετατροπή του Δ.Βόλβης σε  «ΘΥΛΑΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» εξειδικεύεται στα κατωτέρω :

1.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ :

Δημοτική δομή στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας:

Πρόκειται για δομή υποστήριξης που θα παρέχει υπηρεσίες για κοινωνικούς επιχειρηματίες και κοινωνικούς συνεταιρισμούς.

Οι δομή αυτή θα διαθέτει λειτουργία κέντρου πληροφόρησης, κινητοποίησης και υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας, συμβουλευτική για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, εκπαιδευτικά πακέτα δια βίου μάθησης, coaching και mentoring.

Παράλληλα, θα στηρίζει πρωτοβουλίες για τη δικτύωση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ μεταξύ τους σε τοπικό επίπεδο για τη δημιουργία clusters καθώς και την προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για λογαριασμό τους.

Πιο συγκεκριμένα :

1.Παρακολουθεί την εφαρμογή των δράσεων κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην επικράτεια του Δήμου. Προωθεί την  τοπική ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητος, σε ενιαία συγκροτημένη δομή, με μια οργανωμένη πλατφόρμα υποστηριζόμενη από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του δήμου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι δημότες  αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους να είναι σε θέση:
*να ιδρύσουν κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν δημοτικούς τομείς που παραμένουν αδρανείς, η παρουσιάζουν μειωμένη αποδοτικότητα.
*να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν-επιχορηγηθούν από αντίστοιχα  προγράμματα χρηματοδότησης (Ευρωπαικά & Εθνικά).

2.Προωθεί την ένταξη του Δήμου σε εθνικά, υπερεθνικά δίκτυα κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, Συμβούλιο της Ευρώπης) για πρωτοβουλίες στο πεδίο της κοινωνικής καινοτομίας.

3.Ωριμάζει δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Δήμου σε συνεργασία με τα όργανα υλοποίησης τους. Προωθεί «Συμπράξεις  Κοινωνικής Οικονομίας» κατά τον ν.4430/16 με Κοινωνικές Επιχειρήσεις Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, σε τομείς εφαρμογής που τον ενδιαφέρουν.

4.Μεριμνά για τη λειτουργία των μητρώων κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Δήμου (δημοτικό δίκτυο κοινωνικής οικονομίας).

5.Συμμετέχει σε προγράμματα μελέτης και έρευνας στα πεδία ανάδειξης της κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

6.Εντοπίζει και παρακολουθεί, σε συνεργασία με τα υπάρχοντα δίκτυα του Δήμου, ευρωπαϊκές πολιτικές, προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία και αναδεικνύει καλές πρακτικές σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών Κοινωνικής Καινοτομίας.

7.Παρακολουθεί τις δυνατότητες αξιοποίησης εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων σε σχέση με την ανάπτυξη τοπικών πολιτικών Κοινωνικής Καινοτομίας, και συνεργάζεται με τους υπόλοιπους φορείς  για την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων για την ένταξη σε προγράμματα Κοινωνικής Καινοτομίας καθώς και την υλοποίησή τους.

Συμπράξεις  Κοινωνικής Οικονομίας – Δημόσιου χαρακτήρα:

O Δ.βόλβης στα πλαίσια σύνδεσης του με την τοπική οικονομία μπορεί να χρησιμοποιεί κοινωνικές επιχειρήσεις για την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, για δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας του περιβάλλοντος κλπ, όπου θα μπορούσαν να αναλάβουν την λειτουργία αυτών των υποδομών υπεργολαβικά, εξασφαλίζοντας την λειτουργία τους με συγχρηματοδότηση, εφόσον προηγουμένως υπάρξει ένα σύμφωνο συνεργασίας στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων που προβλέπεται από την νομοθεσία.

Βασικός στόχος είναι να κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμη πηγή, συλλογικότητα και άτομα, και να θέσει τα κοινωνικά αντανακλαστικά ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μας στην υπηρεσία των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης και ανταπόδοσης.

Δεν μιλάμε για  ιδρυματοποίηση της Κοινωνίας , αλλά για την στήριξη που χρωστάμε σε αυτούς που πρέπει να στυλωθούν στα πόδια τους και να ξανακερδίσουν την ζωή τους.

Ο Δήμος θα συσχετίσει τον ανενεργό κινητό και ακίνητο εξοπλισμό τον οποίο μπορεί να διαθέσει σε φορείς κοινωνικής οικονομίας  και να εκτελέσει «Συμπράξεις  Κοινωνικής Οικονομίας» κατά τον ν.4430/16 με κοινωνικές επιχειρήσεις σε τομείς εφαρμογής που τον ενδιαφέρουν όπως:

1.Ανακύκλωση & διαχείριση αποβλήτων με τεχνολογία κομποστοποίησης,

2.Κοινωνικές δομές υγείας (φροντίδα στο σπίτι κλπ),

3.Εναλλακτικός τουρισμός,

4.Πολυχώρος κοινωνικής δράσης & πολιτισμού (κοινωνικό καφενείο κλπ.),

5.Κοινωνικό εστιατόριο (πώληση μεριδίων σε χαμηλές τιμές),

6.Κοινωνικό λογιστήριο (δωρεάν υπηρεσίες σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες),

7.Κοινωνικό κυνοκομείο – κτηνιατρείο,

8.Κοινωνικό φροντηστήριο,

9.Διαχείριση πρασίνου & Καθαριότητα ακτών,

10.Ομάδες Ναυαγοσωστών.

11.Αγροτική οδοποιία (Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα),

12.Δασοτεχνικά έργα σε δασικές εκτάσεις του ΟΤΑ.

Δημοτικές δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας :

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ  (farmers market) :

Στόχος της δράσης αυτής είναι να στηρίξει την ίδρυση & λειτουργία «Αγορών Παραγωγών» αγροτικών προϊόντων «Τοπικής προέλευσης», με την παράλληλη σύσταση «Ομάδων Παραγωγών-Ο.Π.», σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) και της εγκυκλίου 13238/1997, στο πλαίσιο της  διεπαγγελματικής συνεργασίας  με επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Στον ανωτέρω νόμο γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ «Αγροτών Παραγωγών» και «Επαγγελματιών πωλητών» (με τους τελευταίους να μην συμμετέχουν), και δικαίωμα συμμετοχής να έχουν μόνο οι αποκλειστικοί (κατά κύριο επάγγελμα) αγρότες ή όσων το κύριο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα (εγγεγραμμένοι σε μητρώα παραγωγών).
Δικαίωμα συμμετοχής επίσης εχουν οι τοπικοί παραγωγοί παραδοσιακών προιόντων οικοτεχνίας , και οι παραγωγοί των “αστικών δημοτικών λαχανόκηπων”, μετά από προσυνεννόηση με τη διαχείριση, για να τους διασφαλίσει τον απαραίτητο χώρο (θέσεις κινητών Stands)) εντός της αγοράς.
Στόχος της προσπάθειας αυτής ειναι η λειτουργία εντός του αστικού ιστού ενός “σταθερού δικτύου διάθεσης τροφίμων χωρίς μεσάζοντες” προς τους δημότες-καταναλωτές, με την δημιουργία μιας “νέας γενίας επαγγελματιών αγροτών”, ικανής, με οργανωμένη συλλογική δράση σε τοπικό επίπεδο, να προσφέρει αγροτικά προιόντα πιστοποιημένων προδιαγραφών και ανταγωνιστικού κόστους.

Οι αγορές παραγωγών “φυτέυονται” σε ανενεργούς δημοτικούς χώρους (εντός του αστικού ιστού), και αποτελούν “πλατφόρμες πώλησης” αγροτικών προϊόντων από τους αγρότες-παραγωγούς απευθείας στους δημότες-καταναλωτές με “κοινωνικές τιμές”, χαμηλότερες έως και 30%, χωρίς καμία απολύτως διαμεσολάβηση (μεσάζοντες).

Με βάση το ΔΗΜΟΤΙΚΟ MASTER PLAN οι αγορές αυτές θα τοποθετηθούν σε θέσεις της επικράτειας του Δήμου Βόλβης με στόχο να παίξουν ενοποιητικό ρόλο μεταξύ διαφορετικών περιοχών (τουριστικών & αγροτικών) με την δημιουργία μιας ζώνης διαρκούς επιρροής και”πόλο έλξης” των καταναλωτών.

Οι αγορές παραγωγων θα λειτουργούν σε χωροθετημένους και ειδικά σχεδιασμένους χώρους, ανοικτές σε καθημερινή βάση (ουσιαστικά ως ανοιχτά σούπερ μάρκετ αγροτικών προϊόντων), σε αντίθεση με τις λαϊκές αγορές, οι οποίες λειτουργούν μια-δυο φορές την εβδομάδα σε μη μόνιμους χώρους (και είναι συνεχώς μετακινούμενες), προκαλώντας σωρεία περιβαλλοντικών προβλημάτων σε πολλαπλάσιο αστικό χώρο από όσον χρειάζονται.
Σκοπός των αγορών παραγωγών είναι να υποστηρίζουν και να ενισχύουν τις κοινωνικές δομές των δήμων, μειώνοντας την οικονομική πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά ως καταναλωτές, ανακουφίζοντας τα συρρικνωμένα εισοδήματά τους.
Η οικογενειακή δαπάνη για τρόφιμα έχει αγγίξει απογοητευτικά ύψη για την ελληνική οικογένεια, μεγάλο μέρος της οποίας αφορά (δυστυχώς) εισαγόμενα είδη, με «αμήχανη έως παράλυτη» την παρουσία του κράτους, «αδιάφορο έως αδύναμο» να ελέγξει την μεσάζουσα κερδοσκοπία και φοροδιαφυγή.
Το περιεχόμενο και η ιδέα «δημιουργίας» των «Αγορών Παραγωγών» εμπεριέχει την κοινωνική-οικονομική διάσταση του οικονομικού οφέλους υπέρ του παραγωγού και καταναλωτή, την δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, την καλύτερη επόπτευση της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό φαινομένων κερδοσκοπίας, και την ανάπτυξη πιο ουσιαστικής και στενότερης σχέσης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

Αποτελούν  “εργαλεία πρωτοποριακής κοινωνικής παρέμβασης” που μετατρέπουν εγκαταλειμμένες δημοτικές ιδιοκτησίες σε κέντρα διάθεσης τροφίμων, άμεσα συνδεδεμένα με την ποιότητα ζωής στις πιο οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές του δημοτικού ιστού.

ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (32) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ:
Εφαρμόζεται η κατασκευαστική μέθοδος (CPB /Containerized Prefab Blocks).

Η “σχεδιαστική καινοτομία” του project αυτού βρίσκεται στην κατασκευή της κτηριακής υποδομής της αγοράς, οπου δεν εφαρμόζονται συμβατικές κατασκευές από ωπλισμένο σκυρόδεμα (beton), αλλα ως βασικό δομικό στοιχείο χρησιμοποιούνται Shipping Containers 40″ (standard type) μετασκευασμένα σε καταστήματα με βάση τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

Ενα ολοκληρωμένο “βασικό μοντέλο αγοράς”  αποτελείται από τα κατωτέρω containers:

*(8) containers 40″, διαμορφωμένα να στεγάζουν (32) καταστήματα των (7,2 τ.μ).

*(1) container  40″ για την αποθήκευση νωπών αγροτικών προιόντων.

*(1) container  40″ για την  συντήρηση νωπών αγροτικών προιόντων (ψυκτικός θάλαμος).
Την αγορά υποστηρίζουν φορητές χημικές τουαλέτες (WC), ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων, υποδομές ηλεκτροδότησης- υδροδότησης, και δίκτυο κυκλοφοριακής- συγκοινωνικής προσέγγισης.
Η όλη εγκατάσταση λειτουργεί με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης υδάτων & υγρών αποβλήτων, διεθνών τεχνικών προδιαγραφών, όπου θα υπάρχει μηδενική εκροή υδάτων- αποβλήτων (Biosecure Zero Exchange System) προς το περιβάλλον.
2.Επισκεψιμότητα & Διακινούμενες ποσότητες προιόντων:
Βάση διεθνών ερευνών για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση (οπως το μέγεθος και η σύνθεση πληθυσμού, η καταναλωτική δαπάνη με βάση το διαθέσιμο εισόδημα, και των μετρήσεων επισκεψιμότητος) υπολογίζεται οτι μια τέτοιου μεγέθους υπαίθρια αγορά:
α) εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση 1500- 1800 άτομα, με εβδομαδιαίο κύκλο επισκέψεων περίπου 11.000 καταναλωτών.
β) με μέσο όρο αγοράς (7κιλ/άτομο) φρούτων & οπωροκηπευτικών, η συνεχής ροή διακίνησης (απορρόφησης) νωπών αγροτικών προιόντων στην αγορά υπολογίζεται σε (11-13τον/ανα εβδομάδα = 130-150τον/ετησίως).

2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΔΟΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ” :

Η ιδέα της Κοινωνικής κουζίνας αλληλεγγύης :

Παράλληλα με την αγορά παραγωγών λειτουργεί “κοινωνική κουζίνα”, με τα δύο στοιχεία μαζί να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τροφοδοτώντας και ανατροφοδοτώντας το ένα το άλλο, κάνοντας την αλληλεγγύη πράξη.

Οι “κοινωνικές κουζίνες” εντάσσονται στο υπάρχον δίκτυο(δομές) προσφοράς κοινωνικού φαγητού του δήμου και είναι ικανές να προσφέρουν φθηνό και  ποιοτικό φαγητό, και λειτουργούν από εθελοντικές ομάδες σίτισης.  Δηλαδή ο δήμος εξασφαλίζει την υποδομή και οι εθελοντές μαγειρεύουν βάση προκαθορισμένου προγράμματος. Τα υλικά για το φαγητό προέρχονται  από δωρεές ιδιωτών και από τους παραγωγούς της αγοράς.

Στις κοινωνικές κουζίνες μαγειρεύεται  ζωντανά το φαγητό στον κόσμο, τρώγοντας όλοι μαζί, για να έρθουμε όλοι πιο κοντά και για να σπάσουμε την ντροπή που πιθανότατα ένιωθε κάποιος όταν του μοιράζουν μαγειρεμένο φαγητό.

Σε ζωντανό “κύτταρο αλληλεγγύης “ και στήριξης όσων χτυπιούνται από τις βάρβαρες

συνθήκες της οικονομικής κρίσης, στοχέυει να αναδειχθεί η  ιδέα της Κοινωνικής κουζίνας , η οποία ξεκίνησε όταν είδαμε στις λαϊκές αγορές  ανθρώπους όλων των ηλικιών, εθνικοτήτων και κοινωνικών στρωμάτων, να ψάχνουν τα σκουπίδια για να μαζέψουν τρόφιμα που δεν μπορούν πια να αγοράσουν.

Παράλληλος στόχος της κοινωνικής κουζίνας είναι να καταφέρει μέσα απο την δράση της, να ενισχύει χρηματκά τους άνεργους εθελοντές που ασχολούνται καθημερινά με την δράση της κουζίνας, από έσοδα που προέρχονται από διάφορα δρώμενα που θα γίνονται για την ενίσχυση του θεσμού.

ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (4) ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ:
Στο κοινό πλάγιο όριο όμορων οικοπέδων των εγκαταστάσεων της αγοράς παραγωγών θα δημιουργηθούν ειδικές θέσεις “κοινωνικής κουζίνας” σε μετασκευασμένο container 40” παρασκευής φαγητού, με πρόβλεψη (4) καταστημάτων (μαγειρείων) των (7,2 τ.μ), με βάση τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

Η εγκατάσταση της “κοινωνικής κουζίνας” θα υποστηρίζεται από μια χειμερινή τραπεζαρία (κλειστού τύπου) κατασκευασμένη από  οπλισμένο σκυρόδεμα , και από μια υπαίθρια τραπεζαρία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Δικαίωμα συμμετοχής για την χρήση των μαγειρείων  θα εχουν μόνο οι “εθελοντικές ομάδες  σίτισης”, βάση ενός προκαθορισμένου προγράμματος λειτουργίας του δήμου.

3.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΝΘΟΑΓΟΡΑΣ” :
Στις εγκαταστάσεις της αγοράς παραγωγών και συγκεκριμένα στην “οροφή των containers” θα δημιουργηθούν ειδικές θέσεις πώλησης ανθέων, με στόχο να προσφέρουν μία γκάμα από ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των καταναλωτών στο τομέα αυτόν.
Δικαίωμα συμμετοχής στην ανθοαγορά θα εχουν μόνο οι αποκλειστικοί (κατά κύριο επάγγελμα) παραγωγοί φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Διοργάνωση Φεστιβάλ  δωρεάν διανομής παραδοσιακών σπόρων :

Ο χώρος μπορεί να φιλοξενεί  Φεστιβάλ  δωρεάν διανομής παραδοσιακών σπόρων, να γίνονται παρουσιάσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις και πρακτικά εργαστήρια, μέσα από τα οποία, οι παραγωγοί και μεταποιητές θα μοιράζονται με τους συμμετέχοντες δημότες  τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους.

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Επιχειρηματικές δραστηριότητες Ιδιωτικού χαρακτήρα:

Η πρόταση απευθύνεται σε όσους συμπολίτες έχουν επιλέξει να ασκήσουν συνεργατική και συνεταιριστική επιχειρηματική δραστηριότητα με κοινωνική αξία, σε όσους έχουν απογοητευτεί από τα δυσμενή καθεστώτα εργασίας και θέλουν να επιλέξουν έναν εναλλακτικό τρόπο εργασίας και παραγωγής, στους άνεργους και τους νέους που έχουν ιδέες και προσόντα και θέλουν να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά, καθώς και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που η αγορά εργασίας αποκλείει..

Επιλέξαμε  ορισμένους τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν «δυναμική & βιωσιμότητα» σε σχέση με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής (Τουρισμός, Αγροτική παραγωγή –Μεταποίηση).

1.Επιχειρήσεις Ταχείας Εστίασης -Καφέ & Μικρής Λιανικής,  με πρότυπο των σύγχρονων αλυσίδων franchise.

2.Επιχειρήσεις Προσωπικών υπηρεσιών (π.χ. κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και φυσικής ευεξίας), με πρότυπο των σύγχρονων αλυσίδων franchise..

3.Επιχειρήσεις χειροτεχνίας Λαικής Παράδοσης

4.Νεοφυείς επιχειρήσεις (start -up) με υπηρεσίες διαδικτύου,

5.Επιχειρήσεις παρασκευής τροφίμων,

6.Επιχειρήσεις  Αγροτικής Παραγωγής:

*Yδροπονικά θερμοκηπιακά blocks (Κηπευτικών),

*Μανιταροκαλλιέργεια,

*Υδροπονική παραγωγή φρέσκιας χορτονομής (ζωοτροφή).

*Φάρμες εκτροφής  μικρών ζώων & πτηνών (κρεατοπαραγωγή),

*Φάρμες Μελισσοκομίας,

*Φάρμες  Σαλιγκαροτροφίας.

*Εργαστήρια οικοτεχνικής παρασκευής γαλακτοκομικών & γεωργικών προιόντων

Δημιουργία «Θερμοκοιτίδας Κοινωνικής Οικονομίας»:

Η Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Οικονομίας που προτείνουμε, είναι μία δημοτική δομή που έχει στόχο να στηρίζει την επιτυχημένη ανάπτυξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, μέσα από ένα σύνολο υποστηρικτικών διαδικασιών και υπηρεσιών, που αναπτύσσονται και παρέχονται τόσο στο εσωτερικό της, όσο και δια μέσου του δικτύου που δημιουργείται γύρω από αυτή.

Η λογική της Θερμοκοιτίδας ανταποκρίνεται στην αξιοποίηση στο έπακρον της έννοιας των οικονομιών κλίμακας, προκειμένου υπηρεσίες και διαδικασίες που αφορούν το σύνολο των ωφελουμένων και των επιχειρηματικών εγχειρημάτων, να παρέχονται από μια κεντρική δομή με οριζόντιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα του συστήματος.

Η προτεινόμενη δομή της «θερμοκοιτίδας» θα υποστηρίξει τους φορείς κοινωνικής οικονομίας με :

1.Με την παραχώρηση φορολογικής έδρας για όλες τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν εντός των διοικητικών του ορίων του Δ.Βόλβης με τον Ν. 4430/16.

2.Θα αποτελεί σημείο συμβουλευτικής, ενημέρωσης -πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης,

μέσω του Κοινωνικού λογιστηρίου (δωρεάν υπηρεσίες), αλλά και νομικών υπηρεσιών.

3.Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο για παραγωγικές συνέργιες μεταξύ φορέων κοινωνικής οικονομίας, ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών.

Συμπερασματικά….

Μια ασφαλής απάντηση στο ερώτημα «ΠΟΣΟ ΕΦΙΚΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΟΝ Δ.ΒΟΛΒΗΣ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ  ΣΤΟ  ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,  με βάση όλα τα ανωτέρω στοιχεία της πρότασης  είναι:

1.Η κοινωνική οικονομία μπορεί να αποτελέσει τον «εναλλακτικό πυλώνα» ανάπτυξης στον Δ.Βόλβης, με την πλήρη αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου της περιοχής, και με την χρήση των νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων (κοινωνικά αμοιβαία κεφάλαια -social mutual funds) να δημιουργήσει επενδύσεις κοινωνικού αντικτύπου δηλ. “χρήματα που αναμειγνύουν το οικονομικό με το κοινωνικό όφελος/κέρδος”.

2.Παράλληλα διαθέτει την ικανότητα να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, τις οποίες ο ιδιωτικός τομέας με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες αδυνατεί να ενεργοποιήσει.

3.Και τελικά θα δοκιμαστεί στην πράξη αυτή η  θεσμική καινοτομία που αποτελεί το «κλειδί» για τις «Έξυπνες Πόλεις» οι οποίες δεν κρίνονται  μόνο οι εφαρμογές των προηγμένων τεχνολογιών στη καθημερινή διαχείριση, αλλά και από τις κοινωνικές παρεμβάσεις που προωθούν ταυτόχρονα τις θεσμικές και τις οργανωτικές καινοτομίες, εξασφαλίζοντας την συμμετοχικότητα και τη δημιουργικότητα του Πολίτη μέσω της Κοινωνικής Οικονομίας, ενεργοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων.

Συνδημότη, Συνδημότισα….

Εκμεταλλευτείτε μαζί μας το διάστημα έως τις εκλογές και αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας στα κοινά… διαβάστε τις προτάσεις μας… προτείνετε τις απόψεις σας… και διαδώστε την συλλογική προσπάθεια μας!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

5 × one =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.