Αγροτικός Τομέας: Προτάσεις διαμόρφωσης ενός “κοινής αποδοχής Δημοτικού προγράμματος”

Στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός «ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» με την μορφή «ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» προς την μελλοντική διοίκηση του Δ.Βόλβης,  οι ομάδες εργασίας των συνδυασμών «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ» και «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» προχωράμε σήμερα στο επόμενο βήμα  προτάσεων στην θεματική ενότητα  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟΝ Δ.ΒΟΛΒΗΣ

1.Υφιστάμενη κατάσταση

Με βάση την απογραφή του2011(ΦΕΚ 3465/2012)  στο σύνολο του Δ.Βόλβης στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 28,2% του ενεργού οικονομικά πληθυσμού.

Χωρικά μπορούμε να διακρίνουμε δύο οικονομικές ζώνες: την «Παράκτια Ζώνη- ΠΖ» γύρω από το Στρυμονικό κόλπο που καλύπτει το 17% της εδαφικής δημοτικής επικράτειας (782 τ.χιλ), και την «Μεσόγεια Ζώνη- ΜΖ» γύρω από την λίμνη βόλβη που καλύπτει το 83% της εδαφικής δημοτικής επικράτειας (782 τ.χιλ),.

1.ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

Στην παράκτια ζώνη  η αγροτική δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί λόγω της ανάπτυξης του τουρισμού, και οι οικισμοί της περιοχής, με εξαίρεση αυτού των Βρασνών, δε διαθέτουν πλέον ικανές εκτάσεις γης για να δεσμευθούν στην αγροτική παραγωγή καθώς έχει επέλθει αλλαγή της χρήσης γης από γεωργική σε οικοδομήσιμη. Στην ζώνη αυτή αναπτύσσεται επαγγελματικά η αιγοπροβατοτροφία (Βρασνά), η εκμετάλλευση δασικής ξυλείας (Σταυρός), η αλιεία  & ιχθυοκαλλιέργειες (Σταυρός).

2.ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ

Στις περιοχές πέριξ της λίμνης Βόλβης, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα του πληθυσμού. Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα ξεπερνά το 80% στους περισσότερους οικισμούς της περιοχής. Οι κάτοικοι εξακολουθούν να ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία στη λίμνη. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι μεγαλύτερες στις Δ.Ε. Απολλωνίας και Εγνατίας και μικρότερες στις Δ.Ε. Μαδύτου και Αρέθουσας.

Στην ζώνη αυτή αναπτύσσεται επαγγελματικά η γεωργία (μεγάλες καλλιέργειες), η καλλιέργεια βοτάνων & φαρμακευτικών φυτών, η δενδροκαλλιέργεια, η κτηνοτροφία (αιγοπρόβατα, βοοειδή, πουλερικά, χοίροι, βουβάλια) και η λιμναία αλιεία.

2.Διαπιστώσεις

Η εικόνα της αποδιάρθρωσης του τοπικού αγροτικού μοντέλου στον Δ.Βόλβης.

Οι χρόνιες παθογένειες του αγροτικού τομέα του Δ.Βόλβης συνοψίζονται στις κατωτέρω διαπιστώσεις :

1.1. Ανυπαρξία στοιχειώδους δημοτικού αγροτικού προγράμματος.

1.2.Υποχώρηση του όγκου τοπικής παραγωγής βασικών διατροφικών προϊόντων.

1.3.Μείωση της διαπραγματευτικής ισχύος των αγροτών με εντεινόμενο άνοιγμα της ψαλίδας τιμών παραγωγού – καταναλωτή. Σήμερα  ο μεμονωμένος αγρότης λόγω της οικονομικής κρίσης βρίσκεται σε δυσχερή θέση έχοντας να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος παραγωγής και την έλλειψη χρηματοδότησης, γεγονός που τον οδηγεί σε μειωμένη διαπραγματευτική ισχύ έναντι των εμπόρων και των μεταποιητικών αλυσίδων.

1.4.Περιορισμένη παρουσία συλλογικών δικτύων παραγωγής και εμπορίας. Σήμερα  οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην περιοχή στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι βυθισμένοι σε χρέη,  έχουν αδρανοποιηθεί ή φυτοζωούν ως οργανώσεις με σφραγίδες. Είναι εύλογο ότι οι ίδιοι οι αγρότες δεν τους εμπιστεύονται πια καθώς δεν περιμένουν ότι θα υποστηριχτούν τα συμφέροντα τους από αυτούς.

1.5.Εγγειοδιαρθρωτικό: ο  κλήρος είναι μικρός και πολυτεμαχισμένος, με μέσο όρο 50στρ. έναντι 143 στρ. στην Ε.Ε. Η κατάσταση αυτή αποτρέπει τον οργανωτικό εξορθολογισμό της γεωργικής παραγωγής και την καθηλώνει σε αναποτελεσματικές μορφές εκμετάλλευσης με μειωμένη αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών, γεγονός που οδηγεί στην μείωση της αγροτικής απασχόλησης με συνεχή απώλεια τοπικών θέσεων εργασίας.

1.6.Ανεπάρκεια αγροτικών υποδομών με μεγάλες ελλείψεις σε αρδευτικά, οδικά, ηλεκτρικά

δίκτυα,  που έχουν σαν αποτέλεσμα  ακριβότερο νερό, ρεύμα και μεταφορές.

1.7.Aνεπάρκεια του παραδοσιακού συστήματος αγροτικής παραγωγής :

Όλοι πλέον γνωρίζουμε πως οι σύγχρονες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμες, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αυτόνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες, απόλυτα συνδεδεμένες με τις ανάγκες της αγοράς στην οποία απευθύνονται τα προϊόντα τους.  Στα πλαίσια αυτής της «μετάβασης», από την προστατευόμενη γεωργία στην καθαρά επιχειρηματική, οι παραγωγοί του Δ.Βόλβης δεν προσανατολίστηκαν σε αγροτικά προιόντα  η σειρά ομοειδών προιόντων, που εχουν χρηματιστηριακή αξία (προστιθέμενη εμπορική αξία) μέσα στην οργανωμένη αγορά  που κινούνται, με αποτέλεσμα την δυσκολία της άμεσης ρευστοποίησης σε ικανοποιητικές τιμές. Αυτή η συνολική ανεπάρκεια του παραδοσιακού συστήματος οδήγησε στην οικονομική  ισοπέδωση το σύνολο των καλλιεργητών της περιοχής.

Ο Δ.ΒΟΛΒΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Πώς μια τοπική κοινωνία σε περίοδο παρατεταμένης κρίσης θα ξανασταθεί στα πόδια της;

Για να απαντήσεις όμως στο «πώς» πρέπει να έχεις συνειδητοποιήσει την βαθύτατη «συστημική» κρίση, στο παγκόσμιο παραγωγικό μοντέλο.

Είναι μια δυναμική διαδικασία που στηρίζεται σε τρεις «πυλώνες»:  την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

*Είναι η μόνη που δημιουργεί τις πραγματικές συνθήκες στην κοινωνία να σταθεί ξανά στα

δικά της πόδια.

* Είναι η μόνη που οδηγεί στην «αυτοδιαχείριση της παραγωγής».

* Είναι η μόνη που αντιστέκεται στην πράξη, στον αυταρχισμό της  παγκοσμιοποίησης.

*Είναι η μόνη που μπορεί να παρέμβει, συνολικά, στο δίκτυο παραγωγής, διανομής,

μεταλλάσσοντας ουσιαστικά τις παραγωγικές σχέσεις, υπέρ της κοινωνίας.

* Είναι η μόνη που μπορεί να εξασφαλίσει συνθήκες επιβίωσης διατηρώντας την κοινωνική

συνοχή.

Η απάντηση για τον Δ.βόλβης με βάση τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, είναι η εφαρμογή αγροτικού μοντέλου της «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Το μοντέλο αυτό έχει ως βάση την χωρική ενοποίηση των αγροτικών περιοχών (με διαφορετικές δυναμικές αλλά και δυνατότητες εξέλιξης) εντός των ορίων του δήμου, δημιουργώντας  Ζώνες Υψηλής Παραγωγικότητας, με κυρίαρχο στόχο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των περιοχών που παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση.

Με τις Ζώνες Υψηλής Παραγωγικότητας δημιουργούμε ουσιαστικά ένα «δίαυλο επικοινωνίας» μεταξύ περιοχών διαφορετικής ισχύος δίνοντας τη δυνατότητα σε πιο υποβαθμισμένες  περιοχές να εξελιχθούν.

Με την χωρική ενοποίηση οι αγροτικές περιοχές του δήμου θα αποκτήσουν δική τους ισχυρή και ξεχωριστή ταυτότητα μέσα σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τη γεωγραφική θέση τους, και τους τοπικούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους.

 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Δ.ΒΟΛΒΗΣ

Οι βασικοί πυλώνες εφαρμογής του μοντέλου «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» είναι:

1.ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ»

Από τις πρώτες πλειοψηφικές αποφάσεις του νέου Δ.Σ. που θα προκύψει από τις εκλογές του 2019 επιβάλλεται για όλους τους συνδυασμούς, να είναι ως «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ» το κατωτέρω «πακέτο αποφάσεων» :

1.1. Ίδρυση ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ

1.2.Ίδρυση ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1.3. Ίδρυση ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

1.4. Ίδρυση ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤIΣΗΣ (ΚΕΚ)

1.5. Ίδρυση ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

1.6. Ίδρυση ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1.1.ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ
ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ.
Αποτελεί τον φορέα διαχείρισης του ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.

Η πρωτοβουλία ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας του εμπορευματικού κέντρου θα πρέπει να αναληφθεί από ανεξάρτητη εταιρία πολυμετοχικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ισχύοντα εμπορικό νόμο ή με τον αστικό κώδικα.

Ως καταλληλότερη θεωρείται η μορφή Ανώνυμης Εταιρίας με βασικούς μετόχους, την Τοπική ∆ημοτική Αρχή, Τοπικούς φορείς της οικονομικής ζωής (εμπορικός σύλλογος, ενώσεις μεταφορέων, βιοτεχνών, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.λπ.) και επιχειρήσεις.

Εφαρμόζεται το επενδυτικό σχήμα Σύμπραξης Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα «Σ.Δ.Ι.Τ.», προκειμένου να υλοποιηθούν σειρά από κρίσιμα έργα υποδομής, που χωρίς ιδιωτικά κεφάλαια δεν έχουν δυνατότητα χρηματοδότησης!!!

Το  επενδυτικό σχήμα σύμπραξης ονομάζεται «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ» με μετοχική σύνθεση : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ (51%) + ΙΔΙΩΤΕΣ (49%).

Στο σχήμα αυτό οι ιδιώτες αναλαμβάνουν μέρος του κόστους της επένδυσης, ενώ ο δήμος συμμετέχει αξιοποιώντας κοινοτικά χρήματα.

1.2.ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη  ενός Διαμετακομιστικού Κέντρου Αγροτικών προιόντων (Agro-Logistics) εντός του Ν.Θεσσαλονίκης αφού η ύπαρξη και λειτουργία ενός τερματικού σταθμού τέτοιου είδους που θα εξυπηρετεί ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επί του παρόντος δεν υφίσταται. Η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος θα συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση των κύριων προβλημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και προώθηση του συστήματος των συνδυασμένων μεταφορών αγροτικών προιόντων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και στην παραγωγή πολλαπλών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ωφελειών.

Η υποστήριξη του εγχειρήματος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τους τοπικούς συλλογικούς φορείς,  θα συμβάλει στην επιτυχή λειτουργία του, και καταλυτικά στην επιτάχυνση του χρόνου ολοκλήρωσης της ανοικτής διαβούλευσης που απαιτείται ως μέτρο ωρίμανσης του αναπτυξιακού σχεδίου.

Παράλληλα η λειτουργία  ενός  Δημοπρατηρίου  Εμπορευμάτων ως δομικό στοιχείο του Εμπορευματικού Κέντρου θα δημιουργήσει μια  πλατφόρμα προώθησης της αγροτικής τοπικής παραγωγής μέσω των χρηματηστηριακών παραγώγων, που επιτρέπει την δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης των αποθετήριων  τίτλων (depositary receipts – DR’s) των αγροδιατροφικών προιόντων.

Είναι  το όχημα που μετατρέπει τον όγκο του αγροτικού τοπικού προιόντος σε διεθνή αναγνωρίσιμη χρηματιστηριακή μονάδα με προστιθέμενη αξία, και διασυνοριακό εργαλείο άντλησης κεφαλαίων (σκληρού νομίσματος). Οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά, που επεκτείνεται εκτός των ελληνικών συνόρων,  όπου θα μπορούν να προωθούν τα προϊόντα τους και να απολαμβάνουν καλύτερες τιμές πώλησης από τους μέχρι σήμερα παραδοσιακούς τρόπους διάθεσης.

1.3.ΙΔΡΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
Στόχος : Δυνητική χρήση δημόσιων εκτάσεων για την μεγέθυνση της κλίμακας παραγωγής.
Η “τράπεζα δημοτικής γης” με την χωρική καταγραφή των δημοτικών ανεκμετάλλευτων
εκτάσεων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για αγροτική χρήση, αποτελεί “εργαλείο
πρωτοποριακής κοινωνικής παρέμβασης” που μετατρέπει εγκαταλειμμένες δημοτικές ιδιοκτησίες σε κέντρα διάθεσης τροφίμων, άμεσα συνδεδεμένα με την ποιότητα ζωής στις πιο οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού ιστού.
Η “τράπεζα δημοτικής γης” θα δημιουργήσει ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ γεωργικών, κτηνοτροφικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως :
Α) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕ ΖΩΝΕΣ

1.Αγροτικές αποθήκες
2.Μονάδες εκτροφής βοοειδών (Βουστάσια)
3.Μονάδες εκτροφής χοίρων (Χοιροστάσια)
4.Μονάδες εκτροφής πτηνών (Πτηνοτροφεία)
5.Μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων (Μαντριά)
6.Μονάδες εκτροφής ιχθύων (Ιχθυοκαλλιέργειες)
7.Μεταποιητικές μονάδες

8.Μονάδες παραγωγής Ζωοτροφής (συμβατικής & υδροπονικής χορτονομής)

Β) ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

1.Θερμοκηπιακές μονάδες (υδροπονίας)

2.Εκμεταλλεύσεις μεγάλων καλλιεργειών

3.Δενδροκομικές εκμεταλλέυσεις

Γ) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

1.Εκμεταλλεύσεις μελισσοκομικών φυτών

2.Εκμεταλλεύσεις βοτάνων & φαρμκευτικών φυτών

Με τις Ζώνες Υψηλής Παραγωγικότητας δημιουργούμε ουσιαστικά ένα «δίαυλο επικοινωνίας» μεταξύ περιοχών διαφορετικής ισχύος δίνοντας τη δυνατότητα σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές να εξελιχθούν.

1.4.ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
Στόχος : Αγροτική εκπαίδευση για την επιτυχή ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής.
Πιο συγκεκριμένα επιχειρούμε: Εκπαιδευτικά σεμινάρια στη σύγχρονη αγροτεχνολογία (μεταφορά τεχνογνωσίας με παράλληλη εκπαιδευτική και πρακτική άσκηση) με σκοπό οι ωφελούμενοι πολίτες, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:
α) Να ιδρύσουν τις «ομάδες αγροτών» οι οποίες θα λειτουργήσουν τα παραγωγικά blocks με νέα συνεργατικά σχήματα όπως οι ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
β) Να ιδρύσουν κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες θα ενταχθούν στο δημοτικό δίκτυο
κοινωνικής επιχειρηματικότητος.
Προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμες θα πρέπει να είναι απόλυτα συνδεδεμένες με τις ανάγκες της αγοράς στην οποία απευθύνονται τα προϊόντα τους, και για αυτό θα έχουν την πλήρη υποστήριξη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ.
Ακολουθούμε ένα καθαρά επιχειρηματικό μοντέλο με αλλαγή νοοτροπίας που θα μετατρέψει τις αγροτικές φάρμες σε κερδοφόρα συστήματα που με μειωμένο κόστος και αυξημένη παραγωγή θα βελτιώσουν τις «ταμειακές» ροές τους.

1.5. Ίδρυση ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στόχος : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Ένας ακόμα γίγαντας που κοιμάται είναι οι άνεργοι και κυρίως ο «σκληρός πυρήνας» της πιο δυναμικής κοινωνικής διαστρωμάτωσης των ηλικιακών ομάδων (25-50)ετών!!!
Γιατί όμως οι άνεργοι αυτοί σήμερα δεν στρέφονται στον πρωτογενή τομέα; Γιατί…
α) η επιστροφή αυτή δεν είναι εύκολη υπόθεση,
β) η παραγωγική διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένη γνώση,
γ) απαιτείται αρχικό κεφάλαιο για τα αγροτικά εφόδια και την απόκτηση αγροτικής γής,
δ) και τέλος, επειδή η διάθεση των προϊόντων απαιτεί εμπειρία και επιχειρηματικότητα.
Ελάχιστοι άνεργοι έχουν τέτοιες δυνατότητες!

Στοχεύοντας στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ιδρύουμε το δίκτυο κοινωνικής επιχειρηματικότητος αγροτικού τομέα ως «Κυψέλες Συνεργατισμού»:

β) Προώθηση θεσμού των Κοιν.Σ.Επ.(=Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις)-Ν 4430/2016,

γ) Προώθηση & στήριξη στην δημιουργία Ομάδων Παραγωγών (Ο.Π.) – Βασικές μονάδες συνεταιριστικής παραγωγής.

Αυτές οι μορφές επιχειρηματικού συνεργατισμού αποτελούν ιδανικά σχήματα για την δημιουργία μικρών, ευέλικτων και πολυπρόσωπων παραγωγικών μονάδων, που σε συνδυασμό με μια σειρά υποστηρικτικών μέτρων σε σύζευξη με τις ανάγκες και τους στόχους του Δ.Βόλβης, θα επιτρέψουν να ενεργοποιηθούν οι αναγκαίες προυποθέσεις επιστροφής των ανέργων στις πατρογονικές εστίες.

1.6. Ίδρυση ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Στόχος : Αυτοδύναμη κατασκευή έργων δημοτικών υποδομών με στόχο  την απεξάρτηση από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Είναι απαράδεκτο ενας τεράστιος οργανισμός όπως ο Δήμος Βόλβης να είναι έρμαιο στην κάθε “αιρετή διοίκηση της περιφέρειας”!!!

Και επειδή τα πάντα είναι θέμα στρατηγικών επιλογών το καλύτερο για την τοπική κοινωνία είναι να κατευθυνθεί  η ροή διαθέσιμων κεφαλαίων προς τα έργα που αποτελούν ασπίδα προστασίας του Δ.Βόλβης  με στόχο την σταθεροποίηση της λειτουργικότητας του!!!

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ :

α) Προμήθεια  Χωματουργικών μηχανημάτων ειδικής & γενικής χρήσης (όπως εκσκαφείς, οδοποιίας, φορτηγά, μπετονιέρες κλπ.- τα περισσότερα υπάρχουν στο δυναμικό του δήμου.

β) Προμήθεια ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (READY MIX) για την υποστήριξη του δημοτικού προγράμματος τεχνικών έργων με εργοταξιακό σκυροδέμα υψηλών απαιτήσεων, με παράλληλη εκμετάλλευση των αδρανών υλικών της ευρύτερης περιοχής.

γ) Αξιοποίηση τοπικών επιχειρήσεων χωματουργικών εργασιών.

2.ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Οι βασικοί «παράγοντες προστιθέμενης αξίας» στο τοπικό αγροτικό προιόν που πρέπει να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό του νέου πραγράμματος είναι :

2.1.ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ: «BRAND NAME» ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Στόχος : Διαφοροποίηση και επικέντρωση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.
Καθιερώνουμε μια ισχυρή τοπική ταυτότητα (Brand name) στα αγροτικά προιόντα ολόκληρου του παραγωγικού κάμπου του Δήμου Βόλβης.  Εφαρμόζουμε καινοτομικό Branding ως επικοινωνιακό εργαλείο για να καθιερώσουμε στην  διεθνή χρηματιστηριακή & επενδυτική αγορά το «ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» που θα αντιπροσωπεύει το σύνολο των τοπικών αγροδιατροφικών προιόντων.  Δημιουργούμε έτσι έναν συγκεντρωτικό «πόλο» αγροτικών τυποποιημένων προιόντων με στόχο την ευκολότερη προσέλκυση «επενδυτών συμβολαιακής αγροτικής παραγωγής.

2.2.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Στόχος : Δημιουργία προιόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως :

α) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ)

β) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (ΠΓΕ)

γ) ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΙΠΠ)

Παρέχεται η δυνατότητα  στους παραγωγούς  να προωθήσουν ευκολότερα προϊόντα τους που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές στην αγορά και βελτιώνοντας έτσι το εισόδημά τους.

Αυτό το μέτρο θα υλοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Βόλβης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων-AGROCERT και σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΚΜ.

2.3.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

α) AGRO 1-1  : Ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου.

Βασίζεται στις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές του συστήματος HACCP και ενδιαφέρει κυρίως τις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης ή συσκευασίας γεωργικών προϊόντων.

β) AGRO 2-1 & AGRO 2-2 : Το πρότυπο AGRO 2-1 & 2-2 αφορά την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των καλλιεργειών και εφαρμόζεται σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση.

γ) AGRO 3-1  : Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των ζωοτροφών χοιροτροφίας. Θέτει ειδικές απαιτήσεις για τις πρώτες ύλες, τα προσθετικά, τα προμίγματα, τις κτηνιατρικές φαρμακευτιικές ουσίες, τη σύσταση των ζωοτροφών, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό καθώς και την ιχνηλασιμότητα.

δ) AGRO 4  : Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας. Περιλαμβάνει δύο επιμέρους πρότυπα (4.1 και 4.2), το AGRO 4-1 (προδιαγραφή παραγωγής – ποιοτικός έλεγχος) και το AGRO 4-2 (προδιαγραφή λειτουργίας εγκαταστάσεων λειτουργίας). (Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας).

2.4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Το αγροτικό οδικό δίκτυο αποτελεί το εργαλείο-κλειδί για την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και λειτουργεί ως κύρια προστιθέμενη αξία στην τοπική αγροτική παραγωγή.

Η υπάρχουσα αγροτική οδοποιία στον Δ.Βόλβης βρίσκεται σε μόνιμη “φθίνουσα” κατάσταση αποσύνθεσης εδώ και δεκαετίας, με τις ζημίες και τις φθορές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα να γίνονται επικίνδυνες παγίδες για τα αγροτικά οχήματα. Με μοναδικό δημοτικό πρόγραμμα  την εφαρμογή ενός επουλωτικού «Lifting» σε κάποια ορατά  σημεία εως την εξάντληση της διαθέσιμης ετήσιας δαπάνης τα προβλήματα συνεχίζουν να παραμένουν και να οξύνονται.

Κρίνεται επείγουσα η ένταξη του δικτύου αγροτικής οδοποίας σε προγράμματα χρηματοδότησης (Ευρωπαικά & Εθνικά) και η ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών μελετών ώστε να μπορέσουν να  περάσουν στην φάση ωρίμανσης που είναι απαραίτητη για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.

2.5.ΤΟΕΒ ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ
Στόχος : Εξυγίανση του σύστηματος διαχείρισης του ΤΟΕΒ- Νυμφόπετρας.

Είναι πλέον καιρός να συμφωνήσουν κράτος, φορείς, χρήστες (Τοπική Αυτοδιοίκηση, αγρότες κ.α) ότι το σημερινό υπάρχον σχήμα απέτυχε και ότι απαιτείται ενα νέο σύστημα διαχείρισης του ΤΟΕΒ- Νυμφόπετρας.

Πρέπει οριστικά να εκλείψει η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων το διοικητικό «αλαλούμ» & η «θεσμική αναρχία» που παρατηρείται σήμερα στο υπάρχον σύστημα διαχείρισης.
Η βασική πρόταση μας είναι να θεσπιστεί  με τη συμμετοχή του κράτους και των χρηστών, «όργανο ενιαίας διοίκησης και διαχείρισης» των υδατικών θεμάτων και των αντίστοιχων βασικών έργων (ταμίευση, μεταφορά).

Μόνο με ένα τέτοιο σχήμα θα είναι δυνατή στο μέλλον η αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων τοπικής διαχείρισης του αρδευτικού νερού και ο εκσυγχρονισμός ενός τομέα που πάσχει τις τελευταίες δεκαετίες!!!

2.6.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ – Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ!!!
Ένα τεράστιο γεωθερμικό ενεργειακό δυναμικό, της τάξης πολλών μεγαβάτ το χρόνο μένει ανεκμετάλλευτο εδώ και πολλά χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, στόν ταμιευτήρα Νυμφόπετρα και Ν.Απολλωνίας.

Πολλές γεωτρήσεις παράγουν νερά μέχρι 75 °C, με πολύ καλά φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά (καλή έως άριστα ποιοτικά), που προσφέρεται για θέρμανση σε θερμοκηπιακές μονάδες υδροπονίας και πρωίμισης κηπευτικών, και φυσικά χερσαίες μονάδες υδατοκαλλιέργειες (θερμών νερών) όπως Γαρίδας –Καραβίδας –Αστακού.

Είναι καιρός η Γεωθερμία της περιοχής (Νυμφόπετρας -Νέα Απολλωνίας) να βγει από το χρονοντούλαπο της αδράνειας και της υποβάθμισης, με στοχευμένα έργα πρωτογενούς παραγωγής στη χρήση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) που συνιστούν την λεγόμενη “αβαθή γεωθερμία”.

2.7.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ένα καλά οργανωμένο σύστημα υπηρεσιών που απαρτίζεται από δημοτικές αρχές, ινστιτούτα ερευνών, καθώς και ένα υποστηρικτικό δίκτυο, θα πλαισιώνει σε καθημερινή βάση τους καλλιεργητές και κτηνοτρόφους των παραγωγικών μονάδων στον Δ.βόλβης.

Κρίνεται επείγουσα η δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου από Τεχνολόγους αγροτικής παραγωγής, Γεωπόνους, Κτηνιάτρους ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των παραγωγικών blocks.

Το δίκτυο θα προσφέρει κτηνιατρικές & γεωπονικές υπηρεσίες, μεταφορά τεχνολογίας, επισκέψεις και βοήθεια στους παραγωγούς για παρακολούθηση των ζώων & καλλιεργειών, εντοπισμό ασθενειών και παρασίτων,  εποπτικό έλεγχο των ομάδων παραγωγών και της οικονομικής απόδοσης των παραγωγικών blocks.

3.ΘΥΛΑΚΕΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ                

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Με βάση το νέο ΔΗΜΟΤΙΚΟ MASTER PLAN οι επιλέξιμες δράσεις που μπορούν να αξιοποίησουν τα διαθέσιμα χρηματατοδοτικά εργαλεία (Ευρωπαικά, Εθνικά, Κοινωνικά, Ιδιωτικά) επικεντρώνονται σε κάθε δημοτική ενότητα στους κατωτέρω τομείς:

3.1.Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

3.1.1.Χαρακτηριστικά αγροτικής περιοχής:

* Έκταση – 168 τ.χιλ.

*Πληθυσμός – 3.876 μόνιμοι κάτοικοι, σε 9 αγροτικές κοινότητες.

3.1.2.Προτεινόμενες δράσεις:

α) Ίδρυση ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ στην κοινότητα Ν.Απολλωνίας, που περιλαμβανει:

*Διαμετακομιστικό Κέντρο Αγροτικών Προιόντων (Agro-Logistics) με κτίρια αποθήκευσης-ταξινόμησης-φορτοεκφόρτωσης, και τερματικό σταθμό διαχείρισης εξερχόμενων φορτίων.

*Κεντρικό κτίριο διοικητικών υπηρεσιών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ, με γραφεία γενικών υπηρεσιών διοίκησης.

*Δημοπρατήριο Εμπορευμάτων, με αίθουσα δημοπρασιών αγροτικών προιόντων και αίθουσα χρηματιστηριακών συναλλαγών.

*Αποθήκες αγροτικών εφοδίων

*Κτίρια μεταποίησης & τυποποίησης αγροτικών προιόντων με :

-Γραμμή Επεξεργασίας Λαχανικών & Νωπής πατάτας

-Γραμμή Επεξεργασίας Φρούτων

-Γραμμή Επεξεργασίας Κρέατος

-Γραμμή Επεξεργασίας Αλιευμάτων

-Σταθμό παραγωγής ενέργειας (ΑΠΕ)

-Σταθμό επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων

β) Θερμοκηπιακά Blocks τύπου χαμηλού τούνελ υδροπονικής καλλιέργειας κηπευτικών, σε όλες τις κοινότητες της Δ.Ε. όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος (δημοτικός και ιδιωτικός).

Τα θερμοκηπιακά blocks είναι εξοπλισμένα με υψωμένους πάγκους καλλιέργειας κυρίως για εντατική παραγωγή λαχανικών και χρησιμοποιούν υπόστρωμα με υψηλή περιεκτικότητα κομπόστ ανω του 50%. Η καλλιέργεια των διαφόρων φυτών  γίνεται επάνω σε ειδικά διαμορφωμένους πάγκους οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε  μορφή καλλιέργειας και αποτελούν ένα  ιδιαίτερα αποδοτικό και αποτελεσματικό μοντέλο καλλιέργειας.

γ) Παραγωγικές φάρμες εντατικής εκτροφής μικρών ζώων στις κοινότητες Μελισσσουργού- Μεσοπόταμος- Σπιτάκια, όπως:

*εκτροφής Κουνελιών (για κρεατοπαραγωγή)
*εκτροφής Κότας (για κρεατοπαραγωγή – αυγοπαραγωγή)
*εκτροφής Γαλοπούλας (για κρεατοπαραγωγή)
Στην παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιόυνται  κλωβοστοιχίες (battery hens), με εξειδικευμένο ζωικό υλικό , με είδη που εξασφαλίζουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις.

δ) Μονάδες παραγωγής υδροπονικής χορτονομής (Sprouting Fodder) στις κοινότητες Περιστερώνα – Πλατεία, για να υποστηρίξει τις μελλοντικές φάρμες εκτροφής μικρών ζώων (κότες, γαλοπούλας, κουνέλια) και τις υπάρχουσες εκτροφής βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων κλπ.

Ένα μέτρο με στόχο την περιβαλλοντική αναγέννηση και αναβάθμιση των βοσκοτόπων από την συνεχή υπερεκμετάλλευση.

3.2.Δ.Ε. ΜΑΔΥΤΟΥ

3.2.1.Χαρακτηριστικά αγροτικής περιοχής :

*Έκταση – 65 τ.χιλ.

*Πληθυσμός – 2460 μόνιμοι κάτοικοι, σε 4 αγροτικές κοινότητες.

3.2.2.Προτεινόμενες δράσεις:

α) Θερμοκηπιακά Blocks τύπου χαμηλού τούνελ υδροπονικής καλλιέργειας κηπευτικών, ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών, σε όλες τις κοινότητες της Δ.Ε. όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος (δημοτικός και ιδιωτικός).

Τα θερμοκηπιακά blocks είναι εξοπλισμένα με υψωμένους πάγκους καλλιέργειας κυρίως για εντατική παραγωγή λαχανικών και χρησιμοποιούν υπόστρωμα με υψηλή περιεκτικότητα κομπόστ ανω του 50%. Η καλλιέργεια των διαφόρων φυτών  γίνεται επάνω σε ειδικά διαμορφωμένους πάγκους οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε  μορφή καλλιέργειας και αποτελούν ένα  ιδιαίτερα αποδοτικό και αποτελεσματικό μοντέλο καλλιέργειας.

β) Υποστήριξη των παραγωγών καλλιέργειας καλλωπιστικών φυτών, στην κοινότητα Μοδίου (2.000 στρμ.), με εξωστρεφή στοχευμένο Marketing προώθησης των προιόντων τους.

γ) Εκμετάλλευση των διαθέσιμων δημοτικών δασικών εκτάσεων (532 στεμ.) για την δημιουργία ζώνης καλλιέργειας φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων.

δ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για την παραγωγή φυτοχώματος (compost) με την τεχνολογία «ανοικτών καναλιών» στην κοινότητα Κοκκαλού. 100% φυσικό προϊόν κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών, κηπευτικών, δένδρων,  για υπαίθρια ή θερμοκηπιακή καλλιέργεια.

3.3.Δ.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑΣ

3.3.1.Χαρακτηριστικά αγροτικής περιοχής :

*Έκταση – 115 τ.χιλ.

*Πληθυσμός – 2617 μόνιμοι κάτοικοι, σε 6 αγροτικές κοινότητες.

3.3.2.Προτεινόμενες δράσεις:

α) Θερμοκηπιακά Blocks τύπου χαμηλού τούνελ υδροπονικής καλλιέργειας κηπευτικών, σε όλες τις κοινότητες της Δ.Ε. όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος (δημοτικός και ιδιωτικός).

Τα θερμοκηπιακά blocks είναι εξοπλισμένα με υψωμένους πάγκους καλλιέργειας κυρίως για εντατική παραγωγή λαχανικών και χρησιμοποιούν υπόστρωμα με υψηλή περιεκτικότητα κομπόστ ανω του 50%. Η καλλιέργεια των διαφόρων φυτών  γίνεται επάνω σε ειδικά διαμορφωμένους πάγκους οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε  μορφή καλλιέργειας και αποτελούν ένα  ιδιαίτερα αποδοτικό και αποτελεσματικό μοντέλο καλλιέργειας.

β) Παραγωγικές φάρμες εντατικής εκτροφής μικρών ζώων στις κοινότητες Μελισσσουργού- Μεσοπόταμος- Σπιτάκια, όπως:

*εκτροφής Κουνελιών (για κρεατοπαραγωγή)
*εκτροφής Κότας (για κρεατοπαραγωγή – αυγοπαραγωγή)
*εκτροφής Γαλοπούλας (για κρεατοπαραγωγή)
Στην παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιόυνται  κλωβοστοιχίες (battery hens), με εξειδικευμένο ζωικό υλικό , με είδη που εξασφαλίζουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις.

γ) Μονάδες παραγωγής υδροπονικής χορτονομής (Sprouting Fodder) στις κοινότητες Περιστερώνα – Πλατεία, για να υποστηρίξει τις μελλοντικές φάρμες εκτροφής μικρών ζώων (κότες, γαλοπούλας, κουνέλια) και τις υπάρχουσες εκτροφής βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων κλπ.
γ) Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αιγοπροβάτων (μαντριά) με σύγχρονες προκατασκευσμένες σταυλικές εγκαταστάσεις (containerized).

δ) Μονάδες παραγωγής υδροπονικής χορτονομής (Sprouting Fodder) στις κοινότητες Νυμφόπετρα – Προφήτη, για να υποστηρίξει τις μελλοντικές φάρμες και τις υπάρχουσες εκτροφής βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων κλπ.

Ένα μέτρο με στόχο την περιβαλλοντική αναγέννηση και αναβάθμιση των βοσκοτόπων από την συνεχή υπερεκμετάλλευση.
δ) Καθετοποιημένες φάρμες χερσαίας υδατοκαλλιέργειας ΓΑΡΙΔΑΣ –ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ -ΑΣΤΑΚΟΥ, στις κοινότητες Ευαγγελισμός- Νυμφόπετρα- Σχολάρι.

Οι παραγωγικές διαδικασίες, που θα εστιαστούν στην παραγωγή είναι απόρροια ενός συνδυασμού ήδη εφαρμοσμένων τεχνολογιών και μεθοδολογιών στον τομέα αυτόν με τα απαραίτητα διαχειριστικά συστήματα, και ταυτόχρονα θα έχουν την υποστηρικτική εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων της περιοχής.

3.4.Δ.Ε. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

3.4.1.Χαρακτηριστικά αγροτικής περιοχής :

*Έκταση – 214 τ.χιλ.

*Πληθυσμός – 2987 μόνιμοι κάτοικοι, σε 10 αγροτικές κοινότητες.

3.4.2.Προτεινόμενες δράσεις:

α) Δημιουργία ζώνης γραμμικών δενδροκαλλιεργειών,  σε όλες τις κοινότητες της Δ.Ε. όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος (δημοτικός και ιδιωτικός).

Οι γραμμικές δενδροκαλλιέργειες είναι παραγωγικά blocks που χρησιμοποιούν  το πυκνό γραμμικό σύστημα (SHD/Super High Density) ως καλλιεργητική τεχνική, σε εντατικούς αρδευόμενους  δενδρώνες   με στόχο τις υψηλές ετήσιες συγκομιδές.

β) Θερμοκηπιακά Blocks τύπου χαμηλού τούνελ υδροπονικής καλλιέργειας κηπευτικών, σε όλες τις κοινότητες της Δ.Ε. όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος (δημοτικός και ιδιωτικός).

Τα θερμοκηπιακά blocks είναι εξοπλισμένα με υψωμένους πάγκους καλλιέργειας κυρίως για εντατική παραγωγή λαχανικών και χρησιμοποιούν υπόστρωμα με υψηλή περιεκτικότητα κομπόστ ανω του 50%. Η καλλιέργεια των διαφόρων φυτών  γίνεται επάνω σε ειδικά διαμορφωμένους πάγκους οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε  μορφή καλλιέργειας και αποτελούν ένα  ιδιαίτερα αποδοτικό και αποτελεσματικό μοντέλο καλλιέργειας.

γ) Παραγωγικές φάρμες εντατικής εκτροφής μικρών ζώων στις κοινότητες Φιλαδέλφιο-

Ανοιξιά- Λευκούδα- Στεφανινά, όπως:

*εκτροφής Κουνελιών (για κρεατοπαραγωγή)
*εκτροφής Κότας (για κρεατοπαραγωγή – αυγοπαραγωγή)
*εκτροφής Γαλοπούλας (για κρεατοπαραγωγή)
Στην παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιόυνται  κλωβοστοιχίες (battery hens), με εξειδικευμένο ζωικό υλικό , με είδη που εξασφαλίζουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις.

γ) Μονάδες παραγωγής υδροπονικής χορτονομής (Sprouting Fodder) στις κοινότητες Σκεπαστό – Λίμνη, για να υποστηρίξει τις μελλοντικές φάρμες εκτροφής μικρών ζώων (κότες, γαλοπούλας, κουνέλια), και τις υπάρχουσες εκτροφής βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων κλπ.

δ) Υποστήριξη των παραγωγών καλλιέργειας ρίγανης στην κοινότητα Μαυρούδας (4.000 στρμ.) και στα όμορα χωριά , με εξωστρεφή στοχευμένο Marketing προώθησης των προιόντων τους.

ε) Εκμετάλλευση των διαθέσιμων δημοτικών εκτάσεων για την δημιουργία ζώνης καλλιέργειας φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων.

ζ) Καθετοποιημένες φάρμες χερσαίας υδατοκαλλιέργειας ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ –ΣΟΛΟΜΟΥ, στην κοινότητα Στεφανινών.

Οι παραγωγικές διαδικασίες, που θα εστιαστούν στην παραγωγή είναι απόρροια ενός συνδυασμού ήδη εφαρμοσμένων τεχνολογιών και μεθοδολογιών στον τομέα αυτόν με τα απαραίτητα διαχειριστικά συστήματα.

3.5.Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ

3.5.1. Χαρακτηριστικά αγροτικής περιοχής :

*Έκταση – 78 τ.χιλ.

*Πληθυσμός – 1353 μόνιμοι κάτοικοι, σε 4 αγροτικές κοινότητες.

3.5.2.Προτεινόμενες δράσεις:

α) Θερμοκηπιακά Blocks τύπου χαμηλού τούνελ υδροπονικής καλλιέργειας κηπευτικών, σε όλες τις κοινότητες της Δ.Ε. όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος (δημοτικός και ιδιωτικός).

Τα θερμοκηπιακά blocks είναι εξοπλισμένα με υψωμένους πάγκους καλλιέργειας κυρίως για εντατική παραγωγή λαχανικών και χρησιμοποιούν υπόστρωμα με υψηλή περιεκτικότητα κομπόστ ανω του 50%. Η καλλιέργεια των διαφόρων φυτών  γίνεται επάνω σε ειδικά διαμορφωμένους πάγκους οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε  μορφή καλλιέργειας και αποτελούν ένα  ιδιαίτερα αποδοτικό και αποτελεσματικό μοντέλο καλλιέργειας.

β) Καθετοποιημένη φάρμα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας ΛΙΠΑΡΙΑΣ (Alosa macedonica) ενδημικού είδους της λίμνης βόλβης, στις κοινότητες Μεγάλη Βόλβη- Μικρή Βόλβη.

Οι παραγωγικές διαδικασίες, που θα εστιαστούν στην παραγωγή είναι απόρροια ενός συνδυασμού ήδη εφαρμοσμένων τεχνολογιών και μεθοδολογιών στον τομέα αυτόν με τα απαραίτητα διαχειριστικά συστήματα. Στην μονάδα θα υπάρχει ενσωματωμένος Ιχθυογεννητικός σταθμός για την αναπαραγωγή του γόνου.

 Επισήμανση…

Οι προτάσεις που δημοσιεύουμε σήμερα είναι μέρος της μελέτης Σκοπιμότητος – Βιωσιμότητος στην θεματική ενότητα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» στον Δ.Βόλβης,  που εκπονήθηκε το 2015 από την τεχνική ομάδα “SIP techteam” του συνδυασμού «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ», και βελτιώθηκε με πρόσθετα στοιχεία και υποδείξεις από την ομάδα εργασίας του συνδυασμού «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», στα πλαίσια μιάς συλλογικής προσπάθειας.

Η προσπάθεια αυτή στοχέυει να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ πολιτών, κοινωνικών φορέων, ΟΤΑ, και κάθε φορέα  που επιθυμεί να προωθήσει και να υλοποιήσει “σχέδια  ανταποδοτικού χαρακτήρα”  με θετικά  κοινωνικά-οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Θέλει να προωθήσει και να υποστηρίξει την ανατροπή της αρνητικής οικονομικής κατάστασης που αποτελεί την αιτία αποδιάρθρωσης του τοπικού παραγωγικού ιστού, όπου με την μορφή υψηλής ανεργίας έχει δημιουργήσει έναν μόνιμο κύκλο υπανάπτυξης.

 Συνδημότη, Συνδημότισα….

Εκμεταλλευτείτε μαζί μας το διάστημα έως τις εκλογές και αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας στα κοινά… διαβάστε τις προτάσεις μας… προτείνετε τις απόψεις σας… και διαδώστε την συλλογική προσπάθεια μας!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

9 − 3 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.