Ανοιχτή επιστολή με 24 ερωτήματα προς τους υποψηφίους δημάρχους Βόλβης

Απευθυνόμαστε προς τους επικεφαλής και υποψηφίους των παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, με μοναδικό σκοπό να ενθαρρύνουμε το δημόσιο διάλογο σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πρόοδο της περιοχής.

Με βάση τον ειλικρινή δημόσιο λόγο και τις καθαρές προγραμματικές δεσμεύσεις, χτίζεται η εμπιστοσύνη απέναντι στους υποψηφίους, οι οποίοι αυτοπροτείνονται ως κατάλληλοι για να διαχειριστούν τις υποθέσεις του τόπου. Τα γενικόλογα εκλογικά προγράμματα και οι αοριστολογίες δεν έχουν θέση στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε.

Η θεματολογία που παραθέτουμε, δεν αγγίζει όλο το φάσμα των υποχρεώσεων και των δυνατοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι πέντε τομείς στους οποίους εξειδικεύονται τα ερωτήματα είναι η διοικητική λειτουργία, η οικονομία, η κοινωνική ανάπτυξη, το περιβάλλον και οι υποδομές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρούμε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να τοποθετηθούν με σαφήνεια στα ακόλουθα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

1. Η εξυπηρέτηση των πολιτών που κατοικούν στην ύπαιθρο, πρέπει να είναι άμεση, γρήγορη, με ελαχιστοποιημένη την ανάγκη να μετακινηθούν στο Διοικητικό Κέντρο.

Πως σχεδιάζετε να αποκεντρώσετε τις δομές διοίκησης, ώστε να παρέχεται ευρύ πεδίο υπηρεσιών στους πολίτες χωρίς τη φυσική παρουσία τους στο διοικητικό κέντρο;

Θεωρείτε ότι η αναβάθμιση των ΚΕΠ ή/και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών εξυπηρέτησης του πολίτη, θα συμβάλλουν στη λύση του προβλήματος;

Περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό σας μια εκτεταμένη αποκέντρωση; Αν ναι, πώς σκοπεύετε να την υλοποιήσετε, τόσο χωρικά όσο και λειτουργικά;

Πως θα αξιοποιηθεί η  σύγχρονη τεχνολογία στη διακυβέρνηση και τη διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση τους και ο συντονισμός τους;

Με ποιες υλικοτεχνικές υποδομές, με ποιο στελεχιακό δυναμικό και με ποιες συνέργειες θα την υποστηρίξετε;

2.  Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας πιστεύουμε ότι θα είναι αποδοτική και διαφανής, εφόσον γίνει η πλήρης καταγραφή και καταχώριση των πληροφοριών της περιουσίας σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Έτσι, αφενός θα είναι άμεση η παρακολούθηση και η ενημέρωση κάθε μεταβολής, αφετέρου θα είναι αυτόματη η άντληση λεπτομερειών για κάθε περιουσιακό στοιχείο.

Θεωρείτε ότι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας είναι ζήτημα προτεραιότητας;

Με ποιο τρόπο και με ποιες συνέργειες σκοπεύετε να υλοποιήσετε ένα τέτοιο εγχείρημα;

3. Η στελέχωση και οργάνωση των  τεχνικών υπηρεσιών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών για τη σύνταξη μελετών και την παρακολούθηση έργων.

Περιλαμβάνεται στους στόχους σας η επιμόρφωση των στελεχών και η υποστήριξή τους με σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα καθώς και η ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών με προσωπικό υποστήριξης ώστε οι μηχανικοί να επικεντρώνονται στη μελέτη και παρακολούθηση των έργων;

Κάτω από ποιες συνθήκες και με ποιους όρους θεωρείτε επωφελή την ενίσχυση των υπηρεσιών των ΟΤΑ μέσα από συνέργειες με θεσμικούς φορείς ή/και ιδιώτες;

4. Πως θα μετριέται η απόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και πως θα αξιολογούνται οι υπηρεσιακές δομές προκειμένου να καθίστανται αποδοτικότερες;

5. Πως θα αξιοποιηθούν οι εταιρείες Ο.Τ.Α. και με ποιους πόρους θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά και η στελέχωσή τους. Κρίνετε αναγκαία την ύπαρξή τους;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ

6. Ποιοι είναι οι παραγωγικοί τομείς που θα πρέπει να ενισχυθούν και μέσω ποιών πόρων, συνεργιών και πρωτοβουλιών θα καταστεί αυτό εφικτό;

Πως προτίθεστε να ενισχύσετε τις καινοτόμες δράσεις;

Πώς συνδέονται αυτές οι πολιτικές με τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΕΣΠΑ;

7. O δείκτης απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζεται με την τεχνολογία αιχμής και την έρευνα, ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας, την κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε, ώστε ο Δήμος να αποτελέσει πόλο καινοτομίας και έρευνας;

Πώς θα συνδεθεί αυτή η πολιτική με την παραγωγική διαδικασία;

8. Σε ποιους κανόνες πρέπει να υπακούει και σε ποιο σχεδιασμό θα βασίζεται η τουριστική ανάπτυξη;

9. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για τη μέγιστη αξιοποίηση της γεωργικής γης και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα (γεωργίας ή/και κτηνοτροφίας) και πως θα προωθηθεί η σύνδεσή του με τον τουρισμό;

Ποιες πρέπει να είναι οι πολιτικές κινήτρων για την ανάπτυξη δευτερογενούς τομέα συνδεμένου με την γεωργική παραγωγή (τυποποίηση, αποθήκευση, μεταφορά);

10. Πως σκοπεύετε να ενισχύσετε την εξωστρέφεια των περιοχών μας, τόσο σχετικά με τα παραγόμενα προϊόντα, όσο και με την εξαγωγή γνώσης και τεχνολογίας προς τις γειτονικές χώρες ;

11. Ποια η θέση σας σχετικά με τις παραχωρήσεις μέσω Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ και Υπερταμείου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις παραχωρήσεις εκμετάλλευσης ακινήτων;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

12. Με ποιες δράσεις θα διασφαλίσετε τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων και στον έλεγχο των πράξεων της διοίκησης; Πώς θα τους παρέχετε συνεχή και έγκυρη ενημέρωση και πως θα τους ευαισθητοποιείτε σε κρίσιμα θέματα.

13. Πως θα γίνει η καταγραφή των πολιτών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ώστε να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία, την αξιοπρεπή διαβίωση και την  κάλυψη των αναγκών τους;

14. Ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι βασικές δράσεις, με τις οποίες θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της σχολικής στέγης και των αθλητικών εγκαταστάσεων;

15. Ποιες κανονιστικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες θα θέσουν το πλαίσιο ουσιαστικής προστασίας και ανάδειξης της μοναδικής αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου;

16. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των πολιτιστικών – κοινωνικών – επιστημονικών φορέων στη διαμόρφωση δημοτικής και περιφερειακής πολιτικής και ποιο πλαίσιο συνεργασίας πρέπει να εφαρμοσθεί;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

17. Ποιες είναι οι ενέργειες, με τις οποίες θα διασφαλίσετε ότι η προστασία και η ανάδειξη του περιβάλλοντος θα αποκτήσει αναπτυξιακές προοπτικές;

Πως σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του περιβαλλοντικού πλούτου του τόπου, ως κεφάλαιο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από καινοτόμες δράσεις;

18. Πως θα αντιμετωπίσετε την παράνομη διάθεση απορριμμάτων, όπου αυτή εντοπίζεται;

19. Ποια πολιτική και ποιος ο σχεδιασμός σας σχετικά με τα τα ζητήματα : των αντιπλημμυρικών έργων, της οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων;

20. Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες ενεργειών σας για την αντιμετώπιση φαινομένων φυσικών καταστροφών και ποιος ο ρόλος του Δήμου; Ποια έργα θα προκριθούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών η οποία αποτελεί εντεινόμενο πρόβλημα;

21. Ποια είναι  η ιεραρχική θέση των ΑΠΕ στον σχεδιασμό σας σε τοπικό επίπεδο; Τι μέτρα θα εφαρμόσετε ώστε να υπάρχει δραστική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας στον δημόσιο τομέα;

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

22. Θα εντάξετε στον άμεσο προγραμματισμό σας την αποτύπωση των θεσμικών γραμμών σε ψηφιακή πλατφόρμα – όρια οικισμών, γραμμών αιγιαλού/παραλίας, ρέματα, δασικές εκτάσεις, κ.α. -,  ώστε να υπάρξει οριστική τακτοποίηση του χώρου βάζοντας φραγμό σε καταπατήσεις, διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις;

23. Ποια η ιεράρχηση των έργων που προτίθεστε να υλοποιήσετε, με ποιο χρονοδιάγραμμα  και με ποιους πόρους; Υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες που περιμένουν να ενταχθούν σε σχεδιασμό και να χρηματοδοτηθούν; Πως ιεραρχούνται; Ποιος ο προγραμματισμός σας για νέες μελέτες και έργα;

24. Η προληπτική συντήρηση των υποδομών (δρόμοι, δίκτυα, κλπ.) είναι ιεραρχικά κορυφαίο ζήτημα. Είναι επιβεβλημένη για λόγους ασφάλειας, αδιάκοπης παροχής αγαθών, προσβασιμότητας, συντονισμού, καθώς και για τον περιορισμό των δαπανών που προκαλούνται από την κατασταλτική συντήρηση (βλάβες, διακοπές νερού – ρεύματος, κ.λπ.). Πώς θα περιλάβετε στο σχεδιασμό σας τον προγραμματισμό, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των έργων συντήρησης των υποδομών;

1 thoughts on “Ανοιχτή επιστολή με 24 ερωτήματα προς τους υποψηφίους δημάρχους Βόλβης

  1. Θέμα όπως “Αδέσποτα ζώα” ή προστασία Πανίδας δεν θα θιχτεί?Στην Ενότητα Περιβάλλον…. ίσως και Πολιτισμός!!! 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

five × 3 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.