Το Σύμφωνο Δημάρχων και οι τέσσερις (4) τομείς δράσεων στον δήμο Βόλβης

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Σύμφωνο των Δημάρχων:

Το (πολύ)εργαλείο των ΟΤΑ για την εξασφάλιση ευρωπαϊκών κονδυλίων!!!

Ο Δήμος Βόλβης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2015, προσχώρησε στο εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών «Σύμφωνο των Δημάρχων».

Η υπογραφή της προσχώρησης έγινε την 17η Σεπτεμβρίου 2015 και ο Δήμος δεσμεύτηκε για τα ακόλουθα σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Συμφώνου:

 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020.
 • Υποβολή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Σ.Δ.Α.Ε.
 • Υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων για την μείωση των εκπομπών CO2, ειδικά στους τομείς ευθύνης του Δήμου (δημοτικά κτίρια, φωτισμός, οχήματα, προμήθειες, κλπ.).
 • Ανάληψη των απαραίτητων δράσεων για την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στο Δήμο.

Συλλογή στοιχείων

Ο Δήμος Βόλβης επέλεξε ως έτος αναφοράς, για την απογραφή της ενεργειακής του κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης, το έτος 2014. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Με βάση τα στοιχεία της καταγραφής που έγινε στο Δήμο και μετά από επεξεργασία στοιχείων από διάφορες πηγές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, προέκυψαν οι ενεργειακές καταναλώσεις ανά τομέα και ανά πηγή ενέργειας.

Συντελεστές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά καύσιμο:

 • Φυσικό αέριο =0,202 t CO2/MWhfuel
 • Λιγνίτης 0,364 t CO2/MWhfuel
 • Αστικά απορρίμματα (πλην βιομάζας) 0,330 t CO2/MWhfuel
 • Βενζίνη κίνησης =0,249 t CO2/MWhfuel
 • Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, ντίζελ =0,267 t CO2/MWhfuel
 • Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) =0,227 t CO2/MWhfuel
 • Biodiesel =0

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου θα ενσωματώσει πλέον και τη βιώσιμη ενεργειακή στρατηγική στους στόχους της τοπικής ανάπτυξης.

Το Σχέδιο Δράσης που καταρτίστηκε προβλέπει ενδεικτικά μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τους παρακάτω τομείς:

*Δημόσια Κτίρια: Ενεργειακή αναβάθμιση και πιστοποίηση των κτιρίων του Δήμου

και των διδακτηρίων.

*Δημοτικός Φωτισμός: Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης για κάλυψη των αναγκών σε δημοτικό φωτισμό με σύστημα απομακρυσμένης αυξομείωσης της στάθμης του φωτός αυτού.

*Οχήματα & Μεταφορές: Βιώσιμη αστική κινητικότητα.. Βελτίωση απόδοσης δημοτικού στόλου οχημάτων.

*Άλλα μέτρα: Προώθηση των ΑΠΕ.

Οι βασικοί άξονες δράσεων επάνω στους οποίους κινείται ο Δήμος Βόλβης είναι οι:

 1. Δημοτικά κτίρια & Eγκαταστάσεις

Ο Δήμος Βόλβης είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 26 εν λειτουργία σχολικών κτιρίων, από σύνολο 200 δημοτικών κτιριακών χώρων.

*Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας :

-Σχολεία = 283 (MWh)

-Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις =2.963 (MWh)

*Κατανάλωση Πετρελαίου αντιστοιχεί :

-Σχολεία =1.365 (MWh)

Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις =734(MWh)

Δεσμεύσεις Δ.Βόλβης :

*Χρόνος υλοποίησης δράσης : 2016 – 2020

*Άμεσο κόστος δράσης : 2.470.000€ (2.400.000€ + 75.000€)

*Όφελος εφαρμογής : Ηλεκτρική ενέργεια 177.549kWh/έτος , και Θερμική ενέργεια 212.093kWh/έτος.

Εξοικονόμηση χρημάτων από τους μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας των κτιρίων και σχολικών μονάδων του Δήμου.

*Πηγή χρηματοδότησης : Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δώσουν την λύση στο πρόβλημα;

1.Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί «επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» όλων των βαθμίδων.

2.Το πιλοτικό πρόγραμμα «ΕΜΑΥΤΙΩΝ»

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί «διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων των αύλειων χώρων των δημόσιων σχολείων» όλων των βαθμίδων.

3.Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την “ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας».

4.Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020

4.1.Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των σχολικών κτιρίων με βιοκλιματικά κριτήρια.

4.2.Δημιουργία πράσινων δωμάτων, φύτευσης σε κάθετες επιφάνειες κτιριακών υποδομών και σε αυλές σχολείων.

Προτεινόμενες παρεμβάσεις :

*Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους με  Προσθήκη εξωτερικής ή εσωτερικής μόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου.

*Αντικατάσταση κουφωμάτων, με κουφώματα που έχουν χαμηλότερο συντελεστή θερμικής διαπερατότητας U και έχουν αντίστοιχους πολλαπλούς υαλοπίνακες με χαμηλό U.

*Εξωτερικά συστήματα σκίασης των ανοιγμάτων για τη μείωση των ψυκτικών φορτίων.

*Χρήση του φυσικού αερισμού για δροσισμό.

*Μεγιστοποίηση φυσικού φωτισμού με αντίστοιχη μείωση του τεχνητού.

-Εγκατάσταση αισθητήρων φυσικού φωτισμού

*Εγκατάσταση/Ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων. Φωτοβολταϊκά στοιχεία ενσωματωμένα στις στέγες ή και στις όψεις

*Χρήση «ψυχρών» υλικών στο κέλυφος για μείωση των θερμικών κερδών.  *Φυτεμένα Δώματα.

*Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης :

-Θερμομόνωση του δικτύου διανομής.

-Θερμοστατικές βαλβίδες σωμάτων και θερμοστάτες χώρου. o Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης.

-Αντικατάσταση παλαιών καυστήρων και λεβήτων με νέους υψηλής απόδοσης (πετρελαίου + Biodiesel ή φυσικού αερίου)

-Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης πετρελαίου με φυσικό αέριο, όπου υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο.

-Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας υψηλού βαθμού απόδοσης.

-Εγκατάσταση κυκλοφορητών τύπου inverter.

*Αναβάθμιση συστήματος ψύξης:

-Αντικατάσταση αυτόνομων συστημάτων κλιματισμού (split) με κεντρικό σύστημα κλιματισμού υψηλού βαθμού απόδοσης τύπου VRV, Scroll, Screw, κλπ., το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί και σε free cooling mode.

-Ανάκτηση θερμότητας με χρήση εναλλακτών θερμότητας, στα κανάλια απόρριψης και εισαγωγής αέρα.

-Χρήση των αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

-Εγκατάσταση υδρόψυκτων ψυκτών, όπου υπάρχει διαθεσιμότητα νερού.

-Εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας.

-Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης. o Θερμομόνωση δικτύων διανομής.

-Εγκατάσταση κυκλοφορητών τύπου inverter.

*Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού

-Αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης τύπου Τ5, LED

-Φωτιστικά σώματα ανακλαστικού τύπου

-Εγκατάσταση φωτοσωλήνων.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ προς τον κ. Δήμαρχο:

1)Ο δήμος υλοποίησε αυτήν την δέσμευση της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων με συνολικό κόστος δράσης  2.470.000€ (2.400.000€ + 75.000€);

2)Εάν «ναί» ποιός είναι ο συνολικός αριθμός των δημοτικών κτιρίων που έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά;

Κ. Δήμαρχε περιμένουμε τις απαντήσεις σας!!

 1. Δημοτικός φωτισμός

Το σύστηµα δηµοτικού φωτισµού, αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της υποδοµής κάθε σύγχρονης πόλης και οδικής αρτηρίας.

Η καταναλισκόµενη ενέργεια στο δηµοτικό φωτισµό (οδών, πλατειών κλπ) αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται σε µία πόλη ενώ τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας του συστήµατος συγκαταλέγονται στα κυριότερα έξοδα των περισσοτέρων δήµων.

Ο δημοτικός φωτισμός παρουσιάζει μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, που μπορεί να είναι της τάξης του 30%.

Ο δημοτικός φωτισμός αποτελεί έναν τομέα όπου μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας με την αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων / φωτιστικών στον φωτισμό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων, με άλλους εξοικονόμησης ενέργειας.

Δεσμεύσεις  Δ.Βόλβης :

*Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας : 3.017 (MWh)

*Χρόνος υλοποίησης δράσης : 2016 – 2020

*Άμεσο κόστος δράσης : 4.440.000€ (4.400.000€ + 40.000€)

*Όφελος εφαρμογής :1.508.777 Kwh /έτος

*Πηγή χρηματοδότησης : Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η υλοποίηση της δράσης μπορεί να γίνει με την προμήθεια των αντίστοιχων νέων λαμπτήρων / φωτιστικών, μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, κάθε φορά που χρειάζεται αντικατάσταση από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ή με χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα για αυτό το σκοπό (eeef, MLEI, Jessica, κλπ.) για τμήματα (οδούς ή γειτονιές) του Δήμου.

Προτεινόμενες παρεμβάσεις :

Στον Δ.Βόλβης έχουν καταγραφεί 12.500 λαμπτήρες Hg.

*Αντικατάσταση φωτιστικών αστικού οδικού φωτισµού µε νέας τεχνολογίας – κυκλωµάτων led (light emitting diodes -δίοδοι εκποµπής φωτός) για εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας.

*Εγκατάσταση αστρονοµικών διακοπτών στα Pillars φωτισµού της πόλης. Η χρήση απλών χρονοδιακοπτών για το άναµµα-σβήσιµο του δηµοτικού φωτισµού είναι µια λύση ξεπερασµένη, αφού δεν µπορεί να προσδιορίσει την ακριβή ανατολή-δύση του ηλίου κατά την διάρκεια ενός έτους. Οι αστρονοµικοί χρονοδιακόπτες αντιµετωπίζουν το συγκεκριµένο πρόβληµα, καθώς χρησιµοποιούν τα ακριβή αστρονοµικά δεδοµένα για κάθε περιοχή. Με την αντικατάσταση των συµβατικών χρονοδιακοπτών µε αστρονοµικούς, προβλέπεται εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του 10%, από την βελτιστοποίηση του χρόνου ανάµµατος του δηµοτικού φωτισµού.

Οι εφαρµογές των συστηµάτων LED για φωτισµό είναι πολλαπλές :

*Σε αγροτικούς , περιφερειακούς δρόµους και οδούς αστικού ιστού

*Σε λιµάνια και αποβάθρες

*Σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι

*Σε αθλητικές εγκαταστάσεις

*Σε σχολικά κτήρια

*Σε parking

*Σε οδοφωτισµό διαβάσεων πεζών (σηµατοδότες, ηλεκτρονικές πινακίδες κλπ).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ προς τον κ. Δήμαρχο:

1)Ο δήμος υλοποίησε αυτήν την δέσμευση της ενεργειακής αναβάθμισης με αντικατάσταση των φωτιστικών του οδικού δικτύου με συνολικό κόστος δράσης  4.440.000€ (4.400.000€ + 40.000€);

2)Εάν «ναί» ποιός είναι ο συνολικός αριθμός των δημοτικών φωτιστικών νέας τεχνολογίας LED που εγκαταστήσατε;

Κ. Δήμαρχε περιμένουμε τις απαντήσεις σας!!!

3.Οχήματα

Για τα οχήματα που αποτελούν τον δημοτικό στόλο έγινε μια καταγραφή των οχημάτων ανά είδος οχήματος και είδος καυσίμου, ενώ όπως προβλέπεται βάση του Συμφώνου των Δημάρχων, για την καταγραφή των ετήσιων καταναλώσεων για κάθε όχημα χρησιμοποιήθηκαν τα παραστατικά προμήθειας καυσίμων.

Ο δημοτικός στόλων οχημάτων του Δήμου Βόλβης αριθμεί 61 οχήματα με βάση απογραφής το έτος 2014.

Ο τύπος καυσίμου που χρησιμοποιείται από το δημοτικό στόλο είναι 96,37% πετρέλαιο και 3,63% βενζίνη.

H Κατανάλωση Καυσίμων Πετρελαιοκίνητου του δημοτικού στόλου είναι:

*Λεωφορεία =10.988 (lt)

*Φορτηγά =39.841(lt)

*Απορριμματοφόρα =110.586 (lt)

*Μηχανήματα Έργου =77.106 (lt)

Ως δράση για τον τομέα των δημοτικών οχημάτων βαρέως τύπου ο Δ.Βόλβης έχει προκρίνει την μετατροπή οχημάτων πετρελαίου για χρήση μειγμάτων Bio-diesel – βιοκαυσίμου με την κατωτέρω δέσμευση.

Δεσμεύσεις  Δ.Βόλβης :

Χρόνος υλοποίησης δράσης : 2016 – 2020.

Κόστος δράσης : 45.000 €

Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Όφελος εφαρμογής σε κόστος καυσίμου: 9.540,84lt πετρελαίου

Συνολικά, προτείνεται η μετατροπή (20) οχημάτων βαρέως τύπου με καύσιμο πετρέλαιο, διαφόρων τύπων όπως απορριμματοφόρων, φορτηγών και ειδικών μηχανημάτων.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ προς τον κ. Δήμαρχο:

1)Ο δήμος υλοποίησε αυτήν την δέσμευση με την μετατροπή (20) οχημάτων βαρέως τύπου συνολικού κόστους 45.000 €;

2)Εάν «ναί» ποιός είναι ο συνολικός αριθμός και ο τύπος οχημάτων που έχουν μετατραπεί έως σήμερα για χρήση μειγμάτων βιοκαυσίμου (πετρέλαιο + 7% -Β7/ Bio–diesel), ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από την επόμενη δημοτική διοίκηση;

3)Ο δήμος εγκατέστησε σε χώρους συγκέντρωσης του στόλου των οχημάτων του σταθμό ανεφοδιασμού με Bio–diesel; Εάν «ναί» σε ποιό σημείο τοποθετήθηκε;

Κ. Δήμαρχε περιμένουμε τις απαντήσεις σας!!!

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Την καθολική χρήση μειγμάτων βιοκαυσίμου (πετρέλαιο + 7% – Β7/Bio–diesel):

Ως καύσιμο κίνησης σε όλα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα του Δ.Βόλβης.

Ως καύσιμο θέρμανσης σε όλα τα δημοτικά κτίρια.

4.Δράσεις για την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών

Ο Δήμος Βόλβης προγραμματίζει να πραγματοποιήσει μια σειρά από ημερίδες ενημέρωσης με τη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων, με θεματολογία σχετική με την εξοικονόμηση ενέργειας, με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και με την εκπόνηση και εφαρμογή του ΣΔΑΕ του Δήμου.

Ο στόχος των δράσεων αυτών είναι να εξασφαλισθεί η σχετική συναίνεση της τοπικής κοινωνίας για την εφαρμογή του ΣΔΑΕ, κάτι που θα ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή όλων στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην περαιτέρω συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων στο σχεδιασμό των ενεργειακών πολιτικών μέσα από τη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για την τοπική κοινωνία.

Η ενημέρωση και εμπλοκή των πολιτών στην εφαρμογή του ΣΔΑΕ θα συνεχιστεί σε όλη την πορεία, καθώς θα συντάσσονται ετήσιες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης και επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί.

Στο Δήμο Βόλβης, ως εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αναγνωριστεί:

1.Ο Δήμος (υπηρεσίες) και η Δημοτική Αρχή (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι). 2.Εκπρόσωποι των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.Επαγγελματικές Ενώσεις, Επιμελητήρια και Σύλλογοι.

4.Παραγωγοί και προμηθευτές ενέργειας.

5.Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Σύλλογοι Πολιτών.

6.Πολίτες ή επαγγελματίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το Σχέδιο Δράσης.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ προς τον κ. Δήμαρχο:

1)Γιατί δεν έχετε πληροφορήσει τους πολίτες για το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) και για τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις  του δήμου, και συνεχίζετε να εφαρμόζετε συστηματικά «στεγανά ενημέρωσης», απαξιώνοντας κάθε διάλογο με την τοπική κοινωνία;

2)Πόσους από τους εμπλεκόμενους ιδιωτικούς φορείς που έχετε αναγνωρίσει στην εφαρμογή του ΣΔΑΕ χρησιμοποιήσατε;

Κ. Δήμαρχε περιμένουμε τις απαντήσεις σας!!!

Συμπερασματικά…

Η επιτυχημένη υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, θα αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Βόλβης τα επόμενα χρόνια.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του ΣΔΑΕ εξαρτάται κατά πολύ από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της χώρας στα επόμενα χρόνια.

Είναι αναμενόμενο πως θα υπάρξουν δυσκολίες στην εφαρμογή του ΣΔΑΕ, όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία σε όλους τους Δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι, είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα αναπροσαρμογής του ΣΔΑΕ με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

Δείτε εδώ το Σύμφωνο Δημάρχων και το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Σ.Δ.Α.Ε. του Δ.Βόλβης

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/21539_1453334921.pdf

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

twelve + five =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.